NORME METODOLOGICE din 9 mai 2013 (**republicat**)pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.851 din 9 mai 2013 (Rep. 1) din MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015.
  Notă
  **) Republicat în temeiul art. III al Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 465/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 13 august 2015.
  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013 și ulterior a mai fost modificat și completat prin:
  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 199/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 25 februarie 2014;
  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 919/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 17 iunie 2014;
  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.730/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 30 septembrie 2014;
  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.206/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 2 decembrie 2014;
  - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 158/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
   +  Articolul 1Programul național de dezvoltare locală, denumit în continuare Program, este un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru creșterea accesabilității la resurse și a calității vieții pentru toți locuitorii României.  +  Articolul 2Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:a) Subprogramul "Modernizarea satului românesc";b) Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor";c) Subprogramul "Infrastructură la nivel județean".  +  Articolul 3(1) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. a) sunt considerate eligibile unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale comunelor, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale comunelor.(2) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale orașelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale orașelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora.(3) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. c) sunt considerate eligibile unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene.  +  Articolul 4Obiectivele de investiții din cadrul Programului se realizează pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul Programului prin subprogramele prevăzute la art. 2, după caz, trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre următoarele domenii specifice:a) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, colegii naționale, grupuri școlare, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii; (la 07-02-2017, Litera c) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) d) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de permanență; (la 07-02-2017, Litera d) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților;f) realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale; (la 07-02-2017, Litera f) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) g) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;h) realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi;i) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea piețelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz;j) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive;k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora;l) construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local, pentru obiectivele de investiții aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural. (la 07-02-2017, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 )  +  Articolul 6(1) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. a), care se finanțează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stațiilor de tratare a apei, sunt:a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalațiile de pompare până la stația de clorinare, conductele de aducțiune, stația de clorinare și/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, stațiile de pompare și repompare între componentele tehnologice și de la acestea în rețelele de distribuție, rețelele de distribuție, anexele administrative și împrejmuirile, branșamente până la limita de proprietate;b) lucrări pentru extinderea și reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente prevăzute la lit. a).(2) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. b), care se finanțează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate, sunt:a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizator la stațiile de epurare, epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea și depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative și împrejmuirile;b) lucrări pentru extinderea și reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate existente prevăzute la lit. a).(3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. c), d) și g) care se finanțează sunt lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare termică a construcțiilor aferente obiectivelor de investiții propuse, precum și dotarea acestora, după caz.(4) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. e), care se finanțează pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt:a) aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;b) construcție nouă infrastructură rutieră;c) corecția și îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes județean și de interes local - profiluri transversale și longitudinale, curbe, supraînălțări;d) amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale și trotuare în interiorul localităților;e) amenajarea intersecțiilor cu alte drumuri laterale și amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri;f) execuția de sisteme colectoare și de dirijare a apelor pluviale;g) refacerea și construcția de podețe și poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranța circulației și pentru realizarea în siguranță a lucrărilor de drum propuse.(5) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. f), care se finanțează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulație și asigurarea secțiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval. (la 07-02-2017, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) (6) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. h), care se finanțează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi, sunt lucrări specifice pentru asigurarea condițiilor de protecție a mediului.(7) Categoriile de lucrări ale obiectivelor de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. i) care se finanțează sunt lucrări pentru realizarea/reabilitarea/extinderea/modernizarea infrastructurii minime necesare funcționării piețelor publice, piețelor comerciale, târgurilor, oboarelor, respectiv: căi de acces, platforme, parcări, alei pietonale și auto, împrejmuiri și/sau închideri cu structură ușoară, grupuri sanitare, racorduri la rețelele de utilități, platforme pentru depozitarea gunoiului.(8) Categoriile de lucrări ale obiectivelor de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. j) care se finanțează sunt lucrări pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.(9) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. k) care se finanțează sunt lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare termică a construcțiilor aferente obiectivelor de investiții propuse.(10) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. l) care se finanțează sunt lucrări de construire, transformări, consolidări, amenajări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări ale construcțiilor și instalațiilor aferente obiectivelor de investiții propuse, înființări/amenajări de infrastructură turistică.(10^1) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. m) care se finanțează sunt construirea, înființarea unor sisteme de iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal noi, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal existente. (la 07-02-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) (11) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) se finanțează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităților de învățământ preuniversitar, și anume achiziția de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente.(12) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. d) se finanțează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităților sanitare, și anume achiziția de echipamente medicale și mobilier specific medical, alte categorii de echipamente și dotări independente.  +  Articolul 7(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi care se finanțează prin Program sunt întocmite cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.(2) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) și d) pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare întocmită conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 și 2.  +  Articolul 8(1) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat și de la bugetul local sunt:a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, conform prevederilor pct. B cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, verificarea tehnică a proiectării, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare, conform prevederilor pct. B cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.1.1 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;e) cheltuieli diverse și neprevăzute, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.(2) Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor de cost în vigoare, după caz. Notă
  Potrivit literei d) a articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017, începând cu data de 20 septembrie 2018 se abrogă orice prevedere din actele normative prin care se reglementează realizarea unor obiective/proiecte de investiții și alte categorii de investiții care intră sub incidența art. V^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, referitoare la „încadrarea în standardele de cost în vigoare“ sau „cu respectarea standardelor de cost în vigoare“.
