HOTĂRÂRE nr. 24 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) și al art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și al art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Turismului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici din domeniul de competență.(2) Ministerul Turismului are sediul principal în bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, municipiul București.  +  Articolul 2(1) Ministerul Turismului îndeplinește următoarele funcții:a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare, precum și elaborarea strategiilor, politicilor publice și a programelor în domeniile coordonate;b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate, precum și din alte domenii conexe: restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa;c) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, inclusiv în privința afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, în domeniul său de activitate;d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniile sale de responsabilitate;e) de autoritate de stat:1. prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate;2. prin care se realizează controlul asupra unităților aflate sub autoritatea sa, în vederea asigurării respectării prevederilor legale; (la 08-05-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) f) de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil din domeniile coordonate;g) de coordonare la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică în domeniile coordonate;h) de promovare a destinațiilor turistice naționale;i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile sale de responsabilitate;j) de colaborare cu partenerii sociali.(2) Principiile care stau la baza activității Ministerului Turismului sunt următoarele:a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniul coordonat;b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;c) întărirea autorității instituției;d) perfecționarea managementului fondurilor publice;e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate.  +  Articolul 3(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Turismului exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuții generale, în conformitate cu reglementările în vigoare:1. inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative, coordonează și controlează aplicarea acestora în domeniul de competență și avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale;2. fundamentează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării sale și urmărește execuția bugetului pentru activitățile din domeniul său de activitate, urmărește proiectarea și realizarea investițiilor;3. asigură administrarea proprietății statului în domeniul coordonat, în condițiile legii;4. elaborează politici publice privind domeniile sale de responsabilitate, pe care le supune aprobării Guvernului, în condițiile legii;5. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul său de activitate;6. inițiază, negociază și participă, din împuternicirea Guvernului, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții ori acorduri, pentru domeniul coordonat;7. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale conform atribuțiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;8. sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent;9. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile, în problemele specifice domeniului;10. elaborează, actualizează și implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;11. asigură transpunerea și creează cadrul normativ pentru aplicarea directă a legislației Uniunii Europene, implementează și monitorizează aplicarea legislației comunitare și elaborează ghiduri pentru aplicarea legislației Uniunii Europene, în domeniul coordonat; (la 08-05-2017, Punctul 11. din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 11^1. asigură participarea și elaborează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene; (la 08-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 11^2. coordonează implementarea Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, respectiv a aspectelor referitoare la piața unică a serviciilor în domeniul său de activitate, în raport cu demersurile derulate de către Comisia Europeană; (la 08-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 12. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate și controlează modul de utilizare a acestora;13. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, în condițiile legii;14. realizează activități de control operativ la operatorii economici din domeniile de competență, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;15. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;16. organizează seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;17. asigură implementarea obligațiilor derivând din implementarea Strategiei naționale anticorupție;18. elaborează și monitorizează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;19. elaborează legislația în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate și notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;20. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii;21. stimulează relațiile cu camerele de comerț și industrie și cu asociațiile profesionale în domeniile coordonate;22. asigură implementarea și managementul proiectelor și programelor în domeniile sale de responsabilitate;23. inițiază, propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative.24. îndeplinește atribuțiile privind implementarea domeniului major de intervenție 5.3 - «Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică», axa prioritară 5 - «Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului», Programul operațional regional (POR) 2007-2013, delegate prin Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor - încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Autoritatea Națională pentru Turism prin Organismul intermediar pentru turism. (la 21-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 ) (2) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Turismului exercită următoarele atribuții specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare:1. elaborează și implementează în domeniul turismului Strategia națională de dezvoltare turistică, strategii de dezvoltare și soluții de reformă privind evoluția sectorului și atragerea investitorilor, politici de promovare și dezvoltare a turismului;2. elaborează, aprobă și implementează planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;3. organizează și realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale; (la 08-05-2017, Punctul 3. din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 4. îndeplinește rolul de autoritate națională responsabilă cu elaborarea, coordonarea și implementarea programului pentru definirea și promovarea brandului turistic național, în scopul creării unei imagini pozitive a României;5. autorizează operatorii economici și personalul de specialitate din turism, respectiv licențiază agențiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi și traseele turistice montane, brevetează și atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituțională și eficacitatea educațională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice și activitățile din industria de agrement, acreditează centrele naționale de informare și promovare turistică;6. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, postprivatizarea și reorganizarea și, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul turismului, exercitând calitatea de instituție publică implicată și autoritate tutelară, în condițiile legii, sens în care:a) administrează participațiile deținute la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a acestor societăți și companii, pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare;b) desfășoară activitățile de privatizare, potrivit legii, și activități de urmărire a contractelor de privatizare;c) inițiază, după caz, lichidarea societăților neprofitabile;d) monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială și supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat din portofoliul propriu. (la 08-05-2017, Punctul 6. din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) 7. atestă ca stațiuni turistice de interes local sau național localități sau părți de localități, la solicitarea autorităților publice locale;8. organizează evidența, atestarea și monitorizarea valorificării și protejării patrimoniului turistic, conform legii;9. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;10. urmărește evoluția politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului și propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;11. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din reglementările europene, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, în domeniul turismului;12. monitorizează îndeplinirea obligațiilor asumate de beneficiari prin contractele de finanțare din cadrul domeniului major de intervenție 5.3 - «Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică», axa prioritară 5 - «Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului», Programul operațional regional (POR) 2007-2013, prin intermediul Organismului intermediar pentru turism; (la 21-09-2018, Punctul 12. din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 ) 13. aprobă, în condițiile legii, atât înființarea și atribuțiile reprezentanțelor teritoriale, cu sediul în țară, cât și atribuțiile atașaților de turism; (la 21-09-2018, Punctul 13. din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 ) 14. solicită și primește de la celelalte autorități publice, în condițiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce țin de dezvoltarea sectorului turismului;15. elaborează strategiile și planurile de acțiune aferente domeniului turismului;16. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz;17. derulează sau coordonează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființarea de unități de management de proiect;18. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, la elaborarea și implementarea politicilor, proiectelor și programelor de cercetare, inovare și transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;19. coordonează cooperarea în cadrul programelor și studiilor Uniunii Europene, ale Organizației Mondiale a Turismului și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a proiectelor și programelor din domeniul turismului, precum și în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;20. identifică metode de îmbunătățire a activităților în domeniu, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei private;21. urmărește promovarea unui mediu de afaceri în domeniul coordonat, stimulativ, concurențial, corect și integru, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri: a) organizarea de consultări publice periodice cu privire la implementarea Strategiei naționale anticorupție și a celorlalte politici publice cu impact asupra turismului;b) cunoașterea și aplicarea de bune practici internaționale ori standarde în implementarea programelor proprii;22. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, precum și congrese, colocvii și alte acțiuni similare, în țară și străinătate, în domeniul turismului;23. participă la manifestări expoziționale de turism în țară și în străinătate, organizează vizite educaționale de informare, precum și evenimente și misiuni cu rol în creșterea circulației turistice în România sau cu impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică, în țară și în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritățile administrației publice locale și centrale, cu alte entități ce desfășoară activitate în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanții mass-mediei;24. organizează activități de promovare prin producție/coproducție de emisiuni TV și radio;25. stabilește, împreună cu autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum și măsuri pentru integrarea acestora în acțiunile de modernizare a localităților și a zonelor aferente;26. efectuează controlul activităților din turism și din industria de agrement, conform legislației în vigoare;27. efectuează controlul calității serviciilor din turism și din industria de agrement;28. monitorizează derularea investițiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanțează;29. coordonează programele de asistență acordată de Organizația Mondială a Turismului și de alte organisme internaționale;30. coordonează, împreună cu Ministerul Educației Naționale, procesul de instruire din instituții de învățământ în domeniul turismului;31. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, programe naționale și județene de reconversie profesională în meseriile specifice activității turistice;32. realizează politica de promovare și dezvoltare a turismului pe baza programului anual de marketing și promovarea turismului și a programului de dezvoltare a produselor turistice;33. avizează documentațiile de urbanism privind zonele și stațiunile turistice, precum și documentațiile privind construcțiile în domeniul turismului, conform legii;34. coordonează gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investițiile realizate în parteneriat cu autoritățile publice locale.(3) Ministerul Turismului îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 4În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Turismului colaborează, în condițiile legii, cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte organisme și instituții publice.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Turismului este autorizat:a) să dea unităților aflate în subordine și sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;d) să emită, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;e) să inițieze și să supună aprobării Guvernului, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;f) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Ministerul Turismului poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.  +  Articolul 7(1) Structura organizatorică a Ministerului Turismului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe și colective temporare, unități de implementare a proiectului și unități de management al proiectului și se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(2) Personalul Ministerului Turismului este compus din demnitari și asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice, precum și din personal contractual.(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Turismului este de 238, finanțate integral de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (la 21-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 ) (3^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Turismului prevăzut la alin. (3) se suplimentează, până la data de 31 august 2019, cu un post. (la 21-09-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 ) (4) În cadrul Ministerului Turismului funcționează reprezentanțe teritoriale, structuri fără personalitate juridică, cu sediul în țară, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului turismului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (3). Activitatea reprezentanțelor teritoriale se poate desfășura în spații închiriate în condițiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Turismului. (la 21-09-2018, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 ) (4^1) În cadrul Ministerului Turismului sunt angajați atașați de turism, care asigură reprezentarea României atât în țările membre ale Uniunii Europene, cât și în țările terțe, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (la 21-09-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 ) (5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(6) Statul de funcții, structura organizatorică detaliată a posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al Ministerului Turismului, încadrarea personalului, precum și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului turismului.  +  Articolul 8(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Turismului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului turismului.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Turismului se stabilesc prin fișa postului, întocmită conform legii.  +  Articolul 9(1) Conducerea Ministerului Turismului se asigură de către ministrul turismului.(2) Ministrul turismului reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.(3) În fața autorităților jurisdicționale Ministerul Turismului este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului turismului.(4) Ministrul turismului este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pe lângă ministrul turismului funcționează Colegiul ministerului. Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului turismului.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul turismului emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(7) Prin ordin al ministrului turismului pot fi delegate atribuții, în condițiile legii.(8) În cazul în care ministrul turismului nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia se desemnează secretarul de stat care să exercite aceste atribuții în condițiile legii.(9) Prin ordin al ministrului turismului se pot înființa colective temporare cu rol consultativ, în activitatea ministerului.(10) Ministrul turismului poate delega atribuții, în condițiile legii, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general și secretarului general adjunct. (la 21-09-2018, Alineatul (10) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 )  +  Articolul 10(1) Ministrul turismului este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat și un subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și de secretarul general și de un secretar general adjunct, numiți în condițiile legii. (la 21-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 ) (2) Secretarii de stat și subsecretarul de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului turismului. (la 21-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 ) (3) Secretarul general și, respectiv, secretarul general adjunct ai Ministerului Turismului au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Turismului ori încredințate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(4) Secretarul general și secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Ministerului Turismului.  +  Articolul 11Unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Turismului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 12Ministerul Turismului are în dotare un parc auto, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Prevederile art. 11 și 12 își produc efectele de la data semnării protocolului de predare-preluare încheiat în condițiile legii.  +  Articolul 14Ministerul Turismului poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.  +  Articolul 15Patrimoniul Ministerului Turismului se constituie prin preluarea parțială a patrimoniului Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și a patrimoniului Autorității Naționale pentru Turism, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în condițiile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  +  Articolul 16Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 18 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul economiei,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  București, 12 ianuarie 2017.Nr. 24.  +  Anexa nr. 1
  Structura organizatorică a Ministerului Turismului
  (la 21-09-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  Unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Turismului
  Nr. crt.Denumire unitate
  1.SOCIETATEA LITORAL - S.A.
  2.SOCIETATEA MAMAIA - S.A.
  3.SOCIETATEA NEPTUN - OLIMP - S.A.
  4.SOCIETATEA GERMISARA - S.A.
  5.SOCIETATEA CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC - S.A.
  6.SOCIETATEA LIDO - S.A.
  7.SOCIETATEA IEZERUL - S.A.
  8.SOCIETATEA THR MAREA NEAGRĂ - S.A.
  9.SOCIETATEA BEGA TURISM - S.A.
  10.SOCIETATEA ROBINSON TURISM - S.A.
  11.SOCIETATEA CARMEN SILVA 2000 - S.A.
  12.SOCIETATEA CIUCAȘ - S.A.
  13.SOCIETATEA ANCA IRINA - S.A.
  14.SOCIETATEA PREDEAL - S.A.
  15.SOCIETATEA IMOTRUST - S.A.
  (la 21-09-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 3
  Numărul de autoturisme din dotarea Ministerului Turismului
  Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat*) (bucăți)
  0123
  1.Aparatul propriu
  a) pentru transport de marfă și persoane (delegații)autoturisme64
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.Pentru activitățile specifice desfășurate de atașații de turism, reprezentanțele teritoriale cu sediul în țară, pentru transportul demnitarilor, precum și pentru parcul comun, Ministerul Turismului are în dotare 64 de autoturisme.Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului turismului. (la 21-09-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 )
  ----