NORME METODOLOGICE din 11 aprilie 2001de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001  Notă
  *) Aprobate prin HOTARÂREA nr. 384 din 11 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Cetățenii români cu domiciliul în România, denumiți în continuare cetățeni români, care lucrează în străinătate, beneficiază de protecție în condițiile stabilite de Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate și de acordurile, înțelegerile, tratatele sau convențiile încheiate de Guvernul României, prin autoritățile competente, cu autoritățile publice similare din alte state.  +  Articolul 2Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea criteriilor și a procedurilor care să permită aplicarea prevederilor Legii nr. 156/2000, cu modificările ulterioare, referitoare la:a) medierea în vederea angajării cetățenilor români în străinătate;b) protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate;c) controlul activității de ocupare a forței de muncă în străinătate. (la 23-08-2002, Articolul 2 din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 2^1Angajatorii care, potrivit obiectului lor de activitate, executa lucrări sau prestează servicii în străinătate în temeiul unui contract și detaseaza propriii salariați în acest scop nu sunt considerați agenți de ocupare a forței de muncă în sensul prevederilor Legii nr. 156/2000. (la 23-08-2002, Capitolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Capitolul II Abrogat (la 23-08-2002, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 23-08-2002, Articolul 3 din Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 23-08-2002, Articolul 4 din Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 23-08-2002, Articolul 5 din Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 23-08-2002, Articolul 6 din Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Capitolul IIICondiții și modalități pentru desfășurarea activității de mediere (la 23-08-2002, Titlul capitolului III a fost modificat de Punctul 4, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 7(1) Activitățile de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate constau, în principal, în:a) constituirea unei bănci de date privind solicitanții de locuri de muncă și ofertele de locuri de muncă în străinătate;b) identificarea locurilor de muncă oferite de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice din străinătate, ori de parteneri de mediere străini;c) publicarea locurilor de muncă și a condițiilor de ocupare a acestora;d) preselecția sau, după caz, selecția candidaților, corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanta cu pregătirea, aptitudinile și interesele acestora;e) întreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de muncă oferite.(2) În vederea efectuării activității de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate agenții de ocupare a forței de muncă încheie, în forma scrisă, cu cetățenii români care solicită sa lucreze în străinătate contracte de mediere care vor cuprinde cel puțin elementele și clauzele prevăzute în anexa nr. 1. (la 23-08-2002, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 ) (3) Pentru efectuarea activităților de mediere prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) agenții de ocupare a forței de muncă în străinătate pot percepe un tarif de mediere care să acopere costurile acestora. (la 23-08-2002, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 23-08-2002, Articolul 8 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 9(1) Abrogat. (la 23-08-2002, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 ) (2) Dacă tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt încasate de la angajatori străini, agenții de ocupare a forței de muncă nu pot pretinde plata serviciilor de mediere și de la solicitanții de locuri de muncă în străinătate.(3) Agenții de ocupare a forței de muncă vor restitui, parțial sau total, tariful serviciilor de mediere încasat de la solicitanți, dacă nu reușesc să le ofere locuri de muncă în termenul stabilit prin contractele de mediere sau dacă, înainte de expirarea duratei contractului de mediere, beneficiarul acestui contract renunța la mediere.  +  Articolul 10Agenții de ocupare a forței de muncă în străinătate nu vor percepe în afară tarifului prevăzut la art. 7 alin. (3) comisioane și nu vor pretinde garanții de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în străinătate cu contract individual de muncă. (la 23-08-2002, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 23-08-2002, Articolul 11 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 10, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 12(1) În vederea realizării controlului activității de mediere agenții de ocupare a forței de muncă în străinătate au obligația să dețină și să prezinte, în original, contractul care conține oferte ferme de locuri de muncă, încheiat cu persoane juridice, persoane fizice sau cu organizații patronale din străinătate, precum și următoarele documente, în original sau în copie, după caz:A. documente referitoare la situația firmei:a) actul constitutiv, din care să