  (3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.
   +  Articolul 9(1) Finanțarea Programului se asigură din sursele de finanțare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență.(2) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 2 lit. a) și b) din ordonanța de urgență, solicitările de sume din transferuri de la bugetul de stat trebuie să fie în concordanță cu graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție, după caz, prevăzut pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții aprobat de autoritățile administrației publice locale și prevăzut ca anexă la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(3) Beneficiarii prevăzuți la art. 3 în baza contractelor multianuale de finanțare încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1), cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcție de graficele de execuție ale livrării de bunuri, prestări de servicii, execuție de lucrări.----------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.  +  Articolul 10(1) Pentru obiectivele de investiții nou-propuse a fi incluse în Program, pentru obiectivele de investiții în continuare finanțate din alte surse de finanțare și care nu au fost incluse în Program, precum și pentru cele incluse în Program, dar care nu au contracte de finanțare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, beneficiarii Programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicitarea cuprinzând suma totală solicitată de la bugetul de stat în vederea realizării obiectivului de investiții, eșalonată pe ani conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.(2) Beneficiarii Programului care au încheiate contracte de finanțare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicitarea cuprinzând sumele decontate anterior, defalcate pe surse de finanțare, sumele necesare pentru anul în curs, precum și sumele estimate defalcate pe ani și surse de finanțare până la finalizarea contractului de finanțare, reprezentând restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții, în concordanță cu graficele de execuție ale livrării de bunuri, prestări servicii, execuție lucrări, în limita contractului de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) și (2). În baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului și a analizei proprii de specialitate, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. După aprobare, lista cu obiectivele de investiții care se finanțează se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(4) Criteriile prevăzute la alin. (3) se aplică unitar tuturor obiectivelor de investiții propuse la finanțare prin solicitările prevăzute la alin. (1).----------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.(5) Pentru obiectivele de investiții noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, aprobate în condițiile legii prin hotărâri ale consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), însoțite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta, după caz.----------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.(6) Pentru obiectivele de investiții în continuare cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice autorizația de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12 alin. (5) și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, hotărârea consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate.(7) Pentru obiectivele de investiții incluse în Program, prevăzute la art. 2 lit. c) din ordonanța de urgență, care nu au mai fost finanțate prin Programul național de dezvoltare locală, cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice autorizația de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12 alin. (5) și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate.(8) Valoarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții se poate actualiza în condițiile legii, în funcție de evoluția indicilor de prețuri, la data încheierii contractului de finanțare multianual, cu respectarea prevederilor din contractele de achiziție publică încheiate.(9) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.(10) Valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice prevăzut la art. 10 alin. (3) se poate modifica în situația în care, după analiza de specialitate a documentelor prevăzute la alin. (5)-(7), se constată că aceasta cuprinde categorii de cheltuieli transmise inițial care nu se pot finanța prin Program de la bugetul de stat sau nu se încadrează în standardele de cost, conform prevederilor art. 8 și/sau se constată că încalcă alte prevederi legale.----------Alin. (10) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015. Notă
  Potrivit literei d) a articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017, începând cu data de 20 septembrie 2018 se abrogă orice prevedere din actele normative prin care se reglementează realizarea unor obiective/proiecte de investiții și alte categorii de investiții care intră sub incidența art. V^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, referitoare la „încadrarea în standardele de cost în vigoare“ sau „cu respectarea standardelor de cost în vigoare“.
