HOTĂRÂRE nr. 26 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 și art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Educației Naționale este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educației Naționale are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare.(3) Sediul principal al Ministerului Educației Naționale este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Ministerul Educației Naționale organizează și conduce sistemul național de educație, formare profesională și cercetare științifică universitară, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate, și realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.(2) Ministerul Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare.  +  Articolul 3 În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației Naționale îndeplinește următoarele funcții:a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare;b) de administrare, prin care alocă, se monitorizează și se evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;c) de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare;d) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional și financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituțiile și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate și promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 4 Ministerul Educației Naționale exercită în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare următoarele atribuții:a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare;b) îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participă la procesul de elaborare a politicilor și actelor juridice ale Uniunii Europene în domeniile sale de competență;c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;d) colaborează cu structurile de elevi și studenți legal constituite și sprijină financiar acțiunile structurilor asociative de elevi și studenți care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii;e) poate încheia, în condițiile legii, contracte civile, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe și acțiuni privind elevii și studenții și implicarea acestora în viața socială;f) derulează, direct sau prin instituțiile din subordinea sa, programe de stimulare și recompensare a elevilor și studenților;g) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților extrașcolare ale elevilor și studenților;h) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației naționale;i) avizează necesarul de formulare solicitat de unitățile și instituțiile de învățământ de stat și particulare acreditate și transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securității tipăririi;j) participă la programele și proiectele internaționale, ale Uniunii Europene și bilaterale în domeniu;k) realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;l) coordonează și controlează funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare;m) inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ;n) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoașterea și dezvoltarea activității din domeniile sale de activitate;o) controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale;p) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale pentru domeniul său de activitate;q) asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;r) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;s) primește și soluționează sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;ș) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii, pentru instituțiile de învățământ superior de stat;ș^1) aprobă repartizarea pe județe/municipiul București a numărului maxim de posturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională; (la 20-09-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 ) t) alte atribuții prevăzute în acte normative aflate în vigoare.  +  Articolul 5 În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale este autorizat:a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuțiilor sale, potrivit legii;e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;f) să efectueze acte de control, potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și ale Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;g) să aplice sancțiunile prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 6 Ministerul Educației Naționale acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:a) impulsionarea participării studenților, sub diverse forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;b) stimularea creativității studenților;c) promovarea mobilității studenților în spațiul european;d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.  +  Articolul 7(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației naționale, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente și colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.(3) Ministerul Educației Naționale poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele europene.(4) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii și documentelor școlare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 8 Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:a) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale;b) pentru unitățile de învățământ preuniversitar particulare acreditate și pentru instituțiile de învățământ superior de stat și instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.  +  Articolul 9(1) În cadrul Ministerului Educației Naționale se organizează și funcționează Organismul intermediar în cadrul Programului operațional "Capital uman", denumit în continuare OI POCU.(2) OI POCU va derula în continuare și activitățile și responsabilitățile Organismului intermediar în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", până la închiderea Programului operațional sectorial 2007-2013.(3) Din structura Ministerului Educației Naționale - OI POCU se transferă în cadrul inspectoratelor școlare județene Alba, Brăila, Călărași, Cluj, Dolj, Neamț și Timiș 20 de posturi cu personalul aferent, pentru activitatea de organism intermediar, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. Predarea-preluarea posturilor menționate anterior și mutarea persoanelor se vor realiza în baza unui protocol între părți.