ORDONANȚĂ nr. 16 din 29 august 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.11 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanță se stabilesc normative de cheltuieli pentru instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice.(2) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și întreprinderilor publice, astfel cum sunt ele definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, așa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) și (2) efectuează cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cu încadrarea în bugetele aprobate anual cu această destinație.(4) Normativele de cheltuieli privesc acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme. (5) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cuprinse în bugetele Administrației Prezidențiale, Senatului României, Camerei Deputaților, Avocatului Poporului, Secretariatului General al Guvernului și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se stabilesc prin normative proprii.2. Articolul 2 se abrogă.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Normativele de cheltuieli și limitele maxime ale acestora, în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) În cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 2 conducătorii entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcție de condițiile specifice și de modul de desfășurare a acțiunii, precum și în raport cu sursele de finanțare ce pot fi atrase, în condițiile legii, la realizarea acestora.(3) Periodic, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se pot actualiza limitele maxime ale normativelor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2.(4) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea entităților interesate, se pot aproba pentru instituțiile și autoritățile administrației publice centrale, întreprinderile publice, cu excepția celor înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau la care acestea dețin acțiuni/participații majoritare, după caz, precum și pentru institutele naționale de cercetare-dezvoltare și alte normative de cheltuieli și/sau limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol cu caracter deosebit, precum și alte măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară și în străinătate, pe bază de justificări fundamentate.(5) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot aproba pentru activitatea proprie, pentru instituțiile din subordine, precum și pentru întreprinderile publice înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau la care acestea dețin acțiuni/participații majoritare, după caz, și alte normative de cheltuieli și/sau limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol cu caracter deosebit, precum și alte măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară și în străinătate, pe bază de justificări fundamentate, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului, sectoarelor municipiului București, a consiliului județean și a Consiliului General al Municipiului București.4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de unele instituții și autorități ale administrației publice centrale, întreprinderi publice, cu excepția celor înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau la care acestea dețin acțiuni/participații majoritare, după caz, precum și de unele institute naționale de cercetare-dezvoltare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Numărul de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, instituții publice din subordinea acestora și întreprinderile publice înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau la care acestea dețin acțiuni/participații majoritare, după caz, se aprobă prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului, sectoarelor municipiului București, a consiliului județean și a Consiliului General al Municipiului București.6. La articolul 5, alineatele (5) și (10) se abrogă.7. Articolul 7 se abrogă.8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), și ale art. 8 constituie contravenție dacă nu a fost săvârșită în altfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei. Totodată, organul constatator va dispune și reconstituirea fondurilor aferente articolului bugetar din care s-au efectuat aceste cheltuieli, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului de stat.9. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 august 2018.Nr. 16.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001)
  NORMATIVE DE CHELTUIELI ȘI LIMITE MAXIME
  în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol
  Normative de cheltuieliUnitatea de măsurăLimita maximă
  I. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri
  A. Limite valorice pentru mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) oferite de:
  1. Viceprim-miniștri, miniștri, miniștri delegați, secretari de stat și persoanele cu funcții asimilate acestora, conducătorii autorităților publice autonome cu atribuții de reglementare, prefecți, președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centralelei/persoană120
  2. Subsecretari de stat și persoanele cu funcții asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncți, subprefecți, vicepreședinți ai consiliilor județene, secretari generali ai prefecturilor, precum și primari de orașe și comune, secretari generali ai județelor și ai municipiului București, rectori, directori generali ai societăților naționale, companiilor naționale, societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiilor autonome, precum și institutelor naționale de cercetare-dezvoltarelei/persoană90
  B. Limite valorice pentru cocteiluri sau recepții care pot fi oferite de persoanele prevăzute la lit. Alei/persoană25
  C. Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul conferințelor sau al ședințelor, organizate de persoanele prevăzute la lit. A pct. 1 și 2 în limita sumei de:lei/persoană20
  II. Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române
  A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:
  1. Delegațiile conduse de viceprim-miniștri, miniștri, miniștri delegați și pentru invitații miniștrilor de stat, miniștrilor, miniștrilor delegați și ai persoanelor cu funcții asimilate acestora, conducătorilor autorităților publice autonome cu atribuții de reglementare, ai prefecților, ai președinților consiliilor județene, ai primarului general al municipiului București și ai conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centralelei/persoană/zi160
  2. Invitații secretarilor de stat, subsecretarilor de stat și ai celor cu funcții asimilate acestora, ai subprefecților, ai vicepreședinților consiliilor județene, ai primarilor municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, rectori, directori generali ai societăților naționale, companiilor naționale, societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiilor autonome, precum și institutelor naționale de cercetare-dezvoltarelei/persoană/zi130
  3. Invitații secretarilor generali, secretarilor generali adjuncți, secretarilor generali ai prefecturilor, ai județelor, respectiv al municipiului București, primarilor de orașe și comune, directorilor generali și ai directorilor din ministere și din celelalte organe de specialitate ale administrației publice centralelei/persoană/zi105
  B. Alte cheltuieli:
  1. Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor, în limita sumei de:lei/persoană/zi20
  2. Cadouri în limita sumei de: lei/delegație400
  3. Materiale informative și de lucrulei/persoană50
  4. Materiale promoționalelei/persoană50
  5. Servicii de interpretariat lei/interpret/oră30
  6. Organizare vizite obiective turisticelei/persoană50
  III. Cheltuieli pentru însoțitori:
  Însoțitorii delegaților străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă și cazare în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului - cheltuieli de masă pentru șoferilei/persoană/zi50
  IV. Alte prevederi:
  1. Fondul la dispoziția viceprim-miniștrilor, miniștrilor, miniștrilor delegați, a conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, a conducătorilor autorităților publice autonome cu atribuții de reglementare, a prefecților, a președinților consiliilor județene și a primarului general al municipiului Bucureștilei/salariat din aparatul propriu35
  Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de:lei/invitat/zi10
  2. Fondul la dispoziția rectorului lei/salariat din aparatul propriu22
  Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de:lei/invitat/zi5
  ------