ORDIN nr. 100 din 4 septembrie 2018pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 11 septembrie 2018  Având în vedere prevederile art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 și 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) La propunerea motivată a șefului unității, șeful unității ierarhic superioare poate aproba prelungirea cu maximum 30 de zile a termenului prevăzut la alin. (2).(4) Prin excepție de la alin. (1) și (2), pentru modificarea sau completarea fișelor posturilor, analiza postului se poate dispune în situații temeinic justificate.2. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (3) se abrogă.3. În anexa nr. 1, la articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) În situația în care, pentru o perioadă determinată, titularul postului îndeplinește și alte sarcini/atribuții care decurg dintr-o calitate oficială pe care o deține în interesul MAI și nu sunt cuprinse în fișa postului, se întocmesc anexe la fișa postului.(3^2) Anexa la fișa postului cuprinde exclusiv sarcinile/atribuțiile stabilite suplimentar, precum și, dacă este posibil, perioada pentru care sunt îndeplinite. Dispozițiile art. 3 se aplică în mod corespunzător.4. În anexa nr. 1, la articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În situații excepționale determinate de absența unui membru al comisiei de analiză a postului, motivate corespunzător, șeful unității poate aproba înlocuirea acestuia cu o altă persoană care asigură îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale persoanei în cauză sau, după caz, cu o altă persoană încadrată în aceeași structură.5. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Recrutarea în vederea reîncadrării are drept scop identificarea și atragerea persoanelor prevăzute la art. 9 alin. (2^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, care au studii corespunzătoare cerințelor postului vacant și îndeplinesc condițiile legale și cerințele pentru ocuparea postului vacant, inclusiv criteriile specifice, potrivit categoriei din care au făcut parte.(4) Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, inclusiv criteriile specifice.(5) Recrutarea în vederea transferului are drept scop identificarea și atragerea personalului din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională care îndeplinește condițiile legale și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, inclusiv criteriile specifice.6. În anexa nr. 2, la articolul 4, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:m) comunică, în scris, doar candidaților care au depus dosarul de recrutare în volum complet, dar care nu îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice de recrutare, motivul/motivele respingerii cererii de înscriere la concurs, respectiv al/ale îndepărtării/exmatriculării. Prevederile art. 27^47 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională se aplică în mod corespunzător.7. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. d) se constată potrivit art. 10 alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.8. În anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;9. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatele (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca polițist persoanele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute de art. 10 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și nu le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c),g)-i),k),l) și n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca polițist persoanele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute de art. 10 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.…………...................................………………………………..(6) Verificarea îndeplinirii criteriului specific prevăzut de art. 10 alin. (1^2) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu ocazia examinării medicale.10. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Comisiile și subcomisiile prevăzute la alin. (1) se alcătuiesc din persoane care nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare și care nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, cu oricare dintre candidați.(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs. Cel puțin unul dintre membri are studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.(4) În cazul în care în unitatea în care se organizează concurs nu există persoane care dețin studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs, din comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor fac parte specialiști de la eșalonul superior sau de la altă unitate a MAI sau/și din afara MAI.11. În anexa nr. 3, la articolul 22 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) denumirea postului pentru care se organizează concursul și cerințele pentru ocuparea acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fișa postului;.........................................c) normele și baremele minime pentru a fi declarat «promovat“ la proba de evaluare a performanței fizice, după caz;12. În anexa nr. 3, articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Interviul structurat pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoștințelor profesionale, precum și a aptitudinilor, abilităților, atitudinilor și motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor postului, în acord cu tematica și bibliografia de concurs.(2) În funcție de atribuțiile postului scos la concurs, interviul prevăzut la alin. (1) poate cuprinde, în limitele tematicii și bibliografiei de concurs, și subiecte prin care se solicită analiza unor situații specifice ori identificarea de soluții la spețele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum și capacitatea managerială.13. În anexa nr. 3, la articolul 34, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), normele și baremele minime pentru a fi declarat «promovat» la proba de evaluare a performanței fizice se includ în anunțul de concurs.14. În anexa nr. 3, la articolul 39, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă din oficiu. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.(2) Proba de evaluare a performanței fizice se evaluează potrivit prevederilor din anexa nr. 3^1, candidatului acordându-i-se calificativul «promovat» sau «nepromovat15. În anexa nr. 3, articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant, mai mulți candidați au aceeași notă, iar concursul a constat și în susținerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.(2) În situația în care au fost susținute mai multe probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care a obținut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.(3) În situația în care concursul a constat doar în susținerea probei scrise, fără susținerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, precum și atunci când după aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) situația de egalitate se menține, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obține nota cea mai mare.(4) Interviul prevăzut la alin. (3) nu se contestă.16. În anexa nr. 3, la articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Testul scris se corectează și se notează, independent, de fiecare membru al comisiei de concurs sau, după caz, al subcomisiei de concurs, cu excepția președintelui, respectându-se baremele de corectare și notare.17. În anexa nr. 3, la articolul 47, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) În cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale, comisia de concurs/subcomisia de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăși tematica și bibliografia afișate și în concordanță cu atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului scos la concurs.(2) Pentru fiecare întrebare/subiect de interviu se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afișată la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat.18. În anexa nr. 3, la articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Notele se acordă independent de către fiecare membru al comisiei de concurs/subcomisiei de concurs și se trec în borderou.19. În anexa nr. 3, după articolul 51 se introduc două noi articole, articolele 51^1 și art. 51^2, cu următorul cuprins:Dispoziții comune  +  Articolul 51^1(1) În situația în care, pe parcursul desfășurării concursului sau al corectării/aprecierii și notării lucrărilor/foilor de răspuns se constată, cel târziu până la momentul afișării rezultatelor, că grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere conține erori și/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii și bibliografiei de concurs/greșit formulate/care se repetă, comisia de concurs dispune anularea întrebării/subiectului, precum și a răspunsurilor formulate pentru respectiva/respectivul întrebare/subiect și acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candidaților.(2) În situația în care subiectele au fost elaborate de comisia centrală, aplicarea prevederilor alin. (1) se face în mod corespunzător de către comisia centrală, care emite o hotărâre aplicabilă tuturor comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor, indiferent de modul în care a fost sesizată.  +  Articolul 51^2(1) În situația în care comisia de concurs constată, înainte de susținerea ultimei probe de concurs, aspecte privind nerespectarea procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, altele decât cele prevăzute la art. 51^1 alin. (1), întocmește o notă motivată corespunzător, conținând propunerea de anulare a procedurii de concurs, pe care o prezintă, spre aprobare, șefului unității organizatoare.(2) În situația în care aspectele sunt constatate de comisia centrală de concurs, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(3) În situația în care șeful unității organizatoare aprobă măsura prevăzută la alin. (1), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.20. În anexa nr. 3, la articolul 54, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația în care, în urma analizei contestației, se constată că grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere conține erori și/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii și bibliografiei de concurs/greșit formulate/care se repetă, comisia de soluționare a contestațiilor dispune anularea întrebării/subiectului, precum și a răspunsurilor formulate pentru respectiva/respectivul întrebare/subiect și acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/ subiectului tuturor candidaților.21. În anexa nr. 3, la articolul 54, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În situația în care subiectele au fost elaborate de comisia centrală, iar comisia de contestații sesizată constată faptul că grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere conține erori și/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii și bibliografiei de concurs/greșit formulate/care se repetă, aceasta sesizează comisia centrală care, în soluționare, emite o hotărâre obligatorie pentru toate comisiile de soluționare a contestațiilor. Comisiile de soluționare a contestațiilor se activează, din oficiu, în vederea punerii în aplicare a hotărârii pentru toți candidații la concurs, indiferent dacă au fost sau nu depuse contestații în termenul legal.22. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) cererile de înscriere la concurs ale candidaților;23. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) alte documente care au legătură cu organizarea și desfășurarea concursului.24. În anexa nr. 3, articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) În vederea emiterii actului administrativ de acordare a gradului profesional, dosarele de concurs și dosarele de recrutare ale candidaților declarați «admis» la concurs se înaintează structurii de resurse umane a unității organizatoare sau, după caz, structurii de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare.(2) Structura de resurse umane prevăzută la alin. (1) verifică corectitudinea desfășurării concursului și întocmește o notă care cuprinde rezultatul verificărilor realizate cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, la îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum complet.(3) În situația în care se constată corectitudinea desfășurării concursului se desfășoară următoarele activități, după caz:a) structura de resurse umane a unității organizatoare, al cărei șef are competență de acordare a gradului profesional, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului profesional; b) structura de resurse umane a unității organizatoare, al cărei șef nu are competență de acordare a gradului profesional, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului profesional în vederea asumării și înaintării către persoana competentă să acorde gradul profesional, împreună cu dosarele de concurs și dosarele de recrutare ale candidaților declarați «admis» la concurs. Documentele se transmit în maximum 45 de zile de la finalizarea concursului; c) structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare, al cărei șef are competență de acordare a gradului profesional, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului profesional; d) structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare, al cărei șef nu are competență de acordare a gradului profesional, prezintă șefului unității organizatoare nota cu propunere de acordare a gradului profesional, în vederea asumării, după care o prezintă persoanei competente să acorde gradul profesional. (4) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d), nota este însoțită de proiectul de act administrativ de acordare a gradului profesional.(5) În situația în care se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, se desfășoară următoarele activități:a) În cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane a unității organizatoare, al cărei șef are competență de acordare a gradului profesional, aceasta prezintă nota cu rezultatul verificărilor și propune acestuia dispunerea, după caz, a uneia dintre următoarele măsuri:(i) invalidarea concursului;(ii) invalidarea concursului în ceea ce privește unul sau o parte dintre posturile pentru care acesta s-a organizat;(iii) invalidarea concursului în ceea ce privește candidatul declarat «admis» care nu îndeplinește condițiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet;b) În cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane a unității organizatoare al cărei șef nu are competență de acordare a gradului profesional, prevederile lit. a) se aplică în mod corespunzător. c) În cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare al cărei șef are competență de acordare a gradului profesional, aceasta prezintă nota acestuia, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la lit. a). d) În cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare al cărei șef nu are competență de acordare a gradului profesional, aceasta prezintă nota persoanei cu competență de acordare a gradului profesional, cu propunerea de restituire a întregii documentații unității organizatoare, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la lit. a).(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), în cazul în care Direcția generală management resurse umane/structura de resurse umane din inspectoratul general/similar constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, aceasta prezintă nota persoanei cu competență de acordare a gradului profesional, cu propunerea de restituire a întregii documentații unității organizatoare, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), lit. a).25. În anexa nr. 3, după articolul 57 se introduc două noi articole, articolele 57^1 și 57^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 57^1(1) Actul administrativ de numire în funcție se emite potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, prevăzute la anexa nr. 11 la ordin.(2) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcții de execuție prin încadrare directă sau reîncadrare ca polițist i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile specifice prevăzute art. 10 alin. (1) și (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională nu se comunică.(3) Candidatul declarat «admis» la concurs este înștiințat în scris cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional. Acesta are obligația de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării.(4) În situația în care s-a dispus una dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a) pct. (i) și (ii), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.(5) În situația în care s-a dispus măsura prevăzută la art. 57 alin. (5) lit. a) pct. (iii), precum și în celelalte situații în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2) sau nu se prezintă în termenul prevăzut la alin. (3), oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.(6) Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii.  +  Articolul 57^2(1) Dosarul de concurs și dosarele de recrutare ale candidaților declarați „admis“ și la concursurile de ocupare a posturilor de conducere vacante se înaintează, în termen de maximum 45 de zile de la finalizarea concursului, la structura de resurse umane a unității al cărei șef are competența de emitere a actului administrativ de numire în funcție, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, prevăzute la anexa nr. 11 la ordin.(2) Structura de resurse umane prevăzută la alin. (1) verifică corectitudinea desfășurării concursului și întocmește o notă care cuprinde rezultatul verificărilor realizate cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, la îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum complet.(3) În situația în care se constată corectitudinea desfășurării concursului, structura de resurse umane prezintă șefului cu competență de emitere a actului administrativ nota cu propunere de numire în funcție, însoțită de proiectul de act administrativ de numire în funcție.(4) În situația în care se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, structura de resurse umane prezintă șefului cu competență de emitere a actului administrativ de numire în funcție nota cu rezultatul verificărilor și propune acestuia dispunerea uneia dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a) sau, după caz, în situația în care acesta nu este șeful unității organizatoare, restituirea întregii documentații unității organizatoare în vederea dispunerii de către șeful acesteia a uneia dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a).(5) Prevederile art. 57^1 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător.26. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;27. În anexa nr. 3, la articolul 60, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În urma desfășurării concursului prevăzut la alin. (1), compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidatului declarat «admis» actualizarea notei de cunoaștere.28. În anexa nr. 3, la articolul 61 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) copie a actului de identitate;29. În anexa nr. 3, la articolul 61, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În urma desfășurării concursului prevăzut la alin. (1), compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidatului declarat «admis» actualizarea notei de cunoaștere.30. În anexa nr. 3, la articolul 61^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61^1(1) Copiile documentelor prevăzute la art. 59-61 se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat și se semnează de persoana desemnată și de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.31. În anexa nr. 4, la articolul 3, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Formarea continuă se organizează pentru dezvoltarea carierei profesionale a polițiștilor și se realizează printr-un cumul al contextelor de învățare, după cum urmează:32. În anexa nr. 4, la articolul 6, alineatul (7) se abrogă.33. În anexa nr. 4, articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Candidatul admis în instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie, în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor, un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data nașterii raportului de serviciu.(2) Persoana căreia i-a încetat calitatea de elev ca urmare a admiterii într-o altă instituție de formare profesională inițială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne și se află sub efectele unui angajament încheiat în condițiile alin. (1), în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor este obligat să încheie un nou angajament care cumulează și perioada anterioară rămasă de executat, stabilită proporțional cu perioada de școlarizare.(3) Agentul de poliție care a fost admis la un program de studii de licență, cu frecvență, în cadrul unei instituții de învățământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne și se află sub efectele unui angajament încheiat în condițiile alin. (1), în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor este obligat să încheie un nou angajament care cumulează și perioada anterioară rămasă de executat.(4) Angajamentele prevăzute la alin. (1)-(3) se completează la instituțiile de formare profesională inițială ale MAI sau, după caz, la structurile de resurse umane din unitățile MAI care au efectuat recrutare și se introduc în dosarul personal.(5) Elevul, studentul sau polițistul care refuză încheierea unui nou angajament în condițiile alin. (2) și (3) sau care nu respectă condițiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporțional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul școlarizării/desfășurării programelor/ cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.34. În anexa nr. 4, la articolul 44, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Polițistul care nu respectă condițiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporțional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul desfășurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.35. În anexa nr. 4, articolul 45 se abrogă.36. În anexa nr. 5, la articolul 1 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Absolventul instituției de învățământ, forma de învățământ cu frecvență, repartizat la unitatea de poliție, este încadrat, astfel:37. În anexa nr. 5, la articolul 1 alineatul (3), litera c) se abrogă.38. În anexa nr. 5, la articolul 4, literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) absolventului instituției de învățământ care pregătește personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvență, încadrat în funcție de polițist;..................................................................................................e) agentului de poliție care a trecut în corpul ofițerilor de poliție, dacă a dobândit o nouă specialitate și/sau i s-a schimbat profilul de activitate;39. În anexa nr. 5, la articolul 4, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) absolventului instituției de învățământ care pregătește personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvență redusă, dacă dobândește o nouă specialitate și/sau i s-a schimbat profilul de activitate;40. În anexa nr. 5, la articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) 3 luni pentru polițistul care a dobândit o nouă specialitate și/sau i s-a schimbat profilul de activitate în condițiile art. 4 lit. a^1), d) și e);41. În anexa nr. 5, la articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Programul activităților de tutelă profesională se stabilește semestrial, respectiv pentru întreaga perioadă de tutelă dacă aceasta este mai mică, se întocmește de către tutore, se avizează de către persoana cu atribuții de formare profesională din cadrul structurii care asigură gestiunea resurselor umane pentru personalul unității și se aprobă de către șeful structurii în care își desfășoară activitatea polițistul tutelat.42. În anexa nr. 5, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În situația îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 17, polițistul este definitivat în profesie și încadrat în funcție potrivit legii.