METODOLOGIE din 23 iulie 2018privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 23 august 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 766 din 23 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 730 din 23 august 2018.
   +  Articolul 1(1) Posibilitatea/Posibilitatea anuală din amenajamentul în vigoare poate fi depășită numai prin recoltarea produselor accidentale I și numai în subunitățile de gospodărire în care se reglementează procesul de producție, cu excepția subunității de gospodărire de tip G - codru grădinărit, în care produsele accidentale I nu se precomptează.(2) Produsele accidentale II nu se precomptează, iar volumul acestora nu este luat în considerare la depășirea posibilității.  +  Articolul 2(1) Prezenta metodologie stabilește documentele și procedurile necesare pentru:a) aprobarea depășirii posibilității anuale pentru o subunitate de gospodărire, în situația în care volumul produselor accidentale I, cumulat cu volumul recoltat, contractat și/sau autorizat, anterior apariției acestora, depășește posibilitatea anuală stabilită prin amenajamentul silvic. Aprobarea depășirii se realizează și în situația în care într-o subunitate de gospodărire nu este stabilită o posibilitate, dar au apărut produse accidentale/extraordinare;b) aprobarea depășirii posibilității pentru o subunitate de gospodărire, în situația în care volumul produselor accidentale I, cumulat cu volumul recoltat, contractat și/sau autorizat anterior apariției acestora și cu cel rezultat din exploatarea arborilor de pe căile de scos apropiat, din produse extraordinare și cel din defrișări legale, depășește posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic;c) aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (3) și art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) La apariția produselor accidentale I se aplică regulile privitoare la punerea în valoare din normele tehnice privind punerea în valoare, respectiv urmărindu-se aplicarea dispozițiilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Depășirea posibilității anuale în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) se aprobă diferențiat, în funcție de volumul de masă lemnoasă exploatată în cadrul subunității de gospodărire în perioada de timp trecută de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, după cum urmează: a) de către șeful de ocol, în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată, cumulat cu volumul recoltat ca produse principale de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, plus volumele din partizi contractate și/sau autorizate, însumat cu volumul produselor accidentale I din actele de punere în valoare neautorizate, este mai mic decât posibilitatea anuală stabilită pentru subunitatea de gospodărire, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic;b) prin decizia conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată din produse principale și accidentale I de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic plus volumele din produse principale și accidentale I din partizi contractate și/sau autorizate, însumat cu volumul produselor accidentale I din actele de punere în valoare neautorizate, este mai mare decât posibilitatea anuală stabilită pentru subunitatea de gospodărire, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic, fără a se depăși posibilitatea.(2) Depășirea posibilității se aprobă prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată, contractată și/sau autorizată de produse principale și accidentale I, de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, însumat cu volumul produselor accidentale I din actele de punere în valoare neautorizate, este mai mare decât posibilitatea stabilită pentru subunitatea de gospodărire. (3) Conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare a depășirii posibilității/posibilității anuale, în termen de 20 zile calendaristice de la data solicitării ocolului silvic, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) documentația depusă este completă și corespunzătoare;b) un reprezentant al structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a constatat că actele de punere în valoare verificate în teren, prin sondaj, sunt întocmite corespunzător în ceea ce privește natura produselor și amplasamentul. (4) În situația în care, prin recoltarea produselor accidentale I, se depășește posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic pentru o subunitate de gospodărire, precomptarea se realizează la nivelul acesteia.(5) Prin excepție de la prevederile alin (4), pentru amenajamentul silvic elaborat pentru mai mulți proprietari/deținători, asociați în acest scop, precomptarea se face la nivelul proprietății cuprinse în amenajamentul respectiv.  +  Articolul 4(1) Conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare a depășirii posibilității anuale/posibilității, în baza unei documentații tehnice complete, depuse de ocolul silvic care solicită aprobarea, care cuprinde:a) memoriul justificativ prin care este/sunt prezentat/prezentați factorul/factorii biotic/biotici sau abiotic/abiotici care a/au afectat arboretul/arboretele;b) informațiile tehnice, potrivit anexei nr. 1 la prezenta metodologie, în situația depășirii posibilității anuale, sau cele potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie, în situația depășirii posibilității;c) fotografii relevante privitoare la arboretele afectate.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.