   +  Articolul 11Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi sunt analizate de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, având în vedere următoarele:a) documentațiile tehnico-economice sunt completate, întocmite și actualizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008;b) documentațiile tehnico-economice sunt însoțite de hotărârile consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;c) documentațiile tehnico-economice sunt însoțite de hotărârile consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz;d) cheltuielile cuprinse în devizele generale sunt defalcate și sunt calculate cu respectarea standardelor de cost în vigoare. Notă
  Potrivit literei d) a articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017, începând cu data de 20 septembrie 2018 se abrogă orice prevedere din actele normative prin care se reglementează realizarea unor obiective/proiecte de investiții și alte categorii de investiții care intră sub incidența art. V^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, referitoare la „încadrarea în standardele de cost în vigoare“ sau „cu respectarea standardelor de cost în vigoare“.
   +  Articolul 12(1) Pentru obiectivele de investiții nou-introduse în Program după analizarea documentațiilor transmise, în sensul conformării cu prevederile art. 11, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiari.(2) Contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiari au o durată de maximum 4 ani și se încheie în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.(3) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.(4) După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții publice, în termen de 30 de zile calendaristice.(5) Valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, prevăzută la alin. (4), se aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și, după emiterea autorizației de construire, acestea se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.  +  Articolul 13(1) După încheierea contractelor de finanțare multianuale beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuție ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuției lucrărilor, în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(2) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin Program se transferă beneficiarilor în limita creditului bugetar anual al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer a sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate.(3) În situația în care documentațiile transmise de beneficiari și înregistrate la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale va primi un nou număr de înregistrare fiind considerată solicitare nouă.(4) În situația în care solicitările de transfer depășesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice procedează astfel:a) notifică beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceștia mai pot depune solicitări de transferuri, data-limită fiind considerată data la care solicitarea de transfer s-a înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;b) efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică depunerii solicitărilor;c) în situația în care, după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a), se constată că mai sunt sume disponibile pentru realizarea transferurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prelungește termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinație;d) în cazul în care solicitările de transfer, depuse în termenele prevăzute la lit. a) și c), depășesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu această destinație, acestea se restituie beneficiarilor.(5) După primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.(6) În situația suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (1)-(4).(7) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7) din ordonanța de urgență, beneficiarii care au încheiate contracte de finanțare multianuale pot deconta din surse proprii sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuției de la bugetul de stat și pot solicita în scris recuperarea acestora de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita contractului de finanțare încheiat, numai pentru bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, după data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și după aprobarea listei prevăzute la art. 10 alin. (3).----------Alin. (7) al art. 13 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 947 din 29 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015, care modifică pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.(8) Solicitarea de transfer pentru recuperarea sumelor decontate din surse proprii sau alte surse legal constituite, prevăzută la alin. (7), corespunzătoare bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a, care va fi însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, prin care se va face dovada efectuării plății de la bugetul local sau alte surse legal constituite. (la 14-11-2016, Alineatul (8) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 ) (9) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanța de urgență, în vederea transferării sumelor pentru obligațiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din lipsa creditelor bugetare și prevăzute în contractele de finanțare multianuale, pentru care plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 b, care va fi însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, prin care se va face dovada efectuării plății de la bugetul local. (la 14-11-2016, Alineatul (9) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 ) (10) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferă sumele prevăzute la alin. (7) și (9), în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinație.(11) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificației bugetare.(12) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenți conform prevederilor art. (11) se efectuează în conturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, deschise cu destinația sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți. (la 14-11-2016, Alineatul (12) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 ) (13) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (3) din ordonanța de urgență, pentru obiectivele de investiții incluse în program, dar nefinanțate sau finanțate parțial din sume prevăzute conform art. 8 alin. (1) lit. a), se pot transfera sume și pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanțare multianual și nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanțare, solicitarea fiind întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (la 14-11-2016, Alineatul (13) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 ) ----------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.  +  Articolul 14(1) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 13, beneficiarii deschid conturi la unități ale Trezoreriei Statului, conturi în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice virează prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).