HOTĂRÂRE nr. 744 din 18 septembrie 2018privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. IX alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislația în vigoare privind referendumul național pentru revizuirea Constituției, care revin ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției, având componența prevăzută în anexa nr. 1.(2) Componența nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției se stabilește, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte instituții sau societăți prevăzute în anexa nr. 1.(3) La ședințele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai mass-mediei, ai altor instituții ale administrației publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes economic general, precum și ai organizațiilor neguvernamentale interesate.  +  Articolul 2(1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile țării, pe întreaga perioadă de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției.(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menține și asigură ordinea publică în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale din țară, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.(3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripție, ale oficiilor electorale și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară.  +  Articolul 3(1) Statisticienii din cadrul personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și oficiilor electorale asigură efectuarea operațiunilor tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor referendumului național pentru revizuirea Constituției. (2) Tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se asigură prin direcțiile teritoriale de statistică și/sau prin Institutul Național de Statistică.  +  Articolul 4Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură serviciile de comunicații, de voce și de transmitere a mesajelor text, necesare birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, precum și serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și oficiilor electorale.  +  Articolul 5(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziția primarilor spații în vederea organizării de secții de votare, precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.(2) Spațiile puse la dispoziția primarilor în conformitate cu alin. (1) nu fac parte din unitățile de asistență medicală cu paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.(3) Ministerul Sănătății ia măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare din țară.  +  Articolul 6(1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare.(2) Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București se stabilește de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor/ societăților prevăzute în anexa nr. 2.(3) La ședințele comisiilor tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai mass-mediei, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.(4) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județe, respectiv din municipiul București, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de subprefect, formate din funcționari publici desemnați de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organizate la nivelul județului, respectiv al municipiului București.(5) În perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a municipiului București membrii acestora sunt degrevați de sarcinile de serviciu.(6) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituțiile sau autoritățile publice de la care aceștia provin.  +  Articolul 7(1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției.(2) Prefecții stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției.(3) Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă acordă sprijin de specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției.  +  Articolul 8(1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul pentru Biroul Electoral Central.(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea tehnică și materială a Biroului Electoral Central.(3) Ministerul Afacerilor Interne asigură mijloacele de transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central.(4) Prefecții, împreună cu președinții consiliilor județene, respectiv primarul general al municipiului București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție, respectiv sediul și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripție a municipiului București.(5) Primarii sectoarelor municipiului București, împreună cu prefectul municipiului București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale oficiilor electorale.(6) Ministerul Afacerilor Externe asigură sediul și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral pentru secțiile de votare din afara țării.(7) Sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secțiilor de votare se asigură de către primari împreună cu prefecții.(8) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripție, a oficiilor electorale și a birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt utilizate bunurile aparținând autorităților administrației publice prevăzute la alin. (2) și alin. (4)-(6).(9) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secțiilor de votare, primarii utilizează bunurile recuperate de la scrutinele anterioare și aflate în stare de funcționare.(10) În cazurile în care bunurile necesare amenajării și dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secțiilor de votare nu se pot recupera, se achiziționează unele noi de către instituțiile prefectului, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în condițiile legii.  +  Articolul 9(1) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic necesar pentru pregătirea și organizarea referendumului național pentru revizuirea Constituției în străinătate.(2) Ministerul Afacerilor Externe ia măsuri pentru identificarea de spații pentru sediile secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru obținerea acordului autorităților din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor.(3) Ministerul Afacerilor Externe asigură serviciile de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.(4) Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă iau măsuri pentru informarea cetățenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot.(5) Ministerul Afacerilor Externe comunică Ministerului Afacerilor Interne, în timp util, necesarul de buletine de vot și timbre autocolante care sunt folosite la secțiile de votare din străinătate.(6) Paza secțiilor de votare din străinătate se asigură cu luarea în considerare a condițiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate, potrivit prevederilor art. III alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018.  +  Articolul 10Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea și/sau instruirea membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți la referendumul național pentru revizuirea Constituției.  +  Articolul 11(1) Comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției informează săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției în legătură cu stadiul pregătirii și organizării scrutinului.(2) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind pregătirea și organizarea scrutinului.  +  Articolul 12(1) Se aprobă bugetul necesar pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 3.