LEGE nr. 206 din 31 decembrie 1999privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 31 decembrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2000, sa emita ordonanţe în următoarele domenii:A. Ratificarea unor acorduri internaţionale, precum şi a altor documente internaţionale:1. Ratificarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura privind înfiinţarea Centrului Internaţional de Biodinamica.2. Ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti, în valoare de 63 milioane euro, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti.3. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 11 milioane USD, pentru finanţarea Proiectului privind susţinerea serviciilor în agricultura.4. Ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" pentru finanţarea Proiectului de construcţie şi reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999.5. Ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia Internationala a Muncii, parte integrantă a Convenţiei nr. 147/1976.6. Ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. pentru Proiectul de reinnoire a flotei TAROM.7. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social.8. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Europeană, în valoare de până la 200 milioane euro.9. Aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999.10. Aprobarea reglementării obligaţiilor reciproce dintre România şi Republica Islamica Iran, rezultată din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian şi din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999.11. Aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară dintre cele doua state, semnat la 17 decembrie 1998.12. Aderarea României la Convenţia din 1990 privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea (OPRC) în cazuri de poluare cu hidrocarburi.13. Aderarea României la Convenţia din 1992 privind răspunderea civilă pentru pagubele produse în caz de poluare cu hidrocarburi.14. Ratificarea protocoalelor adiţionale II şi III la Acordul cu privire la Forta Multinationala de Pace din Europa de Sud-Est.15. Ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul dintre statele părţi ale Tratatului Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor (P.f.P.SOFA).16. Completarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea economică dintre Guvernul României şi Guvernul Olandei, semnat la Haga la 5 martie 1998.17. Modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992.18. Acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992.19. Ratificarea Acordului multilateral de baza privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998.20. Reportarea unor sume din bugetul alocat în anul 1999 pentru pregătirea participării României la Expozitia Mondială EXPO 2000 "Om-Natura-Tehnologie", Hanovra 2000, în bugetul pe anul 2000.B. Finanţe, accize, impozite, taxe şi tarife:1. Modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată pentru înlăturarea discrepantei dintre regimul fiscal aplicabil editării, tipăririi şi vânzării de cărţi şi cel aplicabil editării, tipăririi şi vânzării de publicaţii periodice de cultura.2. Reglementarea regimului de leasing.3. Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998.4. Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice.5. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat, aprobată şi modificată prin Legea nr. 239/1998.6. Rambursarea din fondul de la bugetul statului a creditelor comerciale, contractate de Regia Autonomă Judeteana "Apa-Canal" Iaşi, cu banca germană KFW pentru finanţarea obiectivului de investiţii privind retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea statiei de epurare a apei pentru municipiul Iaşi.7. Plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct sau cu garanţia statului.8. Modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut.9. Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente acestora.10. Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994.11. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată.12. Regimul produselor supuse accizelor.13. Modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată.14. Controlul financiar-fiscal.15. Administrarea veniturilor şi controlul la contribuabilii mari.16. Repartizarea profitului la societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.17. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999.18. Controlul intern la nivelul instituţiilor publice.19. Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată prin Legea nr. 166/1999.20. Aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2000.21. Modificarea şi completarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată.22. Finanţarea din bugetul destinat ocrotirii sănătăţii a unor activităţi şi programe în domeniul sănătăţii publice, desfăşurate de organizaţii neguvernamentale.23. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992.24. Stabilirea taxei pe valoarea adăugată pentru produsele agroalimentare.25. Aprobarea împrumutului pentru Programul de servicii pentru agricultura, convenit de Guvernul României cu Banca Mondială.26. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 13/1995.27. Instituirea unor taxe pentru serviciile prestate de Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General.28. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de bunuri şi servicii efectuate în anul 2000, destinate inzestrarii Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.29. Exceptarea temporară de la plata taxelor vamale şi a suprataxei vamale pentru unele produse din import destinate unor obiective de investiţii.30. Acreditarea agenţilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite.31. Scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import.32. Completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.33. Unele măsuri pentru stimularea investiţiilor directe în zona Muntilor Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării".34. Unele măsuri pe linia restructurării unor bănci cu capital de stat.C. Industrie şi comerţ:1. Reglementări privind substantele şi amestecurile chimice periculoase.2. