ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 29 decembrie 1999privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se recunoaşte calitatea de luptător în rezistenta anticomunista desfăşurată în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive.  +  Articolul 2 (1) Constituie infracţiuni săvârşite din motive politice infracţiunile care au avut drept scop: a) exprimarea protestului împotriva dictaturii, cultului personalităţii, terorii comuniste, precum şi abuzului de putere din partea celor care au deţinut puterea politica; b) militarea pentru democratie şi pluralism politic; c) propaganda pentru răsturnarea ordinii sociale existente până la 22 decembrie 1989 sau manifestarea impotrivirii faţă de aceasta; d) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, recunoaşterea şi respectarea drepturilor civile şi politice, economice, sociale şi culturale; e) înlăturarea măsurilor discriminatorii pe motive de naţionalitate sau de origine etnică, de limba ori de religie, de apartenenţa sau opinie politica, de avere ori de origine socială. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit ca au desfăşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel.  +  Articolul 3Prin măsuri administrative abuzive se înţelege orice măsuri luate de organele fostei militii sau securitati ori de alte organe ca urmare a săvârşirii unei fapte în scopurile menţionate la art. 2 alin. (1), în baza cărora s-a dispus: a) privarea de libertate în locuri de deţinere sau pentru efectuarea de cercetări; b) internarea în spitale de psihiatrie; c) stabilirea de domiciliu obligatoriu; d) strămutarea într-o alta localitate; e) deportarea în străinătate, după 23 august 1944, din motive politice.  +  Articolul 4 (1) Se înfiinţează Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, denumita în continuare comisie, cu sediul în Bucureşti, la Ministerul Justiţiei, compusa din: a) 3 reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, desemnaţi de către organele de conducere ale asociaţiei; b) 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei; c) 2 reprezentanţi ai Ministerului de Interne, numiţi prin ordin al ministrului de interne. (2) Comisia este prezidata de un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de către ministrul justiţiei. (3) Comisia, la cerere, verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 şi constata calitatea de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive.  +  Articolul 5 (1) Cererea poate fi introdusă de persoana condamnata sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv ori de o asociaţie având drept scop promovarea drepturilor victimelor represiunii comuniste, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Cererea de constatare poate fi introdusă chiar dacă fapta a fost amnistiată sau dacă persoana condamnata a fost reabilitata. (3) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, prin decizie motivată.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care se constată că persoana condamnata sau supusă unei măsuri administrative se încadrează în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, solutionand cererea, prin decizie, acorda calitatea de luptător în rezistenta anticomunista persoanei în favoarea căreia s-a introdus cererea sau respinge cererea de constatare. (2) Împotriva deciziei Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, precum şi în cazul refuzului nejustificat de a rezolva cererea persoana interesată poate introduce plângere la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Persoanele care au calitatea de luptător în rezistenta anticomunista beneficiază de: a) restituirea, în condiţiile legii, în natura sau, dacă aceasta nu este posibila, prin echivalent a bunurilor confiscate; b) drepturile prevăzute în Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare; c) acordarea cu prioritate de ordine şi medalii prevăzute de legislaţia în vigoare; d) atribuirea, în condiţiile legii, a numelui persoanelor prevăzute la art. 1 unor străzi, parcuri, pieţe şi altor asemenea locuri publice; e) orice alte drepturi prevăzute prin legi speciale. (2) Hotărârile de condamnare pentru infracţiuni săvârşite din motive politice nu pot fi invocate împotriva persoanelor care au dobândit calitatea de luptător în rezistenta anticomunista.  +  Articolul 8 (1) Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi funcţionează până la soluţionarea definitivă a cererilor introduse în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1). (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoica-----