reiasă obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare;b) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, emis de Oficiul registrului comerțului de pe lângă camera de comerț și industrie judeteana, respectiv Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, în a carei raza teritorială își are sediul;c) acte doveditoare din care să rezulte condițiile și modul în care se va desfășura activitatea de mediere: spațiul, dotările și echipamentele utilizate, numărul, structura și calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relații cu parteneri de mediere străini; organizarea unei bănci de date cu privire la ofertele și solicitarile de locuri de muncă, precum și informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificarile și aptitudinile solicitanților aflați în evidenta;d) dovada înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă;B. documente ale cetățenilor români trimiși sa lucreze în străinătate:a) actul de identitate;b) pasaportul, paginile cu fotografia și cu viza;c) carnetul de muncă, din care să rezulte ca i-a încetat activitatea în țara, în condițiile legii;d) actele de calificare;e) certificatul de sănătate;f) contractul de mediere;g) contractul individual de muncă, în limba română;h) certificatul de cazier judiciar;i) dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului de Interne, din care să rezulte ca solicitantul nu are interdicția legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la libera circulație în afară granițelor tarii.j) dovada emisă de Serviciul Public pentru Asistență Specială/primar, din care să rezulte că părinții/părintele solicitanți/solicitant de locuri de muncă în străinătate au/a notificat acestora intenția de a lucra în străinătate. (la 01-06-2006, Litera B. din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost completata de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 683 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 01 iunie 2006 ) (1^1) În aplicarea acordurilor, convențiilor, înțelegerilor, aranjamentelor și protocoalelor în domeniul circulației forței de muncă la care România, Guvernul României sau ministerul de resort, după caz, este parte, care conțin prevederi referitoare la documentele solicitate la alin. (1) lit. B, vor prevala prevederile acestor acorduri, convenții, înțelegeri, aranjamente și protocoale. (la 01-06-2006, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 683 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 01 iunie 2006 ) (2) Agenții de ocupare a forței de muncă au obligația sa păstreze o perioadă de 3 ani de la încetarea raporturilor de muncă ale cetățenilor români în străinătate documentele prevăzute la alin. (1) lit. B. (la 23-08-2002, Articolul 12 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 13Agenții de ocupare a forței de muncă sunt obligați sa transmită trimestrial Inspecției Muncii, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului încheiat, Situația privind persoanele mediate și angajate în străinătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. (la 23-08-2002, Articolul 13 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Capitolul IV Abrogat (la 23-08-2002, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 23-08-2002, Articolul 14 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 23-08-2002, Articolul 15 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Capitolul V Accesul la măsurile de protecție socială al cetățenilor români care lucrează în străinătate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori străini  +  Articolul 16(1) Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare, cetățenii români care lucrează în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori din străinătate vor beneficia de măsurile de protecție socială prevăzute de lege, dacă pe baza veniturilor declarate, realizate în străinătate, contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru șomaj și la Fondul asigurărilor sociale de sănătate.(2) Pentru a beneficia de prestațiile acordate de sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și al asigurărilor pentru șomaj cetățenii români care lucrează în străinătate trebuie să depună la instituțiile competente documentele corespunzătoare, după cum urmează:a) la casa teritorială de pensii, Contractul de asigurare în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;b) la agenția pentru ocuparea forței de muncă judeteana sau a municipiului București, Contractul de asigurare pentru șomaj.(3) Pentru a beneficia de prestațiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate cetățenii români care lucrează în străinătate se pot asigura, în condițiile legii, la casele teritoriale de sănătate în a căror rază teritorială își au domiciliul. (la 23-08-2002, Articolul 16 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 17Cetățenii români care se angajează în străinătate în țările cu care România are încheiate acorduri internaționale de securitate socială beneficiază de drepturile de protecție socială prevăzute de aceste reglementări.  +  Capitolul VI Coordonarea și controlul activității de ocupare a forței de muncă în străinătate  +  Articolul 18În aplicarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare, și ale prezentelor norme metodologice, Inspecția Muncii desfășoară în principal următoarele activități:a) verifica îndeplinirea de către agenții de ocupare a forței de muncă a condițiilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare;b) tine evidenta agenților de ocupare a forței de muncă;c) verifica contractele care conțin oferte ferme de locuri de muncă, precum și contractele individuale de muncă încheiate de angajatorii din străinătate cu cetățeni români, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare;d) verifica contractele de mediere prevăzute la art. 7 alin. (2);e) constata situațiile de încălcare a prevederilor legale și pe baza acestora ia măsurile corespunzătoare. (la 23-08-2002, Articolul 18 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 15, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 19(1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României vor urmări și vor transmite Ministerului Muncii și Solidarității Sociale date și informații privind aplicarea nediscriminatorie a legislației locale și respectarea prevederilor legii române aplicabile, precum și modul în care agenții de ocupare a forței de muncă și persoanele angajate în străinătate își respecta obligațiile legale.(2) În cazurile în care se vor constata încălcări ale prevederilor legale ori contractuale misiunile diplomatice și oficiile consulare vor sesiza, direct sau la cererea autorităților române interesate, organele abilitate din statul pe al cărui teritoriu cetățenii români sunt angajați, în vederea reglementării situației.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 20Contractele agenților economici care au primit avizul sa plaseze forta de muncă pe teritoriul Statului Israel, precum și contractele individuale de muncă ale cetățenilor români cu acești angajatori, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor derula în continuare în condițiile în care au fost încheiate. (la 23-08-2002, Articolul 20 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 23-08-2002, Articolul 21 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 17, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale nr. 311/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, și Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale nr. 439/1996 privind înființarea Comisiei speciale pentru punerea în aplicare a Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale nr. 311/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 4 octombrie 1996.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceCONTRACT DE MEDIEREnr. ........ din .........I. Părțile contractanteSocietatea Comerciala ........................................, denumita în continuare furnizor, cu sediul în ..../(adresa completa)/................................., înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr. .................., cod fiscal ..................., reprezentata prin domnul/doamna ............................, având functia de ......................,și ....../(numele și prenumele solicitantului)/..................................., denumit/denumita în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ............., cod numeric personal ..................., de profesie...................................................., domiciliat/domiciliata în ......./(adresa completa)/....................,au convenit urmatoarele:II. Obiectul contractului de mediere1. Medierea în vederea angajarii beneficiarului la ......./(denumirea angajatorului din strainatate)/..................................... din ...../(tara)/....................................... .2. Indeplinirea tuturor formalitatilor pentru incheierea contractului individual de muncă.3. Indeplinirea formalitatilor privind deplasarea la locul de muncă.4. Alte prestatii ........................................ .III. Durata contractului de mediereDurata contractului de mediere este de ........................... de la data incheierii.IV. Oblibațiile părților1. Oblibațiile furnizorului:-------------------------a) să ofere un loc de muncă în concordanta cu pregătirea, aptitudinile și interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;b) să prezinte beneficiarului informații și precizări cu privire la cerințele locului de muncă și la condițiile în care poate avea loc angajarea;c) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;d) sa faca demersurile necesare pentru incheierea contractului individual de muncă cu angajatorul;e) să asigure includerea în contractul individual de muncă a elementelor prevăzute în ofertele ferme de locuri de muncă;f) să asigure intocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă și în limba română;g) să asigure confidentialitatea datelor personale;h) să efectueze demersurile și formalitatile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de muncă (obtinerea, după caz, a pasaportului, a vizei, a permisului de muncă, asigurarea condițiilor de transport etc.);i) sa restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a