HOTĂRÂRE nr. 723 din 13 septembrie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV alin. (2) din Legea nr. 232/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Cetățenii români cu domiciliul în România, denumiți în continuare cetățeni români, care lucrează în străinătate, beneficiază de protecție în condițiile stabilite de Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, și de acordurile, înțelegerile, tratatele sau convențiile încheiate de Guvernul României, prin autoritățile competente, cu autoritățile publice similare din alte state.2. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) controlul activității de plasare a forței de muncă în străinătate3. Articolul 2^1 se abrogă. 4. După articolul 2^1 se introduce un nou capitol, capitolul I^1 „Înregistrarea agenților de plasare a forței de muncă“, alcătuit din articolele 2^2 și 2^3, cu următorul cuprins:  +  Capitolul I^1 Înregistrarea agenților de plasare a forței de muncă  +  Articolul 2^2(1) Pentru desfășurarea activității de mediere pe teritoriul României, în vederea angajării cetățenilor români în străinătate, agenții de plasare a forței de muncă, prevăzuți la art. 1^2 lit. b) din lege, au obligația de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul social și de a notifica înființarea de sucursale, puncte de lucru ori alte sedii secundare inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistrați și inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială funcționează respectivele sedii secundare, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării activității de plasare în acele locații.(2) Înregistrarea, respectiv notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin depunerea sau transmiterea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială agenții de plasare a forței de muncă își au sediul, respectiv la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială funcționează sediile secundare, a documentelor prevăzute la art. 8^1 din lege, a formularului prevăzut în anexa nr. 3, precum și a următoarelor documente: a) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie; b) certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte faptul că nu se află în procedura de faliment sau dizolvare, în copie;c) documentul de identitate al reprezentantului legal, în copie;d) acte doveditoare sau declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al agentului de plasare, sub sancțiunea falsului în declarații, astfel cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte că acesta nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile sau înșelăciune, prevăzute de Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.(3) Condiția prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. d) din lege se consideră îndeplinită dacă agentul de plasare are încadrată cel puțin o persoană care este titulară a unei calificări profesionale în domeniul resurselor umane și care a desfășurat activitatea de recrutare personal în vederea angajării, pe teritoriul României sau în străinătate.  +  Articolul 2^3(1) Furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă, prevăzuți la art. 1^2 lit. e) din lege, pot desfășura pe teritoriul României activitatea de plasare a forței de muncă în străinătate cu respectarea tuturor condițiilor stabilite de lege. (2) Pentru desfășurarea activității de plasare în condițiile prevăzute la art. 8^2 alin. (1) din lege, furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă au obligația de a notifica inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială au înregistrat sediul permanent pe teritoriul României, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare.(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) se realizează, prin depunerea sau transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă are înregistrat sediul permanent, a formularului prevăzut în anexa nr. 4, precum și a următoarelor documente:a) documentul care atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de plasare a forței de muncă, eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; b) documente justificative din care să rezulte calitatea reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c) certificatul constatator emis de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă din care să rezulte faptul că acesta nu se află în procedura de insolvență, faliment sau dizolvare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d) certificatul de înregistrare fiscală a sediului permanent pe teritoriul României a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;e) documentul care atestă dreptul furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă de folosință a spațiului în care se desfășoară activitatea de plasare, întocmit și înregistrat în condițiile legii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;f) documentul de identitate al reprezentantului legal și al reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă pe teritoriul României, în copie;g) contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;h) documentele doveditoare emise de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă care să ateste faptul că reprezentantul legal, precum și reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor sau înșelăciune, prevăzute de legislația din statul de stabilire, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forță de muncă pe care le prestează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; i) contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de muncă potrivit legislației statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul României activitățile specifice de plasare forță de muncă pentru străinătate; j) documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, ce desfășoară activitatea de recrutare pe teritoriul României. (4) Pentru desfășurarea activității de plasare, în condițiile prevăzute la art. 8^2 alin. (2) din lege, furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă au obligația de a notifica inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială intenționează să desfășoare activitatea, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea prestării serviciilor de plasare. (5) Notificarea prevăzută la alin. (4) se realizează prin depunerea sau transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică la inspectoratul teritorial de muncă a formularului prevăzut în anexa nr. 5, precum și a următoarelor documente:a) documentul care atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de plasare a forței de muncă, eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; b) documente justificative din care să rezulte calitatea reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c) certificatul constatator emis de autoritățile competente din statul de stabilire din care să rezulte faptul că furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă nu se află în procedura de insolvență, faliment sau dizolvare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d) documentul care atestă dreptul de folosință a spațiului în care se desfășoară activitatea de plasare, întocmit și înregistrat la autoritatea fiscală competentă, în condițiile legii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;e) documentul de identitate al reprezentantului legal și al reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă pe teritoriul României, în copie;f) contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; g) declarația pe propria răspundere cu privire la serviciile de plasare de forță de muncă prestate în alte județe, sub sancțiunea falsului în declarații, astfel cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;h) documentele doveditoare emise de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă care să ateste faptul că reprezentantul legal, precum și reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor sau înșelăciune, prevăzute de legislația din respectivul stat de stabilire, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forță de muncă pe care le prestează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; i) contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de muncă potrivit legislației statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul României activitățile specifice de plasare în străinătate;j) documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, ce desfășoară activitatea de recrutare pe teritoriul României.(6) Obligația de notificare reglementată în prezentul articol se consideră îndeplinită numai dacă este însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (3), respectiv alin. (5).(7) Documentele prevăzute la alin. (3), respectiv alin. (5), care sunt redactate într-o limbă străină, sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română a acestora.5. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) preselecția sau, după caz, selecția candidaților, corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile și interesele acestora, consultanță și îndrumare pentru angajare, sprijin pentru redactarea unor documente necesare angajării, traduceri de acte, orice alte activități conexe;6. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea efectuării activității de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate, agenții de plasare a forței de muncă, precum și furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă încheie în formă scrisă cu cetățenii români care solicită să lucreze în străinătate contracte de mediere care vor cuprinde elementele și clauzele prevăzute în anexa nr. 1.7. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.8. La articolul 9, alineatele (2) și (3) se abrogă.9. Articolul 10 se abrogă.10. Articolul 12 se abrogă.11. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Agenții de plasare a forței de muncă, precum și furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă cu sediu permanent în România au obligația să transmită trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului încheiat, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul social, respectiv sediul permanent, situația privind persoanele mediate și angajate în străinătate, conform modelului din anexa nr. 2.12. La articolul 16, alineatele (1) și (3) se abrogă.13. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Coordonarea și controlul activității de plasare a forței de muncă în străinătate14. Articolul 18 se abrogă.15. După articolul 19 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 „Contravenții“, alcătuit din articolele 19^1 și 19^2, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VI^1 Contravenții  +  Articolul 19^1(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000 la 20.000 lei următoarele fapte:a) nerespectarea obligației de înregistrare, respectiv notificare, în condițiile prevăzute la art. 2^2 alin. (2) și art. 2^3 alin. (3) și (5);b) neincluderea în contractul de mediere a tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1;c) nerespectarea termenului de înregistrare, respectiv notificare, prevăzut la art. 2^2 alin. (1) și art. 2^3 alin. (2) și (4);d) încălcarea prevederilor art. 13.(2) Verificarea îndeplinirii de către agenții de plasare, respectiv de către furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă, a condițiilor prevăzute de prezentele norme, precum și constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către inspectorii de muncă.  +  Articolul 19^2Contravențiilor prevăzute la art. 19^1 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.16. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.17. Anexele nr. 1 și 2 la normele metodologice se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.18. După anexa nr. 2 la normele metodologice se introduc trei noi anexe, anexele nr. 3-5, având cuprinsul anexelor nr. 3-5 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 19^1, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 13 septembrie 2018.Nr. 723.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  CONTRACT DE MEDIERE
  nr. ........... din .....................
