PROCEDURĂ din 23 iulie 2018de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 23 august 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 767 din 23 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 730 din 23 august 2018.
   +  Capitolul I Aprobarea actelor de punere în valoare  +  Articolul 1(1) Aprobarea actelor de punere în valoare se face după verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase.(2) În teren verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase se face prin sondaj, iar la birou se face pentru toate actele de punere în valoare.(3) Verificarea în teren a lucrărilor de evaluare a masei lemnoase se efectuează de către personalul silvic desemnat, în prezența conducătorului echipei de teren care a efectuat lucrările de evaluare și a pădurarului titular al cantonului silvic, și se consemnează într-un proces-verbal de verificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură; în cazuri obiective temeinic justificate, în care conducătorul echipei de teren care a efectuat lucrările de evaluare nu este disponibil, la verificare va participa o altă persoană desemnată de șeful de ocol silvic.(4) Personalul silvic desemnat să efectueze verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase în teren are obligația să verifice cel puțin:a) amplasarea în teren și delimitarea parchetului;b) alegerea arborilor de extras;c) măsurarea/determinarea prin sondaj a elementelor dendrometrice.(5) Personalul silvic desemnat să efectueze verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase la birou are obligația să verifice:a) încadrarea în prevederile amenajamentului silvic;b) corelația între carnetul de inventariere și actul de punere în valoare în stadiul „CULES“, în privința unităților amenajistice în care s-a efectuat lucrarea;c) corelația între datele primare și actul de punere în valoare în stadiul „CULES“, în privința numărului de arbori;d) corelația între înălțimile medii pe specii determinate în teren și cele utilizate la calculul actului de punere în valoare;e) informațiile necesare completării tuturor rubricilor din actul de punere în valoare.(6) În funcție de constatări, personalul silvic desemnat să verifice lucrările de evaluare propune, după caz:a) aprobarea actului de punere în valoare;b) refacerea parțială a lucrărilor de evaluare;c) anularea inventarierii.  +  Articolul 2(1) Competența de aprobare a actelor de punere în valoare revine șefului ocolului silvic/șeful bazei experimentale, pentru toate categoriile de produse și toate tipurile de tăieri.(2) Actele de punere în valoare se aprobă în scris, pe exemplarul original al acestuia în stadiul „APROBAT“, listat din SUMAL.  +  Articolul 3În cazul fondului forestier proprietate publică a statului, aprobarea actelor de punere în valoare pentru produse principale din tăieri care promovează regenerarea naturală a arboretelor și pentru produse accidentale suprapuse peste marcări inițiale se face potrivit competențelor aprobate de Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, de Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, respectiv de către Comitetul de direcție al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare „Marin Drăcea“, după caz.  +  Articolul 4(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, actele de punere în valoare aprobate se înregistrează în Registrul actelor de punere în valoare al ocolului silvic respectiv, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.(2) Actele de punere în valoare aprobate până la intrarea în vigoare a acestei proceduri rămân evidențiate în registrele în care au fost înregistrate.  +  Articolul 5(1) Pentru actele de punere în valoare de produse accidentale, cu excepția celor aferente instalațiilor de scos apropiat, constituite în arborete afectate de factori biotici și abiotici, inclusiv cele suprapuse peste marcări inițiale, anterior aprobării potrivit competențelor prevăzute la art. 2 și 3, se instituie următoarea procedură:a) ocolul silvic transmite structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, printr-o notificare, actul de punere în valoare elaborat în stadiul „VERIFICAT“ din SUMAL, după verificarea lucrărilor de evaluare;b) structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj actele de punere în valoare, cel puțin cu privire la natura produsului și la amplasament, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea notificării prevăzute la lit. a);c) pentru actele de punere în valoare verificate potrivit prevederilor de la lit. b), conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură comunică ocolului silvic, în cadrul termenului de 15 zile calendaristice de la înregistrarea notificării, avizul favorabil pentru aprobarea actului sau dispoziția privind refacerea parțială/anularea integrală a lucrărilor, cu adoptarea măsurilor care se impun.(2) După cel mult 20 zile calendaristice de la data înregistrării notificării, actele de punere în valoare prevăzute la alin. (1), pentru care s-a primit aviz favorabil sau pentru care nu s-a primit nicio comunicare de la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pot fi aprobate conform competențelor stabilite prin prezenta procedură, cu excepția actelor de punere în valoare întocmite necorespunzător, pentru care structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a comunicat dispoziția de refacere parțială/anulare a lucrărilor efectuate.  +  Capitolul II Modificarea actelor de punere în valoare aprobate  +  Articolul 6(1) Modificarea unui act de punere în valoare este acțiunea de corectare a acestuia, care se realizează în cazuri justificate, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000, și/sau cu prevederile Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare.(2) Modificarea unui act de punere în valoare se efectuează în următoarele situații:a) corectarea actului de punere în valoare pentru produsele accidentale rezultate din doborâturi și/sau rupturi de vânt și zăpadă în masă, pe baza estimărilor mai exacte, atunci când volumul inițial a fost estimat în baza volumului mediu la hectar;b) corectarea actului de punere în valoare prin adăugarea creșterilor anuale, dacă este cazul;c) corectarea actului de punere în valoare prin adăugarea volumului prejudiciilor de exploatare;d) corectarea unor erori materiale identificate după aprobare.(3) Aprobarea actelor de punere în valoare modificate revine persoanei cu competență în aprobarea actelor de punere în valoare potrivit prevederilor art. 2 și 3 din prezenta procedură.(4) În vederea modificării unui act de punere în valoare înregistrat în SUMAL, administratorul aplicației este obligat ca, în termen de cel mult 48 de ore de la data solicitării ocolului silvic, transmisă prin email, să pună la dispoziția acestuia actul de punere în valoare în stadiul „CULES“.(5) Ocolul silvic solicitant are obligația să realizeze modificarea actului de punere în valoare în cel mult 5 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziția ocolului silvic a actului de punere în valoare în stadiul „CULES“.  +  Capitolul III Casarea actelor de punere în valoare aprobate  +  Articolul 7Casarea actului de punere în valoare este acțiunea de anulare a actului aprobat, în următoarele situații:a) amânarea justificată de la tăiere, care are drept consecință calusarea sau degradarea amprentelor dispozitivelor speciale de marcat devenite ilizibile;b) apariția unei situații necunoscute la momentul aprobării actului de punere în valoare: schimbarea regimului de proprietate, hotărâri definitive ale instanțelor de judecată, instituirea de restricții sau a unor zone de protecție/arii protejate, schimbarea soluțiilor tehnice și altele asemenea;c) constatarea, cu ocazia verificărilor efectuate ulterior aprobării actului, a faptului că lucrările de evaluare și actul de punere în valoare au fost realizate cu încălcarea prevederilor legale.  +  Articolul 8(1) Aprobarea casării actelor de punere în valoare revine persoanei cu competență în aprobarea actelor de punere în valoare.(2) Actul de punere în valoare se casează prin inscripționarea, sub semnătură, de către persoana cu competență în aprobarea actelor de punere în valoare, a cuvântului „CASAT“ pe prima pagină a exemplarului original al acestuia. În Registrul actelor de punere în valoare se face mențiunea „CASAT“, poziția respectivă din registru nemaiputând fi utilizată pentru înregistrarea altui act de punere în valoare.(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării casării actului de punere în valoare se realizează verificarea în teren a suprafeței arboretului parcurs cu lucrări de evaluare și se execută demarcarea arborilor cu amprentele dispozitivelor de marcat rămase vizibile; verificarea și demarcarea se finalizează printr-un proces verbal de verificare și demarcare. În cazul actelor de punere în valoare întocmite fără marcarea arborilor de extras, se vor demarca arborii de delimitare a parchetelor, după caz.(4) La dosarul actului de punere în valoare care se casează se depune obligatoriu procesul-verbal de verificare și demarcare aprobat de șeful de ocol.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 9(1) Demarcarea arborilor este operațiunea care poate fi dispusă cu ocazia verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase, atât anterior, cât și după aprobarea unui act de punere în valoare, în cazul în care arborii respectivi nu trebuiau să facă obiectul marcării și inventarierii, cât și în cazul casării actelor de punere în valoare.(2) Demarcarea arborilor se realizează prin cioplirea amprentelor dispozitivelor speciale de marcat aplicate inițial și care se mențin vizibile și aplicarea de vopsea neagră atât pe zona amprentelor respective, cât și a cioplajului cu numărul de inventariere. Cu ocazia demarcării, personalul silvic desemnat care conduce lucrarea, în prezența personalului care a efectuat lucrările inițiale de marcare și a pădurarului titular al cantonului silvic, încheie un proces-verbal de demarcare, care se aprobă de șeful de ocol și se atașează la dosarul lucrării de evaluare/actului de punere în valoare.(3) În toate situațiile în care anularea unor lucrări de evaluare a masei lemnoase sau casarea unor acte de punere în valoare este cauzată de vinovăția personalului silvic, șeful ocolului silvic este obligat să dispună și să urmărească stabilirea în condițiile legii a răspunderii individuale a personalului respectiv, inclusiv din punct de vedere material.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăOCOLUL SILVIC ...........................Nr. ............../.............................
