METODOLOGIE DE EVALUARE din 2 august 2018a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 30 august 2018    Notă
    Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599 din 2 august 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 751 din 30 august 2018.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Domeniu de aplicarePrezenta metodologie se aplică autorităților și instituțiilor publice centrale, inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiari de credite.  +  Articolul 2DefinițiiÎn sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul acestora;b) incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;c) măsuri de prevenire și/sau control - ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;d) procesul de evaluare a riscurilor de corupție - serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o autoritate sau instituție publică dintre cele prevăzute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul acestora;e) responsabilul pentru implementarea metodologiei - persoană, grup de lucru sau structură din cadrul autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 1, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;f) risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 1 sau ale unei structuri din cadrul acestora;g) vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.  +  Articolul 3Scopul metodologiei de evaluare(1) Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul autorităților sau instituțiilor publice prevăzute la art. 1 prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.(2) Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul desemnat în acest scop de către conducătorul instituției, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.  +  Articolul 4Protecția datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în îndeplinirea scopului acestei metodologii, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul II Etape în evaluarea incidentelor de integritate  +  Articolul 5Desemnarea responsabilului(1) Conducătorul autorității sau instituției publice desemnează, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.(2) În cazul autorităților și instituțiilor publice în cadrul cărora nu se poate desemna un responsabil pentru implementarea metodologiei, atribuțiile privind metodologia de evaluare a incidentelor de integritate se îndeplinesc de către instituția supraordonată în beneficiul acestora.(3) Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;b) analiza incidentului de integritate;c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.  +  Articolul 6Obținerea de informații privind incidentul de integritate(1) Conducerea autorității sau instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.(2) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.  +  Articolul 7Conținutul analizei incidentelor de integritate(1) Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat; b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;c) starea de fapt și modul de operare;d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate in procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat; f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară; g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate; h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate; i) impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.(2) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.(3) Raportul menționat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii autorității sau instituției publice. (4) În ipoteza prevăzută de art. 5 alin. (2), raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.  +  Articolul 8Verificarea implementării recomandărilorConducerea autorității sau instituției publice dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 7 alin. (3) și informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 9Raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție(1) Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea autorității sau instituției publice, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor. Conținutul raportului este prevăzut în anexa nr. 6 la hotărâre.(2) În vederea evaluării impactului aplicării metodologiei la nivel național, Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție întocmește rapoarte anuale de monitorizare, pe baza informațiilor transmise de autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1.(3) Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție publică anual pe portalul SNA lista incidentelor de integritate și a măsurilor de prevenire a reapariției acestora.  +  Articolul 10Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție(1) Datele cuprinse in raportul menționat la art. 7 alin. (2) se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul autorităților și instituțiilor publice.(2) Planul de integritate al autorității sau instituției publice se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate la art. 7 alin. (2). ------