gasit loc de muncă corespunzător sau acesta renunta la mediere;j) să asigure respectarea de către angajator a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă.2. Oblibațiile beneficiarului:---------------------------a) să prezinte toate documentele și sa furnizeze toate informațiile necesare pentru cautarea unui loc de muncă corespunzător în strainatate;b) sa participe la actiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi angajat în strainatate;c) sa anunte furnizorul în cazul renuntarii la serviciile de mediere ale acestuia;d) sa achite taxele legale și costurile legate de deplasarea în strainatate, dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;e) să respecte oblibațiile prevăzute în contractul individual de muncă.V. Tariful serviciilor de mediere1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de ...../(în cifre și în litere)/...................................... lei și se achită la data incheierii contractului de mediere.2. Furnizorul se obliga sa restituie beneficiarului o parte din tarif, în urmatoarele situații:a) ......%, dacă nu găsește un loc de muncă corespunzător pentru beneficiar pe durata contractului de mediere;b) .....%, dacă înainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul notifica renuntarea la mediere.VI. Modificarea și completarea contractului de mediereModificarea și completarea clauzelor contractului de mediere pot fi facute numai prin acordul de voința al părților, prin act aditional la contract, incheiat în forma scrisa.VII. Încetarea contractului de medierePrezentul contract de mediere inceteaza:a) la data semnarii contractului individual de muncă cu angajatorul, cu excepția clauzelor prevăzute la cap. IV pct. 1 lit. j) și pct. 2 lit. e), care inceteaza la expirarea contractului individual de muncă;b) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, dacă obiectul contractului de mediere nu s-a realizat;c) prin acordul de voința al părților;d) dacă beneficiarul refuza... oferte de locuri de muncă în strainatate;e) prin reziliere.În cazul în care una dintre părți nu își respecta oblibațiile asumate prin contract, partea lezata va notifica părții în culpa să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpa, în termen de ........ zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere și poate solicita despăgubiri, potrivit legii.VIII. LitigiiÎn caz de litigiu părțile vor incerca solutionarea în mod amiabil a acestuia.În cazul în care nu se reuseste solutionarea în mod amiabil a litigiului, părțile convin ca acesta să fie solutionat de instantele judecătorești competente, potrivit legii.IX. Dispozitii finaleContractul de mediere intră în vigoare la data semnarii lui de către părți.Prezentul contract de mediere s-a incheiat la sediul furnizorului, în doua exemplare, unul pentru furnizor și unul pentru beneficiar.Furnizor, Beneficiar,........... ............. (la 23-08-2002, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 ) Notă
  Potrivit art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002, anexele nr. 1, 4 și 5 se abroga, iar anexele nr. 2 și 3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, devenind anexele nr. 1 și 2 la normele metodologice.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceSocietatea Comerciala ....................Sediul ...................................Telefon ..................................SITUAȚIAprivind persoanele mediate și angajate în strainatate în trimestrul .....I. Numărul solicitantilor de locuri de muncă în strainatate cuprinși în banca de date ...............II. Numărul persoanelor cu care s-au incheiat contracte de mediere ........................................III. Numărul persoanelor angajate în strainatate în urma medierii ...................................., din care: ...................... barbati și ........................... femeiIV. Structura persoanelor angajate în strainatate:1. Pe ocupatii și pe tari
  OcupațiaNumărul de persoanedin care, pe țări:
     
     
     
     
  2. Pe ocupatii și pe grupe de vârsta
  Ocupația persoanelorNumăruldin care:
  sub 25 de aniîntre 25-29 de aniîntre 30-39 de aniîntre 40-49 de aniîntre 50-55 de anipeste 55 de ani
          
          
          
  V. Numărul salariatilor din Societatea Comerciala ....................................................... trimisi sa lucreze pe baza actului aditional la contractul individual de muncă:– tara ................., numărul persoanelor ....................VI. Numărul total de persoane aflate la lucru în strainatate ..............................VII. Numărul persoanelor care au parasit locul de muncă înainte de expirarea contractului individual de muncă ......................VIII. Cazuri de accidente de muncă și decese (nominal).Conducatorul societatii comerciale,....................................(semnatura și stampila)----------------- (la 23-08-2002, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )
   +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 23-08-2002, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 23-08-2002, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )