LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (**republicată**)pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2010  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 139/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege creează cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie, prin:a) atragerea în balanța energetică națională a resurselor regenerabile de energie, necesare creșterii securității în alimentarea cu energie și reducerii importurilor de resurse primare de energie;b) stimularea dezvoltării durabile la nivel local și regional și crearea de noi locuri de muncă aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;c) reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante și gaze cu efect de seră;d) asigurarea cofinanțării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie, în limita surselor stabilite anual prin legea bugetului de stat și exclusiv în favoarea autorităților publice locale;e) definirea normelor referitoare la garanțiile de origine, procedurile administrative aplicabile și racordarea la rețeaua electrică în ceea ce privește energia produsă din surse regenerabile;f) stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide.(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) biomasă - fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură (inclusiv substanțe vegetale și animale), silvicultură și industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și municipale, codificate conform prevederilor legale;c) biolichid - combustibil lichid produs din biomasă utilizat în scopuri energetice, altele decât pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice și a energiei termice destinate încălzirii și răcirii;d) biocarburant - combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasă;e) centrală electrică - ansamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; poate fi constituită din unul sau mai multe grupuri electrice;f) centrală hidroelectrică retehnologizată - centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplinește următoarele condiții:– are o durată de funcționare de cel puțin 15 ani de la data punerii în funcțiune;– a fost supusă unui ansamblu de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creșterii eficienței activității de producere, sau grup hidroelectric nou instalat într-o centrală hidroelectrică preexistentă ori într-o amenajare hidrotehnică utilizată anterior în scop energetic;------------Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu un nou punct.g) centrală nouă/grup electric nou - centrala/grupul electric pusă/pus în funcțiune după data de 1 ianuarie 2004, compusă/compus în totalitate din echipamente noi;h) certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantități de energie electrică. Certificatul se poate tranzacționa, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piață organizată, în condițiile legii. Certificatul verde nu este un instrument financiar; (la 31-03-2017, Litera h) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) i) consum final brut de energie electrică - cantitatea de energie electrică produsă, inclusiv consumul de energie electrică din sectorul de producere a energiei electrice, precum și pierderile de energie electrică din rețelele de transport și distribuție, excluzând producția de energie electrică produsă în centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompată anterior într-un rezervor superior la care se adaugă diferența dintre importul și exportul de energie electrică;i^1) consum final brut de energie - consumul de produse energetice furnizate în scopuri energetice industriei, transporturilor, sectorului casnic, serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii și pescuitului, inclusiv consumul de energie electrică și termică din sectorul de producere a energiei electrice și termice, precum și pierderile de energie electrică și termică din distribuție și transport;------------Lit. i^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.i^2) obligație referitoare la energia regenerabilă - sistemul de promovare care fie impune producătorilor de energie să includă în producția lor o anumită proporție de energie din surse regenerabile, fie impune furnizorilor de energie să includă în furnizarea de energie o anumită proporție de energie din surse regenerabile sau care impune consumatorilor de energie să includă în consumul lor o anumită proporție de energie din surse regenerabile. Sistemele în cadrul cărora astfel de cerințe pot fi îndeplinite prin utilizarea certificatelor verzi sunt incluse în definiție;------------Lit. i^2) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.j) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale, necesar pentru realizarea producției de energie electrică;k) consumator final de energie electrică - persoana care utilizează energie electrică pentru consumul propriu, cu excepția consumului de energie electrică în procesele tehnologice de producere, transport și distribuție a energiei electrice;l) cotă anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi - cota de achiziție de certificate verzi impusă anual furnizorilor de energie electrică, în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub sancțiunea aplicării de penalități;m) cotă anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare - ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru care se aplică sistemul de cote obligatorii, cu excepția energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW;n) energie aerotermală - energia stocată sub formă de căldură în aerul ambiental;o) energie geotermală - energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafeței terestre;p) energie hidrotermală - energia stocată sub formă de căldură în apele de suprafață;q) Fondul pentru Mediu - instrument economico-financiar gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în domeniul protecției mediului, reglementat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;r) furnizor de energie electrică - persoana juridică titulară a unei licențe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;s) garanție de origine - documentul electronic cu funcție unică de a furniza unui consumator final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 96/92/CE;ș) grup electric - unitatea tehnologică producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privința realizării, retehnologizării și punerii în funcțiune;t) încălzire sau răcire centralizată - distribuția de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de producție, printr-o rețea, către mai multe clădiri sau locații, în scopul utilizării acesteia pentru încălzirea sau răcirea spațiilor sau în procese de încălzire sau răcire;ț) minister de resort - Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;u) operator de transport și sistem - persoana care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de transport și este titulară a unei licențe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;v) operator de distribuție - orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și este titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice;w) operatori de rețea - operatorii de distribuție și operatorul de transport și sistem;x) Planul național de acțiune - planul prin care se stabilesc țintele naționale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumată în transporturi, energie electrică, încălzire și răcire în anul 2020, ținând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficiența energetică asupra consumului final de energie și măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naționale globale;x^1) prosumator - clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară; (la 23-07-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) y) sistem de cote obligatorii - mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi;z) sistem de promovare - orice instrument, schemă sau mecanism, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la care aceasta poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligații referitoare la energia regenerabilă sau în alt mod, a cantității achiziționate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se limitează la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investiții, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de promovare privind obligația de cumpărare a energiei din surse regenerabile;aa) sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacționarea certificatelor verzi;ab) sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distribuție și furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul Electroenergetic Național;ac) surse regenerabile de energie - sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, și gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;ad) ținte naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie - obiective naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, incluzând pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) și energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.ae) centrală electrică multicombustibil - centrală electrică care produce energie electrică folosind surse regenerabile și convenționale de energie, care se utilizează fie în instalații de ardere/cazane energetice separate, fie în aceeași instalație de ardere dacă conținutul energetic al combustibilului convențional utilizat nu depășește 10% din conținutul energetic total;-------Lit. ae) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.af) supracompensare - situația în care, luând în considerare indicatorii tehnico-economici specifici medii realizați anual pentru fiecare tehnologie, din analiza cost-beneficiu efectuată pentru ansamblul capacităților de producere utilizând aceeași tehnologie rezultă o rată internă de rentabilitate mai mare cu 10% față de valoarea considerată pentru tehnologia respectivă la autorizarea sistemului de promovare și care se va publica pe site-ul ANRE;-------Lit. af) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.ag) analiză cost-beneficiu - analiză economică efectuată în vederea determinării rentabilității investițiilor în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, realizată prin utilizarea tehnicii actualizării aplicată la costurile de investiție, costurile de exploatare și la veniturile rezultate pe durata de viață a proiectelor;-------Lit. ag) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.ah) rată internă de rentabilitate - indicator rezultat dintr-o analiză cost-beneficiu care exprimă rentabilitatea unui proiect de investiție, și anume rata de actualizare pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate;-------Lit. ah) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.ai) culturi energetice - culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, în special, producției de biocarburanți ori producției de biomasă utilizată în scopul producerii energiei electrice și termice;-------Lit. ai) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.aj) acces prioritar la rețele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli și condiții tehnice și comerciale în baza cărora unor categorii de producători de energie electrică din surse regenerabile de energie li se asigură posibilitatea preluării în orice moment și a vânzării întregii cantități de energie electrică produsă la un moment dat, în funcție de capacitatea racordului la rețea și disponibilitatea unităților/resurselor eligibile, în măsura în care nu este afectată siguranța Sistemului Electroenergetic Național;-------Lit. aj) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.ak) acces garantat la rețele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli și condiții tehnice și comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piața de energie electrică se garantează preluarea în rețeaua electrică; (la 31-03-2017, Litera ak) din Articolul 2, Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) al) acreditare - activitate desfășurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se acordă unui operator economic care deține centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege;-------Lit. al) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.am) calificare - activitate desfășurată de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se stabilește cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență într-o centrală/grup de cogenerare.-------Lit. am) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.an) Abrogată. (la 23-07-2018, Litera an) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) ao) piață centralizată anonimă de certificate verzi - cadrul organizat de tranzacționare a certificatelor verzi, deservit de un sistem de tranzacționare care permite fiecărui participant la piața de certificate verzi să introducă ofertele ferme proprii privind cantitatea și prețul propuse pentru vânzare sau cumpărare de certificate verzi fără ca identitatea să fie dezvăluită celorlalți participanți la sesiunea de tranzacționare și să cunoască cantitățile și prețurile propuse spre tranzacționare de ceilalți participanți la piață începând cu momentul introducerii ofertelor, pe baza regulilor aprobate de către ANRE; piețele centralizate anonime sunt organizate distinct pentru tranzacționarea spot a certificatelor verzi, cu alocarea acestora proporțional cu ofertele de vânzare/cumpărare certificate verzi, decontate între părți pe baza rezultatelor notificate de către Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., denumit în continuare OPCOM, și pentru tranzacționarea la termen a certificatelor verzi, decontate între părți pe baza contractului standard aplicabil și a rezultatelor notificate de OPCOM; (la 23-07-2018, Litera ao) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) ap) piața centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi - piață centralizată și anonimă în cadrul căreia se asigură tranzacționarea concurențială, transparentă, publică, centralizată și nediscriminatorie a energiei electrice din surse regenerabile asociat cu certificatele verzi aferente cantității de energie electrică tranzacționate. În cadrul pieței centralizate pentru energia electrică susținută prin schema de ajutor de stat este stabilit în mod concurențial prețul energiei electrice, iar certificatele verzi asociate cantității de energie electrică tranzacționate sunt vândute la prețul de închidere stabilit în ultima sesiune de tranzacționare pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi; (la 31-03-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) aq) impactul mediu al certificatelor verzi la consumatorul final - contravaloarea certificatelor verzi facturată consumatorilor finali, exprimată în lei/MWh și care se calculează ca produs între cota de achiziție de certificate verzi exprimată în CV/MWh și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi exprimat în lei/CV, stabilit pe piața centralizată anonimă spot, la nivelul anului anterior. (la 31-03-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 )  +  Articolul 3(1) Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit în continuare sistem de promovare, stabilit prin prezenta lege se aplică pentru energia electrică livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, produsă din:a) energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;b) energie eoliană;c) energie solară;d) energie geotermală;e) biomasă;f) biolichide;g) biogaz;h) gaz de fermentare a deșeurilor;-------Lit. h) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.i) gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate.(2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplică pentru o perioadă de:a) 15 ani, pentru energia electrică produsă conform prevederilor alin. (1), în grupuri/centrale electrice noi;b) 10 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, retehnologizate;c) 7 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, dacă sunt utilizate în sisteme izolate sau dacă au fost puse în funcțiune pe teritoriul României înainte de data aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege;-------Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.d) 3 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, neretehnologizate.(3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplică producătorilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrică produsă pe perioada de probă, în baza deciziei de acreditare emise de ANRE potrivit prevederilor art. 6 alin. (6), dacă punerile în funcțiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se realizează până la sfârșitul anului 2016.-------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(3^1) În cazul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile acreditate până la 31 decembrie 2016 care includ sisteme de stocare a energiei electrice, pentru acestea, ANRE poate emite, după caz, decizii de acreditare/ modificarea acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, cu condiția ca sistemele de măsurare a energiei electrice din instalații să permită acordarea certificatelor verzi numai pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor alin. (3^2). (la 23-07-2018, Alineatul (3^1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (3^2) Perioada de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi este cea prevăzută la alin. (2) și se calculează de la data emiterii primei decizii de acreditare după punerea în funcțiune a centralelor/grupurilor respective, care îi conferă producătorului acreditat dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în vigoare la data emiterii acesteia, din care se scade perioada în care a beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi conform art. 6 alin. (7) lit. a), având în vedere perioadele de întrerupere/suspendare survenite, definite conform reglementărilor ANRE. (la 31-03-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (3^3) Prin excepție de la perioadele prevăzute la alin. (2) se conferă dreptul producătorului acreditat sau producătorului căruia i-a expirat acreditarea sau licența:a) să obțină certificatele verzi amânate de la tranzacționare conform prevederilor art. 6 alin. (2^1) și (2^5), inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare; șib) să tranzacționeze, inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare, până la data de 31 martie 2032, certificatele verzi emise pentru producția proprie realizată în perioada de valabilitate a deciziei de acreditare. (la 31-03-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (4) În vederea aplicării sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, acreditarea centralelor electrice se poate face etapizat, pe măsura punerii în funcțiune a fiecărui grup electric individual din cadrul unei capacități energetice conținând mai multe astfel de grupuri electrice, caz în care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferențiat în funcție de momentul acreditării.-------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(5) În cazul energiei electrice produse în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile și convenționale, beneficiază de sistemul de promovare numai acea parte din energia electrică produsă efectiv din surse regenerabile de energie, stabilită pe baza conținutului energetic aferent surselor regenerabile.(6) Nu se aplică sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:a) energia electrică produsă din deșeuri industriale și/sau municipale achiziționate din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice;----------Lit. a) a alin. (6) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. 6 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.b) energia electrică produsă în centrale cu acumulare prin pompaj din apă pompată anterior în bazinul superior;c) energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile și convenționale de energie în aceeași instalație de ardere dacă conținutul energetic al combustibilului convențional utilizat depășește 10% din conținutul energetic total;-------Lit. c) a alin. (6) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.d) energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic al centralei.e) energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol în condițiile legii;------------Lit. e) a alin. (6) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.f) Abrogată. (la 23-07-2018, Litera f) din Alineatul (6) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) g) energia electrică produsă, inclusiv în perioada de probe, în grupuri sau centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie pentru care numărul redus de certificate verzi calculat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) lit. b), corespunzător cumulului de ajutoare, este mai mic sau egal cu zero. (la 31-03-2017, Alineatul (6) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (7) În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, producătorii care solicită un sistem de promovare sunt obligați să opteze fie pentru schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, fie pentru schema de promovare prevăzută în prezenta lege.-------Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(8) În cazul producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege, perioadele de aplicare prevăzute la alin. (2) se vor diminua astfel:a) în cazul producătorilor care au pus în funcțiune centrale de producere a energiei electrice înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, corespunzător perioadelor pentru care aceștia au beneficiat deja de certificate verzi;b) abrogată.------------Lit. b) a alin. (8) al art. 3 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 1^1.------------Alin. (8) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(9) Producătorii de energie electrică din sursele regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) beneficiază de sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai dacă dețin certificat de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă.-------Alin. (9) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(10) Certificatele de origine prevăzute la alin. (9) se emit de către:a) Ministerul Mediului și Pădurilor, pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, precum și pentru biomasa provenită din deșeuri industriale și municipale;b) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru biomasa provenită din agricultură și industriile conexe.-------Alin. (10) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(11) Certificatele de origine prevăzute la alin. (10) se emit în baza procedurilor aprobate prin ordin al ministrului mediului și pădurilor și, respectiv, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.-------Alin. (11) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Capitolul II Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie  +  Articolul 4(1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică sistemul de promovare reglementat de prezenta lege.(2) Nivelul țintelor naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 și 2020 este de 33%, 35% și, respectiv, 38%.(3) Pentru atingerea țintelor naționale prevăzute la alin. (2), pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) se ia în considerare și energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2013 sunt următoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%.------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 1^2.(4^1) Abrogat. (la 31-03-2017, Alineatul (4^1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (4^2) Abrogat. (la 31-03-2017, Alineatul (4^2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (5) Abrogat. (la 31-03-2017, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (6) ANRE acreditează producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în condițiile prevăzute în Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.-------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(6^1) Abrogat. (la 23-07-2018, Alineatul (6^1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6^2) Abrogat. (la 23-07-2018, Alineatul (6^2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (7) În luna decembrie, ANRE stabilește prin ordin cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată pentru anul următor, ținând cont de consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor, astfel încât impactul mediu anual estimat în factura consumatorului final să fie de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 și 2021 și de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. Valoarea în lei a acestui impact se stabilește având în vedere un curs de schimb valutar calculat ca medie aritmetică între valorile lunare ale cursului mediu de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru primele 11 luni ale anului în curs. (la 23-07-2018, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (8) ANRE elaborează, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), o metodologie de stabilire a cotelor anuale de achiziție de certificate verzi, aprobată prin ordin al președintelui ANRE. Notă
  *) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.
  (9) ANRE stabilește prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităților realizate de energie electrică din surse regenerabile și a consumului final de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăși nivelul corespunzător cotelor obligatorii de energie electrică din surse regenerabile stabilite la alin. (4).-----------Alin. (9) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(9^1) Începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabilește prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza consumului final de energie electrică din anul precedent, astfel încât impactul mediu la consumatorul final să fie de maximum 11,7 euro/MWh în anul 2018, de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 și 2021 și de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru anul precedent, iar prețul certificatelor verzi utilizate pentru anul precedent se calculează ca valoare medie ponderată a prețului certificatelor verzi din tranzacțiile pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi din anul precedent. (la 23-07-2018, Alineatul (9^1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (9^2) În vederea corelării cererii și ofertei de certificate verzi din piața de certificate verzi, începând cu anul 2023 ANRE poate reduce impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, pe baza unei metodologii proprii, publică pe site-ul propriu, și informează Guvernul până la data de 30 iunie asupra nivelului acestuia pentru anul următor. (la 23-07-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (9^3) Impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, comunicat de ANRE conform alin. (9^2), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestuia de către ANRE. (la 23-07-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (9^4) Aplicarea prevederilor alin. (7), (9^1), (9^2) și (9^3) garantează preluarea tuturor certificatelor verzi estimate a fi emise în perioada 1 aprilie 2017-31 decembrie 2031, inclusiv a certificatelor verzi amânate de la tranzacționare, în condițiile în care consumul final anual de energie electrică nu scade sub valoarea medie înregistrată în perioada 2017-2022. (la 23-07-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (10) Abrogat.------------Alin. (10) al art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 2^1.
   +  Articolul 5(1) Nivelul obiectivului național privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie al anului 2020 este de 24%.(2) Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculează ca suma următoarelor:a) consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie;b) consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire și răcire; șic) consumul final de energie din surse regenerabile în transporturi.(3) Metodologia de calcul al consumului final brut de energie din surse regenerabile se stabilește de ANRE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi**). Notă
  **) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.
  (4) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1), politica energetică a României va urmări cel puțin realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, prevăzute la art. 4.(5) Nivelul obiectivului național privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 este de cel puțin 10% din consumul național final de energie în transporturi.(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizate în toate formele de transporturi în anul 2020 se stabilește astfel:a) pentru calculul numitorului, și anume cantitatea totală de energie consumată pentru transport potrivit alin. (5), se iau în considerare numai benzina, motorina, biocarburanții consumați în transportul rutier și feroviar și energia electrică, inclusiv energia electrică utilizată la producerea de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi;b) pentru calculul numărătorului, și anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumată pentru transport potrivit alin. (5), se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate în toate formele de transport. Această literă nu aduce atingere art. 9 alin. (2) și art. 11 alin. (2) conform prevederilor din legislația națională de transpunere a Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE;c) pentru calcularea contribuției energiei electrice produse din surse regenerabile și consumate de toate tipurile de vehicule electrice și pentru producerea de combustibili lichizi și gazoși, destinați transporturilor, de origine nebiologică, produși din surse regenerabile în sensul lit. a) și b), se utilizează ponderea de energie electrică din surse regenerabile în cadrul Uniunii Europene, măsurată cu 2 ani înainte de anul în cauză. În plus, pentru calcularea cantității de energie electrică din surse regenerabile consumate de transportul feroviar electrificat, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori mai mare decât conținutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate. Pentru calculul cantității de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice prevăzute la lit. b), acest consum este considerat ca fiind de 5 ori mai mare decât conținutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate;d) pentru luarea în calcul a biocarburanților în numărător, ponderea energiei generate de biocarburanții produși pe bază de culturi de cereale și de alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase și oleaginoase, precum și de culturi principale cultivate pe terenuri agricole în primul rând în scopuri energetice respectă valoarea-limită prevăzută la art. 9 alin. (2) conform prevederilor din legislația națională de transpunere a Directivei 2009/30;e) biocombustibilii produși din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30 nu sunt luați în calcul în privința limitei stabilite la lit. d). Cota-parte de energie provenită din biocombustibili produși din culturi cultivate drept culturi principale în primul rând în scopuri energetice, cultivate pe terenuri agricole, altele decât culturile de cereale și de alte plante bogate în amidon, culturi de plante zaharoase și de plante oleaginoase, nu este luată în calcul în privința limitei stabilite lit. d), cu verificarea respectării criteriilor de durabilitate stabilite la art. 11 alin. (3)-(10) din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE a fost efectuată în conformitate cu art. 12 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30 și cu condiția ca terenurile pe care au fost cultivate aceste culturi să facă parte din categoria de la anexa nr. 6 partea C pct. 8 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, iar bonusul «e_B» stabilit la anexa nr. 6 partea C pct. 7 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE a fost inclus la calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a asigura respectarea art. 11 alin. (4)-(6) din legislația națională care transpune Directiva 2009/30CE;f) ministerul de resort urmărește îndeplinirea obiectivului referitor la atingerea unui nivel minim al consumului de biocarburanți produși din materii prime, precum și de alți combustibili enumerați în anexa nr. 10 partea A din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE. Nivelul minim este de 0,1 puncte procentuale de conținut energetic din ponderea de energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport în 2020, menționată la alin. (5), care să se realizeze cu biocarburanți produși din materii prime și cu alți combustibili enumerați în anexa nr. 10 partea A din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE în conformitate cu disponibilitatea limitată pe piață a acestor biocarburanți la prețuri eficiente din punctul de vedere al costurilor;g) biocarburanții produși din materii prime care nu sunt enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE și care au fost stabilite ca fiind deșeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară și material lignocelulozic în virtutea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt utilizate în instalațiile existente înainte de data de 15 septembrie 2015 sunt luați în calcul în scopul atingerii obiectivului național;h) biocarburanții produși din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE se consideră a fi egali cu de două ori conținutul lor energetic în scopul respectării obiectivului stabilit la alin. (5). (la 19-09-2018, Alineatul (6) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul 14, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 septembrie 2018 )
   +  Articolul 6(1) Operatorul de transport și sistem emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora.(1^1) Operatorul de transport și sistem emite pentru tranzacționare certificatele verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) și (2^5) și după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare a producătorului, până la termenele prevăzute la alin. (2^2) și (2^6). (la 31-03-2017, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (2) Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă și livrată potrivit prevederilor alin. (1) după cum urmează:a) 2,3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW*);b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la lit. a);c) 1,5 certificate verzi, până în anul 2017, și 0,75 certificate verzi, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană**);d) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-g);e) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) și i);f) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)***).(2^1) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar tranzacționarea unui număr de certificate verzi din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditați de ANRE până la data de 31 decembrie 2013, după cum urmează:------------Partea introductivă a alin. (2^1) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.a) un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW;b) un certificat verde pentru centralele electrice eoliene;c) două certificate verzi pentru centralele electrice solare.