(3) Beneficiarii asigură evidența alocării și utilizării sumelor virate în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului și răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiții pe domeniile specifice aferente subprogramelor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 15Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, a contractelor de achiziție publică încheiate în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 12, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Program potrivit destinației pentru care au fost alocate.  +  Articolul 16(1) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu destinația finanțării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale, beneficiarii, cu excepția celor aflați în situația prevăzută la art. 13 alin. (7) și (8), transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice justificarea utilizării acestora până la finalul fiecărui an bugetar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) Decontarea solicitărilor de transfer a sumelor necesare pentru bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice către beneficiari, este condiționată de justificarea utilizării transferului anterior, prin transmiterea anexei nr. 5. (la 14-11-2016, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 )  +  Articolul 17(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiții aprobate în cadrul Programului.(2) Beneficiarii au obligația să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiției, răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora, precum și de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.(3) Sumele acordate și neutilizate până la finele anului în curs urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Beneficiarii organizează recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, și transmit, în copie conformă cu originalul, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.(5) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior, respectiv în termen de 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor, date și informații cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(6) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice o notă justificativă cu privire la orice modificare ulterioară a datelor transmise din anexa nr. 3, prevăzută la art. 10 alin. (1), precum și orice modificare cu privire la datele transmise în baza cărora au fost încheiate contractele de finanțare.----------Alin. (6) al art. 17 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.(7) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate, și solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit.----------Alin. (7) al art. 17 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.(8) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condițiile altor acte normative se mențin.----------Alin. (8) al art. 17 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.(9) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (8).----------Alin. (9) al art. 17 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015.  +  Articolul 18(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de ordonator principal de credite, exercită funcții de analiză, sinteză, decizie, coordonare și control în derularea Programului.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează datele și informațiile transmise de beneficiari conform art. 17 alin. (5) și stabilește indicatorii de rezultate și de eficiență ai Programului în vederea evaluării performanței acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.(3) În vederea exercitării funcției de coordonare și control, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate desemna reprezentanți din aparatul propriu al ministerului care, împreună cu reprezentanți cu atribuții de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., să verifice exactitatea și realitatea datelor transmise cu situația din teren.(4) Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pot participa în comisiile de recepție în calitate de invitați.  +  Articolul 19(1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice informațiile vor fi transmise respectându-se conținutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice.(2) Pentru toate obiectivele de investiții finanțate prin Program, beneficiarii au obligația de a respecta panoul de informare, prevăzut în anexa A.(3) Anexele la prezentele norme metodologice se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice semnate în original, iar contractele de lucrări/furnizare/servicii, inclusiv actele adiționale încheiate, se transmit în copie conformă cu originalul.  +  Articolul 20Anexa A și anexele nr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 5 și 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 14-11-2016, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 )  +  Anexa Ala normele metodologicePANOUL DE INFORMAREProgramul național de dezvoltare locală este un program guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) pentru finanțarea proiectelor locale de dezvoltare, prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socioeducativă, reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.Activitățile de comunicare privind proiectele incluse în Programul național de dezvoltare locală urmăresc creșterea nivelului de informare publică, conștientizare și transparență cu privire la utilizarea bugetului fondurilor publice.Beneficiarii finanțărilor vor promova faptul că proiectele sunt finanțate de Guvernul României, prin Programul național de dezvoltare locală, coordonat de MDRAP.În acest sens, beneficiarul finanțării are obligația să informeze publicul cu privire la implementarea proiectului, prin amplasarea la locul investiției a unui panou de informare, după modelul de mai jos.Panoul de informareDimensiunea minimă a unui panou este de 2 x 1,2 m și va include obligatoriu următoarele informații:● sigla Guvernului României;● denumirea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;● tipul proiectului implementat: alimentare cu apă/canalizare/ școală/unitate sanitară/drum/pod/obiectiv cultural de interes local/platformă de gunoi/piață/bază sportivă/sediu primărie/ obiectiv turistic;● denumirea beneficiarului;● denumirea programului prin care se finanțează investiția: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ.Panourile utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum, a proiectelor de alimentare cu apă și canalizare vor fi plasate pe ambele părți ale infrastructurii respective în număr de 2 sau 4, amplasate la capetele sectorului de drum/de rețea și pe traseul proiectului, câte unul pe fiecare sens de circulație.Numărul și dimensiunea panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor, elementele din legislație fiind elemente minime obligatorii. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi și înțelege informațiile prezentate.Model*) de panou de informareModelul în format electronic va fi pus la dispoziția beneficiarilor de către MDRAP.CuloriAtât pentru sigla Guvernului României, cât și pentru fundalul denumirii programului va fi folosit codul de culoare PANTONE 280 C, astfel:- cod CMYK: C100, M72, Y0, K18;- cod RGB: R0, G73, B144.