PROCEDURĂ din 23 iulie 2018privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 23 august 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 767 din 23 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 730 din 23 august 2018.
   +  Articolul 1Prezenta procedură se aplică pentru:a) proprietățile de fond forestier cu suprafața de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și pentru care proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct, dovedită cu documente potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumiți în continuare proprietari, poate recolta un volum de masă lemnoasă de maximum 5 mc/an/ha, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretelor, dar nu mai mult de 20 mc/an/ proprietate;b) vegetația forestieră din afara fondului forestier, din care proprietarii/deținătorii legali, denumiți în continuare proprietari, recoltează un volum de maximum 20 mc/an.  +  Articolul 2Pentru punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă în condițiile prevăzute de prezenta procedură sunt obligatorii următoarele condiții prealabile:a) existența unui contract de administrare/servicii silvice în vigoare, încheiat cu un ocol silvic pe o perioadă de minimum 10 ani, și existența limitelor proprietății, conform actelor de proprietate, în cazul proprietăților de fond forestier de maximum 10 ha;b) existența unui contract de prestații silvice încheiat cu ocolul silvic nominalizat, aplicabil pe toată perioada necesară pentru punerea în valoare, recoltarea și transportul masei lemnoase, precum și evidențierea de către proprietar în teren a limitelor proprietății, conform actelor de proprietate, în cazul vegetației forestiere din afara fondului forestier național.  +  Articolul 3(1) Proprietarii/Împuterniciții legali ai acestora, care îndeplinesc condițiile prealabile prevăzute la art. 2, depun cereri la ocolul silvic, pentru punerea în valoare a masei lemnoase în proprietățile lor, conform prevederilor legale. Persoanele care au calitatea de împuterniciți legali ai proprietarilor fac dovada calității lor cu un înscris olograf eliberat și semnat de proprietar.(2) Cererile prevăzute la alin. (1), al căror model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, pot fi comunicate ocolului silvic prin orice modalitate, poștă, fax, e-mail. În cazul în care, din motive obiective, nu se utilizează acest model, cererile trebuie să conțină cel puțin următoarele: datele de identificare și de contact ale solicitantului, calitatea acestuia - proprietar, împuternicit legal, numărul de înregistrare la ocolul silvic a contractului de administrare/servicii silvice și asumarea de către solicitant a obligației de a fi prezent în teren la inventarierea și marcarea arborilor.  +  Articolul 4(1) Ocolul silvic analizează cererile primite și stabilește programul de punere în valoare și persoanele responsabile.(2) Șeful ocolului silvic emite delegațiile de marcare și consemnează la rubrica privind felul tăierii și natura produsului: „tăieri în fond forestier neamenajat, cu suprafața de maximum 10 ha/tăieri în vegetația forestieră din afara fondului forestier“, iar la rubrica privind locația: „cantonul silvic nr....“.(3) În raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat se consemnează arborii inventariați și marcați pentru recoltare, pe fiecare proprietate în parte.  +  Articolul 5Inventarierea și marcarea arborilor de extras se fac pe fiecare proprietate în parte, în prezența obligatorie a proprietarului/împuternicitului legal al acestuia, ocazie cu care se întocmește și se semnează procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Procesele-verbale se păstrează la dosarul partizii și constituie documentele de bază pentru calculul volumului arborilor inventariați și marcați, precum și pentru emiterea documentelor de însoțire a materialelor lemnoase recoltate.  +  Articolul 6Volumul arborilor inventariați și marcați se calculează pentru fiecare proprietate în parte, utilizând tabelele de cubaj pe specii prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării. Dacă numărul arborilor care constituie actul de punere în valoare pentru fiecare proprietar este mai mic de 25, pentru calculul volumului se măsoară diametrul și înălțimea tuturor arborilor.  +  Articolul 7(1) Actele de punere în valoare se pot întocmi pentru un proprietar sau pentru mai mulți proprietari, prin cumularea volumelor calculate potrivit prevederilor art. 6, și se introduc în SUMAL. În actul de punere în valoare a masei lemnoase, la rubrica „denumire apv“ se va consemna: „tăieri în f.f. neamenajat de maximum 10 ha/tăieri în vegetația din afara f. f.“, „cantonul silvic......“, iar la natura tăierii: „tăieri de conservare sau tăieri de produse accidentale, după caz/tăieri în vegetația din afara f. f.“.(2) Pentru actele de punere în valoare constituite conform prezentei proceduri nu este obligatorie amplasarea panoului cu elementele de identificare a parchetului prevăzut în anexa nr. 9 la Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Actele de punere în valoare constituite conform prevederilor art. 7 alin. (1) se generează în SUMAL după parcurgerea următoarelor etape:a) crearea de parteneri persoane fizice, denumiți generic „grupul de proprietari de fond forestier de maximum 10 ha din cantonul silvic nr. .........“/„grupul de proprietari de vegetație forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic......“, prin introducerea listei tuturor proprietarilor de pe raza cantonului, denumită în continuare listă;b) înscrierea în listă a grupului de proprietari de fond forestier de maximum 10 ha din cantonul silvic nr. ...... cu următoarele date: numărul unității amenajistice din procesul-verbal de punere în posesie sau din ultimul amenajament silvic întocmit pentru proprietate, după caz, și numărul de ordine, numele și prenumele, suprafața proprietății forestiere și volumul de masă lemnoasă pus în valoare;c) înscrierea în listă a grupului de proprietari de vegetație forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic ..............., cu următoarele date: date de identificare cadastrală și numărul de ordine, numele și prenumele, suprafața și volumul de masă lemnoasă pus în valoare.(2) În SUMAL, în câmpul „CNP“ se vor introduce:a) codul format din cifra 1, pentru situația în care administrarea/serviciile silvice este/sunt asigurată/asigurate de ocoale silvice de stat sau codul format din cifra 2, pentru situația în care administrarea/serviciile silvice este asigurată/sunt asigurate de către ocoalele silvice de regim;b) codul format din 2 cifre pentru indicativul județului;c) codul format din 2 cifre pentru indicativul ocolului silvic în cadrul fiecărui județ;d) data introducerii partenerului, formată din 8 cifre: ziua, luna, anul.(3) Se creează fișa de proprietate pentru „grupul de proprietari de fond forestier de maximum 10 ha din cantonul silvic nr. .........,“ unde la „numărul UP“ se trece numărul unității de producție din ultimul amenajament întocmit, iar la „denumirea UP“ se trece denumirea cantonului silvic. La rubrica „ua“ se trece numărul unității amenajistice din procesul-verbal de punere în posesie sau din ultimul amenajament silvic întocmit pentru proprietate, după caz, și numărul de ordine al proprietarului din lista prevăzută la lit. a).(4) Se creează fișa de proprietate pentru „grupul de proprietari de vegetație forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic.......“, unde la „numărul UP“ se trece cifra „0“, iar la „denumirea UP“ se trece denumirea cantonului silvic. La rubrica „ua“ se înscriu datele de identificare cadastrală și numărul de ordine din listă.(5) În cazul întocmirii unui act de punere în valoare pentru mai mulți proprietari conform prevederilor art. 7 alin. (1), în listă se evidențiază volumele de masă lemnoasă, individualizate pentru fiecare proprietar în parte, potrivit alin. (3) și (4).  +  Articolul 9În termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la aprobarea actelor de punere în valoare în SUMAL, șeful ocolului silvic emite autorizațiile de exploatare pentru partizile respective. Înregistrarea în SUMAL a autorizațiilor de exploatare se face de persoanele desemnate de șeful ocolului silvic. În aceste autorizații, la rubrica privind titularul autorizației se va consemna „grupul de proprietari din cantonul silvic nr.......“/„grupul de proprietari de vegetație forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic .......“. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase dintr-o partidă va fi de 180 de zile. În cazul proprietăților de fond forestier cu suprafața de maximum 10 ha, acest termen nu va depăși data de 31 decembrie a anului în care se emite autorizația de exploatare.  +  Articolul 10(1) Controalele privind respectarea regulilor silvice de exploatare în fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic se efectuează cu ocazia controalelor de fond/parțiale în cantoanele silvice respective.(2) Vegetația forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier se supune doar normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase și reglementărilor privind circulația materialului lemnos, controalele de exploatare nefiind obligatorii.  +  Articolul 11Avizele de însoțire a materialelor lemnoase se emit din raza cantonului silvic de către pădurarul titular al cantonului silvic, cu respectarea prevederilor actelor de punere în valoare și a proceselor-verbale încheiate cu fiecare proprietar/ împuternicit legal al acestuia, conform prevederilor art. 5 din prezenta procedură.  +  Articolul 12Ocoalele silvice pot stabili programe săptămânale, respectiv „zile de pădure“, pe unități administrativ-teritoriale, în care se efectuează lucrările de punere în valoare și în care se eliberează documentele de însoțire a materialelor lemnoase. Aceste programe se comunică unităților administrativ-teritoriale și se afișează la sediile primăriilor și ale ocoalelor silvice, pentru a fi aduse la cunoștința proprietarilor.  +  Articolul 13(1) Pentru proprietățile de fond forestier în suprafață de maximum 10 ha și pentru vegetația forestieră din afara fondului forestier, în cazul în care volumele de masă lemnoasă care urmează a fi recoltate sunt mai mari de 20 mc/an, se întocmesc acte de punere în valoare distincte, pentru fiecare proprietar, conform reglementărilor legale.(2) Refuzul nejustificat al ocolului silvic de a realiza marcări în proprietățile de fond forestier în suprafață de maximum 10 ha și în vegetația forestieră din afara fondului forestier se consideră neasigurarea necesarului de lemn pentru populație.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 și 2 fac parte din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăComuna/Orașul ...............................................*) *) Certificarea autorității locale competente este necesară numai pentru vegetația forestieră din afara fondului forestier.Certificăm că solicitantul deține în proprietate/coproprietate terenul în suprafață de ........ ha.Tarlaua ...........................Parcela cadastrală ..............................Categoria de folosință ..............................(funcția, numele și prenumele, semnătura și ștampila)Ocolul Silvic ....................................Nr. ..................../..............................