-------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(2^2) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) lit. a) și b) se va face începând cu 1 ianuarie 2018, în tranșe egale lunare până la data de 31 decembrie 2025. (la 31-03-2017, Alineatul (2^2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (2^3) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investițional, după aplicarea prevederilor alin. (7) lit. b), dispozițiile alin. (2^1) și (2^5) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar. (la 31-03-2017, Alineatul (2^3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (2^4) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investițional, dacă numărul de certificate verzi calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (2^1) și (2^5). (la 31-03-2017, Alineatul (2^4) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (2^5) Începând cu 1 aprilie 2017 până la data de 31 decembrie 2020 se amână temporar tranzacționarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare din cele prevăzute la alin. (2) lit. f), pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditați de ANRE până la data de 31 decembrie 2013. (la 23-07-2018, Alineatul (2^5) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (2^6) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) lit. c) și alin. (2^5) se va face începând cu 1 ianuarie 2021, în tranșe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030. (la 23-07-2018, Alineatul (2^6) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (3) Beneficiază de sistemul de promovare reglementat de prezenta lege și energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile, racordate la sisteme electroenergetice izolate.(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), energia electrică produsă în centrale electrice amplasate pe vehicule de orice fel nu face obiectul prezentei legi.------------Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 3^2.(4) Pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri de cogenerare care utilizează sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i) și calificată de ANRE ca fiind de înaltă eficiență se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) și e) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat.(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa ce provine din culturi energetice se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat.------------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 3^3.(6) ANRE are următoarele atribuții:a) acreditează grupurile/centralele electrice care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi, în temeiul Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;b) elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2), (4) sau (5), după caz, indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de:a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat din centrale electrice pe perioada de probă;b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referință a investiției per MW cu valoarea ajutorului primit per MW și păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate stabilite prin Decizia Comisiei C (2016) 8.865 final din 16 decembrie 2016, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat; reducerea numărului de certificate verzi prevăzută se aplică până la concurența valorii ajutorului investițional primit de producătorul de energie electrică. (la 23-07-2018, Litera b) din Alineatul (7) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) ------------Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(7^1) Abrogat.-------Alin. (7^1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(8) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiază de certificate verzi conform prevederilor deciziei de acreditare emise de ANRE în baza regulamentului prevăzut la alin. (6) lit. a), începând cu data emiterii acesteia.-------Alin. (8) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport și sistem au o durată de valabilitate de 12 luni.------------Alin. (9) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 5^1.(10) Mecanismul de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (7) lit. b) se stabilește prin regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a).-------Alin. (10) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.-------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Articolul 7Producătorii de energie electrică din surse regenerabile transmit lunar operatorului de transport și sistem informațiile necesare stabilirii cantității de energie electrică produse din surse regenerabile care beneficiază de certificate verzi în luna precedentă, însoțite de:a) procesele-verbale care confirmă valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate, semnate împreună cu operatorii de rețea, în cazul producătorilor care livrează energie electrică în rețele electrice;b) datele privind cantitățile de energie electrică produse din surse regenerabile și livrate consumatorilor, în cazul producătorilor care livrează energie electrică direct la consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decât consum propriu tehnologic.-------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Articolul 8(1) Cantitatea de energie electrică pentru care se stabilește obligația de achiziție de certificate verzi include:a) energia electrică achiziționată și utilizată de furnizorii de energie electrică, pentru consumul final al acestora, precum și cea facturată către consumatorii finali;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. 6 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică.d) energia electrică produsă în România și vândută de către furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacții bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens. (la 23-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (2) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să achiziționeze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, potrivit prevederilor art. 4 alin. (9), și cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(2^1) În cadrul obligației anuale de achiziție de certificate verzi conform alin. (2), furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să achiziționeze trimestrial un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condițiile art. 4 alin. (7), și cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, facturată sau autofurnizată trimestrial consumatorilor finali.----------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. 6 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.(3) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să transmită trimestrial și anual la ANRE, în formatul și la termenele precizate de aceasta, cantitățile de energie electrică pentru care au obligația achiziției de certificate verzi.----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. 6 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.(4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat față de tarifele/prețurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) și prețul certificatelor verzi, calculat ca preț mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă. (la 31-03-2017, Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 6^2.(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcție de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decât prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior. (la 23-07-2018, Alineatul (6) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6^1) Facturarea certificatelor verzi, respectiv regularizarea certificatelor verzi până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, la consumatorii finali se realizează de către furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1), în baza unei proceduri specifice elaborate de ANRE. (la 31-03-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (7) Contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), precum și amenda prevăzută la art. 12 alin. (2^3) nu pot fi incluse în factura către consumatorul final. (la 31-03-2017, Alineatul (7) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (8) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei legi un procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali, cu respectarea reglementărilor europene incidente. Condițiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum și cantitatea exceptată, condiționată de aplicarea programelor anuale de creștere a eficienței energetice, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după notificarea acestora la Comisia Europeană și obținerea unei decizii de autorizare din partea acesteia.------------Alin. (8) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(9) Abrogat. (la 31-03-2017, Alineatul (9) din Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) ------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Articolul 9(1) Operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție sunt obligați să garanteze transportul, respectiv distribuția energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurând fiabilitatea și siguranța rețelelor de energie electrică.(1^1) La emiterea avizului tehnic de racordare, operatorii de rețea au dreptul să solicite constituirea de garanții financiare.------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(1^2) Cuantumul garanțiilor financiare și modul de utilizare a acestora se stabilesc prin reglementări ale ANRE.------------Alin. (1^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(2) Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la rețelele de energie electrică se realizează în baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, emis cu respectarea prevederilor legale incidente în materie.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(3) Investițiile realizate de operatorii de transport și/sau distribuție în baza prevederilor alin. (2) se consideră active reglementate, recunoscute în acest sens de către ANRE.(4) Tarifele de transport și distribuție sunt nediscriminatorii între energia produsă din surse regenerabile de energie și cea produsă din surse convenționale de energie.(5) În cazul în care operatorul de transport și sistem sau operatorii de distribuție iau măsuri semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energie, în scopul garantării securității sistemului electroenergetic național și a securității aprovizionării cu energie, operatorii de sistem responsabili sunt obligați să informeze ANRE cu privire la aceste măsuri și să indice ce măsuri corective intenționează să ia în vederea preîntâmpinării unor limitări neadecvate.