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceNOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind necesitatea și oportunitatea finanțăriidotării cu echipamente și mobilier specificdidactic și de laborator, alte categorii deechipamente și dotări independente pentru ..............Unitatea de învățământ preuniversitar (denumire, prezentarea activității specifice, alte date relevante)....................................................................................................................................Obiectul solicitării....................................................................................................................................Justificarea necesității și oportunității finanțării achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independenteNecesitatea (scurtă prezentare privind situația existentă, deficiențe majore ale situației actuale, așteptări și prognoze pe termen mediu și lung, din care să rezulte necesitatea, existența personalului didactic de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanțare)....................................................................................................................................Oportunitatea (asigurarea calității serviciilor de educație prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii și dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente)....................................................................................................................................Fondurile solicitate (valoarea totală estimată, exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs)..................................................................Fondurile alocate cu destinații similare pe ultimii 3 ani, după caz...................................................................Documente justificative atașate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziției solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/județean și declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității de învățământ preuniversitar că nu beneficiază de finanțare din alte surse de finanțare legal constituite pentru achiziția solicitată)..................................................................
  Beneficiar    Unitatea administrativ-teritorială ............ Primar/Președintele consiliului județean ..... Numele și prenumele .......................... Semnătura .................................... Reprezentant legal al unității de învățământ preuniversitar,   Numele și prenumele ..... Semnătura ...............
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceNOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind necesitatea și oportunitatea finanțăriidotării cu echipamente medicale și alte categoriide echipamente și dotări independente pentru ..............Unitatea sanitară (denumire, prezentarea activității specifice, alte date relevante)..................................................................................................................................Obiectul solicitării..................................................................................................................................Justificarea necesității și oportunității finanțării achiziționării de echipamente medicale și mobilier specific medical, alte categorii de echipamente și dotări independenteNecesitatea (scurtă prezentare privind situația existentă, deficiențe majore ale situației actuale, așteptări și prognoze pe termen mediu și lung, din care să rezulte necesitatea, existența personalului medical de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanțare)..................................................................................................................................Oportunitatea (asigurarea calității serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii și dotarea unităților sanitare cu echipamente medicale și/sau cu alte categorii de echipamente și dotări independente).................................................................Fondurile solicitate (valoarea totală estimată exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz).................................................................Fondurile alocate cu destinații similare pe ultimii 3 ani, după caz..................................................................................................................................Documente justificative atașate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziției solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/județean și declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității sanitare că nu beneficiază de finanțare din alte surse de finanțare legal constituite pentru achiziția solicitată).................................................................
  Beneficiar   Unitatea administrativ-teritorială ............ Primar/Președintele consiliului județean ..... Numele și prenumele .......................... Semnătura .................................... Reprezentant legal al unității sanitare   Numele și prenumele ..... Semnătura ...............
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceJudețul.................Consiliul Județean ...../Primăria .........Nr. ............/data .........SOLICITAREde finanțare prin Programul național de dezvoltarelocală a obiectivului de investiții"...................." pentru anul .......                                                                        - lei -                                                   ┌───┬────┬─────────────┬────┐  Tip obiectiv*1) │Nou│ │În continuare│ │┌──────────────────────────────────────────────────┼───┴────┴─────────────┴────┤│Amplasamentul obiectivului de investiții propus │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Principalele capacități tehnice ale obiectivului │ ││de investiții (în unități fizice)*2) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală a investiției (lei cu TVA)*3) │ ││conform hotărârii consiliului local/hotărârii │ ││consiliului județean │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii │ ││consiliului județean/data ............ │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nr. contract de servicii (proiect tehnic)/ │ ││data ........ │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală a contractului de servicii │ ││(proiect tehnic), inclusiv acte adiționale │ ││(lei cu TVA) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nr. contract de lucrări/data ........ │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală a contractului de lucrări, │ ││inclusiv acte adiționale (lei cu TVA) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală decontată pentru obiectivul de │ ││investiții (lei cu TVA) │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- buget de stat │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- buget local │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ │ ││realizarea obiectivului de investiții (lei cu TVA)│ ││din care: │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│- buget de stat total, din care: │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Anul I │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Anul II │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Anul III │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Anul IV │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- buget local │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Stadiu fizic realizat (%) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Termen PIF (conform contractului de lucrări și │ ││acte adiționale) │ ................ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială ..........Președintele consiliului județean/PrimarNumele și prenumele .........Semnătura .......... Notă
  *1) Se bifează în spațiul corespunzător.
