NORME METODOLOGICE din 31 iulie 2018pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 28 august 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 1.061 din 31 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 744 din 28 august 2018.
   +  Articolul 1Scopul prezentelor norme metodologice îl reprezintă reglementarea modului de instituire a unei scheme de ajutor de minimis, denumită în continuare schemă, pentru susținerea accesului pe piețe externe a operatorilor economici români, denumiți în continuare operatori, prin acordarea de ajutoare de minimis sub forma unei alocații financiare nerambursabile de tip sprijin forfetar în vederea internaționalizării acestora.  +  Articolul 2(1) Obiectivul Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, denumit în continuare Program, constă în stimularea mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de promovare individuală a operatorilor români care să faciliteze accesul acestora pe piețele externe și dezvoltarea de parteneriate în vederea internaționalizării. (2) Programul urmărește promovarea produselor și serviciilor operatorilor români pe piețele externe.(3) Aplicarea la Program a operatorilor se va face prin sesiuni ordinare anuale și sesiuni extraordinare stabilite de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, denumit în continuare MMACA, prin ordin al ministrului. De regulă, sesiunile ordinare anuale se deschid în ultimul trimestru al anului precedent celui de implementare. Sesiunile extraordinare de aplicare vor fi deschise de către MMACA din inițiativa proprie sau la solicitarea mediului de afaceri, atunci când există o conjunctură favorabilă de piață și un buget disponibil.  +  Articolul 3(1) Toate activitățile din cadrul schemei, inclusiv plata alocației, se derulează până la 31 decembrie 2020. (2) Alocația financiară nerambursabilă de tip sprijin forfetar, precum și grila de evaluare a cererilor operatorilor vor fi prezentate în anunțul de deschidere aferent fiecărei sesiuni de depunere a cererilor. Sprijinul forfetar se va aloca operatorilor selectați sub forma unei sume globale și invariabile pentru fiecare instrument și sesiune de aplicare, însă aceasta nu va depăși valoarea de 25.000 lei pentru participarea la târguri și expoziții internaționale, respectiv 10.000 lei pentru participarea la misiuni economice în străinătate.(3) Anunțul de deschidere aferent fiecărei sesiuni de depunere a cererilor va fi publicat pe site-ul MMACA cu minimum 5 zile înainte de deschiderea respectivei sesiuni.(4) Finanțarea în cadrul prezentei scheme se face din fonduri de la bugetul de stat. (5) Bugetul total estimat pentru perioada 2017-2020 al schemei de minimis este de 71.000 mii lei. Numărul estimat de firme beneficiare este de 5.000.  +  Articolul 4(1) Noțiunea de „întreprindere unică“ este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) 1.407/2013 al Comisiei. (2) Pot beneficia de prevederile Programului operatorii care îndeplinesc cumulativ, la data completării cererii-tip prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, pentru înscrierea în Program, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înregistrați conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau ca instituție medicală în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și își desfășoară activitatea în România;b) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, și 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis menționate, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane. În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. Pentru fuziunile și/sau achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență. Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoarele de stat/de minimis acordate pentru aceleași costuri eligibile; c) respectă principiul inadmisibilității dublei finanțări: nu este posibilă sub nicio formă dubla finanțare a acelorași activități (total sau parțial) indiferent de buget;d) nu se află în procedura de executare silită, închidere operațională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență colectivă, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuși unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lor;e) nu sunt considerați în dificultate în sensul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249/2014; f) nu sunt subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente;g) nu se află în litigiu cu statul sau cu furnizorul de ajutor de minimis, respectiv cu MMACA.(3) Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu: a) activități de pescuit și acvacultură, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (031 - Pescuitul și 032 - Acvacultura);b) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene;c) activități de prelucrare și comercializare ale produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:(i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;(ii) când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari;Prin prelucrarea produselor agricole se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin comercializarea produselor agricole se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în locuri distincte, rezervate acestei activități;d) activități legate de export, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;f) ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate din cele menționate mai sus, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.  +  Articolul 5(1) Prin Program se finanțează participări ale operatorilor economici români la târguri și expoziții cu caracter internațional organizate în statele membre ale Uniunii Europene și în țările terțe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, precum și participarea la misiuni economice.(2) Unui operator i se va acorda alocație financiară pentru o singură cerere de înscriere eligibilă la aceeași acțiune de promovare.  +  Articolul 6(1) Completarea înscrierii în Program, în vederea obținerii finanțării, se va face on-line pe site-ul www.aippimm.ro. (2) Data de la care este activă înscrierea on-line se comunică pentru fiecare sesiune pe site-ul instituției cu minimum 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.(3) Pentru participarea la Program fiecare solicitant trebuie să folosească o adresă de e-mail validă. Această adresa de e-mail va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a Programului. (4) Acordarea finanțării se realizează în baza grilei de evaluare aferentă sesiunii de înscrieri, în limita bugetului sesiunii. (5) Cererea-tip pentru înscrierea în Program se va completa în aplicația on-line. După finalizarea înscrierii, aplicantul va primi un e-mail de confirmare conținând informațiile introduse, precum și numărul de înregistrare în RUE. (6) După finalizarea sesiunii de înscriere, aplicanții, ordonați în baza punctajului obținut conform grilei de evaluare și în limita bugetului alocat sesiunii de înscriere, vor primi prin e-mail cererea de înscriere completată. Aceasta va fi semnată olograf, va purta semnătura electronică validă a operatorului, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, și va fi transmisă pe e-mail la adresa internationalizare@imm.gov.ro menționând numărul RUE alocat cererii de înscriere respective. Netransmiterea documentelor solicitate, în termen de 3 zile lucrătoare, duce la respingerea cererii de înscriere.  +  Articolul 7(1) În scopul implementării Programului, prin ordin al ministrului se stabilesc persoane din cadrul MMACA cu atribuții și responsabilități specifice.(2) În etapa evaluării, aplicanților li se pot solicita clarificări, solicitantului fiindu-i transmisă prin e-mail, cu confirmare de livrare și primire, o solicitare de clarificări de către persoana responsabilă desemnată. Pentru documentele ilizibile și/sau incomplete pot fi solicitate clarificări. Clarificările solicitate se trimit la MMACA în termen de 3 zile lucrătoare de la transmitere, la adresa de e-mail a persoanei responsabile, precum și la adresa internationalizare@imm.gov.ro. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea cererii pentru înscrierea în Program. (3) Dacă în urma analizei cererii-tip pentru înscrierea în Program se constată neconcordanțe sau că informațiile declarate de solicitant în această cerere nu sunt corecte/reale/coerente, solicitantul va fi respins.(4) Dacă în urma analizei documentelor transmise se constată că solicitantul nu îndeplinește criteriile de eligibilitate, acesta va fi respins. (5) După închiderea sesiunii, în maximum 30 de zile, se va face evaluarea cererilor în conformitate cu grila de evaluare și documentele transmise. Pe site-ul MMACA se vor publica listele cu solicitanții admiși pentru finanțare, precum și lista cu solicitanții respinși. Listele vor fi ordonate în funcție de punctajul obținut. În cazul cererilor cu punctaj egal, ordonarea se va face în ordinea înscrierii În Program. (6) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim are posibilitatea de a se adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Operatorii declarați admiși vor primi din partea MMACA Acordul de finanțare prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, pe care îl vor transmite înapoi în termen de 10 zile lucrătoare, semnat de către împuternicitul operatorului. Corespondența se va face pe e-mail și documentele vor fi semnate olograf și confirmate cu semnătură electronică.(2) Acordul de finanțare se încheie cu operatorii selectați pentru fiecare cerere de înscriere. (3) După semnarea acordului de finanțare, în termen de maximum 15 zile de la data finalizării activităților prevăzute la art. 5, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a fiecărui an, operatorul este obligat să trimită documentația aferentă Cererii de plată a alocației financiare nerambursabile. Netrimiterea dosarului cererii de plată până la data de 10 decembrie a anului pentru care se acordă finanțarea atrage neacordarea finanțării.(4) Virarea efectivă a sumei care constituie alocația financiară nerambursabilă (AFN) se face de către minister în contul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri“ deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume nu sunt supuse executării silite prin poprire.(5) Ajutorul de minimis este eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activitățile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanțare semnat între părți. (6) Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza Cererii de plată a alocației financiare nerambursabile (formularul va fi disponibil pe site-ul autorității) pe care beneficiarul trebuie să o transmită spre aprobare ministerului, însoțită de următoarele documente justificative:a) formularul de participare la acțiunea de promovare, vizat de către reprezentantul Biroului de promovare comercială și economică sau de către organizatorul extern al manifestării. Formularul va fi disponibil pe site-ul autorității; b) raportul de activitate privind participarea la acțiune, semnat de către împuternicitul operatorului. Formularul va fi disponibil pe site-ul autorității; c) minimum 5 poze (rezoluție minimă 2.400 x 1.600 pixeli, 300 dpi) prin care să se poată identifica, fără echivoc, elementele participării operatorului la acțiunea de promovare specificată în AFN, incluzând afișarea numelui programului și a furnizorului ajutorului nerambursabil, conform instrucțiunilor din anunțul de lansare. Documentele aferente cererii de plată se vor transmite pe e-mail, cu confirmare, la adresa internationalizare@imm.gov.ro, menționând numărul acordului de finanțare. Documentele aferente cererii de plată vor fi semnate olograf și certificate prin semnătură electronică.(7) Eliberarea alocației financiare nerambursabile se face în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet al cererii de plată. Lipsa documentelor justificative atrage neacordarea finanțării.  +  Articolul 9(1) Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului se fac de către persoanele desemnate prin ordin al ministrului.(2) Recuperarea ajutorului de minimis se efectuează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(3) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.  +  Articolul 10(1) Beneficiarul finanțării nerambursabile va da o declarație privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 ale Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului în curs în calitate de întreprindere unică.(2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.(3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis. (4) Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.(5) Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.(6) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.(7) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.(8) MMACA va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării privind acordul de finanțare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului și caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, menționând titlul acestuia și referința de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(9) MMACA acordă un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, respectiv că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs (indiferent de sursă: de la bugetul local, de stat sau din surse comunitare), însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme, nu depășește la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri. (10) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza și va menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza Programului astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.(11) Operatorii beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.(12) Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat/de minimis.(13) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în calitate de furnizor al măsurii de minimis, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(14) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.  +  Articolul 11(1) Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii MMACA având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.(2) MMACA, prin direcțiile de specialitate și persoanele desemnate prin ordin al ministrului, sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, suma și/sau scopul ajutorului de minimis acordat, așezarea geografică a proiectului - localitatea și județul.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CERERE/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru înscrierea în programul de internaționalizare 2017-2020
  (generată automat în baza datelor completate on-line pe site-ul programului)
  Legenda: toate câmpurile ……………………. Se completează automat cu datele introduse în aplicația on-line.Subscrisa (denumirea operatorului) ...…………….....…………., constituită conform ……. (de ales din lista de forme juridice), având CUI/CIF ………………, adresa ……………………. , str. ………………… nr. ….. , bl. …. , et. … , ap. …… , județul ……..., telefon …………, fax ……………, e-mail ……………....….Lista de forme juridice din care aplicantul va selecta:– Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;– Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,reprezentată prin dl/dna …………………………………, având calitatea de reprezentant legal/împuternicit al societății (conform Oficiului Național al Registrului Comerțului/documentelor legale), solicit acordarea alocației financiare nerambursabile de tip sprijin forfetar aferent sesiunii de depunere …………………., în valoare de ………………….. (în funcție de valoarea alocată per activitate) lei, în condițiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.061/2018. Activitatea pentru care se solicită alocația financiară nerambursabilă:[] târguri și expoziții;[] misiune economică.Se va putea selecta o singură opțiune.În situația în care a selectat „Târguri și expoziții“:Sector economic: ………………………….. Exemplu listă de sectoare de activitate ale României din care aplicantul va selecta (lista se poate modifica în funcție de scopul urmărit în sesiunea de aplicare):Industria alimentară, băuturi, tutunIndustria textilă, îmbrăcăminte, încălțăminteIndustria chimicăIndustria sticlei, ceramicii, materiale de construcțiiIndustria construcțiilor de mașini Industria echipamente electrice, electronice Industria mobilei și prelucrarea lemnuluiAudiovizual și creație artisticăActivități de design, creație artisticăTehnologia informației și telecomunicațiilorCooperație și artizanat Servicii de transport și logisticăProtecția și securitatea muncii și a mediuluiIndustria de petrol și gazeIndustria metalurgică și siderurgicăDenumire acțiune: ...............................................................Declar că voi închiria un stand la acțiunea menționată. Suprafața va fi menționată în raportul de activitate.În situația în care a selectat „Misiune economică“:Sector economic: ……............................... (lista de sectoare economice - ca mai sus)În marja târgului:DA => apare pentru selectare ………………………...............................NU => apar următoarele secțiuni spre a fi bifate manual:căsuța TEXT pentru introducere manuală a denumirii activității; localizare geografică, precum și o scurtă prezentare (argumentare) a participării.Brand propriu: DA/NU (valabil și înregistrat pe numele operatorului)Dacă DA => certificatul de marcă emis de un organism acreditat, având ca titular operatorul solicitant (va fi transmis împreună cu cererea de înscriere)Website propriu într-o limbă de circulație internațională:Se va comunica adresa web de internet.O poză print-screen a paginii principale într-o limbă de circulație internațională, precum și ultima factură cu care operatorul a achiziționat domeniul web de la un furnizor de domenii acreditat se vor transmite semnate împreună cu cererea de înscriere.
