HOTĂRÂRE nr. 748 din 20 septembrie 2018privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prin prezenta hotărâre se instituie o schemă transparentă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. (2) Schemă de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) respectă prevederile art. 8 alin. (2) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității.(3) Prezenta schema de ajutor de stat este exceptată de la obligația notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(4) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) schemă de ajutoare - definită potrivit art. 1 lit. d) din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;b) întreprinderi mici și mijlocii sau IMM-uri - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei privind definirea IMM-urilor;c) lucrări în acvacultură - transport materialul piscicol, puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonți, reproducători, pește de consum, materii prime și materiale în interiorul fermei; lucrări agricole în ferme de acvacultură, discuire, însămânțare, cosire masa verde, pe cuvetele heleșteielor; pompare apă cu motopompe; destufizare; transport material piscicol, puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonți, reproducători, pește de consum, în afara fermei cu auto propriu;d) întreprindere în dificultate - definită potrivit pct. 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01).  +  Capitolul II Beneficiarii, forma ajutorului, criterii de eligibilitate, modul de derulare a ajutorului, durata ajutorului și bugetul ajutorului  +  Articolul 3(1) Beneficiarii schemei sunt întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în acvacultură, respectiv:a) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, constituie potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;b) persoane juridice.(2) Schema de ajutor de stat nu se aplică beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) dacă se află în una dintre următoarele situații: a) sunt întreprinderi aflate în dificultate conform pct. 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01);b) sunt întreprinderi care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal sau incompatibil cu piața internă;c) sunt întreprinderi care nu pot solicita sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime din motivele prevăzute la art. 10 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 reprezintă reducerea accizei, care se acordă sub formă de rambursare, respectiv diferența dintre nivelul accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut la nr. crt. 12 coloanele 4-6 din anexa nr. 1 la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din același act normativ, și nivelul accizei reduse prevăzute la alin. (2). (2) Nivelul accizei reduse pentru motorina utilizată la desfășurarea activităților în acvacultură este de 99.498 lei/1.000 litri.(3) În situația în care, în perioada 2018-2020, nivelul accizei stabilit la alin. (2) scade sub nivelul obținut prin transformarea în lei a nivelului de 21 euro/1.000 de litri, utilizând cursul de schimb leu/euro publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în prima zi lucrătoare din luna octombrie a anului precedent, rambursarea se face prin diferența între nivelul accizei standard și nivelul obținut ca urmare a efectuării acestei transformări.(4) În cazul în care cantitățile de motorină pentru care se solicită plăți în cadrul schemei de ajutor de stat depășesc cantitățile prevăzute în anexa nr. 1, cuantumul plăților se reduce proporțional.  +  Articolul 5Autoritățile competente responsabile cu derularea schemei de ajutor de stat reglementate de prezenta hotărâre sunt direcțiile pentru agricultură județene și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare ANPA, prin structura centrală și serviciile regionale/Direcția pentru Politici și Inspecții Maritime Constanța.  +  Articolul 6Pentru a accesa schema de ajutor de stat, beneficiarii prevăzuți la art. 3 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înscriși în Registrul unităților de acvacultură, denumit în continuare RUA;b) furnizează date statistice la ANPA privind suprafețele și producțiile realizate, în conformitate cu activitățile prevăzute în programele statistice și actele juridice europene în domeniul sectorului pescăresc.  +  Articolul 7(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) depun o cerere de acord prealabil pentru finanțare în cursul lunii decembrie, pentru anul următor, la direcțiile pentru agricultură județene pe a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, conform modelului stabilit în anexa nr. 2. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2018 cererea de acord prealabil pentru finanțare se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Cererea de acord prealabil pentru finanțare conține informații cu privire la suprafețele de luciu de apă, inclusiv efectivele piscicole pe care le exploatează și/sau lucrările și activitățile în acvacultură pe care beneficiarii le execută până la sfârșitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării.(4) Împreună cu cererea de acord prealabil pentru finanțare se depune și licența/licențele de acvacultură.  +  Articolul 8(1) Fiecare dintre autoritățile competente, respectiv direcțiile pentru agricultură județene și serviciile regionale/Direcția pentru Politici și Inspecții Maritime Constanța ale ANPA, implicate în implementarea schemei de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre, deschid și utilizează în format electronic Registrul special de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar.(2) Direcția pentru agricultură județeană notifică Serviciul regional al ANPA/Direcția pentru Politici și Inspecții Maritime Constanța și îi transmite, în copie, cererea de acord prealabil pentru finanțare și licența/licențele de acvacultură, în termen de două zile de la data înregistrării în Registrul special de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar.(3) Acordul prealabil pentru finanțare se emite în comun de către cele două autorități competente responsabile, în termen de 15 zile de la data depunerii solicitării, după verificările criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 6.  +  Articolul 9Beneficiarii achiziționează cantitățile necesare de motorină, conform acordului prealabil pentru finanțare, și solicită facturi emise de furnizori pe numele beneficiarilor.  +  Articolul 10(1) Plata ajutorului de stat se solicită pe baza unor cereri de plată, însoțite de următoarele documente: a) copie după documentele de identitate și după documentele de înregistrare ale beneficiarului acordului prealabil;b) documentele justificative care atestă desfășurarea activităților din acvacultură pentru care se solicită ajutorul de stat, respectiv raportul zilnic de activitate, situația lucrărilor, foaia de activitate zilnică a utilajelor/mijloacelor auto utilizate, bonuri de consum, avize de însoțire a mărfii, facturi, foi de parcurs, fișa limită de consum, fișa de furajare pe heleșteie, rapoarte de populare și rapoarte de producție;c) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru obținerea producției realizate în acvacultură, pentru perioada solicitată;d) copie după facturile de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitanților;e) dovadă cont trezorerie.(2) Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor atașate cererii de plată a ajutorului de stat aparține beneficiarilor prezentei scheme și/sau autorității care a emis și/sau a atestat aceste documente, după caz.  +  Articolul 11(1) Documentele prevăzute la art. 10 se depun de către beneficiari la direcțiile pentru agricultură județene care au emis acordurile prealabile pentru finanțare, în luna următoare perioadei pentru care se solicită rambursarea.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2018 documentele prevăzute la art. 10 se depun în termen de 15 zile de la sfârșitul perioadei pentru care se solicită rambursarea ajutorului.  +  Articolul 12(1) Direcțiile pentru agricultură județene, împreună cu serviciile regionale ale ANPA/Direcția pentru Politici și Inspecții Maritime Constanța implicate, analizează solicitările beneficiarilor și documentele justificative anexate, în limita cantităților totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare, determină cantitățile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat având în vedere cantitățile rezultate din documentele justificative și cantitățile specifice maxime prevăzute în anexa nr. 1, precum și valoarea acestuia și întocmesc situații centralizatoare cu beneficiarii, cantitățile de motorină determinate la plată și valoarea acestora, care se semnează de către conducătorii celor două structuri.(2) Situațiile centralizatoare prevăzute la alin. (1) se transmit de către direcțiile pentru agricultură județene Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, respectiv, de către serviciile regionale/Direcția pentru Politici și Inspecții Maritime Constanța ANPA.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, pe județe, cu beneficiarii și sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, pe baza căreia întocmește cererea de deschidere de credite bugetare și o transmite spre aprobare Ministerului Finanțelor Publice.(4) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene cu sumele cuvenite.(5) Direcțiile pentru agricultură județene virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.(6) Sumele reprezentând ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru cantitățile de motorină determinate și aprobate la plată, consumate de beneficiari și nedecontate în anul de cerere, se decontează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anul următor anului de cerere, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 13Perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data de 31 decembrie 2020.  +  Articolul 14(1) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2018-2020 este de 22.128,60 mii lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01. „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(2) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018 este de 5.532,15 mii lei.  +  Articolul 15Ajutorul de stat prevăzut de prezenta hotărâre nu se cumulează cu niciun alt tip de ajutor de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care depășește valorile prevăzute în schema de ajutor de stat.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 16(1) Ajutor utilizat abuziv reprezintă ajutorul de stat folosit de către beneficiar cu încălcarea unei decizii adoptate de Comisia Europeană. (2) Se consideră ajutor utilizat abuziv sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri și utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 17(1) Sumele reprezentând ajutor utilizat abuziv se recuperează de la beneficiarii ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (2) Constatarea ajutorului utilizat abuziv, calculul și individualizarea acestuia se efectuează de către direcțiile pentru agricultură județene responsabile împreună cu serviciile regionale ale ANPA/Direcția pentru Politici și Inspecții Maritime Constanța, autorități competente care emit decizii de recuperare a ajutoarelor utilizate abuziv.(3) Deciziile de recuperare a ajutoarelor utilizate abuziv, emise potrivit alin. (2), au caracter de titlu executoriu și produc efecte de la data comunicării acestora către beneficiari.(4) Împotriva deciziilor de recuperare a ajutoarelor utilizate abuziv, emise potrivit alin. (2), se poate introduce plângere prealabilă la organul emitent în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (5) Deciziile de recuperare a ajutoarelor utilizate abuziv se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de recuperare a ajutorului utilizat abuziv, organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.(6) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, se aplică și în cazul deciziilor emise de către autoritățile competente prevăzute la alin. (2).(7) Deciziile prevăzute la alin. (5) cuprind și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului de stat, calculată până la data emiterii acestor decizii. Ulterior acestei date și până la data recuperării integrale a ajutorului de stat utilizat abuziv, cuantumul dobânzii va fi calculat și comunicat de către organele fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 18(1) După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ANPA comunică prin sistemul de notificare electronică a Comisiei rezumatul informațiilor privind măsura exceptată.(2) ANPA este responsabilă pentru aplicarea regulilor privind ajutorul de stat în domeniul pescuitului și acvaculturii, asigură publicarea beneficiarilor schemei de ajutor de stat pe site-ul internet al agenției potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei și îndeplinește condiția de realizare a raportului anual conform informațiilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.  +  Articolul 19Modelul documentelor cuprinse în prezenta hotărâre, respectiv Registrul special de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar, acordul prealabil pentru finanțare, cererea de plată și situațiile centralizatoare, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiță,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 20 septembrie 2018.Nr. 748.  +  Anexa nr. 1
  CANTITĂȚILE
  maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare
  SpecificareCantități maxime anuale de motorină (mii litri)
  Activități în acvacultură3.900,00
  Specificare lucrăriCantitate specifică maximă/(UM)
  1. transport material piscicol (puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonți, reproducători, pește de consum), furaje, materii prime și materiale, în interiorul fermei7 litri/oră funcționare
  2. lucrări pe cuveta heleșteului (discuire, însămânțare, cosire masa verde), destufizare17 litri/ha
  3. lucrări de întreținere diguri, canale25 litri/oră funcționare
  4. pompare apă cu motopompe5 litri/oră funcționare
  5. transport material piscicol (puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonți, reproducători, pește de consum) în afara fermei cu auto propriu15 litri/100 km
   +  Anexa nr. 2(model)
  Direcția pentru Agricultură Județeană …………….Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Serviciul regional ………………………………
  Nr. de înregistrare Registrul special .......................Nr. de înregistrare Registrul special .................... Data …………….
  Data …………….Nr. unic de identificare beneficiar din RUA (ID)……………………………………………..

