ORDONANȚĂ nr. 11 din 29 august 2018privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 30 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. XI.1 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Termenii „program național“, „proiect“, „beneficiar“, „autoritate responsabilă“ și „autoritate delegată“ au înțelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 20 mai 2014, și în Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 289 din 3 octombrie 2014.(2) Termenii „proiect de monopol“ și „act de finanțare“ au înțelesurile prevăzute în reglementările privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.  +  Articolul 2(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin ordonatorii de credite cu rol de autoritate responsabilă sau de autoritate delegată, să încheie/emită acte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de obiectiv specific și de obiectiv național aprobate prin Programul național de sprijin din Fondul pentru azil, migrație și integrare și prin Programul național de sprijin din Fondul pentru securitate internă, precum și cofinanțarea aferentă de la bugetul de stat, în limita a 20% din valoarea acestor alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(2) Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare și din Fondul pentru securitate internă care încheie acte de finanțare cu autoritatea responsabilă sau cu autoritatea delegată, potrivit alin. (1), și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor suportă din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.(3) Sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor naționale, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de obiectiv specific și de obiectiv național, prin încheierea actelor de finanțare potrivit alin. (1), se cuprind în bugetul ordonatorilor de credite cu rol de autoritate responsabilă sau de autoritate delegată, după caz.  +  Articolul 3(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să asigure din bugetul de stat, de la o poziție distinctă din cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, creditele de angajament și creditele bugetare aferente sumelor necesare pentru asigurarea transferului sumelor cu titlul de prefinanțare către beneficiarii proiectelor de monopol, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.(2) Beneficiarii care primesc prefinanțare conform alin. (1) justifică utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de fonduri, depuse conform termenelor prevăzute în actele de finanțare.(3) Ministerul Afacerilor Interne virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite de la Comisia Europeană, în termen de 15 zile de la data încasării acestora, în limita sumelor utilizate din bugetul de stat pentru transferurile efectuate conform alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 august 2018.Nr. 11. -----