  *2) De exemplu: lungime drum (km), lungime rețea (m), suprafețe pe care se realizează investiția (mp) etc.
  *3) Valoarea totală a investiției este formată din valoarea totală decontată și valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții (pentru obiectivele de investiții în continuare este valoare totală a investiției actualizată).
  ----------Anexa 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015, potrivit pct. 9 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceJudețul ...........Consiliul Județean ......./Primăria ...........Nr. ....../data .................SITUAȚIEprivind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarealucrărilor/serviciilor și a altor cheltuieli pentru obiectivulde investiții "........." în bazaContractului de finanțare nr. ...../data ............                                                                                                                                - lei -
    Nr. crt.               Valoarea totală a contrac- tului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)       Valoarea totală decontată din contractul de finanțare (până la data prezentei solicitări) Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare (până la data prezentei solicitări)   Situații de lucrări/ servicii/alte cheltuieli solicitate la plată      Factură       Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)        Stadiul fizic realizat până la data solici- tării %     
  Total       buget de stat (in- clu- siv TVA) buget local (in- clu- siv TVA)    Total       buget de stat (inclusiv TVA)    buget local (inclu- siv- TVA)   Nr./data        Valoarea        Emitent     Număr/ dată      Valoare(inclu- siv TVA)    
  0 1 2 = 3 + 4 3 4 5 = 6 + 76 = 1 - 3 7 8 9 10 11 12 13 14
  1               
  2               
  ...               
  TOTAL 0,00 0,00 0,00
  Subsemnatul, ................, în calitate de reprezentant al ................, având funcția de ................, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat al sumei solicitate de ................. (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate și recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat cu modificările și completările ulterioare, nu au fost decontate din alte surse de finanțare și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială ...........Președintele consiliului județean/PrimarNumele și prenumele ............Semnătura ..............----------Anexa 4 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015, potrivit pct. 9 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4ala normele metodologice Județul ............... Consiliul Județean ....../Primăria ...... Nr. ...../data ......
  SITUAȚIE
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru
  decontarea lucrărilor/serviciilor și a altor
  cheltuieli pentru obiectivul de investiții
  "......" în baza Contractului de finanțare
  nr. ..../data ......
  - lei -
    Nr.crt.              Valoarea totală a contrac- tului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)       Valoarea totală decontată din contractul de finanțare (până la data prezentei solicitări) Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare(până la data prezentei solicitări)   Situații de lucrări/ servicii/alte cheltuieli solicitate la plată      Factură        Ordin de plată      Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)        Stadiul fizic realizat până la data solici- tării %     
  Total      buget de stat (in- clu- siv TVA) buget local (in- clu- siv TVA)    Total      buget de stat (inclusiv TVA)    buget local (inclu- siv- TVA)   Nr./data        Valoarea        Emi-tent    Număr/ dată      Valoare(inclu- siv TVA)     Nr./dată      Valoarea      
  0 1 2=3+4 3 4 5 =6+76 = 1 - 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  1                 
  2                 
  ...                
  TOTAL 0,00  0,00 0,00 0,00
  Subsemnatul, ......, în calitate de reprezentant al ......, având funcția de ......, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat a sumei de ...... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate, recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Notificării nr. .... transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate. Beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Președintele consiliului județean/Primar Numele și prenumele ........................ Semnătura ..................... (la 14-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 4bla normele metodologice Județul ............... Consiliul Județean ....../Primăria ....... Nr. ...../data .......
  SITUAȚIE
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru
  decontarea lucrărilor/serviciilor și a altor
  cheltuieli pentru obiectivul de investiții
  "........" în baza Contractului de finanțare
  nr. ..../data .......