  Declarație
  pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii
  privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis
  (în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 ale Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352/2013)Subsemnatul/Subsemnata (reprezentant legal/împuternicit al întreprinderii unice) .............................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............................................ nr. ………................................, eliberat de .................................. la data de ……......................, cu domiciliul în localitatea .........................., str. ....................................... nr. ........, bl. ........., sc. ……., ap. …, sectorul/județul ……................................, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al întreprinderii unice ............................................, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că:– activitatea pentru care solicit finanțarea prin prezentul program nu face obiectul altui program de finanțare de la bugetul de stat sau oricărui alt tip de subvenție în cadrul altor programe/subprograme cu finanțare nerambursabilă;– în ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali și anul fiscal curent), întreprinderea unică din care fac parte:[] nu a beneficiat de ajutoare de minimis.[] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis:
  Nr. crt.Denumirea întreprinderiiCUIData contractării ajutorului de minimisFurnizorul ajutorului de minimisSuma acordată, în euroObservații
  0134567
  Total ajutor de minimis anterior
  – operatorul se încadrează în prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013 privind ajutorul de minimis.
  NOTĂ: În tabelul de mai sus vor fi menționate, pe lângă ajutoarele de minimis primite de solicitant, următoarele:• eventualele ajutoare de minimis primite de societățile cu care acesta formează întreprinderea unică (se va face mențiunea „unică“ în coloana „Observații“);• în cazul în care întreprinderea face sau a făcut obiectul unei fuziuni sau achiziții desfășurate ulterior datei de 1.01.2014, vor fi incluse toate ajutoarele de minimis acordate anterior întreprinderilor inițiale (se va face mențiunea „fuziune“ sau „achiziție“, după caz, în coloana „Observații“);• în cazul întreprinderilor care au rezultat ulterior datei de 1.01.2014 din divizarea unei entități economice, eventualele ajutoare de minimis acordate înainte de divizare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea (se va face mențiunea „divizare“, după caz, în coloana „Observații“).Reprezentantul întreprinderii unice (numele și prenumele, semnătura) ……………..............................Data semnării …….....................................Declar totodată că:– toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete;– beneficiarul nu se află în procedura de executare silită, închidere operațională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență colectivă, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și nu îndeplinește criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lui;– nu este considerat în dificultate în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;– nu a fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalitățile aferente;– se va respecta principiul inadmisibilității dublei finanțări: nu este posibilă sub nicio formă dubla finanțare a acelorași activități (total sau parțial) indiferent de buget;– sunt de acord cu prelucrarea datelor furnizate în scopul prezentului program.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii, sub sancțiunea falsului în declarațiile publice.Completarea prezentei declarații pe propria răspundere se face cu asumarea conținutului de către solicitant, care ia cunoștință de faptul că verificarea ulterioară a acestei cereri de înscriere-declarație pe propria răspundere poate fi efectuată și de alte autorități competente, sub sancțiunea falsului în declarațiile publice, conform art. 326 - Falsul în declarații din Codul penal.
  Data semnării: ..........................................
  Reprezentantul societății (numele și prenumele, semnătura) ...............................
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  ACORD DE FINANȚARE NR. ......../.......