(2) În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 17, polițistului îi încetează raporturile de serviciu. (3) Definitivarea în profesie sau, după caz, încetarea raporturilor de serviciu în condițiile alin. (2) se realizează prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.43. În anexa nr. 5, la articolul 21 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Evaluarea activității polițistului tutelat, cu excepția celui prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) și b), se face pe baza:44. În anexa nr. 5, la articolul 21 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) în raport cu calificativul stabilit face propuneri, după caz, cu privire la definitivarea în profesie sau la încetarea raporturilor de serviciu pentru absolventul instituției de învățământ care pregătește personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvență, încadrat în funcție de polițist, pentru polițistul încadrat direct, precum și pentru cel transferat dintr-o instituție din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;45. În anexa nr. 5, la articolul 21 alineatul (4), litera e) se abrogă.46. În anexa nr. 5, la articolul 24, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În situația polițistului care nu a promovat examenul de definitivare, evaluatorul, la expirarea termenului de depunere a contestației sau, după caz, de soluționare a acesteia, transmite structurii de resurse umane dosarul de examen, în vederea inițierii demersurilor pentru emiterea actului administrativ de încetare a raporturilor de serviciu.47. În anexa nr. 5, articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Pentru polițistul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) și b), tutorele întocmește referatul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a), urmând ca acesta, împreună cu rezultatele testelor lunare aplicate, să fie avute în vedere la evaluarea de serviciu anuală.48. În anexa nr. 6, la articolul 1 alineatul (4) litera b), pct. iv. se modifică și va avea următorul cuprins:iv. la un stagiu între 16 și 19 ani - agent șef de poliție;49. În anexa nr. 6, la articolul 1 alineatul (4) litera b), după punctul iv. se introduce un nou punct, punctul v., cu următorul cuprins:v. la un stagiu de 20 de ani și peste - agent șef principal de poliție.50. În anexa nr. 6, la articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Agentului de poliție care a fost trecut în corpul ofițerilor de poliție și absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență redusă în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne li se acordă gradul profesional în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:a) sub 5 ani - subinspector de poliție;b) între 5 și 10 ani - inspector de poliție;c) peste 10 ani - inspector principal de poliție.51. În anexa nr. 6, la articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prevederile alin. (4) lit. a) se aplică și în cazul polițistului prevăzut la alin. (5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condițiile alin. (5).52. În anexa nr. 6, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Absolventului instituției de învățământ superior pentru formarea ofițerilor MAI - polițiști, forma de învățământ cu frecvență, care nu promovează examenul de licență în prima sesiune organizată în anul absolvirii, i se acordă gradul profesional de agent de poliție, potrivit legii.53. În anexa nr. 6, articolele 7 și 8 se abrogă.54. În anexa nr. 6, la articolul 15, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) are o vechime ca militar, respectiv polițist, de cel puțin 25 de ani și un stagiu de ofițer în activitate de minimum 5 ani în gradul de colonel/comisar-șef de poliție ori comandor; c) a fost încadrat cel puțin 2 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu gradul de general de brigadă/chestor de poliție, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă sau superioare și a fost evaluat în această perioadă cu calificativul de cel puțin «bun»;55. În anexa nr. 7, la articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Încetarea raporturilor de serviciu se realizează de la data prevăzută în actul administrativ emis în acest sens sau, în lipsa unei astfel de mențiuni, de la data emiterii acestuia.56. În anexa nr. 7, la articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Detașarea polițistului la alte autorități și instituții publice se realizează cu avizul șefului unității în care este încadrat polițistul.57. În anexa nr. 7, la articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Împuternicirea polițistului în altă unitate se realizează după notificarea prealabilă a șefului unității în care este încadrat polițistul.58. În anexa nr. 7, articolul 24 se abrogă.59. În anexa nr. 7, la articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) La acordarea primului grad profesional, absolventul, precum și persoana care a dobândit calitatea de polițist prin reîncadrare, încadrare directă, transfer sau mutare din unitățile militare ale MAI, depune jurământul de credință.60. În anexa nr. 9, la articolul 3 alineatul (2) litera d), punctul ii. se modifică și va avea următorul cuprins:ii. procesele-verbale de distrugere privind rezultatele verificărilor efectuate prin intermediul structurilor de cazier judiciar, evidență operativă și evidențele speciale ale Poliției Române și ale Serviciului Român de Informații;61. În anexa nr. 9, la articolul 20, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Situațiile statistice se întocmesc conform formularelor și la termenele stabilite de directorul general al DGMRU și se prelucrează în sistemul informatic...................................................................................................