  - lei -
    Nr.crt.              Valoarea totală a contrac- tului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)       Valoarea totală decontată din contractul de finanțare (până la data prezentei solicitări) Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare(până la data prezentei solicitări)   Situații de lucrări/ servicii/alte cheltuieli solicitate la plată      Factură        Ordin de plată      Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)        Stadiul fizic realizat până la data solici- tării %     
  Total      buget de stat (in- clu- siv TVA) buget local (in- clu- siv TVA)    Total      buget de stat (inclusiv TVA)    buget local (inclu- siv- TVA)   Nr./data        Valoarea       Emi-tent     Număr/ dată      Valoare(inclu- siv TVA)     Nr./dată      Valoarea      
  0 1 2=3+4 3 4 5 =6+76 = 1 - 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  1                 
  2                 
  ...                
  TOTAL 0,00  0,00 0,00 0,00
  Subsemnatul, ......, în calitate de reprezentant al ......., având funcția de ......, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat a sumei de ....... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate, recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate. Beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Președintele consiliului județean/Primar Numele și prenumele ........................ Semnătura .................... (la 14-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceJudețul ....................Consiliul Județean/Primăria ..............Nr. ....../data ...............SITUAȚIEprivind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate șidecontate pentru obiectivul de investiții".........." în baza contractului de finanțare nr. .../data......                                                                                                                         - lei -
  Nr. crt.         Valoarea contractului definanțare de labugetul de stat(inclusiv TVA)     Contract de lucrări/ servicii/alte cheltuieli (inclusiv acte adiționale) Valoarea decontată în baza ultimei solicitări    Factură     Ordin de plată    Stadiu fizicrealizat (%)       
  Nr./data     Valoarea     Total    buget de stat (inclusiv TVA) buget local (inclusiv TVA) Emitent   Nr./data   Valoarea   Nr./data   Valoarea   
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1.   .......           
  2.   .......           
  3.   .......           
  Total:            
  Subsemnatul, ............., în calitate de reprezentant al ..........., având funcția de .............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, recepționate și decontate în suma de .............. și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare.Beneficiar,Unitatea administrativ-teritorială ..........Președintele consiliului județean/PrimarNumele și prenumele .............Semnătura ...........----------Anexa 5 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015, potrivit pct. 9 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 6la normele metodologiceJudețul ....................Unitatea administrativ-teritorială ........Nr. ................/data .................DATE ȘI INFORMAȚIInecesare stabilirii Indicatorilor de performanțăși eficiență ai obiectivului de investiții"............" finanțat prin Programul naționalde dezvoltare localăData începerii lucrărilor de execuție: ...................
  Nr. crt. Domeniul specific din Program prin care se finanțează obiectivul de investiții   Capacități specifice realizate
  1          - realizare/extindere/reabilitare/ modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei - realizare/extindere/reabilitare/ modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate     1. stații de tratare a apei/ stații de epurare a apelor uzate realizate (număr)   .........
  2. lungime de rețea realizată (km)  .........
  3. număr de beneficiari direcți .........
  4. cost/km .........
  2         - construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților   1. categoria drumului (drum comunal/drum județean/străzi etc.)   .........
  2. lungime de drum realizat (km) .........
  3. număr de beneficiari direcți .........
  4. cost/km .........
  3      - realizarea/reabilitarea/modernizarea depoduri, podețe sau punți pietonale     1. număr de beneficiari direcți .........
  2. instituții publice/școli/ instituții de interes local/numărde locuitori pentru care se asigură accesul    .........
  4                     - realizare/extindere/reabilitare/ modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar - realizare/extindere/reabilitare/ modernizare/dotare a unităților sanitare din mediul rural - realizare/extindere/reabilitare/ modernizare a unor obiective culturale deinteres local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale,teatre - realizare/extindere/reabilitare/ modernizare a piețelor publice, comerciale, târguri, oboare - realizare/extindere/reabilitare/ modernizare a bazelor sportive - realizare/extindere/reabilitare/ modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilorpublice din subordinea acestora  1. suprafață desfășurată realizată (mp)    ......... 
    2. număr de beneficiari direcți       .........    
    3. cost/mp        .........     
  5      - construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltate de autoritățile publice locale ca instrumentde punere în valoare a potențialului turistic local  1. număr de obiective turistice care sunt puse în valoare prin dezvoltarea infrastructurii turistice    .........
  2. număr de turiști beneficiari .........
  NOTĂ:Anexa se va completa pentru fiecare obiectiv de investiții în funcție de domeniul specific din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială .........Președintele consiliului județean/PrimarNumele și prenumele ......................Semnătura ..............
  -----