ORDONANȚĂ nr. 10 din 29 august 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) sumele necesare pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive, pronunțate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PNDR 2007-2013, inclusiv după închiderea programului.2. La articolul 20, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Garanția este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale pentru investiții depășește suma avansului. Garanția este eliberată și atunci când avansul nejustificat a fost restituit AFIR în procent de 110% din valoarea nejustificată de către beneficiar, în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării notificării de restituire a avansului nejustificat, potrivit procedurilor de lucru ale AFIR, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale................................................................................................(7) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (5) sau nerestituite de beneficiar în condițiile prevăzute la alin. (4) vor fi recuperate de AFIR prin executarea scrisorilor de garanție. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat.3. La articolul 20, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Solicitanții/Beneficiarii PNDR 2007-2013 ale căror proiecte sunt cofinanțate public integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita AFIR un avans care nu poate depăși 50% din contribuția publică națională, cu respectarea condițiilor legislației naționale în vigoare.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, partea introductivă și literele a) și e) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe de urgență, beneficiari ai scrisorilor de garanție prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt entități care nu desfășoară activitate economică prin proiectul pentru care dețin contract de finanțare încheiat cu AFIR, astfel:a) comunele, orașele, precum și unitățile și instituțiile de învățământ de stat din sistemul național de învățământ preuniversitar;...............................................................................................e) organizațiile și federațiile de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare - persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 4, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare din plasarea sumelor alocate acestora în depozite bancare sau titluri de stat vor fi utilizate exclusiv pentru plata obligațiilor ce decurg din executarea garanțiilor acordate potrivit prezentei ordonanțe de urgență, precum și prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, prin plata valorii garanției în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile finanțatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanție executate de AFIR.(4) Valoarea creanțelor recuperate de fondurile de garantare reîntregește sursa din care a fost efectuată plata.3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6În situația în care valoarea garanțiilor executate de AFIR depășește nivelul dobânzilor acumulate și afectează sumele alocate pentru acordarea de garanții, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din sursele MADR.4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii garanțiilor se stabilește anual prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se aplică pentru scrisorile de garanție acordate în favoarea AFIR în anul respectiv și nivelul comisioanelor rămâne același pe toată perioada de valabilitate a scrisorii de garanție.(2) Comisionul de garantare se datorează la valoarea scrisorii de garanție emise de fondurile de garantare în favoarea AFIR pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Comisionul de garantare se facturează și se încasează la acordarea/ prelungirea garanției pentru anul în curs și ulterior, anual, până la data de 1 aprilie pe perioada valabilității scrisorii de garanție, proporțional cu numărul de luni de garantare din an.(3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii scrisorilor de garanție sunt venituri ale fondurilor de garantare.(4) Pentru plata comisionului de garantare, beneficiarii vor emite acorduri de garantare a comisionului datorat, prevăzut la alin. (2), care reprezintă titluri executorii.(5) În cazul neachitării comisionului până la termenul prevăzut la alin. (2), fondurile de garantare execută beneficiarii în baza acordului de garantare a comisionului prevăzut la alin. (4).5. La articolul 8, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Creanțele rezultate din scrisorile de garanție executate de AFIR în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se execută de către fondurile de garantare potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvență, iar sumele recuperate vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.(2) Executarea creanțelor prevăzute la alin. (1) rezultate din plata garanțiilor către AFIR se efectuează în temeiul acordurilor de garantare, încheiate între beneficiarii scrisorilor de garanție și fondurile de garantare, care sunt titluri executorii conform legii.(3) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 3 lit. d) și e), aceștia vor emite în favoarea fondurilor de garantare un bilet la ordin de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție, avalizat de reprezentantul legal și care reprezintă titlu executoriu.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 23, alineatele (5) și (10)-(12) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuție a proiectului prevăzute în contractul de finanțare, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. AFIR va notifica beneficiarul cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor aferente, până la termenele stabilite prin contractul de finanțare................................................................................................(10) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute în procedurile de lucru, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor prin plată voluntară sau prin executarea scrisorilor de garanție ori a polițelor de asigurare, după caz, de către AFIR se face cu perceperea de dobânzi calculate și datorate prin aplicarea ratei de politică monetară a Băncii Naționale a României la contravaloarea avansului nejustificat, pentru perioada cuprinsă între data notificării beneficiarului conform alin. (5^1) și data recuperării integrale a acestuia.(11) Procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, emis de AFIR, constituie titlu de creanță și este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Acesta se comunică debitorului și se transmite la ANAF în vederea recuperării.(12) Modelul procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.2. La articolul 23 alineatul (20), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii, de la data la care creanța bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în acesta;3. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare aferente FEADR se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, excluzând majorările de întârziere, este mai mare de 40 lei.(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care sumele de recuperat reprezintă exclusiv dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera ș) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:t) supracompensare/plăți în exces - diferența dintre cuantumul unitar calculat inițial și cel rezultat ulterior, diferit, generat de o serie de transferuri/cedări de drepturi, ca urmare a reinterogării sistemului informatic.2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:(4) În situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a beneficiarilor, iar plafoanele aferente plăților pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic care se acordă pentru anul de cerere 2017 sunt utilizate integral prin plăți efective, acestea pot fi majorate cu sumele determinate ca fiind plăți în exces către fermieri.(5) Sumele suplimentare față de plafoanele prevăzute la alin. (4) se asigură prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul capitolului 83.01 «Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare», titlul «Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.13 «Fondul European de Garantare Agricolă», cu încadrarea în plafonul național prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.272 al Comisiei din 14 iulie 2017 de stabilire, pentru anul 2017, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(6) Sumele prevăzute la alin. (5) se recuperează de la beneficiarii aflați în situația prevăzută la alin. (4) până la data de 31 decembrie 2018, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(7) Responsabilitatea asupra modului de determinare a sumelor reprezentând plăți în exces către fermieri pentru anul de cerere 2017, dar și a derulării procedurilor de recuperare a acestora revine în exclusivitate Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.3. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Plafoanele alocate ANT în sectoarele vegetal și zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului. (2) În situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a beneficiarilor, iar plafoanele aferente plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic care se acordă pentru anul de cerere 2017 sunt utilizate integral prin plăți efective, acestea pot fi majorate cu sumele determinate ca fiind plăți în exces către fermieri.(3) Sumele suplimentare față de plafonul prevăzut la alin. (1) se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate pentru anul 2018 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».(4) Sumele prevăzute la alin. (3) se recuperează de la beneficiarii aflați în situația prevăzută la alin. (2) până la data de 31 decembrie 2018, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(5) Responsabilitatea asupra modului de determinare a sumelor reprezentând plăți în exces către fermieri pentru anul de cerere 2017, dar și a derulării procedurilor de recuperare a acestora revine în exclusivitate Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.  +  Articolul VScrisorile de garanție eliberate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și stabilirea nivelului comisioanelor de garantare pentru scrisorile de garanție aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se supun prevederilor legale în vigoare la data acordării acestora.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  București, 29 august 2018.Nr. 10.------