  NOTĂ
  Domnule șef de ocol,Subsemnatul(a) .........................................................., domiciliat(ă) în localitatea .................................., str. ......................... nr. ............, bl. .........., sc. .........., ap. .........., județul ..................., telefon .............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........... nr. ................., CNP ........................................., în calitate de ........... al/a terenului fond forestier/terenului cu vegetație forestieră din afara fondului forestier în suprafață de ........ ha, situat în unitatea administrativ-teritorială .........................................., pentru care este încheiat Contractul de administrare/prestație silvică nr. .......... din .......... cu Ocolul Silvic ......................................, vă rog să dispuneți inventarierea și marcarea arborilor pe care am dreptul să îi recoltez de pe acest teren, conform prevederilor legale.Declar pe propria răspundere că pe terenul sus-menționat sunt singurul proprietar/coproprietar împreună cu următoarele persoane ....................... . Mă oblig ca, personal sau prin împuternicitul legal pe care îl voi desemna în scris, să particip la inventariere și marcare, să indic pe propria răspundere limitele terenului proprietatea/coproprietate mea și să iau în primire arborii marcați.Data ..........................Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 2la procedurăOcolul Silvic ...............Nr. ................/..........
  PROCES-VERBAL
  Încheiat astăzi ..............
  Subsemnații: inginer/tehnician .................................... și pădurar ............................, delegați ai Ocolului Silvic ......................, în baza Delegației de marcare nr. ............ din ......................., și domnul/doamna ........................................, CNP ..............................., în calitate de proprietar/coproprietar/împuternicit legal al proprietarului terenului fond forestier/terenului cu vegetație forestieră din afara fondului forestier în suprafață de ........... ha situat în unitatea administrativ-teritorială........................................., pentru care este încheiat Contractul de administrare/servicii silvice nr. .......... din .............. cu Ocolul Silvic ................................., am procedat la inventarierea și marcarea unui număr de ............ arbori destinați exploatării, conform fișei de inventariere anexate și care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.Arborii au fost marcați cu dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară având indicativul ......................., aplicându-se vopsea de culoare ..............., și au fost luați în primire de subsemnatul, ......................., în vederea exploatării conform prevederilor legale.Subsemnatul, ........................................, declar pe propria răspundere că am condus personalul silvic delegat pentru punere în valoare de masă lemnoasă pe proprietatea/coproprietatea mea și am indicat limitele proprietății/coproprietății, am participat la inventarierea și marcarea arborilor, am luat în primire arborii marcați în vederea recoltării și mă oblig să respect următoarele:– să efectuez lucrările de exploatare numai după emiterea autorizației de exploatare de către ocolul silvic;– să nu transport materialul lemnos de la locul de recoltare decât pe baza documentelor de însoțire pe care le voi solicita și vor fi eliberate de pădurarul titular al cantonului silvic;– să respect regulile silvice de exploatare a masei lemnoase, care mi-au fost aduse la cunoștință și care mi-au fost înmânate sub semnătură cu ocazia încheierii prezentului proces-verbal;– să nu produc prejudicii altor deținători de terenuri cu ocazia lucrărilor de exploatare, răspunzând de acest aspect în condițiile legislației în vigoare.Începând cu data încheierii prezentului proces-verbal, răspunderea exclusivă privind respectarea reglementărilor legale privind securitatea și sănătatea muncii, precum și a celor privind prevenirea și stingerea incendiilor, în lucrările de exploatări forestiere, aparțin .................., în calitate de proprietar/coproprietar.Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, dintre care unul la delegații Ocolului Silvic .............., iar celălalt la .............., în calitate de proprietar/împuternicit legal al proprietarului.Am predat. Delegații ocolului silvicInginer/Tehnician .......................Pădurar .....................................Am primit.Proprietar/Coproprietar/Împuternicitul legal al proprietarului....................................................  +  ANEXĂla procesul-verbal înregistrat la Ocolul Silvic ……………………………cu nr. ………./…………………..
  Formular autocopiant
  Delegații ocolului silvicInginer/Tehnician …………………………………. Pădurar …………………..................................…Proprietar/Împuternicit legal al proprietarului,……………………………..........................….
  FIȘĂ DE INVENTAR
  a arborilor inventariați și marcați conform procesului-verbal înregistrat la Ocolul Silvic …………….. cu nr. ………./…………
  Nr. crt.SpeciaDiametrul - cm -Înălțime - m -Clasa de calitateNr. crt.SpeciaDiametrul - cm -Înălțime - m -Clasa de calitate
  131
  232
  333
  434
  535
  636
  737
  838
  939
  1040
  1141
  1242
  1343
  1444
  1545
  1646
  1747
  1848
  1949
  2050
  2151
  2252
  2353
  2454
  2555
  2656
  2757
  2858
  2959
  3060
  Am predat. Delegații ocolului silvicInginer/Tehnician …………...........…..Pădurar………............................…….Am primit. Proprietar/Împuternicit legal al proprietarului,…………..........................................………….Situația arborilor inventariați și marcați conform procesului-verbal poate fi prezentată potrivit anexei la procesul-verbal sau în format electronic.
  -----