HOTĂRÂRE nr. 736 din 13 septembrie 2018privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Bucureștilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 20 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867-869 și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în proprietatea publică a statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.  +  Articolul 2(1) Se aprobă darea în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Bucureștilor, pe un termen limitat, de 99 de ani, a imobilului prevăzut la art. 1.(2) Darea în folosința gratuită se realizează în vederea deservirii nevoilor pastoral misionare ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.(3) Dreptul de folosință gratuită al Arhiepiscopiei Bucureștilor încetează, în condițiile legii, dacă Secretariatul de Stat pentru Culte constată că nu este respectată destinația imobilului prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, Secretariatul de Stat pentru Culte și Arhiepiscopia Bucureștilor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul de Stat pentru Culte și Ministerul Finanțelor Publice vor asigura includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Poziția nr. 771 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Secretariatul de Stat pentru Culte,
  Victor Opaschi,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 13 septembrie 2018.Nr. 736.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din proprietatea privată a statului
  și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  în proprietatea publică a statului și în administrarea
  Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Arhiepiscopia Bucureștilor
  Denumirea imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite Nr. MFP/Cod clasificareCaracteristicile tehnice ale imobilului - teren care se transmiteValoarea de inventar- lei -
  Imobil ferma Vlăsia (Complex Agrozootehnic Vlăsia), Snagov, județul IlfovRegia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“CUI 2351555Secretariatul de Stat pentru CulteCUI 26429279Nr. MFP va fi atribuit8.29.08.Extras de Carte funciară - Carte funciară nr. 111411 SnagovImobil (teren și construcție) cu nr. cadastral 111411, dezmembrat din imobilul în suprafață de 20.120 mp cu nr. cadastral 108338, format din teren în suprafață de 4.010 mp și construcție cu nr. cadastral 111411 - C1 în sc. de 198 mpTeren: 80.520,80C1: 12.638,30
  ------