(4) OI POCU, reorganizat în cadrul Ministerului Educației Naționale, îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operațional "Capital uman" din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ca organism intermediar la nivel național.  +  Articolul 10(1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naționale, inspectorate școlare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități conexe ale Ministerului Educației Naționale, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.  +  Articolul 11(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale este sprijinit de organismele de nivel național în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare, consiliile consultative și colegiile prevăzute în anexele nr. 2a și 2b.(2) Componența și regulamentele de organizare și funcționare a organismelor naționale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Organismele naționale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condițiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și/sau din alocațiile de la buget și veniturile proprii.(4) Activitatea organismelor naționale este coordonată de către ministrul educației naționale, cu excepția Consiliului Național al Rectorilor.(5) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educației Naționale, pot fi remunerați în condițiile legii.(6) Prin ordin al ministrului educației naționale se pot înființa organisme consultative, în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Conducerea Ministerului Educației Naționale se exercită de către ministrul educației naționale, care are calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal al ministerului.(2) Ministrul educației naționale reprezintă Ministerul Educației Naționale în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(4) Ministrul educației naționale poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.(5) Ministrul educației naționale poate delega calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.(6) Ministrul educației naționale îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației Naționale, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 13(1) În cadrul Ministerului Educației Naționale își desfășoară activitatea cinci secretari de stat și un subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(2) Atribuțiile și responsabilitățile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale. (la 20-09-2018, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )  +  Articolul 14(1) Ministerul Educației Naționale are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 15 Se constituie, pe lângă ministrul educației naționale, Colegiul ministerului, organism consultativ ale cărui componență și regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 16(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației Naționale este de 518, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. (la 20-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 ) (1^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Educației Naționale, prevăzut la alin. (1), se suplimentează cu 2 posturi de natură contractuală pe perioadă determinată, până la data de 30 august 2019. (la 20-09-2018, Articolul 16 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 ) (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu al Ministerului Educației Naționale sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(4) În cadrul Ministerului Educației Naționale și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.(5) În vederea realizării unor activități necesare implementării Proiectului privind învățământul secundar, finanțat în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, Ministerul Educației Naționale are dreptul de a angaja cu contracte individuale de muncă, pe perioada proiectului, în afara numărului maxim de posturi, pentru Unitatea de management al proiectelor cu finanțare externă, personalul necesar, conform procedurilor Băncii Mondiale.(6) De dreptul prevăzut la alin. (5) beneficiază și unitățile de învățământ liceal, respectiv instituțiile de învățământ superior, beneficiare de granturi, pentru implementarea activităților prevăzute în acordul de grant.(7) Finanțarea necesară acoperirii cheltuielilor de personal prevăzut la alin. (5) și (6) se asigură din fondurile Proiectului privind învățământul secundar.(8) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.(9) Ministrul educației naționale numește personalul unităților de management și stabilește competențele directorului, în condițiile legii.  +  Articolul 17(1) În cadrul Ministerului Educației Naționale și în instituțiile/unitățile din subordine, prin ordin al ministrului educației naționale, se pot înființa, organiza și pot funcționa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condițiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale. Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fișele de post și, după caz, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UIP și numărul de unități se prevăd în documentele proiectului și sunt preluate în ordinul ministrului educației naționale privind înființarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.(3) Ministrul educației naționale numește personalul UIP și stabilește competențele directorului.  +  Articolul 18 Personalul Ministerului Educației Naționale, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 19(1) Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației Naționale sunt prevăzute în anexele nr. 4a și 4b.(3) Cluburile sportive studențești cu personalitate juridică, înființate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educației naționale, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcționa în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvențiile se acordă prin bugetul Ministerului Educației Naționale.(4) Repartizarea cluburilor sportive studențești în subordinea instituțiilor de învățământ superior se face prin ordin al ministrului educației naționale.