(3) Informațiile tehnice prevăzute la alin. (1) lit. b) se certifică sub semnătură de către:a) expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unității specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care această unitate nu mai funcționează, poate participa un expert dintr-o altă unitate autorizată;b) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;c) reprezentantul unității/entității ierarhic superioare în cazul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, după caz;d) reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 5(1) În situația depășirii posibilității, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmite Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură decizia de aprobare a depășirii posibilității, împreună cu informațiile tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), în vederea analizei oportunității și necesității elaborării unui nou amenajament silvic.(2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăște aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, în funcție de gradul de afectare a fondului de producție.(3) Hotărârea comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură privind aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, înainte de expirarea valabilității acestuia, se comunică structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial și administratorului fondului forestier proprietate publică a statului/proprietarului.(4) În situația în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură respinge elaborarea unui nou amenajament silvic înainte de termen, ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice este obligat/sunt obligate să aplice prevederile amenajamentului silvic până la expirarea valabilității acestuia, fiind interzisă recoltarea produselor principale din arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare.(5) În situația în care în perioada rămasă de la data emiterii hotărârii prevăzute la alin. (3) până la data expirării aplicării amenajamentului silvic apar noi produse accidentale I, extraordinare, din defrișări legal aprobate sau volume rezultate din exploatarea arboretelor de pe căile de scos-apropiat, acestea se recoltează integral, cu aprobarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, prin decizia conducătorului acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (1) și art. 4.(6) În situația prevăzută la alin. (5), decizia/deciziile de aprobare a depășirii posibilității se transmite/se transmit autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare.(7) Volumul produselor accidentale I, cu care se depășește posibilitatea, aprobat în condițiile art. 3 alin. (2), se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/ deceniile sau, după caz, pentru cincinalul/cincinalele următor/ următoare de aplicare a amenajamentului/amenajamentelor silvic/silvice nou/noi.(8) În situația în care comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăște aprobarea elaborării unui nou amenajament silvic înainte de termen, volumul produselor accidentale I, cu care se depășește posibilitatea, aprobat în condițiile art. 3 alin. (2), cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei de valabilitate rămasă a amenajamentului silvic de la data hotărârii comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/deceniile următor/următoare sau, după caz, pentru cincinalul/cincinalele următor/următoare de aplicare a amenajamentului silvic nou.  +  Articolul 6În situația precomptării, pentru calculul posibilității în viitorul amenajament se iau în considerare următoarele elemente:a) unitățile amenajistice afectate (n), suprafața lor (ha) – Sacc1int1, ....., Sacc1intn și volumul extras (mc) – Vacc1int, ....., Vacc1intn, în cazul produselor accidentale I provenite din arboretele afectate integral sau foarte puternic de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori și al volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete;b) unitățile amenajistice afectate (n), suprafața arboretelor afectate (ha) – (Sacc1part1 ..... Sacc1partn), vârsta arboretelor afectate (ani) – (TAacc1part1 ..... TAacc1partn), creșterea curentă a arboretelor afectate (mc/an/ha) – (Cacc1part1 ..... Cacc1partn), vârsta exploatabilității arboretelor afectate (ani) – (TEacc1part1 ..... TEacc1partn), volumul afectat pe fiecare arboret (mc) – (Vacc1part1, ..... Vacc1partn), în cazul produselor accidentale I provenite din arborete cu vârste mai mari de ½ din vârsta exploatabilității tehnice, afectate parțial de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, al volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete și al volumului provenit din defrișări legal aprobate.  +  Articolul 7(1) Reglementarea procesului de producție lemnoasă este specifică:a) codrului regulat, în subunitățile de gospodărire: A - codru regulat, sortimente obișnuite, B - codru regulat, sortimente superioare, D - codru regulat, sortimente obișnuite, țeluri de protecție și V - păduri de interes cinegetic;b) codrului cvasigrădinărit, în subunitatea de gospodărire J - codru cvasigrădinărit;c) crângului, în subunitățile de gospodărire: Q - crâng simplu salcâm, X - zăvoaie de plopi și sălcii și Y - crâng cu tăiere în scaun;d) subunităților de gospodărire Z - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru celuloză și cherestea și W - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru furnire.(2) Pentru subunitățile de gospodărire prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se culeg informațiile și datele corespunzătoare fazei de proiectare tehnologică-teren și se calculează toate listele, inclusiv lista privind calculul indicatorului de posibilitate.(3) În baza datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2), în fiecare dintre unitățile amenajistice din care s-a recoltat volumul de produse accidentale I cu care s-a depășit posibilitatea la nivelul subunității de gospodărire, pentru perioada în care amenajamentul silvic s-a aplicat, se introduce volumul aferent depășirii, inclusiv creșterea, și se recalculează lista privind calculul indicatorului de posibilitate. Acest volum se introduce numai în vederea elaborării listelor care conduc la stabilirea indicatorului de posibilitate.