HOTĂRÂRE nr. 632 din 23 august 2018privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Programul de vaccinare orală se desfășoară conform prevederilor deciziilor grant anuale ale Comisiei Europene și se realizează în două campanii anuale.2. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Se învestește Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, unitate de achiziții centralizată, în sensul prevederilor art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru achiziționarea produselor necesare implementării pe teritoriul României a Programului de vaccinare orală împotriva rabiei.3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Vânătorii și persoanele cu atribuții de pază și ocrotire a vânatului care aduc, la solicitarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, exemplarele de vulpe împușcate la laboratoarele de diagnostic județene ori naționale, în vederea evaluării vaccinării prin punerea în evidență a markerului tetraciclină și a nivelului anticorpilor postvaccinali, sunt recompensați cu suma de 50 lei/animal, fără TVA.(2) Vânătorii și persoanele cu atribuții de pază și ocrotire a vânatului care aduc la laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, cu respectarea condițiilor sanitar-veterinare legale privind recoltarea și transportul probelor, vulpile și șacalii găsiți morți sau uciși din cauza suspiciunii de rabie, pe raza teritorială a fondurilor cinegetice, sunt recompensați cu o sumă echivalentă în lei, fără TVA, a 50 euro/animal, conform deciziilor grant anuale ale Comisiei Europene.(3) Sumele sunt acordate cu titlu de recompensă pentru maximum 1.200 de vulpi și/sau șacali la nivel național.(4) Persoanele care aduc vulpi la laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene trebuie să beneficieze, în prealabil, de o instruire corespunzătoare din partea medicilor veterinari oficiali din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene.(5) Persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (2), care notifică direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene cu privire la existența unor cadavre de vulpi sau șacali, în zonele adiacente drumurilor publice, pe raza teritorială a localităților, în cadrul sau în vecinătatea exploatațiilor, sunt recompensate cu o sumă echivalentă în lei, fără TVA, a 50 euro/animal, conform deciziilor grant anuale ale Comisiei Europene, cu încadrarea în numărul maxim de vulpi sau șacali prevăzut la alin. (3).4. În anexa nr. 1, la capitolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Programul strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea rabiei la vulpe în România, denumit în continuare Program, se desfășoară pe întregul teritoriu al României și se aplică la întregul efectiv de vulpi.5. În anexa nr. 1, la capitolul II, punctul 4 va avea următorul cuprins:4. Populația-țintăPopulația-țintă este reprezentată de vulpile din fondul forestier național, din vegetația forestieră din afara acestuia, precum și de pe celelalte categorii de terenuri, estimate la 70.000 de exemplare existente pe teritoriul României.6. În anexa nr. 1, la capitolul III, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Durata măsurilor din Program este stabilită în conformitate cu prevederile deciziilor grant ale Comisiei Europene.7. În anexa nr. 1, la capitolul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:5. Supravegherea rabieiSupravegherea rabiei se realizează în baza Programului, precum și a acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului. Supravegherea rabiei prin examene de laborator se realizează conform manualului de diagnostic pentru rabie, elaborat de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală.8. În anexa nr. 1, la capitolul III punctul 7, litera a) va avea următorul cuprins:a) incidența rabiei; conform recomandărilor Comisiei Europene, se examinează 4 vulpi/100 km^2 în vederea testării eficienței vaccinării orale; pentru o estimare cât mai reală a incidenței rabiei în zonele vaccinate, vulpile găsite moarte, suspecte de boală sau accidentate sunt cele mai indicate pentru diagnosticul bolii;9. În titlu și în cuprinsul hotărârii, termenul „turbare“ se înlocuiește cu termenul „rabie“, iar sintagmele „Ministerul Mediului și Pădurilor“ și „inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare“ se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Apelor și Pădurilor“ și „gărzile forestiere“.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 23 august 2018.Nr. 632.-----