HOTĂRÂRE nr. 696 din 5 septembrie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 4.1. a), b).1^2, subpunctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Titlurile de stat destinate populației sunt titluri de stat în formă dematerializată, emise de Ministerul Finanțelor Publice prin subscripție publică; titlurile de stat pot fi răscumpărate și/sau pot face obiectul unui transfer al dreptului de proprietate înainte de scadență. Răscumpărarea anticipată se realizează la valoarea nominală cu deducerea cheltuielilor aferente specificate la subpunctul 8.2. La punctul 4.1.a), b).1^2, subpunctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de înregistrare și raportare prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și instituțiilor de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de înregistrare și raportare prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale. Cheltuielile care fac obiectul deducerilor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și respectiv prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului comunicațiilor și societății informaționale pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul oficiilor poștale ale Companiei Naționale Poșta Română - S.A.3. La punctul 4.1.a), b).1^2, după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:9. Prevederile subpct. 2 și 8 se aplică tuturor emisiunilor de titluri de stat destinate populației efectuate în cadrul programului Tezaur prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. și instituțiilor de credit.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Petru Bogdan Cojocaru
  București, 5 septembrie 2018.Nr. 696.----