   +  Capitolul III Tranzacționarea certificatelor verzi  +  Articolul 10(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie și furnizorii vor tranzacționa certificatele verzi pe piața centralizată a certificatelor verzi, precum și pe piața contractelor bilaterale a certificatelor verzi.(2) Cadrul de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața certificatelor verzi este asigurat de OPCOM, ca operator al pieței de energie electrică, conform reglementărilor emise de ANRE. (la 31-03-2017, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (3) Până la îndeplinirea țintelor naționale prevăzute la art. 4 alin. (2) comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege se realizează doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electrică al României, energia electrică respectivă fiind însoțită de garanții de origine emise potrivit prevederilor art. 24.-----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(4) ANRE va elabora până la data de 1 septembrie 2017 cadrul de reglementare necesar funcționării piețelor centralizate anonime de certificate verzi și pieței centralizate pentru energia electrică susținută prin schema de ajutor de stat. (la 31-03-2017, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (5) Vânzarea certificatelor verzi este permisă exclusiv producătorilor de energie din surse regenerabile. Un certificat verde poate face obiectul unei singure tranzacții între producător în calitate de vânzător și furnizor în calitate de cumpărător. Prin excepție, producătorul de energie electrică din surse regenerabile care se află în situația de a nu realiza numărul de certificate verzi contractate, angajat într-un contract bilateral cu un furnizor de energie electrică, poate achiziționa diferența de pe piețele centralizate de certificate verzi, doar pentru a acoperi această diferență. (la 23-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6) Operatorii economici prevăzuți la art. 8 alin. (1) vor achiziționa din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi definită la art. 2 lit. ao), atât anual, cât și trimestrial, un procent de minimum 50% din numărul de certificate verzi aferent îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, cu excepția contractelor bilaterale încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative și/sau a numărului de certificate verzi transferate din contul de producător în cel de furnizor pentru situația când operatorul economic are obligația de achiziție de certificate verzi și are calitatea atât de producător, cât și de furnizor. (la 23-07-2018, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul 11(1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi pe piețele menționate la art. 10 alin. (1) se încadrează între:a) o valoare minimă de tranzacționare de 27 euro/certificat; șib) o valoare maximă de tranzacționare de 55 euro/certificat.(2) În toate cazurile, valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru luna decembrie a anului precedent.(3) Abrogat. (la 31-03-2017, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (4) Abrogat. (la 31-03-2017, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (5) Abrogat. (la 31-03-2017, Alineatul (5) din Articolul 11 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 )  +  Capitolul IVÎndeplinirea cotelor obligatorii de achiziție de certificate verzi-----------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Articolul 12(1) Până la data de 15 aprilie a fiecărui an, ANRE stabilește pentru fiecare furnizor și pentru fiecare din producătorii care au obligația de a achiziționa certificate verzi gradul de îndeplinire individuală a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent, pe baza informațiilor privind numărul de certificate verzi achiziționate și energia electrică consumată/livrată pentru consum, potrivit prevederilor de la art. 8 alin. (1).(1^1) ANRE stabilește în termen de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, pentru trimestrul precedent și pentru fiecare operator economic care are obligația achiziției de certificate verzi, pe baza numărului de certificate verzi achiziționate și a energiei electrice facturate clienților finali sau autofurnizată, gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru trimestrul precedent.----------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. 6 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.(2) Furnizorii, precum și producătorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligați să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate Administrației Fondului pentru Mediu la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachiziționat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru luna decembrie a anului precedent.(2^1) Abrogat.------------Alin. (2^1) al art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(2^2) Abrogat.------------Alin. (2^2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(2^3) Furnizorii de energie electrică și producătorii care au obligația de achiziție de certificate verzi și care realizează cota obligatorie anuală de achiziție de certificate verzi pentru trimestrul precedent într-o proporție mai mică de 90% față de cota anuală obligatorie se sancționează cu amenda egală cu produsul dintre valoarea maximă a certificatelor verzi stabilită anual conform prevederilor legale și numărul de certificate verzi neachiziționate corespunzător diferenței dintre 90% din cota anuală obligatorie și cota realizată la nivelul fiecărui trimestru, rămânând obligativitatea îndeplinirii cotei anuale obligatorii, caz în care cuantumul amenzii va fi cel prevăzut la alin. (2). (la 31-03-2017, Alineatul (2^3) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (2^4) Până la 31 decembrie 2015, pentru furnizorii consumatorilor industriali care au depus documentația pentru obținerea acordului de exceptare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 8 alin (8), pentru cantitatea contractată cu aceștia sau autofurnizată acestora, obligația de achiziție a certificatelor verzi este considerată a fi numai anuală, până la soluționarea cererilor și emiterea acordului de exceptare sau respingerea cererii de emitere a acordului de exceptare solicitat de fiecare dintre respectivii consumatori industriali.----------Alin. (2^4) al art. 12 a fost introdus de pct. 7 al art. 6 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.(2^5) Începând cu anul 2018, furnizorii, precum și producătorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligați să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate Administrației Fondului pentru Mediu la valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachiziționat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru anul precedent. (la 31-03-2017, Articolul 12 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (3) Abrogat. (la 31-03-2017, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (4) Abrogat. (la 31-03-2017, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 12 a fost abrogat de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(6) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (2) este utilizată de Administrația Fondului pentru Mediu în vederea finanțării investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacități energetice cu putere instalată de până la 100 kW.----------Alin. (6) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(7) Furnizorii și producătorii care comercializează energie electrică consumatorilor finali sunt obligați să-i informeze periodic conform reglementărilor ANRE cu privire la costul achiziției de certificate verzi corespunzător unui kWh de energie electrică vândută acestora.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Capitolul V Evaluarea regională a potențialului surselor regenerabile de energie  +  Articolul 13(1) Ministerul de resort are următoarele atribuții:a) elaborează strategia de valorificare și promovare a surselor regenerabile de energie;b) evaluează potențialul tehnic, economic și ecologic pentru fiecare tip de resursă regenerabilă de energie;c) structurează potențialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licență aferente operatorilor de distribuție de energie electrică ce au calitatea de concesionari în contractele de concesiune;d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme și reglementări privind utilizarea surselor regenerabile de energie.-------Lit. d) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(2) Ministerul de resort elaborează Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile potrivit modelului stabilit de Comisia Europeană, în concordanță cu prevederile art. 4 alin. (1) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE.------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.  +  Capitolul VI Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie  +  Articolul 14(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piața de energie electrică la prețul pieței.