(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale, în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(6) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației Naționale este aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 20 Ministerul Educației Naționale utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 7.  +  Articolul 21 Patrimoniul Ministerului Educației Naționale se constituie prin preluarea parțială a patrimoniului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017.  +  Articolul 22 În cuprinsul contractelor, convențiilor, înțelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educației Naționale a fost parte, precum și în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale din domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare, în care s-a folosit denumirea "Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice", se va citi "Ministerul Educației Naționale".  +  Articolul 23(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor școlare este organizată pe lângă inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, cu finanțare din venituri proprii.(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obțin de la operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, de a tipări și de a distribui/difuza manualele școlare sau se virează direct de Ministerul Educației Naționale în cazul în care prin contractul cu acești operatori economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației Naționale a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, de a tipări și de a distribui/difuza manualele școlare.(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 24Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b și 5-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul cercetării și inovării,
  Șerban-Constantin Valeca
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader
  București, 12 ianuarie 2017. Nr. 26.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Educației Naționale
  A. DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITARA1. Direcția guvernanța instituțiilor de învățământ superiorA2. Direcția managementul programelor universitareA3. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor*)*) Funcționează la nivel de direcție.B. DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIALB1. Direcția educație timpurieB2. Direcția învățământ primar și gimnazialC. DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂC1. Direcția învățământ liceal și profesionalC2. Direcția învățare pe tot parcursul viețiiD. DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTULD1. Direcția minoritățiD2. Direcția relația cu Parlamentul și partenerii socialiE. DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂE1. Direcția financiar contabilitateF. DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENEF1. Direcția afaceri europeneG. DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICG1. Direcția contenciosG2. Direcția avizare acte normative și personalH. DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂH1. Direcția administrativ și achizițiiH2. Direcția patrimoniu și investițiiH3. Direcția tehnologia informației și comunicațieiI. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ**)**) Funcționează la nivel de direcție și numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.J. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE**)K. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE*)L. ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN*) (la 20-09-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 2a
  Consilii și colegii consultative la nivel
  național ale Ministerului Educației Naționale
  Nr. crt.  Denumirea consiliului/colegiului consultativ   Sursa de finanțare
  1  Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.)  Buget de stat
  2  Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)  Buget de stat
  3  Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (C.N.F.I.S.)  Buget de stat
  4 Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) Buget de stat
  5 Consiliul de Etică și Management Universitar (C.E.M.U.) Buget de stat
   +  Anexa nr. 2b
  Consilii consultative la nivel național
  partenere ale Ministerului Educației Naționale
  Nr. crt.  Denumirea consiliului consultativ   Sursa de finanțare
  1 Consiliul Național al Rectorilor (C.N.R.) Venituri proprii
  2  Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (C.N.F.I.P.)  Bugetul de stat
  3 Consiliul Minorităților Naționale (C.M.N.) Bugetul de stat
  4 Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.) Bugetul de stat
   +  Anexa nr. 3
  Instituțiile de învățământ superior de stat
  care funcționează în coordonarea
  Ministerului Educației Naționale
   + 
  Nr. crt.Denumirea unității Sursa de finanțare
  0 1 2
  1Universitatea Politehnica din BucureștiVenituri proprii
  2 Universitatea Tehnică de Construcții București Venituri proprii
  3 Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București Venituri proprii
  4 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară dinBucurești Venituri proprii
  5 Universitatea din București Venituri proprii
  6 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Venituri proprii
  7 Academia de Studii Economice din București Venituri proprii
  8 Universitatea Națională de Muzică din București Venituri proprii
  9 Universitatea Națională de Arte din București Venituri proprii
  10 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București Venituri proprii
  11 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București Venituri proprii
  12 Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Venituri proprii
  13 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
  14 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
  15 Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău Venituri proprii
  16 Universitatea "Transilvania" din Brașov Venituri proprii
  17 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
  18 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
  19 Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  20 Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  21 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  22 Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