  CERERE
  de acord prealabil pentru finanțare
  PERSOANE JURIDICE/PFA/ÎI/ÎF
  Denumirea persoanei juridice/ PFA/ÎI/ÎF
  Cod unic de înregistrare (CUI)/Cod de identificare fiscală (CIF)
  Numele titularului/administratorului/reprezentantului legalPrenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal
  CNP-ul titularului/administratorului/ reprezentantului legal
  Codul țării și nr. actului de identitate (pentru altă cetățenie)
  SEDIUL SOCIAL PJ/ PFA/ÎI/ÎF
  Județul/SectorulLocalitatea
  Satul/StradaNr.Cod poștalBl.Ap.
  TelefonFaxE-mail
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumelePrenumele
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  În baza Hotărârii Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, solicit acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare a contravalorii diferenței de acciză pentru cantitatea totală de motorină aferentă anului …………, de ………………litri*)*) = cantitatea de motorină estimată conform calculului pentru anul ………… .Se va completa pentru cantitatea de motorină pentru care se solicită acordul prealabil, ca valoare estimată rezultată din următoarele, după caz:1. transport material piscicol (puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonți, reproducători, pește de consum), furaje, materii prime și materiale, în interiorul fermei …………. ore funcționare;2. lucrări pe cuveta heleșteului (discuire, însămânțare, cosire masa verde) …………. ha;3. lucrări de întreținere diguri, canale …………….. ore funcționare;4. pompare apă cu motopompe ……………….. ore funcționare;5. transport material piscicol (puiet în diferite stadii de dezvoltare, remonți, reproducători, pește de consum) în afara fermei cu auto propriu ………….. km.– Anexez la prezenta următoarele documente:[Se bifează DA/NU/Nu este cazul, pentru toate documentele depuse. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene (DAJ)/Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) împuternicit cu verificarea și avizarea solicitării].
  Nr. crt.Documente atașate cererii de acord prealabilDANUNu este cazul
  1.copie a documentelor de identitate (CI/BI, altele)|_||_|
  2.copie a documentelor de înregistrare (certificat de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificat de înregistrare fiscală, altele)|_||_|
  3.copie licență/licențe acvacultură|_||_|

  Ștampila și semnătura beneficiarului .........................
  Data ........................
  Direcția pentru Agricultură Județeană …………….Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Serviciul regional ………………………………
  Prenumele, numele, semnătura funcționarului care a preluat cererea ...................Prenumele, numele, semnătura funcționarului care a preluat cererea ...................
  Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Direcției pentru Agricultură Județene …………...................Prenumele, numele și semnătura operatorului ......................…………………..Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură ………..….. Prenumele, numele și semnătura operatorului .........................…………………..

  Declarații și angajamente
  Subsemnatul, .................................., CNP/CUI ............................., administrator/reprezentant legal al .................. (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) ........................, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:Am luat cunoștință de:– condițiile și modalitățile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naționale pe care mă angajez să le respect;– notificarea în scris către DAJ și ANPA, în termen de 10 zile lucrătoare, a oricăror modificări privitoare la informațiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;– faptul că DAJ și ANPA pot solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.Drept care declar și mă angajez la următoarele:– declar că datele înscrise în formularul/formularele de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile;– declar că SC/PFA/ÎF/ÎI ......................... se încadrează în categoria „întreprinderi mici și mijlocii“ și îndeplinește criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014;– declar că SC/PFA/ÎF/ÎI ......................... nu este întreprindere în dificultate financiară în sensul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură;– declar că împotriva SC/PFA/ÎF/ÎI ........................ nu a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;– declar că SC/PFA/ÎF/ÎI ........................ nu se află în niciuna dintre situațiile de mai jos:• a săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European și de Consiliu;• a comis oricare dintre infracțiunile stabilite în Directiva 2008/99/CE din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;– mă oblig să utilizez motorina cu acciză redusă numai în scopul destinat, iar în caz contrar mă oblig să restitui ajutorul de stat necuvenit la simpla cerere a DAJ sau a altor instituții abilitate, fără a prejudicia astfel eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea;– mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la fața locului;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, precum și făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
  Semnătura titularului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicituluiȘtampilaData .............
  -----