(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice aparținând autorităților publice și care sunt realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, în proiecte care nu sunt «generatoare de venit» în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990 poate fi vândută furnizorilor de energie electrică cu care acestea au încheiat contract de furnizare, la prețuri negociate. (la 31-03-2017, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (3) Furnizorii de energie electrică menționați la alin. (2) sunt obligați, la solicitarea autorităților publice prevăzute la alin. (2), să achiziționeze energia electrică produsă conform alin. (2). (la 31-03-2017, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (4) Abrogat. (la 23-07-2018, Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (5) Abrogat. (la 31-03-2017, Alineatul (5) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (6) Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE. (la 23-07-2018, Alineatul (6) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6^1) Autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea. (la 23-07-2018, Alineatul (6^1) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6^2) Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice conform alin. (6), să achiziționeze energia electrică produsă conform alin. (6), la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în anul anterior. (la 23-07-2018, Articolul 14 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6^3) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6), altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora. (la 23-07-2018, Articolul 14 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6^4) În factura de energie electrică, prosumatorii prevăzuți la alin. (6) beneficiază din partea furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea. (la 23-07-2018, Articolul 14 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6^5) Operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuți la alin. (6) și a autorităților publice prevăzute la alin. (6^1) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop. (la 23-07-2018, Articolul 14 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6^6) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (2^1), pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice. (la 23-07-2018, Articolul 14 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6^7) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) și (6^3) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (6^2). (la 23-07-2018, Articolul 14 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (7) Operatorul de transport și de sistem și/sau operatorii de distribuție asigură transportul, respectiv distribuția, precum și dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toți producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente și nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei aprobate de ANRE, astfel încât limitarea sau întreruperea producției de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri excepționale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea și securitatea Sistemului Electroenergetic Național.-------Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(7^1) Regulamentul de acces în piața de energie electrică până la limita de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie.------------Alin. (7^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 11^1.(8) Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piața de energie electrică se asigură acces garantat la rețea, cu excepția energiei electrice care este contractată și vândută la preț reglementat în condițiile legii, pentru care se asigură accesul prioritar la rețea. (la 31-03-2017, Alineatul (8) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (9) ANRE stabilește regulile care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la rețele în condițiile alin. (7) și (8). (la 31-03-2017, Alineatul (9) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) ------------Art. 14 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Capitolul VI^1 Mecanisme de cooperare în scopul realizării obiectivului național privind energia din surse regenerabile -------Capitolul VI^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care introduce pct. 16^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Articolul 15(1) În scopul realizării obiectivului național privind energia din surse regenerabile de energie:a) România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:(i) prevedea și conveni asupra unor transferuri statistice de cantități de energie din surse regenerabile cu un alt stat membru, din sau către acel stat membru;(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie din surse regenerabile de energie;(iii) să își armonizeze, în întregime sau parțial, scheme naționale de promovare;-------Lit. a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care introduce pct. 16^2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.b) România poate, prin acorduri comune cu terțe țări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie din surse regenerabile de energie.-------Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care introduce pct. 16^2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(2) Informațiile transmise Comisiei Europene includ cantitatea și prețul energiei respective. (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul VI^1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 14, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 septembrie 2018 ) (3) Dacă pentru realizarea obiectivului național privind consumul final brut de energie din surse regenerabile este luată în considerare energia electrică din surse regenerabile de energie produsă și consumată într-o țară terță în cadrul acordurilor comune prevăzute la alin. (1) lit. b), ministerul de resort va transmite o solicitare pentru primirea acceptului Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3)-(7) și art. 10 din Directiva 2009/28/CE.-------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(4) Ministerul de resort poate propune Guvernului punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) lit. a) pct. (i) și (iii), la propunerea unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dacă este necesar pentru îndeplinirea obiectivului național privind consumul final brut de energie din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor art. 6, respectiv 11 din Directiva 2009/28/CE.-------Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(5) Ministerul de resort poate conveni și stabili dispoziții cu privire la transferul statistic al unei cantități specificate de energie din surse regenerabile din România către un alt stat membru și/sau în sens invers, fără să afecteze îndeplinirea obiectivului național al statului membru care efectuează transferul.Cantitatea transferată:a) se scade din cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare pentru măsurarea respectării de către statul membru care efectuează transferul a cerințelor de la art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (5) și (6); șib) se adaugă la cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare pentru măsurarea respectării de către statul membru care acceptă transferul a cerințelor de la art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (5) și (6). (la 19-09-2018, Articolul 15 din Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul 14, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 septembrie 2018 )  +  Capitolul VIIAbrogat.-------Titlul Cap. VII a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care introduce pct. 18^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Articolul 16(1) Abrogat.-------Alin. (1) al art. 16 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(2) Ministerul de resort, pe baza datelor furnizate de autoritățile competente, informează Comisia Europeană cu privire la proporția sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse regenerabile de energie produsă în cadrul oricărui proiect comun de pe teritoriul României, care a devenit operațional după data de 25 iunie 2009, sau de capacitatea crescută a unei instalații care a fost retehnologizată după data respectivă, care trebuie privită ca fiind inclusă în obiectivul național global al statului membru cu care s-a încheiat proiectul comun.(3) Notificarea menționată la alin. (2):a) descrie instalația propusă în cadrul proiectului comun sau identifică instalația retehnologizată;b) specifică proporția sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau răcire produsă de instalația respectivă care trebuie să fie luată în considerare în cadrul obiectivelor naționale globale ale unui alt stat membru;c) identifică statul membru în favoarea căruia se realizează notificarea; șid) specifică perioada, în ani calendaristici întregi, în care energia electrică, încălzirea sau răcirea produsă de instalație din surse regenerabile de energie trebuie să fie considerată ca fiind inclusă în obiectivul național global al celuilalt stat membru.(4) Perioada specificată la alin. (3) lit. d) nu poate depăși anul 2020. Durata unui proiect comun poate depăși anul 2020.(5) O notificare efectuată în temeiul acestui articol nu poate fi modificată sau retrasă fără acordul statului membru identificat în conformitate cu alin. (3) lit. c).  +  Articolul 17(1) În cazul realizării de proiecte comune în conformitate cu art. 16, în termen de 3 luni de la sfârșitul fiecărui an din cadrul perioadei specificate la art. 16 alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite o scrisoare de notificare Comisiei Europene, în care precizează:a) cantitatea totală de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalația care a făcut obiectul notificării; șib) cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalația respectivă și care va fi luată în considerare pentru obiectivul național global al altui stat membru, în conformitate cu condițiile notificării.(2) Scrisoarea de notificare este transmisă atât statului membru în favoarea căruia a fost făcută notificarea, cât și Comisiei Europene.(3) Cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie notificată în conformitate cu alin. (1) lit. b):a) se scade din cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformității de către statul membru care transmite scrisoarea de notificare în temeiul alin. (1); șib) se adaugă la cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformității de către statul membru care primește scrisoarea de notificare în conformitate cu alin. (2).  +  Articolul 18Energia electrică din surse regenerabile de energie produsă într-o țară terță este luată în considerare în ceea ce privește obiectivele naționale globale numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) energia electrică este consumată în interiorul Comunității, cerință care este considerată ca îndeplinită dacă:(i) o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de către toți operatorii de transport și sistem din țara de origine, din țara de destinație și, dacă este relevant, din fiecare țară terță de tranzit;(ii) o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în balanța de energie programată de către operatorul de transport și sistem din partea comunitară a interconexiunii; și(iii) capacitatea stabilită și producția de energie electrică din surse regenerabile de energie de către instalația menționată la lit. b) se referă la aceeași perioadă de timp;b) energia electrică este produsă de o instalație nou construită care a devenit operațională după data de 25 iunie 2009, sau de o instalație retehnologizată a cărei capacitate a fost crescută după respectiva dată, în cadrul unui proiect comun astfel cum se menționează la lit. a); șic) cantitatea de energie electrică produsă și exportată nu a primit un alt sprijin din partea unei scheme de sprijin dintr-o țară terță decât ajutorul pentru investiție acordat instalației.  +  Articolul 19În sensul art. 16 alin. (2) și al art. 18 lit. b), unitățile de energie din surse regenerabile rezultate în urma creșterii capacității unei instalații se consideră ca fiind produse de o instalație separată care a fost dată în exploatare la data la care a avut loc creșterea capacității.  +  Capitolul VIII Monitorizare și raportare  +  Articolul 20(1) ANRE monitorizează dezvoltarea și funcționarea pieței de certificate verzi, întocmește și face public anual pe site-ul propriu, până la data de 30 iunie, un raport privind modul de funcționare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile. (la 23-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (2) ANRE publică anual pe site-ul propriu, în cadrul raportului prevăzut la alin. (1), ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru anul precedent. (la 23-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 20 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 11^2.(4) Ministerul de resort întocmește o dată la 2 ani, începând cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a țintelor naționale și măsurile întreprinse pentru a facilita accesul la rețea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.(5) Raportul prevăzut la alin. (4) detaliază:a) ponderile sectoriale, energie electrică, încălzire și răcire și transport și, respectiv, globale de energie din surse regenerabile din cei 2 ani calendaristici precedenți și măsurile luate sau propuse la nivel național de promovare a dezvoltării energiei din surse regenerabile ținând seama de traiectoria orientativă din anexa I partea B a Directivei 2009/28/CE;b) introducerea și funcționarea sistemelor de promovare și a altor măsuri de promovare a energiei din surse regenerabile și orice evoluții ale măsurilor utilizate cu privire la cele stabilite în Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile al statului membru și informații privind modul în care energia electrică care beneficiază de sprijin este alocată consumatorilor finali, potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE;c) modalitățile în care au fost structurate sistemele de promovare pentru a lua în considerare aplicațiile care utilizează energie regenerabilă și care oferă avantaje suplimentare față de alte aplicații comparabile, însă au costuri mai ridicate, inclusiv biocarburanții produși din deșeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară și material lignocelulozic;d) funcționarea sistemului de garanții de origine pentru energie electrică, încălzire și răcire din surse regenerabile de energie și măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea și protecția sistemului împotriva fraudării;e) progresele înregistrate în evaluarea și îmbunătățirea procedurilor administrative de îndepărtare a eventualelor obstacole identificate în reglementări și de altă natură apărute în calea dezvoltării energiei din surse regenerabile;f) măsurile luate pentru a asigura transportul și distribuția energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și pentru a îmbunătăți cadrul sau normele pentru suportarea separată sau în comun a costurilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din Directiva 2009/28/CE;g) dezvoltarea disponibilității și utilizării resurselor de biomasă în scop energetic;h) prețul de comercializare și schimbările în ceea ce privește utilizarea terenurilor asociate cu intensificarea utilizării biomasei și a altor forme de energie din surse regenerabile;i) dezvoltarea și utilizarea în comun a biocarburanților produși din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, inclusiv evaluarea resurselor, accentul fiind pus pe aspectele de durabilitate referitoare la efectul înlocuirii produselor alimentare și furajelor pentru producția biocarburanților, ținând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, principiul utilizării în cascadă a biomasei, ținând cont de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local, menținerea stocului necesar de carbon în sol și calitatea solului și a ecosistemelor; (la 19-09-2018, Litera i) din Alineatul (5) , Articolul 20 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 5, Articolul 14, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 septembrie 2018 ) j) impactul estimat al producției de biocarburanți și a biolichidelor asupra biodiversității, resurselor de apă, calității apei și solului de pe teritoriul României;k) reducerea estimată netă a emisiilor de gaze cu efect de seră datorată utilizării energiei din surse regenerabile;l) excesul estimat de producție de energie din surse regenerabile al României în comparație cu traiectoria orientativă, care ar putea fi transferat altor state membre, precum și potențialul estimat pentru proiecte comune, până în anul 2020;m) cererea estimată de energie din surse regenerabile care trebuie să fie satisfăcută altfel decât prin producția internă până în anul 2020;n) informații privind modul de estimare a ponderii deșeurilor biodegradabile din deșeurile utilizate la producerea energiei și privind măsurile luate pentru a ameliora și verifica aceste estimări.o) cantitățile de biocarburanți și biolichide în unități energetice, corespunzătoare fiecărui grup de materii prime enumerat în anexa nr. 9 partea A din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, de care se ține seama în scopul realizării obiectivelor prevăzute art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) și la art. 5 alin. (5) și (6). (la 19-09-2018, Alineatul (5) din Articolul 20 , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 4, Articolul 14, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 septembrie 2018 ) ------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.(6) În fiecare raport se pot corecta datele din rapoartele precedente.------------Alin. (6) al art. 20 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.(7) La estimarea reducerii nete a emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării biocarburanților se utilizează valorile tipice indicate în anexa nr. 6 partea A și partea B din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, în scopul rapoartelor menționate la art. 20 alin. (4) și (5). (la 19-09-2018, Articolul 20 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 6, Articolul 14, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 21(1) Ministerul de resort elaborează și notifică Comisiei Europene, până la data de 30 iunie 2010, Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile.(2) Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile menționat la alin. (1) stabilește obiectivele naționale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate în transport, energie electrică, încălzire și răcire în anul 2020, ținând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficiența energetică asupra consumului final de energie, și măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naționale globale, inclusiv cooperarea între autoritățile locale, regionale și naționale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii naționale de dezvoltare a resurselor de biomasă și de mobilizare a unor noi surse de biomasă destinate diferitelor utilizări, precum și măsurile care trebuie luate conform prezentei legi.  +  Articolul 22În cazul în care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub valoarea stabilită de traiectoria orientativă prevăzută la art. 5 într-o perioadă de 2 ani, ministerul de resort elaborează și notifică Comisiei Europene un Plan național de acțiune în domeniul energiei regenerabile modificat, până la data de 30 iunie a anului următor, plan național prin care se stabilesc măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a atinge într-un termen rezonabil valoarea stabilită în traiectoria orientativă.  +  Articolul 23Ministerul de resort elaborează și notifică Comisiei Europene înainte de data limită pentru elaborarea Planului național de acțiune în domeniul energiei regenerabile, un document previzional care indică:a) excesul estimat al producției sale de energie din surse regenerabile comparat cu obiectivele orientative stabilite potrivit anexei I partea B a Directivei 2009/28/CE, care ar putea fi transferat către alte state membre, în conformitate cu art. 16-19, precum și potențialul său estimat pentru proiecte comune, până în anul 2020;------------Lit. a) a art. 23 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.b) cererea sa estimată de energie din surse regenerabile care trebuie să fie satisfăcută altfel decât prin producția internă până în anul 2020.  +  Articolul 23^1Documentul previzional prevăzut la art. 23 se actualizează în raportul menționat la art. 20 alin. (4).------------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.  +  Capitolul IX Garanții de origine pentru energia electrică, încălzirea și răcirea produse din surse regenerabile de energie  +  Articolul 24(1) În scopul de a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile în cadrul mixului de energie al unui furnizor, se stabilește sistemul garanțiilor de origine a producției de energie din surse regenerabile, în conformitate cu criterii obiective, transparente și nediscriminatorii.(2) ANRE elaborează Regulamentul de emitere și urmărire a garanțiilor de origine, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi*). Notă
  *) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.