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).3. Reglementarea activităţilor din domeniul gazelor naturale.4. Regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.5. Abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare.6. Unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda 5x700 MW" - Unitatea 2.7. Reglementări privind detergentii, produsele de întreţinere şi produsele de curatat.8. Aprobarea de programe speciale pentru reabilitarea unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale.D. Agricultura şi alimentaţie:1. Reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatului de depozit pentru acestea, precum şi constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit.2. Protejarea fondului genetic naţional.3. Comasarea terenurilor agricole.4. Reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare în Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.5. Regimul zonelor montane.6. Sprijinul acordat producătorilor de lapte.7. Organizarea şi funcţionarea Creditului Mutual Agricol.8. Organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare.9. Modificarea şi completarea Legii viei şi vinului nr. 67/1997.10. Înfiinţarea Agenţiei pentru Dezvoltare Rurală şi Pieţe Agricole în vederea derulării Programului SAPARD şi a sprijinirii producătorilor agricoli.11. Produsele agroalimentare ecologice.12. Sprijinirea tinerilor agricultori.E. Transport:1. Implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluarii şi asigurarea condiţiilor de muncă şi de viaţa la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale.2. Modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice.3. Stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul.F. Societăţi comerciale, regii autonome şi întreprinderi mici şi mijlocii:1. Modificarea şi completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.2. Reorganizarea regiilor autonome aeroportuare şi a societăţilor comerciale aeroportuare de sub autoritatea consiliilor judeţene.3. Constituirea cadrului organizatoric şi de alocare a resurselor financiare în situaţia utilizării mijloacelor tehnice din dotarea unităţilor militare, la solicitarea prefecturilor, pentru diminuarea şi înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite produse în unele judeţe.G. Lucrări publice şi amenajarea teritoriului:1. Derularea creditului extern aprobat şi garantat de Guvern pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale.2. Reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice.3. Reglementarea activităţii desfăşurate de persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie pe teritoriul României.H. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:1. Completarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstratiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire.2. Măsuri privind imobilul destinat sediului Asociaţiei de Standardizare din România - ASRO, organism naţional de standardizare.I. Proprietate industriala:- Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala.J. Învăţământ:1. Stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţara a specialiştilor tineri.2. Managementul calităţii în învăţământul superior.3. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de pregătire şi perfecţionare a personalului de conducere, îndrumare şi control.K. Cultura:1. Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.2. Declararea Complexului "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara ca ansamblu de interes naţional.3. Unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor.4. Îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectoriala iniţiate de Ministerul Culturii.5. Îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii.6. Unele măsuri referitoare la construirea, restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor de for public, precum şi sprijinirea realizării atelierelor studiourilor de creaţie şi a galeriilor de arta.7. Stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.8. Modificarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, aprobată şi modificată prin Legea nr. 22/1999.9. Unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar.L. Apărare:1. Transmiterea unor active din proprietatea Societăţii Comerciale "Nitramonia" - S.A. Fagaras în patrimoniul Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" - Uzina de Produse Speciale Fagaras.2. Sistemul naţional de management al crizelor.3. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.4. Reglementări privind tranzitarea teritoriului României de către esaloanele militare ale trupelor străine participante la misiunea KFOR.M. Justiţie:1. Organizarea activităţii de expertiza tehnica judiciară şi extrajudiciara.2. Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală.N. Afaceri externe:- Modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice.O. Sănătate:1. Prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.2. Obligativitatea raportarii bolilor şi a efectuării vaccinarilor.3. Măsuri de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi administraţia publică locală în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice.4. Reglementări privind asistenţa medicală balneara.P. Minorităţi naţionale:1. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Minorităţi Naţionale.2. Modificarea unor acte normative referitoare la stabilirea chiriilor pentru sediile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.3. Modificarea unor acte normative privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.Q. Salarizare:1. Modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la drepturile salariale şi la alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala.2. Completarea unor prevederi legale privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.R. Dezvoltare socială:- Modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială.S. Agenţii imobiliare, asociaţii şi fundaţii:1. Organizarea şi funcţionarea agentiilor imobiliare.2. Reglementări cu privire la asociaţii şi fundaţii.T. Politica monetara:- Reglementarea dobânzii legale.U. Protecţia consumatorilor:- Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2000, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi depuse la Camera Deputaţilor şi la Senat spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atragand încetarea efectelor acestora. (2) Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. (1) vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA--------