ORDIN nr. 941 din 29 august 2018privind metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 24 septembrie 2018  Având în vedere:– art. 4 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare;– art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;– Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Personalul structurii nominalizate la art. 2 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 se desemnează prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) în calitate de agent constatator în vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) în baza prevederilor art. 2 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018, la momentul alocării spre verificare a procedurilor selectate în eșantionul de verificat, conform metodologiei de selecție, pentru constatarea contravențiilor și pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b) pct. (i) și (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare;b) în baza prevederilor art. 26 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care ANAP ia la cunoștință prin orice mijloace de încălcarea prevederilor acesteia, pentru constatarea contravențiilor și pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), lit. b) pct. (iii) și (iv), lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“, denumit în continuare Proces-verbal.(2) Modelul formularului tipizat al Procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(3) Procesul-verbal se întocmește în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contravenient, unul pentru organul fiscal cu atribuții în executarea contravenției, în conformitate cu prevederile legale incidente, și unul pentru ANAP.(4) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale Procesului-verbal sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Procesul-verbal poate fi contestat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4În vederea punerii în executare a sancțiunii amenzii contravenționale, Direcția generală control ex ante din cadrul ANAP, prin grija agenților constatatori desemnați să constate contravențiile și să aplice sancțiuni, transmite procesele-verbale autorității contractante sancționate și organului fiscal cu atribuții în executarea contravenției pentru a proceda în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravențiilor.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  București, 29 august 2018.Nr. 941.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE Seria ...../....Nr. ...............
  PROCES-VERBAL
  de constatare și sancționare a contravențiilor
  Încheiat astăzi, ......... luna ...... anul ....., locul ......Subsemnații: .................................... (numele și prenumele), în calitate de agenți constatatori desemnați pentru verificarea aspectelor procedurale aferente contractului/acordului-cadru ..................., având funcția de ................................, în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, în baza legitimațiilor nr. ........... și a Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. ...../......., am constatat următoarele:Descrierea faptei și urmările acesteia ............................................Data săvârșirii faptei .................................................................Locul săvârșirii faptei .................................................................Fapta de mai sus constituie contravenție prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare, la art. .... alin. .... lit. .... și se sancționează conform art. .... alin. ........ lit. ......... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la ......... lei la ......... lei.De săvârșirea acestei fapte se face vinovată entitatea/autoritatea contractantă .................., C.U.I./CIF ........., cu sediul în ......................, str. ........................ nr. ......., reprezentată de .........................., în calitate de .............. .Față de contravenția săvârșită se aplică contravenientului ......................... avertisment/amendă în cuantum de ............. lei.Alte mențiuni ............................................. (obiecțiuni ale contravenientului)Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ.Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării. Plângerea se depune la Judecătoria ..................................... (judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția).Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, fapt atestat de martorul: ............. domiciliat în: ......................, str. ......................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județ/sector ..............., act de identitate: ........, seria ......, nr. ................, emis de: .................., cod numeric personal: ................., semnătura ................Prezentul proces-verbal nu conține mențiunile referitoare la martor deoarece: ............................Prezentul proces-verbal conține un nr. ..... de pagini și s-a întocmit în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a predat/comunicat contravenientului azi ............. .
  Agenți constatatori
  (semnătura)
  .......................
  Contravenient
  (semnătura reprezentantului legal și ștampila unității)
  ..............................
  Prezentul proces-verbal constituie și înștiințare de plată.Amenda în cuantum de .............lei se va achita în contul „Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate“ deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondat contravenientul.Beneficiar: bugetul de stat.Neachitarea amenzii în termenul de 15 zile de la data comunicării prezentei înștiințări atrage executarea silită conform prevederilor legale.Dovada plății se depune sau se transmite de către contravenient prin poștă, cu scrisoare recomandată, la sediul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
  Agenți constatatori
  (semnătura)
  ................................
  Contravenient,
  (Reprezentant legal al autorității contractante)
  (date de identificare)
  .................................
  (semnătura)
  ................................
  Martor,
  (Nume și prenume)
  (date de identificare)
  .................................
  (semnătura)
  ..............................
  cod 14.13.22.99/ANAP
   +  Anexa nr. 2
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare
  a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“, cod 14.13.22.99/ANAP
  1. Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor2. Format: A4/t2; se va tipări în carnete de 150 de file (50 de seturi într-un carnet).3. Caracteristici de tipărire:– se tipărește pe hârtie autocopiativă;– este înseriat și numerotat începând cu seria A/200 nr. 0.000.001.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la constatarea unor fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei contravenții în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, precum și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare.6. Se întocmește în 3 exemplare, de către verificatorii desemnați de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, astfel: original (culoare neagră), două copii (culoare roșie și verde).7. Se transmite de către agenții constatatori desemnați de Agenția Națională pentru Achiziții Publice din cadrul Direcției generale control ex ante, după cum urmează:– exemplarul 1 (culoare neagră), la organul fiscal cu atribuții în executarea contravenției;– exemplarul 2 (culoare roșie), la autoritatea contractantă sancționată;– exemplarul 3 (culoare verde), la Agenția Națională pentru Achiziții Publice.8. Se arhivează:– exemplarul 1, la dosarul fiscal al autorității contractante.
  -----