  23 Universitatea "Ovidius" din Constanța Venituri proprii
  24 Universitatea Maritimă din Constanța Venituri proprii
  25 Universitatea din Craiova Venituri proprii
  26 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Venituri proprii
  27 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Venituri proprii
  28 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Venituri proprii
  29 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Venituri proprii
  30 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Venituri proprii
  31Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din IașiVenituri proprii
  32 Universitatea Națională de Arte «George Enescu» din Iași Venituri proprii
  33 Universitatea din Oradea Venituri proprii
  34 Universitatea din Petroșani Venituri proprii
  35 Universitatea din Pitești Venituri proprii
  36 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Venituri proprii
  37 Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Venituri proprii
  38 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
  39 Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
  40 Universitatea "Valahia" din Târgoviște Venituri proprii
  41 Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Venituri proprii
  42 Abrogat. 
  43Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu MureșVenituri proprii
  44 Universitatea de Arte din Târgu Mureș Venituri proprii
  45Universitatea Politehnica TimișoaraVenituri proprii
  46Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din TimișoaraVenituri proprii
  47 Universitatea de Vest din Timișoara Venituri proprii
  48 Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara Venituri proprii
  (la 20-09-2018, Tabelul din anexa 3 a fost modificat de Punctul 6 și 7 ale Articolului I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 4a
  Instituțiile și unitățile care funcționează în
  subordinea Ministerului Educației Naționale
  Nr. crt.  Denumirea instituției/unității   Sursa de finanțare
  1     Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naționale în a căror subordine funcționează unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare      Bugetul de stat
  2 Comisia Națională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
  3   Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării  Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  4   Centrul Național de Evaluare și Examinare   Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  5   Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale  Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  6   Agenția de Credite și Burse de Studii   Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  7   Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional șiTehnic  Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  8 Federația Sportului Școlar și Universitar Bugetul de stat
  9   Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană   Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  10   Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră  Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  11   Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar  Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  12   Palatul Național al Copiilor din București   Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  13 Biblioteca Centrală Universitară din București Bugetul de stat
  14 Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași Bugetul de stat
  15  Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj- Napoca   Bugetul de stat
  16 Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara Bugetul de stat
  17   Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava   Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  18 Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar Bugetul de stat
  NOTE:a) Inspectoratele școlare aprobă statele de funcții ale caselor corpului didactic, cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, precum și ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.b) Inspectoratele școlare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților/instituțiilor din subordine, unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, precum și pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate, pentru care se asigură finanțarea de bază din sume defalcate din TVA. (la 20-09-2018, Anexa 4a a fost completată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 4b
  Unități aflate în coordonarea
  Ministerului Educației Naționale
  Nr. crt.  Denumirea unității   Sursa de finanțare
  1 Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" Venituri proprii
  2   Autoritatea Națională pentru Calificări   Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  3   Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare  Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
   +  Anexa nr. 5
  Cluburi sportive studențești
  Nr. crt.Denumirea clubului sportiv Sursa de finanțare
  0 1 2
  1 Clubul "Sportul Studențesc" din București Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  2 Clubul Sportiv "Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport" din București Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  3 Clubul Sportiv Universitar "Politehnica" Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  4 Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  5 Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  6 Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  7 Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  8 Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  9 Clubul Sportiv "Știința" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  10 Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  11 Clubul Sportiv "Știința" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  12 Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  13 Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  14 Clubul Sportiv Universitar din Ploiești Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  15 Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureș Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  16 Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  17 Clubul Sportiv Universitar din Pitești Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  18 Clubul Sportiv Studențesc "Medicina" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  19 Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  20 Clubul Sportiv Universitar din Reșița Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  21 Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  22 Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  23 Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  24 Clubul Sportiv Universitar "Știința" București Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  25 Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  26 Clubul Sportiv Universitar "Neptun" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  27 Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timișoara" Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  28 Clubul Sportiv "Agronomia" București Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  29 Clubul Sportiv Universitar "Constantin Brâncuși" din Târgu JiuVenituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  30Clubul Sportiv Universitar «A.S.E.» BucureștiVenituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  (la 20-09-2018, Tabelul din anexa 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 6
  Instituțiile și unitățile de cercetare științifică
  care funcționează în subordinea
  Ministerului Educației Naționale
  Nr. crt.  Denumirea instituției/unității   Sursa de finanțare
  1   Institutul de Științe ale Educației   Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  2   Institutul Limbii Române   Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  3   Centrul de Cercetări Biologice din Jibou   Venituri proprii și subvenții acordate dela bugetul de stat
  NOTE:a) Numărul maxim de posturi pentru instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.572. (la 20-09-2018, Litera a) a Notei de subsol din Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 ) b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 1.333. (la 08-08-2017, Litera b) a Notei de subsol din Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 518 din 20 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 08 august 2017 ) c) Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională este de 290.630 posturi. (la 20-09-2018, Anexa nr. 6 a fost completata de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 7
  Parcul auto al Ministerului Educației Naționale
  pentru activități specifice
  Nr. crt.   Activitatea    Tipul mijlocului de transport   Numărul maxim de bucăți*)
  1   Proiectul privind învățământul rural/ROSE  Autoturism pentru unitatea centrală 3
  Autoturism de teren 3
  2   Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare  Autoturism pentru unitatea centrală 2
  Autoturism pentru unitatea teritorială 7
  3   Monitorizare și inspecție   Autoturism 15
  Microbuz 6
  4   OI POCU   Autoturism pentru unitatea centrală 3
  Autoturism pentru unitatea teritorială 8
  ------