ORDIN nr. 2.033 din 15 iulie 1999privind exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 29 decembrie 1999    Ministrul culturii,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare,în aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional, denumite în continuare bunuri, se realizează de muzee sau de alte instituţii publice specializate, de interes naţional sau local, în baza certificatului de export temporar obţinut în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 2Eliberarea certificatului de export temporar se face de Ministerul Culturii - Direcţia muzee şi colecţii în baza acordului de export temporar al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor şi aprobat de ministrul culturii.  +  Articolul 3 (1) În vederea obţinerii avizului de export persoanele interesate vor solicita, în prealabil, eliberarea avizului de principiu cu privire la oportunitatea eliberării certificatului de export temporar. (2) Pentru obţinerea avizului de principiu persoanele interesate vor depune cu cel puţin 3 luni înainte de data estimată pentru scoaterea din ţara a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional, la Direcţia muzee şi colecţii un dosar care va cuprinde următoarele documente: a) adresa de sustinere din partea solicitantului; b) invitaţia organizatorului extern; c) proiectul tematic al expoziţiei; d) lista cuprinzând bunurile propuse a fi exportate temporar. (3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor va comunică solicitantului aprobarea sau respingerea acordării avizului de export.  +  Articolul 4 (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data estimată pentru scoaterea din ţara a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional persoanele interesate vor depune, în completarea dosarului existent, la Direcţia muzee şi colecţii următoarele documente: a) contractul de împrumut încheiat în forma autentică în limba română şi într-o limbă de circulaţie internationala, conform proiectului de contract ce va fi pus la dispoziţie de Direcţia muzee şi colecţii; b) contractul de asigurare având ca obiect bunurile propuse pentru exportul temporar. Contractul va fi de tipul "perete la perete" şi va fi încheiat cu o societate de asigurare din ţara sau din străinătate, în limba română. În cazul în care contractul a fost încheiat într-o limbă străină se va prezenta o traducere legalizată; c) fişele de evidenta a bunurilor; d) fişele de conservare a bunurilor, semnate de conservator şi de restaurator; e) fotografii ale bunurilor: faţa, lateral, spate, detalii semnificative; f) declaraţia din partea solicitantului ca bunurile propuse pentru export temporar nu sunt litigioase; g) mandatul comisarului expoziţiei, cu menţionarea expresă a obligaţiilor acestuia. (2) Documentele menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) vor avea viza Oficiului juridic-contencios din cadrul Ministerului Culturii.  +  Articolul 5 (1) Dosarul va fi întocmit în 4 exemplare, cu următoarele destinaţii:- 1 exemplar pentru solicitant;- 1 exemplar pentru organele vamale;- 1 exemplar însoţeşte expozitia;- 1 exemplar pentru Direcţia muzee şi colecţii. (2) În situaţia exportului temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional, care conţin metale şi pietre preţioase, se va întocmi un dosar pentru Banca Naţionala a României.  +  Articolul 6Direcţia muzee şi colecţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii,Ion Caramitru-----