ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 29 decembrie 1999privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 30 decembrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Mărfurile provenite din import, care se vand în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze mărfuri în regim duty-free, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene, navale şi terestre, precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice şi a personalului acestora se scutesc de la plata taxelor vamale. (2) Acelaşi regim se aplică mărfurilor provenite din import, care se vand în valută, în regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, precum şi mărfurilor distribuite gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului acestor aeronave.  +  Articolul 2Mărfurilor din producţia interna, care se vand în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze mărfuri în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export.  +  Articolul 3 (1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face prin:- magazinele autorizate sa comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţara, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre şi navale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;- magazinele duty-free din aeroporturile internaţionale, ce pot fi amplasate atât pe sensul de intrare în ţara, în spaţii aflate înainte de locul pentru efectuarea controlului de trecere a frontierei de stat, cat şi pe sensul de ieşire din ţara, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;- la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinaţie internationala;- magazinele duty-free diplomatice, în exclusivitate pentru reprezentantele diplomatice şi pentru personalul acestora. (2) Lista cuprinzând mărfurile ce pot face obiectul comercializării în valută se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 4Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Finanţelor, la propunerea Direcţiei Generale a Vamilor.  +  Articolul 5Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 dolari S.U.A.  +  Articolul 6Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societăţile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determina prin transformarea sumei în dolari S.U.A., la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţionala a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează, pe toată durata săptămânii următoare, pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.  +  Articolul 7Taxa constituie venit al bugetului de stat şi se plăteşte în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului.  +  Articolul 8 (1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este de 5 ani. (2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se stabileşte astfel: a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizaţiei de funcţionare; b) pentru al doilea an până la al cincilea an de autorizare, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcţionare precedent. (3) Neplata taxei de autorizare anuală la termenul prevăzut la alin. (2) lit. b) atrage după sine anularea definitivă a autorizaţiei pentru magazinul în cauza, respectiv pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor. (4) Autorizaţiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost acordate.  +  Articolul 9Comercializarea altor mărfuri decât cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor atrage după sine anularea autorizaţiei eliberate.  +  Articolul 10Controlul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de organele Direcţiei Generale a Vamilor, Gărzii financiare şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzacţiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidentelor operative, contabile şi fiscale.  +  Articolul 11 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei anuale pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor "duty-free" şi "duty-free diplomatic", aprobată şi modificată prin Legea nr. 224/1998.  +  Articolul 12În termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor va emite norme de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------