ORDONANȚĂ nr. 5 din 23 august 2018privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 24 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNIC(1) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, se pot depune solicitări de finanțare de către unitățile administrativ-teritoriale din județele pentru care există credite de angajament neutilizate după încheierea contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele de investiții incluse în lista aprobată în anul 2017 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și nu mai există solicitări de finanțare, depuse în termenul legal în anul 2017, care să se încadreze în criteriul de selectare prevăzut la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiții pentru finanțarea prin Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice notifică unitățile administrativ-teritoriale din județele prevăzute la alin. (1) cu privire la posibilitatea de a depune solicitări de finanțare pentru obiective de investiții care să se încadreze în domeniile specifice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.(3) Solicitările de finanțare prevăzute la alin. (1) se depun în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2). (4) Solicitărilor de finanțare depuse conform alin. (1)-(3) li se aplică prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 23 august 2018.Nr. 5.----