(4) Întocmirea/Prelucrarea situațiilor statistice este atribuția funcțională a structurilor/lucrătorilor de resurse umane.62. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Competența emiterii actelor administrative privind numirea în funcție, modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului, cu excepția situațiilor în care prin lege se stabilește altfel, revine:63. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1) litera b), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. personalul unității, cu excepția personalului care încadrează cabinetele demnitarilor sau Statul anexă «M»;64. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1) litera c), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. personalul unității și al unităților subordonate nemijlocit, fără structură de resurse umane, cu excepția personalului care încadrează cabinetele demnitarilor sau Statul anexă «M»;65. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) șefilor unităților prevăzute la lit. c) pct. 2, pentru personalul unității, cu excepția personalului care încadrează cabinetele demnitarilor sau Statul anexă «M»;e) șefilor unităților subordonate unor unități ale aparatului central al MAI, pentru personalul unității, cu excepția personalului care încadrează cabinetele demnitarilor sau Statul anexă «M66. În anexa nr. 11, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Competența emiterii actelor administrative privind acordarea dreptului de a purta uniforma pentru polițiștii cărora le-au încetat raporturile de serviciu revine:a) ministrului afacerilor interne, pentru ofițerii de poliție;b) inspectorilor generali/similari, pentru agenții de poliție.(2) Actul administrativ se emite la propunerea șefului unității în care a fost încadrat polițistul.(3) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se emite semestrial.67. În anexa nr. 11, la articolul 7 alineatul (1), literele b) și e) se abrogă.68. Anexa nr. 15 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.69. Anexa nr. 18 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 4 septembrie 2018.Nr. 100.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 140/2016)
  Model program activități de tutelă profesională
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE(inspectoratul general)(unitatea)NesecretEx. nr. Nr. Aprob(Șeful structurii) Avizat(Persoana cu atribuții de formare profesională)
  Programul activităților de tutelă profesională
  (Persoana/persoanele tutelată/tutelate)(Perioada pentru care este proiectat programul)Obiective:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Nr. crt.ActivitateaDocumente/asigurare materialăData/ora/durata/loculCine conduceObservații
  Tutorele profesional (tutorii, pentru programele desfășurate unitar și în aceeași perioadă la nivelul unității, pentru funcții similare)
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 140/2016)
  Model raport de evaluare a perioadei de stagiu/probă/tutelă profesională
  Unitatea .....................
  Raport de evaluare a perioadei de stagiu/probă/tutelă profesională
  Numele și prenumele polițistului aflat în perioada de stagiu/probă/tutelă profesională .....................................................................................................................................Categoria, gradul profesional ......................................................................................Compartimentul ..........................................................................................................Perioada de stagiu/probă/tutelă profesională: de la ............. la .................Data evaluării .....................................
  Criterii de evaluarePonderePunctaj
  A: capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, respectiv de executare a ordinelor primite; adaptabilitatea și flexibilitatea în îndeplinirea atribuțiilor60%
  B: cunoașterea actelor normative care reglementează domeniul propriu de activitate10%
  C: comunicare/ușurință în transmiterea ideilor, în scris și verbal, fluență în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar și concis10%
  D: capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă10%
  E: conduita în timpul serviciului10%
  Total100%
  Calificativ de evaluare ....................Propuneri:.....................................................................................................Recomandări:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................EVALUATOR:Numele și prenumele ......................................................Categoria, gradul profesional .........................................Data întocmirii ......................................Semnătura ...........................................POLIȚISTUL EVALUAT:Numele și prenumele .....................................................Categoria, gradul profesional ........................................Data luării la cunoștință a rezultatului evaluării ...............Semnătura ...................................
  ----