ORDONANȚĂ nr. 14 din 29 august 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:l) clauză de compensare cu exigibilitate imediată - clauză cuprinsă într-un contract de garanție financiară sau într-un alt contract care conține și clauze referitoare la garanția financiară ori colateral sau, în absența unei asemenea clauze, orice dispoziție legală în conformitate cu care, la producerea unui eveniment de executare a garanției, ca efect al regularizării sau compensării, luate împreună sau separat, prevede următoarele:1. obligațiile părților devin imediat exigibile și sunt exprimate printr-o obligație de plată a unei sume reprezentând valoarea obligațiilor părților, calculată la acel moment, sau obligațiile se sting și sunt înlocuite prin obligația de a plăti suma în cauză; și/sau2. sunt stabilite datoriile reciproce ale părților în temeiul acestor obligații, inclusiv atunci când furnizorul garanției financiare - colateralului este altul decât furnizorul/debitorul principal al garanției, urmând ca partea care datorează suma cea mai mare să plătească celeilalte părți suma netă egală cu diferența acestor datorii, în conformitate cu legislația în domeniu și cu normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență;m) colateral - garanție financiară pe care Ministerul Finanțelor Publice o poate plăti sau primi în cadrul operațiunilor cu instrumente financiare derivate, așa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 3, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În cazul operațiunilor de administrare a riscurilor aferente obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să realizeze, în numele statului, tranzacții cu instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală. În acest scop, Ministerul Finanțelor Publice poate încheia contracte de compensare și/sau de compensare cu clauza de exigibilitate imediată cu instituții financiare și/sau cu entități înființate în acest scop de către instituțiile financiare...................................................................................................(5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate în urma efectuării operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, inclusiv operațiunile de administrare a pasivelor și operațiunile cu instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală în numele statului, reprezintă venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat.3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să depună și să primească colateral în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală în numele statului.4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)- (2^4) cu următorul cuprins:(2^1) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în situații excepționale, Ministerul Finanțelor Publice poate utiliza sume din veniturile din privatizare pentru efectuarea plăților de dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale.(2^2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să majoreze cu sumele din venituri din privatizare veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă în cadrul capitolului 40.00 «Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate», precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale la capitolul 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi».(2^3) Veniturile din privatizare se reîntregesc cu sumele utilizate potrivit prezentului articol din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale de la o poziție distinctă de cheltuieli din cadrul titlului 81 «Rambursări de credite».(2^4) Cu sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între creditele bugetare majorate potrivit alin. (2) și plățile efectuate din acestea, se reconstituie veniturile din privatizare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 august 2018.Nr. 14.-----