  I. Părțile contractanteSocietatea ....................., denumită în continuare agent de plasare/furnizor de servicii de plasare a forței de muncă, cu sediul social/secundar în ........…...../...................., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului (adresa completă)cu nr. .........., cod fiscal .............., reprezentată prin domnul/doamna ................., având funcția de ................,și......................./..................., denumit/denumită în continuare solicitant, posesor/posesoare al/a (numele și prenumele persoanei mediate)actului de identitate seria ........ nr. ......., cod numeric personal .............., de profesie ........................, domiciliat/domiciliată în .............., (adresa completă)au convenit următoarele:II. Obiectul contractului de mediere1. Medierea în vederea angajării solicitantului la ........(denumirea angajatorului din străinătate)....... din .......(țara)......2. Îndeplinirea tuturor formalităților pentru încheierea contractului individual de muncă3. Îndeplinirea formalităților privind medierea în vederea angajăriiIII. Durata contractului de mediereDurata contractului de mediere este de ............................... de la data încheierii.IV. Obligațiile părților1. Obligațiile agentului de plasare/furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă:a) să ofere un loc de muncă în concordanță cu pregătirea, aptitudinile și interesele solicitantului pe durata prezentului contract;b) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor solicitantului;c) să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă sau a documentului echivalent conform legislației statului de destinație cu angajatorul din străinătate;d) în situația în care în statul în care se realizează plasarea forma de angajare nu se realizează prin încheierea unui contract de muncă, agentul de plasare/furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă va asigura comunicarea, către salariatul cetățean român, înainte de plecarea acestuia din România, a documentului echivalent contractului de muncă potrivit legislației statului de destinație, atât în limba română, cât și în limba statului în care se află stabilit sau își desfășoară activitatea angajatorul;e) să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă sau al documentului echivalent conform legislației statului de destinație și în limba română;f) să întocmească un dosar al solicitantului care trebuie să conțină cel puțin următoarele documente:(i) în copie: actul de identitate, actele de calificare și contractul individual de muncă sau documentul echivalent, în limba română;(ii) în original: certificatul medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci, contractul de mediere, certificatul de cazier judiciar, dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din care să rezulte că solicitantul nu are interdicția legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la liberă circulație în afara granițelor țării, dovada emisă de serviciul public pentru asistență socială/primărie, din care să rezulte că părinții/părintele solicitanți/solicitant de locuri de muncă în străinătate au/a notificat acestora intenția de a lucra în străinătateg) să asigure confidențialitatea datelor personale;h) să restituie toate documentele depuse de solicitant, în cazul în care nu i-a găsit loc de muncă corespunzător sau acesta renunță la mediere;i) să suporte costurile aferente repatrierii, în condițiile prevăzute la art. 11^2 din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Obligațiile solicitantului:a) să prezinte toate documentele și să furnizeze toate informațiile necesare pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate;b) să participe la acțiunile de testare organizate de agentul de plasare/furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate;c) să anunțe agentul de plasare/furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă în cazul renunțării la serviciile de mediere ale acestuia;d) să achite taxele legale și costurile legate de deplasarea în străinătate, dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;e) să respecte obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă.V. Cerințele și condițiile locului de muncă:1. datele de identificare ale angajatorului străin;2. funcția, meseria sau ocupația;3. durata angajării, condițiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare;4. durata timpului de muncă și de repaus;5. tariful orar și/sau salariul lunar, moneda în care se efectuează plata, modalitățile de plată și datele de plată a salariului;6. sporuri, ore suplimentare și alte drepturi salariale;7. cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;8. durata, modul de acordare și drepturile bănești aferente concediului de odihnă;9. condițiile de muncă și de climă, măsurile de sănătate și securitate în muncă;10. asigurarea medicală și de viață a angajaților români, în aceleași condiții cu cetățenii din țara de destinație;11. acordarea de despăgubiri în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;12. condițiile de cazare sau, după caz, de închiriere a unei locuințe și de asigurare a hranei;13. condițiile de transport la locul de muncă și de repatriere a salariaților români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;14. obiceiurile locului și orice alte aspecte specifice de natură a pune în pericol viața, libertatea sau siguranța salariaților români; 15. taxele, impozitele și contribuțiile care grevează asupra veniturilor angajaților cetățeni români, asigurându-se, după caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuții de asigurări sociale; 16. datele de contact ale misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României în statul de destinație. VI. Modificarea și completarea contractului de mediereModificarea și completarea clauzelor contractului de mediere pot fi făcute numai prin acordul de voință al părților, prin act adițional la contract, încheiat în formă scrisă.VII. Încetarea contractului de medierePrezentul contract de mediere încetează:a) la data semnării contractului individual de muncă cu angajatorul străin;b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă obiectul contractului de mediere nu s-a realizat;c) prin acordul de voință al părților;d) dacă beneficiarul refuză oferta de muncă în străinătate;e) prin reziliere.În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpă, în termen de ........ zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere și poate solicita despăgubiri, potrivit legii.VIII. LitigiiÎn caz de neînțelegeri sau dispute, părțile vor încerca soluționarea în mod amiabil a acestora.În cazul în care nu se reușește soluționarea în mod amiabil, părțile convin ca acestea să fie soluționate de instanțele judecătorești competente, potrivit legii.IX. Dispoziții finaleContractul de mediere intră în vigoare la data semnării lui de către părți.Prezentul contract de mediere s-a încheiat la sediul agentului de plasare/furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Agent de plasare/
  Furnizor de servicii de plasare a forței de muncă,
  ……………............………..
  Solicitant,
  ……………............………..
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)Denumirea agentului de plasare/furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă ...............................Codul unic de înregistrare ...........................................Date de contact:– din România:adresă ...............................................................telefon/fax .........................................................e-mail/ pagină web ...........................................– din statul de stabilire:adresă ................................................................telefon/fax .........................................................e-mail/pagină web .............................................
  SITUAȚIA
  privind persoanele mediate și angajate în străinătate
  Denumirea angajatorului străin pentru care s-a efectuat mediereaCodul de identificare al angajatorului străin în statul de stabilireNr. de persoane cu care s-au încheiat contracte de mediereNumărul persoanelor angajate în străinătate în urma medieriiOcupația/Locul de muncă în străinătate
  TotalBărbațiFemeiOcupațiaȚaraLocalitatea
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  Formular de înregistrare a agentului de plasare
  pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate
  Denumirea agentului de plasare a forței de muncă
  JudețulNr. de înmatriculareCUI
  LocalitateaSectorul
  Str.nr.bl.sc.ap.
  Cod poștaltel.e-mail
  Data începerii activității de plasare a forței de muncă
  Reprezentant legalNumePrenume
  Semnătura
  Denumirea sediului secundar (* Se menționează filială/sucursală/punct de lucru.)
  *Nr. de înmatriculareCUI
  JudețulLocalitateaSectorul
  Str.nr.bl.sc.ap.
  Cod poștaltel.e-mail
  Data începerii activității de plasare a forței de muncă
  Reprezentant legalNumePrenume
  Semnătura
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  Notificare de înregistrare a furnizorului de plasare
  pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate
  Denumirea furnizorului de plasare a forței de muncă
  JudețulNr. de înmatriculareCUI
  LocalitateaSectorul
  Str.nr.bl.sc.ap.
  Cod poștaltel.e-mail
  Data începerii activității de plasare a forței de muncă
  Reprezentant legalNumePrenume
  Semnătura
  Denumirea sediului secundar (* Se menționează filială/sucursală/punct de lucru.)
  *Nr. de înmatriculareCUI
  JudețulLocalitateaSectorul
  Str.nr.bl.sc.ap.
  Cod poștaltel.e-mail
  Data începerii activității de plasare a forței de muncă
  Reprezentant legalNumePrenume
  Semnătura
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  Notificare de înregistrare a furnizorului de plasare transfrontalieră
  pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate
  Denumirea furnizorului de plasare transfrontalieră a forței de muncă
  ȚaraNr. de înmatriculareCUI/Nr. autorizare
  OrașulStr.nr.
  Cod poștaltel.e-mail
  Reprezentant legalNumePrenume
  Semnătura
  Adresa locației destinate activității de plasare
  JudețulLocalitateaSectorul
  Str.nr.bl.sc.ap.
  Perioada de desfășurare a activității de plasaredată începutdată încheiere
  JudețulLocalitateaSectorul
  Str.nr.bl.sc.ap.
  Perioada de desfășurare a activității de plasaredată începutdată încheiere
  JudețulLocalitateaSectorul
  Str.nr.bl.sc.ap.
  Perioada de desfășurare a activității de plasaredată începutdată încheiere
  Datele de identificare ale persoanei împuternicite să efectueze activitatea de plasare și ca persoană de legătură cu organele de control din România
  Nume și prenume
  ȚaraSerie/nr. document identitateCNP
  OrașulStr.nr.
  Cod poștaltel.e-mail
  Semnătura
  ----