HOTĂRÂRE nr. 640 din 23 august 2018privind modificarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 28 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICStrategia națională pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 octombrie 2015, se modifică după cum urmează:1. La punctul 2 „Informații generale relevante privind contextul competitiv al României“, subpunctul 2.3 „Sectoare economice cu potențial competitiv“, tabelul 2 - Sectoare economice cu potențial competitiv va avea următorul cuprins:  +  1
  Domenii de specializare inteligentă din Strategia CDI 2014-2020BioeconomiaTehnologia informațieiși comunicațiilor, spațiuși securitateEnergie, mediu șiSchimbări climaticeEco-nanotehnologiiși materialeavansateSănătate
  Sectoare economice cu potențial competitiv
  Roleconomic important șicu influențăasupraocupăriiTurism și ecoturism  
  Textile și pielărie    
  Lemn și mobilă    
  Construcții  
  Industrii creative  
  DinamicacompetitivăIndustria auto și componente   
  Tehnologia informației și comunicațiilor    
  Procesarea alimentelorși a băuturilor  
  Inovare,DezvoltareTehnologiăși valoareadăugatăSănătate și produsefarmaceutice  
  Energie și managementde mediu  
  Bioeconomie (agricultură,silvicultură, pescuit șiacvacultură), biofarmaceutică șibiotehnologii 
  2. La punctul 5 „Priorități strategice“, „Prioritatea 4: Promovarea celor 10 sectoare de viitor“ va avea următorul cuprins:Prioritatea 4: Promovarea sectoarelor de viitorPotențialul de exporturi al sectoarelor românești de afaceri în general și al sectoarelor cu potențial competitiv este nevalorificat în întregime, iar rata de investiții străine directe în aceste sectoare este redusă. În mod distinct față de celelalte priorități, obiectivele stabilite sub umbrela creșterii competitivității acestor sectoare au fost stabilite mai mult într-o manieră proactivă prin identificarea acelor domenii unde România poate avea o contribuție semnificativă la nivel mondial. Așadar, provocările nu reprezintă niște nevoi urgente care trebuie abordate, așa cum se întâmplă, de exemplu, în cazul problemei de suplinire a forței de muncă sau de rata crescută de dependență, ci o gândire de tipul ce se poate face pentru a îmbunătăți punctele tari pe care România le are - o mentalitate care de altfel ar trebui adoptată din ce în ce mai larg. Sectoare identificate:• turism și ecoturism; • textile și pielărie; • lemn și mobilă; • construcții; • industrii creative; • industria auto și componente; • tehnologia informației și comunicațiilor; • procesarea alimentelor și a băuturilor; • sănătate și produse farmaceutice; • energie și management de mediu; • bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii. Pe lângă sectoarele productive de viitor identificate ca fiind sectoare cu potențial de export și de specializare inteligentă, pentru asigurarea competitivității economiei românești pe ansamblu, este nevoie și de un sistem de distribuție eficient care să asigure legătura dintre produsele sectoarelor identificate ca fiind de viitor și utilizatorii finali, în siguranță și cu costuri minime.3. În cuprinsul Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, sintagmele „10 sectoare“ și „Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului“ se înlocuiesc cu sintagmele „sectoare“, respectiv „Ministerul Economiei“.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Burnete
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 23 august 2018.Nr. 640.