PROCEDURĂ din 14 aprilie 2009pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 aprilie 2009  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 342 din 14 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 aprilie 2009.
  Prezenta procedură reglementează modalitatea de acordare a ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.  +  Articolul 1(1) Ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege se acordă la solicitarea angajatorilor care încadrează în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ în condițiile art. 80 din lege și care, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, mențin raporturile de muncă ori de serviciu cu persoane din rândul absolvenților respectivi, pe o perioadă de unu sau 2 ani.(2) Ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege se acordă angajatorilor prevăzuți la alin. (1) pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu cu persoanele prevăzute la alin. (1), după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, dar nu pentru mai mult de 2 ani.(3) Perioada de unu sau 2 ani prevăzută la alin. (1), precum și perioada pentru care se acordă ajutorul financiar prevăzută la alin. (2) se calculează începând cu data de întâi a lunii următoare lunii în care se îndeplinește obligația prevăzută la art. 83 alin. (1) din lege.  +  Articolul 2(1) Ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege se acordă după menținerea raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de unu sau 2 ani, calculată, potrivit art. 1 alin. (3), de la data de întâi a lunii următoare lunii în care se îndeplinește obligația prevăzută la art. 83 alin. (1) din lege.(2) Angajatorii care au beneficiat, opțional, de ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege pentru primul an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu calculat potrivit art. 1 alin. (3) și care mențin în continuare raporturile de muncă ori de serviciu ale absolvenților respectivi pentru cel de-al doilea an beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege pentru cel de-al doilea an de menținere a raporturilor de muncă sau de serviciu după menținerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe acest ultim an.  +  Articolul 3Nu beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege:a) angajatorii care la data solicitării ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege înregistrează debite provenind din neplata contribuțiilor sociale prevăzute de lege;b) angajatorii care nu mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu persoanele din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ încadrați în condițiile art. 80 din lege, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, pe perioada cuprinsă între data îndeplinirii acestei obligații și data de întâi a lunii următoare îndeplinirii obligației, precum și în continuare pentru perioada de unu, respectiv 2 ani pentru care solicită acordarea ajutorului financiar;c) angajatorii care la data solicitării ajutorului financiar se află în situație de insolvență, în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora, ale căror activități fac obiectul unui aranjament cu creditorii și cei care se află în alte situații similare reglementate de lege;d) angajatorii care nu îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege.  +  Articolul 4(1) Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege, angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană ori a municipiului București în a cărei rază teritorială își au sediul, în termen de 60 de zile de la data expirării perioadei de unu sau 2 ani, calculată potrivit art. 1 alin. (3), pentru care au menținut raporturile de muncă ori de serviciu ale persoanelor din rândul absolvenților încadrați în condițiile art. 80 din lege, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, și pentru care solicită acordarea ajutorului financiar, următoarele documente:a) cerere pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege, care va conține și o declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ, cărora le-au menținut raporturile de muncă ori de serviciu pentru perioada de unu sau 2 ani pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;c) adeverința emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat care să ateste menținerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe perioada stabilită pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege; (la 25-09-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.986 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 25 septembrie 2018 ) d) certificat de atestare fiscală, eliberat de instituția competentă, care să ateste că la data depunerii cererii angajatorul nu înregistrează debite provenind din neplata contribuțiilor sociale prevăzute de lege;e) situație privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentând ajutorul financiar solicitat, întocmită pentru fiecare absolvent în parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; (la 25-09-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.986 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 25 septembrie 2018 ) f) statele de plată, în copie certificată de angajator, care să prevadă distinct drepturile salariale ale absolvenților încadrați în condițiile art. 80 din lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu sunt menținute după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum și contribuțiile sociale datorate și/sau contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator pentru absolvenții respectivi și semnătura acestora. (la 25-09-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.986 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 25 septembrie 2018 ) (2) În situația în care expirarea perioadei de unu sau 2 ani, calculată potrivit art. 1 alin. (3), pentru care angajatorii au menținut raporturile de muncă ori de serviciu ale persoanelor din rândul absolvenților încadrați în condițiile art. 80 din lege, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, este anterioară intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea prezentei proceduri, termenul de 60 de zile în care se poate solicita ajutorul financiar se calculează începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea prezentei proceduri.(3) Angajatorii își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor comunicate și solicitarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege în termenul prevăzut la alin. (1).(4) Termenul prevăzut la alin. (1) și (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege.  +  Articolul 5(1) Agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București soluționează cererea pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege în termen de 45 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1).(2) În situația în care se constată că angajatorul nu depune toate documentele pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege sau că nu sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru acordarea acestui ajutor financiar, cererea angajatorului se respinge prin decizie motivată a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.(3) În situația în care se constată că sunt îndeplinite condițiile de acordare a ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București va aproba cererea prin decizie a directorului executiv, care va conține și cuantumul sumei reprezentând ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege care face obiectul restituirii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.(4) Decizia de aprobare sau de respingere a cererii se comunică angajatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia și poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanța competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege se virează, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorilor a căror cerere a fost aprobată, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.(6) Soluționarea cererii se efectuează în ordinea înregistrării documentației pentru acordarea ajutorului financiar la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București în a cărei rază teritorială își are sediul angajatorul.(7) Plata ajutorului financiar se efectuează în ordinea aprobării cererilor pentru acordarea ajutorului financiar.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1Nr. de înregistrare angajator: .....................CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ...................../Municipiului București