(2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, al Ministerului Afacerilor Externe, precum și al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, potrivit prevederilor anexei nr. 3.(3) Ministerul Afacerilor Interne repartizează instituțiilor prefectului sumele necesare pentru activitățile acestora legate de pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului național pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției.  +  Articolul 13(1) Sumele alocate Ministerului Afacerilor Interne, Autorității Electorale Permanente, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică, și Ministerului Afacerilor Externe în condițiile art. 12 alin. (2) din prezenta hotărâre și rămase neutilizate se restituie în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la data de 10 decembrie 2018.(2) Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare a sumelor alocate prin prezenta hotărâre, în conformitate cu dispozițiile legale.  +  Articolul 14Sumele alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției se virează cu această destinație în bugetul fiecărei instituții a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective este efectuată cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2018 și în volumul și structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică și al Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 16(1) Președintele biroului electoral al secției de votare primește indemnizația prevăzută de art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018, de 10%, respectiv de 20% din salariul de bază minim brut pe țară pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.(2) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc indemnizația prevăzută de art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018, de 5%, respectiv 20% din salariul de bază minim brut pe țară, pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.(3) Instituțiile prefectului asigură pentru membrii birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, personalul tehnic auxiliar al acestora, statisticienii și personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care duce la îndeplinire măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripție, oficiile electorale și la birourile electorale ale secțiilor de votare o indemnizație pentru cheltuieli de protocol în valoare de 10 lei de persoană în zilele de 6 și 7 octombrie 2018.(4) Ministerul Afacerilor Interne asigură gustări, apă, răcoritoare și cafea pentru Biroul Electoral Central, în limita sumei de 10 lei pentru fiecare zi de activitate, pentru fiecare membru și persoană care face parte din aparatul tehnic auxiliar al acestuia, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Autorității Electorale Permanente, în limita sumelor prevăzute în anexa nr. 3.(5) Ministerul Afacerilor Externe asigură pentru membrii biroului electoral pentru secțiile de votare din afara țării, ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, personalul tehnic auxiliar al acestora, statisticienii și personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care este în misiune de pază la biroul electoral pentru secțiile de votare din afara țării, o indemnizație pentru cheltuieli de protocol în valoare de 10 lei de persoană în zilele de 6 și 7 octombrie 2018.  +  Articolul 17În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului referendumului național pentru revizuirea Constituției, autoritățile administrației publice implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral, comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor alocate și a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli cu activele nefinanciare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Vajda Zsombor
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Andreea-Ioana Lambru
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 18 septembrie 2018.Nr. 744.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
  Președinte: ministrul afacerilor interneMembri:– secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;– secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat sau secretar general, ai:– Secretariatului General al Guvernului;– Ministerului Afacerilor Externe;– Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;– Ministerului Finanțelor Publice;– Ministerului Muncii și Justiției Sociale;– Ministerului Educației Naționale;– Ministerului Sănătății;– Autorității Electorale Permanente;– Institutului Național de Statistică;– Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;– Serviciului de Telecomunicații Specialeb) reprezentanți ai:– Agenției Naționale de Presă AGERPRES;– Societății Române de Televiziune;– Societății Române de Radiodifuziune.c) reprezentanți ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice.NOTĂ:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 2
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției și
   a Comisiei tehnice a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național
  pentru revizuirea Constituției
  – prefectul județului, respectiv al municipiului București;– subprefectul;– secretarul județului, respectiv secretarul general al municipiului București;– directorul executiv al direcției regionale/județene de statistică;– directorul general al direcției regionale a finanțelor publice/șeful administrației județene a finanțelor publice, după caz;– inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;– inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București;– șeful structurii județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București;– șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;– inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București;– inspectorul general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;– directorul direcției de sănătate publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;– reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicații Speciale;– reprezentantul Autorității Electorale Permanente;– reprezentanți teritoriali ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice;– corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.NOTĂ:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București sunt asigurate de personalul din cadrul instituției prefectului.
   +  Anexa nr. 3
  BUGETUL ȘI STRUCTURA
  cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției
  - mii lei -
  INSTITUȚIACapitolCheltuieliTOTAL
  PersonalBunuri și serviciiActive nefinanciare
  I. Ministerul Afacerilor Interne 70.63363.893-134.526
  1. Instituțiile Prefectului51.01    
        
  TOTAL CAP. 51.0151.0160.63312.438-73.071
        
  TOTAL CAP. 61.0161.0110.00051.455-61.455
        
  II. Secretariatul General al Guvernului51.01151.725 1.740
  - Institutul Național de Statistică51.01151.725-1.740
  1. Aparat propriu51.01599-104
  2. Direcțiile teritoriale de statistică51.01101.626-1.636
        
  III. Autoritatea Electorală Permanentă51.014493.776274.252
  1. Aparat propriu51.01-3.583-3.583
  2. Biroul Electoral Central51.0144919327669
        
  IV. Ministerul Afacerilor Externe51.016.6009.00050016.100
        
  V. Serviciul de Telecomunicații Speciale61.011.8711.7233.5007.094
        
  TOTAL GENERAL 79.56880.1174.027163.712
  -----