  Proces-verbal de verificare
  Încheiat astăzi .............................
  Subsemnatul, ......................................................, având funcția de ...................................., în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: 1. ...................................................................., în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase/.....................................................;2. ...................................................., în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES“; și 3. ..............................................................., în calitate de titular al cantonului silvic .................................., am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. ............ u.a. ..............., natura produselor ...................................., felul tăierii ......................................Constatări:A. Verificarea lucrărilor de teren1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație ............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:DA, prin delimitare cu ................................................................ (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație ............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)2. Alegerea arborilor de extrasSunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație ............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice3.1. Măsurarea diametrelorAbaterea la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație ............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)3.2. Măsurarea înălțimilorDiferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație .............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)3.3. Estimarea clasei de calitateAbaterea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație .............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație ............................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu ............. și sunt lizibile:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație .............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:DA, cu următoarea argumentație .............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)Concluzii ................................................................................................................................................B. Verificarea lucrărilor de birou1. Încadrarea în prevederile amenajamentului silvicNatura tăierii și volumul de extras (intensitatea tăierii) se încadrează în prevederile amenajamentului silvic:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație .............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)a) corelația între carnetul de inventariere și actul de punere în valoare, în privința numărului de arbori pe specii;b) corelația între elementele dendrometrice medii pe specii consemnate în fișele de calcul ale acestora și cele utilizate la calculul actului de punere în valoare;c) informațiile necesare completării tuturor rubricilor din actul de punere în valoare.2. Există corelație între carnetul de inventariere și actul de punere în valoare în stadiul „CULES“, în privința unităților amenajistice în care s-a efectuat lucrarea:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație ............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)3. Există corelație între datele primare (carnetul de inventariere și fișele de despuiere, pe specii, categorii de diametre și clase de calitate) și actul de punere în valoare în stadiul „CULES“, în privința numărului de arbori:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație ............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)4. Există corelație între înălțimile medii pe specii determinate în teren (consemnate în fișele de calcul ) și cele utilizate la calculul actului de punere în valoare:DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație .............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)5. Au fost introduse în aplicația de calcul actul de punere în valoare, celelalte informații referitoare la evaluare (nr. dispozitiv special de marcat cu amprentă circulară și/sau pătrată, informații NTSM etc.):DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)NU, cu următoarea argumentație ............................................. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)Concluzii ...............................................................................................................................În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoaseSE PROPUNE:1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în ............................................................................................ (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:1. .................................................................................. nume, prenume, funcția și semnătura2. .................................................................................. nume, prenume, funcția și semnătura3. .................................................................................. titular canton (nume, prenume și semnătura)* Completarea este facultativă.
   +  Anexa nr. 2la procedurăOCOLUL SILVIC .......................
  Registrul actelor de punere în valoare
  A. Fond forestier
  Partida (APV)U.P. (nr.)u.a.Felul tăierii*Natura produsuluiVolum brut (mc)Anul de producțieAnul exploatării (mc)Titular autorizație de exploatareAutorizație exploatare SUMALPV reprimire parchet SUMALObservații**
  Nr. crt.Data înregistrăriiNr. SUMAL
  nr.Sup. (ha)nr.datanr.data
  012345678910111213141516
  B. Vegetație din afara fondului forestier
  Partida (APV)UATNr. contract prestări serviciiVolum brut (mc)Anul exploatării (mc)Titular autorizație de exploatareAutorizație exploatare SUMALPV reprimire parchet SUMALObservații**
  Nr. crt.Data înregistrăriiNr. SUMAL
  nr.datanr.data
  0123456789101112
  * Tipul tăierii se va consemna prin acronimele:– Principale: G, Cv, P, Pm, Sm, S, B, R, C, Cz, Cs, Cg și felul tăierii sau cuponul în rând, cu cifre romane (I, II, III...X);– Lucrări speciale de conservare: Lc;– Secundare: secundare curățiri - SC, secundare rărituri - SR;– Igienă: Ig;– Accidentale: Acc I sau Acc II;– Extraordinare: Ex.** Modificare/Casare.
  -----