  CERERE
  pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
  pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
  ......................, cu sediul/adresa în ..............., județul ...................., telefon ................., cod fiscal (angajatorul)(CUI) ....................., cont IBAN nr. ......................, deschis la Banca ............................., reprezentat prin doamna/domnul ............................, având funcția de ....................., vă solicit să aprobați restituirea sumei de ................ lei, reprezentând ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada ...................., prin plata acestei sume în contul: cont IBAN nr. .................... deschis la Banca ........................ .Sub sancțiunile aplicate falsului în declarații declarăm următoarele:1. suma solicitată prin prezenta cerere și documentele anexate acesteia, reprezentând ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, virată pentru absolvenții încadrați în muncă în condițiile art. 80 din aceeași lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au fost menținute în continuare, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de ........... an(i), este calculată în mod corect, potrivit prevederilor legale;2. la data solicitării ajutorului financiar prevăzut de dispozițiile legale, angajatorul .................. nu se află în situație de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitățile suspendate sau restricții asupra acestora, activitățile sale nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, nu se află în alte situații similare reglementate de lege.Anexăm prezentei cereri următoarele documente (Se vor preciza toate documentele anexate cererii.):1.............................................................................................................................................................................................2............................................................................................................................................................................................Angajator …………………………………Reprezentant legal ……………………… Data ……………………………… (la 25-09-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.986 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 25 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la procedurăNr. de înregistrare angajator:...........................Date de identificare a angajatorului:Angajatorul (denumirea/numele).......................Codul de identificare fiscală........................Codul CAEN.............................................Județul..................................................Sediul/Adresa........................................Contul IBAN/Banca.........................................Telefon/Fax..........................................E-mail/Pagina de internet...............................
  TABEL NOMINALcu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Numărul și data încheierii contractului individual de muncă Numărul și data convenției (art. 80 din Legea nr. 76/ 2002, cu modificările și completările ulterioare) Data expirării obligației prevăzute la art. 83 alin. (1)din Legea nr. 76/ 2002, cu modificările și completările ulterioare (zz/ll/aa) Perioada pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar (de la zz/ll/aa la zz/ll/aa)
  0 1 2 3 4 5 6
         
  Data...............................................Angajator,Director general sau altă persoană autorizată,.........................................................................
   +  Anexa nr. 3la procedurăNr. de înregistrare angajator: ...........................Date de identificare a angajatorului: Angajatorul (denumirea/numele): ....................... Codul de identificare fiscală: ........................
  SITUAȚIEprivind cuantumul sumei care face obiectul restituirii
  Numele și prenumele
  Codul numeric personal (CNP):
  Denumirea contribuției*)a...e
  Luna și anulBaza de calcul al contribuției angajatoruluiCuantumul contribuției angajatoruluiBaza de calcul al contribuției angajatoruluiCuantumul contribuției angajatorului
  1 a_1 e_1
  n a_n e_n
  Total cuantum contribuție angajatora_1 + a_ne_1 + e_n
  TOTAL GENERAL**): (a_1 + a_n) + ... (e_1 + e_n)
  Angajator,..................
  Notă
  Denumirea contribuției*) - se completează în mod corespunzător cu câte o coloană pentru fiecare dintre contribuțiile plătite de angajator în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în perioada pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar.
  TOTAL GENERAL**) - se însumează valorile de la rubrica „Total cuantum contribuție angajator“ corespunzătoare fiecăreia dintre contribuțiile plătite de angajator în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în perioada pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar.
  (la 25-09-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.986 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 25 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 4la procedurăAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncăa Județului ....................../Municipiului București
  DECIZIA Nr. ..........
  din ...............
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă ................................., reprezentată prin director executiv ............................, numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ...........din ................, având în vedere prevederile art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (2) din Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 342/2009,
  DECIDE*):
  Art. 1. - Se respinge cererea pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată de angajatorul .................................... cod fiscal (CUI) ....................................., la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă................... cu nr. ............................ .Art. 2. - Motivul respingerii cererii îl constituie neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 342/2009, respectiv:..................................................................................................................................................Art. 3. - Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanța competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Director executiv,................. Notă
  *) Prezenta decizie se întocmește în 2 (două) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenția pentru ocuparea forței de muncă, iar exemplarul 2 se comunică angajatorului care a solicitat acordarea ajutorului financiar.
   +  Anexa nr. 5la procedurăAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncăa Județului ............../Municipiului București
  DECIZIA Nr. ..........
  din ...............
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă..................., reprezentată prin director executiv......................, numit în baza Ordinului/Deciziei nr............din........, având în vedere prevederile art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (3) din Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 342/2009,
  DECIDE*):
  Art. 1. - Se aprobă cererea pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată de angajatorul............................., cod fiscal (CUI)...................., la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă................... cu nr........................... .Art. 2. - Ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, este în cuantum de.....................Art. 3. - Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanța competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Director executiv,.................... Notă
  *) Prezenta decizie se întocmește în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenția pentru ocuparea forței de muncă, exemplarul 2 se comunică angajatorului, iar exemplarul 3 se transmite compartimentului din cadrul agenției pentru ocuparea forței de muncă care deține competențe cu privire la plată.
  -------