LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999privind permisele de muncă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 decembrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Permisul de muncă este documentul oficial care se eliberează în condiţiile prezentei legi, pe baza căruia străinii se pot încadra în munca în România. (2) În înţelesul prezentei legi, străin este persoana care nu are cetăţenie română.  +  Articolul 2Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, străinilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la încadrarea în munca şi care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza pentru angajare în munca.  +  Articolul 3 (1) Permisul de muncă se eliberează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Direcţia pentru programe de ocupare a forţei de muncă în străinătate. (2) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de câte 6 luni. (3) În temeiul unor convenţii sau acorduri încheiate de România, permisul de muncă poate fi acordat, respectiv prelungit, şi pentru intervale mai mari de 6 luni. (4) Litigiile în legătură cu refuzul acordării permisului de muncă se soluţionează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.  +  Articolul 4Permisul de muncă da dreptul titularului să fie încadrat, pe baza unui contract individual de muncă sau în alt mod prevăzut de lege, la o persoană fizica sau juridică din România ori la o reprezentanta din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate.  +  Articolul 5 (1) Pot fi încadraţi în munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, străinii care se afla în următoarele situaţii: a) şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul pe teritoriul României; b) au dobândit statutul de refugiat pe teritoriul României; c) sunt angajaţi la persoane fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv cu sediul, în străinătate şi sunt trimişi de aceste persoane sa desfăşoare unele activităţi temporare în România; d) în alte situaţii stabilite prin convenţii sau prin acorduri la care România este parte ori prin legi speciale. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi străinilor care urmează sa desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale. (3) Membrii de familie - soţ, sotie, copii minori aflaţi în întreţinere - ai personalului misiunilor diplomatice ori consulare din România pot fi scutiţi, pe bază de reciprocitate, de obligaţia de a obţine permis de muncă pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter lucrativ, în condiţiile stabilite prin acordurile bilaterale încheiate.  +  Articolul 6 (1) La eliberarea permisului de muncă titularul va plati o taxa în lei, egala cu echivalentul a 200 dolari S.U.A. proveniţi din schimb valutar, stabilită în raport cu cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. (2) Pentru prelungirea permisului de muncă titularul va plati o taxa în lei, egala cu echivalentul a 100 dolari S.U.A., stabilită potrivit dispoziţiilor alin. (1). (3) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea şi de prelungirea permiselor de muncă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va percepe titularului un comision de 2%, care se aplică asupra sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) Sumele încasate cu titlu de comision se constituie şi se utilizează ca venituri extrabugetare, la dispoziţia Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în completarea alocaţiilor de la bugetul de stat. Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. (5) Veniturile provenite din comisionul de 2% şi structura cheltuielilor legate de eliberarea şi de prelungirea permiselor de muncă vor fi evidentiate într-o anexa la bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 7Încadrarea în munca sau menţinerea în munca a unui străin care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizica sau juridică din România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 5, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 8 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 se fac de către salariaţii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, desemnaţi prin ordin al ministrului. Pot, de asemenea, constata şi sanctiona aceste contravenţii şi subofiterii şi ofiţerii de poliţie. (2) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 9Sumele provenite din taxele plătite conform prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi cele provenite din amenzile prevăzute la art. 7 se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 10Procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Interne, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 207/1997 privind obligaţia cetăţenilor străini şi a apatrizilor de a obţine permis de muncă în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN-----------