LEGE nr. 204 din 28 decembrie 1999pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 decembrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Curtea de Conturi este instituţia suprema de control financiar asupra modului de formare, administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Curtea de Conturi exercita şi atribuţii jurisdicţionale în condiţiile prezentei legi."2. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Curtea de Conturi se compune din: doua secţii de control ulterior, Secţia jurisdicţională, Colegiul jurisdicţional al Curţii de Conturi şi camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti. Curtea de Conturi are un Secretariat general."3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Membrii Curţii de Conturi sunt consilieri de conturi, în număr de 25. Aceştia alcătuiesc plenul Curţii de Conturi."4. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Secţiile de control ulterior sunt formate din 13 consilieri de conturi şi din controlori financiari. Ele se organizează în divizii sectoriale şi direcţii teritoriale. Diviziile sunt conduse de consilieri de conturi. În cadrul diviziilor pot fi organizate direcţii de specialitate."5. La articolul 17, după litera f) se introduce litera f^1) cu următorul cuprins:"f^1) constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţa şi de muncă;"6. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Colegiul jurisdicţional judeca, în prima instanţa, plângerile introduse împotriva încheierilor prin care completele constituite potrivit art. 36 alin. (1) au dispus descărcarea de gestiune."7. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Colegiul jurisdicţional al camerei de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti judeca cauzele care fac obiectul art. 45-48 privind unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice, regiile autonome de interes local, sucursalele sau filialele regiilor autonome de interes naţional, precum şi companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau autoritatea administraţiei publice locale este acţionar majoritar, care îşi au sediul pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti în care funcţionează camera de conturi judeteana sau a municipiului Bucureşti. De asemenea, Colegiul jurisdicţional judeca cauzele privind respectarea dispoziţiilor art. 19."8. La articolul 84^2 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Recursul prevăzut la alin. (1) se poate face de către părţi şi de către procurorul general financiar."9. La articolul 104, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Funcţiile de preşedinte şi de vicepreşedinţi vor fi ocupate de doi economişti şi un jurist."10. La articolul 126, litera b) va avea următorul cuprins:"b) neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii în baza art. 94, rămase definitive - cu amendă civilă egala cu salariul pe 2-5 luni al persoanei din vina căreia nu au fost aduse la îndeplinire măsurile stabilite."11. Articolul 131 va avea următorul cuprins:"Art. 131. - Prin acte de imputaţie, în sensul prezentei legi, se înţelege deciziile de imputare şi, după caz, angajamentele de plată luate în scris, potrivit Codului muncii."  +  Articolul 2 (1) Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice şi prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare, dându-se articolelor o noua numerotare. (2) Dispoziţiile art. 8 alin. (1) devin aplicabile de la data de 1 ianuarie 2000.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN------------