   +  Capitolul IX^1 Proceduri administrative ------------Cap. IX^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.  +  Articolul 24^1(1) Autoritățile publice cu competențe în acordarea de autorizații, licențe, avize sau certificate pentru centralele de producere a energiei electrice, pentru rețelele de transport și distribuție a energiei electrice sau pentru rețelele de încălzire/răcire ce utilizează surse regenerabile de energie și în procesele de transformare a biomasei în biocarburanți sau alte produse energetice sunt obligate să emită aceste documente în baza unor proceduri specifice elaborate cu respectarea principiului proporționalității și cu luarea în considerare a structurii specifice a sectorului energiei produse din surse regenerabile.(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) sunt obiective, transparente, proporționale, nu fac discriminare între solicitanți și țin cont de particularitățile fiecăreia dintre tehnologiile care utilizează surse regenerabile de energie.(3) Pentru instalațiile cu putere instalată sub 10 MW și pentru instalațiile de producere distribuită a energiei din surse regenerabile se stabilesc proceduri simplificate prin reglementările prevăzute la alin. (1).-------Alin. (3) al art. 24^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care introduce pct. 19^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(4) În reglementările și codurile din domeniul construcțiilor se introduc măsuri pentru a crește ponderea tuturor tipurilor de energie din surse regenerabile în domeniul construcțiilor.------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.  +  Articolul 24^2Până la 31 decembrie 2014, reglementările și/sau codurile menționate la art. 24^1 alin. (4) prevăd utilizarea unor niveluri minime de energie din surse regenerabile de energie în cazul clădirilor noi și al celor existente care fac obiectul unor renovări majore.------------Art. 24^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.  +  Capitolul IX^2Sisteme de certificare pentru instalatori și campanii de informare------------Cap. IX^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.  +  Articolul 24^3(1) Până în anul 2012, autoritățile publice responsabile, sub coordonarea ministerului de resort, elaborează și pun la dispoziția instalatorilor de cazane și sobe mici pe bază de biomasă și de sisteme fotovoltaice solare și termice solare, de sisteme geotermice de mică adâncime și pompe de căldură scheme de certificare sau sisteme de calificare echivalente.(2) Schemele prevăzute la alin. (1) au la bază criteriile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.(3) România recunoaște certificarea acordată de celelalte state membre în conformitate cu criteriile prevăzute la alin. (2).------------Art. 24^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.  +  Articolul 24^4Autoritățile administrației publice centrale și locale cu responsabilități în domeniul promovării energiei din surse regenerabile organizează programe adecvate de informare, de sensibilizare, de îndrumare sau de formare cu privire la avantajele și aspectele practice ale dezvoltării și utilizării energiei din surse regenerabile.------------Art. 24^4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.  +  Capitolul X Accesul la rețeaua electrică  +  Articolul 25(1) Capacitățile de producere de energie electrică din surse regenerabile de energie se racordează la rețeaua electrică de transport/distribuție a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranța Sistemului Electroenergetic Național.-------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(1^1) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie are acces cu prioritate la rețeaua electrică de transport/distribuție a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranța Sistemului Electroenergetic Național, în conformitate cu reglementările ANRE.-------Alin. (1^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care introduce pct. 20^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.(2) Operatorii de rețea pun la dispoziția oricărui nou producător de energie din surse regenerabile care dorește să se conecteze la sistem informațiile necesare complete, inclusiv:a) o estimare cuprinzătoare și detaliată a costurilor legate de racordare;b) un termen rezonabil și precis pentru primirea și analizarea cererii de racordare la rețeaua electrică;c) un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusă la rețeaua electrică.d) informații privind garanția financiară pentru racordare.-------Lit. d) a alin. (2) al art. 25 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.  +  Capitolul XI Dispoziții finale  +  Articolul 26(1) Un operator economic care dezvoltă instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 250 MW și care îndeplinește condițiile pentru aplicarea sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege întocmește și transmite documentația necesară notificării individuale a măsurii de sprijin către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile pct. (20) lit. (b) din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 (2014/C 200/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 200 din 28 iunie 2014.----------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 8 al art. 6 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.(2) Operatorii economici solicitanți beneficiază de sistemul de promovare prevăzut de prezenta lege numai după autorizarea acestora de către Comisia Europeană și numai pentru tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile menționate în decizia de autorizare, respectiv după obținerea deciziei de autorizare a ajutorului individual din partea Comisiei Europene, în cazul operatorului economic prevăzut la alin. (1).----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 8 al art. 6 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015.(3) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (2) se realizează de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare potrivit art. 6 alin. (6) lit. a).(4) Pentru operatorii prevăzuți la alin. (1), ANRE poate modifica numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), în conformitate cu prevederile deciziei Comisiei Europene.-------Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Articolul 27În cazul în care în termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, Guvernul va lua măsuri de stimulare a investițiilor, în vederea respectării dispozițiilor prezentei legi.  +  Articolul 28(1) Cadrul de reglementare privind promovarea utilizării biocarburanților și biolichidelor, precum și modul în care utilizarea acestora este considerată la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta lege se elaborează de ministerul de resort și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.****)(2) Abrogat.-------Alin. (2) al art. 28 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011.  +  Articolul 29(1) ANRE monitorizează producătorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi și întocmește rapoarte anuale pe care le face publice pe site-ul propriu, în termen de 90 de zile de la încheierea perioadei monitorizate.------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.(2) În cazul în care din raportul de monitorizare prevăzut la alin. (1), elaborat pe baza datelor ce rezultă din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiții noi din România și pe baza monitorizării costurilor investiționale și de operare/ veniturilor producătorilor, se constată că parametrii specifici fiecărei tehnologii diferă semnificativ de cei avuți în vedere în calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevăzut în prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile prevăzute la art. 3 alin. (1), ANRE propune Guvernului, în termen de 30 de zile de la publicarea raportului de monitorizare, măsuri pentru reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru noii beneficiari, care să ajusteze ratele interne de rentabilitate, agregate pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei-suport.(3) Măsurile de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestora de către ANRE potrivit prevederilor alin. (2), și se aplică centralelor/grupurilor electrice deținute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, acreditate de către ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, după data intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului, începând cu 1 ianuarie a anului următor.------------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.------------Art. 29 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013.  +  Articolul 30(1) Constituie contravenție următoarele fapte:a) nefurnizarea sau furnizarea incompletă ori incorectă, de către operatorii economici și persoanele fizice cu obligație de raportare la ANRE, a datelor, documentelor și/sau a informațiilor solicitate în baza legii și a reglementărilor în vigoare, la termenele stabilite de ANRE; (la 10-04-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Capitolul XI a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) b) Abrogată. (la 23-07-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Capitolul XI a fost abrogată de Punctul 26^1, Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) b^1) neachiziționarea trimestrială a unui procent minim de 90% din numărul de certificate verzi necesar a fi achiziționate conform prevederilor art. 8 alin. (2^1); (la 10-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul XI a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) c) tranzacționarea certificatelor verzi la prețuri care nu se încadrează în limitele stabilite la art. 11;d) refuzul nejustificat al operatorilor de rețea de a valida valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate, conform art. 7 lit. a);e) nerespectarea art. 8 alin. (4) și (6) de către producătorii și furnizorii menționați la art. 8 alin. (1);------------Lit. e) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 14.f) nerespectarea reglementărilor ANRE în domeniul promovării energiei din surse regenerabile de energie.------------Lit. f) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, cu pct. 14.g) nerespectarea art. 10 alin. (1) de către producători și furnizori. (la 10-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul XI a fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. (la 23-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 30 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (2^1)  Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă după cum urmează:a) de la 10.000 lei la 100.000 lei în cazul operatorilor economici, precum și în cazul persoanelor juridice nou-înființate, care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării;b) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri realizată în cazul operatorilor economici în anul financiar anterior pentru nerespectarea repetată de cel puțin două ori într-un an calendaristic și cu amendă de la 100.001 lei la 1.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice nou-înființate și care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării;c) de la 2.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor fizice. (la 10-04-2017, Alineatul (2^1) din Articolul 30 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (2^2)  Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. g) se sancționează cu amendă după cum urmează:a) între 1%-5% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) În cazul persoanelor juridice nou-înființate și care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării, acestea sunt sancționate cu amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-04-2017, Articolul 30 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (2^3) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b^1) se sancționează după cum urmează:a) cu avertisment scris, în cazul primei abateri;b) cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (2^3), în cazul celei de-a doua abateri înregistrate în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere;c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amenda cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri din anul precedent și cu suspendarea prin decizie ANRE a emiterii de certificate verzi operatorilor economici și persoanelor fizice acreditate, până la concurența cu numărul de certificate verzi neachiziționate, începând cu cea de-a treia abatere înregistrată în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere. (la 23-07-2018, Litera c) din Alineatul (2^3) , Articolul 30 , Capitolul XI a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (la 10-04-2017, Articolul 30 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (3) Abrogat. (la 10-04-2017, Alineatul (3) din Articolul 30 , Capitolul XI a fost abrogat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017 ) (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai ANRE.(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobate cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.-------Art. 30 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011. Notă
  Reproducem mai jos mențiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie:Prezenta lege transpune art. 1-4, art. 5 alin. (1), art. 6-10, art. 12, art. 15 alin. (1) și art. 16 alin. (2)-(6) din Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei menționate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotărâri ale Guvernului subsecvente.
   +  AnexăCRITERIIaferente schemelor de certificare a instalatorilor