(4) Listele calculate potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se anexează la procesul-verbal al ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajarea pădurilor.(5) Posibilitatea adoptată este cea rezultată prin diferența dintre posibilitatea stabilită pe baza listelor de calcul al indicatorilor de posibilitate, elaborate în condițiile alin. (3), și volumul produselor accidentale I, volumul arborilor extrași ilegal, volumul arborilor din defrișări legal aprobate, cu care s-a depășit posibilitatea în amenajamentul precedent, cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, după caz. Calculul se detaliază la nivel de arboret.  +  Articolul 8Pentru unitățile de gospodărire prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) și d) indicatorul de posibilitate se calculează astfel:a) dacă suprafața de pe care s-a recoltat posibilitatea, cumulată cu suprafața de pe care s-au recoltat produse accidentale I, potrivit art. 6 lit. a), realizate pe suprafețe compacte, nu depășește suprafața decenală/cincinală, după caz, stabilită prin amenajamentul silvic, stabilirea posibilității în noul amenajament silvic se realizează potrivit normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor;b) dacă suprafața de pe care s-a recoltat posibilitatea, cumulată cu suprafața de pe care s-au recoltat produse accidentale I, potrivit art. 6 lit. a), realizate pe suprafețe compacte, depășește suprafața decenală/cincinală, după caz, stabilită prin amenajamentul silvic, posibilitatea pe suprafață rezultă prin diminuarea în noul amenajament silvic a suprafeței decenale/cincinale, după caz, cu suprafața de pe care s-au recoltat produsele accidentale I cu care s-a depășit posibilitatea, cu excepția situațiilor în care posibilitatea se stabilește după starea arboretelor.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieAvizatConducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură
  Informații tehnice
  Unitatea de producțieSubunitatea de producțiePosibilitatea anuală la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic - mc/an -Posibilitatea* anuală la momentul solicitării - mc/an -Posibilitatea anuală multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic - mc/an -Volumul recoltat, autorizat, contractat de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la data întocmirii documentației de depășire a posibilității anualeVolumul rămas de recoltat în anii ulteriori aprobării depășirii posibilității anuale:**Volumul rămas de recoltat în anii ulteriori aprobării depășirii posibilității anuale:**
  Nr.DenumireTotal - mc -din care produse accidentale IAnul I după aprobareAnul II după aprobareAnul III după aprobareAnul IV după aprobareAnul V după aprobareAnul VI după aprobareAnul VII după aprobareAnul VIII după aprobareAnul IX după aprobare
  1234567891011121314151617
  * Posibilitatea anuală recalculată pentru unități de producție la care suprafața s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părți din proprietate etc.) prin diminuarea acesteia cu volumul prevăzut a se recolta din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare, amplasate în suprafețele care cu care s-a diminuat. (Col. 5 = media aritmetică a posibilităților anuale actualizate, pentru anii de aplicare a amenajamentului, inclusiv anul în care se întocmește documentația de depășire a posibilității anuale).** Se calculează în condițiile art. 59 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (Reținerea volumelor pentru anii următori se face astfel: se diminuează volumul corespunzător primului an și dacă nu se acoperă diferența, se trece la anul al doilea etc.)
  Șef ocol silvic
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Reprezentant unitate/entitate
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Expert CTAP
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Reprezentant al structurii teritoriale de specialitate al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură
  (Nume și prenume, semnătură, stampilă)
   +  Anexa nr. 2la metodologieAprob.Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură(Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Informații tehnice
  Denumire amenajament ………………………… an intrare în vigoare ………
  Unitatea de producțieS.U.P.Posibilitatea la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic - mc/perioada de aplicarePosibilitatea* la momentul solicitării - mc/perioada de aplicareVolumul recoltat, autorizat, contractat de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la data întocmirii documentației de depășire a posibilitățiiVolumul produselor accidentale I potrivit actelor de punere în valoare neautorizate la momentul aprobării depășirii posibilității - mc -Volumul produselor accidentale I cu care se depășește posibilitatea - mc -
  Nr.DenumireTotal - mc- din care produse accidentale I - mc -
  123456789
  9 = (6 + 8) – 5
  * Posibilitatea recalculată pentru subunități de gospodărire la care suprafața s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părți din proprietate etc.) rezultată din scăderea posibilității stabilită de amenajamentul silvic cu volumul arboretelor din planul decenal de recoltare a produselor principale amplasate în suprafața cu care s-a diminuat suprafața pentru care a fost elaborat amenajamentul silvic. (col. 5 = suma posibilităților anuale actualizate, pentru anii de aplicare ai amenajamentului)
  Șef ocol silvic
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Reprezentant unitate/entitate
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Expert CTAP
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  Reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură
  (Nume și prenume, semnătură, ștampilă)
  -----