  privind furnizarea ajutorului de minimis
  1. Părțile:Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), reprezentat prin ..............., funcția ................, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, tel.: ................, fax: .............., în calitate de furnizor de ajutor de minimis,și..................... (denumirea beneficiarului, adresă, telefon, fax, numărul de ordine din registrul comerțului, codul de identificare fiscală), reprezentată prin domnul/doamna .............., având calitatea de împuternicit legal al societății, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis,au încheiat prezentul acord de finanțare, pentru acordarea de ajutor de minimis pentru finanțarea următoarei activități ……....................................... (se va completa automat în funcție de opțiunea selectată în cerere).2. Obiectul acordului2.1. Obiectul prezentului acord îl reprezintă acordarea ajutorului financiar nerambursabil de la bugetul de stat, în baza cererii de finanțare prin Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020, denumit în continuare Program, gestionat de MMACA.2.2. Beneficiarul poate primi ajutorul financiar în termenii și în condițiile stipulate în prezentul acord și în Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, cu modificările și completările ulterioare.3. Durata acordului3.1. Durata de executare a acordului este până la plata alocației financiare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.3.2. Termenul-limită pentru efectuarea activității prevăzute în cererea de înscriere este 10 decembrie a anului pentru care se acordă finanțarea.4. Valoarea finanțării4.1. Prin Program, beneficiarul eligibil primește o alocație financiară nerambursabilă (AFN) de tip sprijin forfetar în valoare de ......................... lei (......... euro) (se completează automat în funcție de tipul de activitate selectată).5. Condițiile și modalitatea de acordare a finanțării5.1. Beneficiarii eligibili vor primi suma acordată în limita bugetului Programului în contul de trezorerie deschis conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, cu modificările și completările ulterioare.5.2. Acordarea AFN se face pe baza cererii de plată pe care beneficiarul o depune spre aprobare la MMACA, însoțită de documentele justificative. Lipsa documentelor justificative atrage după sine neacordarea finanțării.6. Drepturi și obligații6.1. Furnizorul de ajutor de minimis:a) va asigura finanțarea proiectului în condițiile acordului și în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;b) nu poate acorda plata AFN în avans.6.2. Beneficiarul:a) va pune la dispoziția MMACA toate documentele prevăzute de procedură;b) nu poate schimba condițiile din prezentul acord de finanțare;c) este obligat să respecte toate condițiile prevăzute în normele de implementare a Programului.7. Răspunderea contractuală7.1. Furnizorul de ajutor de minimis este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către beneficiar, angajații acestuia ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și ca urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.7.2. Reprezentanții MMACA au dreptul să verifice veridicitatea și conformitatea declarațiilor și activităților făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocației trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentanților MMACA asupra utilizării alocației financiare nerambursabile acordate prin acest program.7.3. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanții MMACA sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține alocația financiară nerambursabilă, aceștia au obligația de a rambursa sumele primite, cu dobânzile și penalitățile aferente, calculate la data constatării.7.4. Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului. Acordul angajează răspunderea solidară a beneficiarului și a succesorilor săi, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a administratorului și succesorilor acestuia.8. Conflict de interese8.1. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat furnizorul de ajutor de minimis despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MMACA poate refuza plata AFN, în situația identificării unor legături între structurile acționariatului beneficiarului și personalul implicat în implementarea Programului.^1 În conformitate cu Regulamentul UE nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 24.12.2013, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 (cap. VI-X).9. Clauze de confidențialitate9.1. În înțelesul prezentului acord, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile furnizate de beneficiar, așa cum sunt ele prezentate în documentele depuse.9.2. Părțile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului și să nu utilizeze vreo informație confidențială sau secretă obținută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.9.3. Părțile convin că termenele și clauzele prezentului acord sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.10. Modificarea acordului10.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adițional, semnat de ambele părți, care face parte integrantă din acord.11. Încetarea acordului11.1 Acordul de finanțare încetează de drept la termenul prevăzut la art. 3.1.11.2. Acordul de finanțare poate înceta prin reziliere la inițiativa furnizorului de ajutor de minimis, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensație și fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin acord sau prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea „Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020“;b) a făcut declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în acord sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;d) nu transmite la MMACA cererea de plată în termen de 15 zile de la finalizarea acțiunii, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului participării.12. Cesiunea12.1. Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.13. Rezolvarea și soluționarea litigiilor13.1. Prezentul acord se supune legislației românești.13.2. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului acord vor fi soluționate pe cale amiabilă.13.3. În eventualitatea în care stingerea divergențelor nu poate fi convenită pe cale amiabilă, soluționarea acestora va fi realizată de către instanțele judecătorești competente.14. Forța majoră14.1. Prin forța majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil și imposibil de înlăturat, independent de voința părților, intervenit după data semnării acordului, care împiedică executarea în tot sau în parte a acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.14.2. Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo etc.14.3. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile, în baza unui certificat eliberat de autoritățile competente. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră în termen de 5 (cinci) zile.14.4. Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.14.5. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.14.6. Executarea acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră, pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.14.7. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul acord.15. Dispoziții finale15.1. Prezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.15.2. Prezentul acord se completează cu prevederile normelor metodologice pentru aplicarea Programului de susținere a Internaționalizării operatorilor economici români.Prezentul acord a fost încheiat în 2 exemplare originale, un exemplar pentru furnizorul de ajutor de minimis și un exemplar pentru beneficiar, având aceeași valoare fiecare, semnate de reprezentanții legali ai celor două părți contractante. Corespondența se va face pe e-mail și documentele vor fi semnate olograf și confirmate cu semnătură digitală.
  FURNIZOR
  Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
  Reprezentat prin …………………………
  Funcția …………………………………..
  BENEFICIAR
  ..................................................................
  Reprezentată prin împuternicitul legal dl/dna ……………………………………
  Funcția ……………………………………
  ----