REGULAMENT din 4 februarie 2015de emitere a certificatelor verzi
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 4 din 4 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scopul  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește:a) modul de calcul al cantității de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi prevăzut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) modul de emitere a certificatelor verzi;c) părțile implicate și obligațiile acestora în desfășurarea procesului de emitere a certificatelor verzi.  +  Secţiunea a 2-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică:a) operatorului de transport și de sistem, în calitate de emitent al certificatelor verzi;b) operatorilor economici acreditați de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi;c) operatorilor de rețea la rețelele cărora sunt racordate centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în vederea confirmării producțiilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, livrate de acestea în rețelele electrice și/sau la consumatori.d) operatorului pieței de certificate verzi. (la 23-08-2017, Articolul 2 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )  +  Secţiunea a 3-a Definiții și abrevieri  +  Articolul 3(1) Termenii utilizați în prezentul regulament sunt cei definiți în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei definiți în Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013.(2) În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:a) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale electrice necesar pentru realizarea producției de energie electrică, ce reprezintă cantitatea de energie electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale centralei și/sau din rețeaua electrică necesară pentru producerea energiei electrice în cadrul respectivei centrale; această cantitate include energia electrică necesară pentru manipularea și prepararea combustibilului, pentru mentenanța centralei și pentru pomparea apei din lacul din aval în lacul din amonte, precum și pierderile în rețelele electrice prin care se realizează racordarea grupurilor/centralelor la rețea. În cazul centralelor de cogenerare acesta include și consumul de energie electrică necesar pentru producerea energiei termice în cogenerare;a^1) CV necuvenite - CV emise de operatorul de transport și sistem unui producător de energie electrică din surse regenerabile acreditat pentru sistemul de promovare prin certificate verzi și care reprezintă un ajutor de stat necuvenit ce trebuie recuperat imediat ce a fost constatat; (la 23-08-2017, Articolul 3 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) b) CV suplimentare - CV prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de care producătorii pot beneficia suplimentar pentru cantitățile de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficiență sau CV prevăzute la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru cantitățile de E-SRE produse în centrale electrice care utilizează culturi energetice; (la 23-08-2017, Litera b) din Articolul 3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) c) Lege - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) putere calorifică inferioară - cantitatea de căldură obținută prin arderea unei unități de combustibil în condițiile în care produsele rezultate în urma arderii acestuia (gaze de ardere, vapori de apă, cenușă) sunt evacuate la o temperatură mai mare decât temperatura de condensare a vaporilor de apă;e) operator economic acreditat - operator economic care deține/exploatează centrale electrice în care se produce energie electrică ce beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi în baza unei decizii de acreditare emise de ANRE;f) Regulament de calificare - Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013;g) Regulament de acreditare - Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014;h) sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacționarea certificatelor verzi instituit prin Lege.  +  Articolul 4Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarea semnificație:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CV - certificate verzi;c) CPT - consum propriu tehnologic;d) OTS - operatorul de transport și de sistem - Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;e) OPCV - operatorul pieței de certificate verzi - Societatea "Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale - OPCOM" - S.A.;f) OR - operator de rețea, respectiv operator de distribuție sau operator de transport și de sistem;g) SRE - sursă/surse regenerabilă/regenerabile de energie;h) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.  +  Capitolul II Condiții de emitere a CV  +  Secţiunea 1 Obligații în procesul de emitere a CV  +  Articolul 5OTS, în calitate de emitent al CV, are următoarele obligații:a) elaborează și actualizează Procedura de emitere a certificatelor verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;b) înființează și actualizează Registrul de evidență al beneficiarilor de CV și a CV emise;c) înregistrează operatorii economici acreditați în registrul menționat la lit. b);d) verifică documentele transmise de operatorii economici acreditați în vederea emiterii de CV;e) emite CV pentru operatorii economici acreditați;e^1) verifică semestrial existența certificatelor de origine, precum și a altor documente emise fie de ministerele de resort prevăzute la art. 3 alin. (10) din Lege, fie de instituții din subordinea acestor ministere din care să rezulte cantitățile de SRE utilizate pentru producerea energiei electrice în semestrul anterior de către producători în centralele electrice acreditate; (la 08-02-2018, Litera e^1) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 33 din 7 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 08 februarie 2018 ) e^2) anulează CV necuvenite sau deduce numărul de CV necuvenite din numărul de CV cuvenite pe luna/lunile următoare, după caz; (la 23-08-2017, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) e^3) emite CV suplimentare după verificarea existenței certificatelor de origine pentru biomasa utilizată de producătorii acreditați în centrale electrice; (la 23-08-2017, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) f) comunică operatorilor economici acreditați și OPCV numărul de CV emise în contul acestora, numărul și codurile numerice ale CV emise pentru tranzacționare, respectiv numărul de CV amânate de la tranzacționare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziție de CV;g) asigură protejarea sistemului electronic utilizat la emiterea CV pentru a nu fi fraudat;h) transmite lunar ANRE raportul de monitorizare privind procesul de emitere a CV; (la 23-08-2017, Litera h) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) h^1) transmite semestrial la ANRE raportul de monitorizare privind certificatele de origine transmise de producătorii acreditați pentru biomasa utilizată în centralele electrice pe care le dețin; (la 23-08-2017, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) i) păstrează pe durata aplicării sistemului de promovare prin CV documentele justificative în baza cărora au fost emise CV.  +  Articolul 6Operatorii economici acreditați au următoarele obligații:a) se înscriu la OTS în Registrul de evidență a beneficiarilor de CV și a CV emise;b) transmit lunar la OTS documentele necesare pentru emiterea de CV prevăzute în prezentul regulament;c) permit accesul personalului OR în vederea verificării periodice a grupurilor proprii de măsurare a energiei electrice produse/consumate pentru consumul propriu tehnologic al centralei/livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordați la barele centralei de producere a E-SRE;c^1) transmit semestrial la OTS procesele-verbale încheiate cu OR conținând valorile cantităților de energie electrică măsurate cu grupurile proprii de măsurare a energiei electrice produse/consumate pentru consumul propriu tehnologic al centralei/livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordați la barele centralei de producere a E-SRE pentru semestrul precedent; (la 23-08-2017, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) d) transmit semestrial la ANRE documentația necesară pentru stabilirea cantităților de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficiență care pot beneficia de CV suplimentare, conform prevederilor prezentului regulament;d^1) transmit la OTS certificatele de origine și alte documente emise fie de ministerele de resort prevăzute la art. 3 alin. (10) din Lege, fie de instituții din subordinea acestor ministere, din care să rezulte cantitățile de SRE utilizate pentru producerea energiei electrice și buletinele de analiză din care rezultă puterea calorifică inferioară a combustibililor utilizați; (la 08-02-2018, Litera d^1) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 33 din 7 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 08 februarie 2018 ) e) remediază pe cheltuială proprie neconformitățile constatate la grupurile proprii de măsurare a energiei electrice produse/consumate pentru consumul propriu tehnologic al centralei/livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordați la barele centralelor de producere a E-SRE;e^1) achiziționează un număr de CV din piața de CV egal cu cel acordat necuvenit, pentru situația în care CV emise necuvenit au fost tranzacționate, iar deducerea din numărul de CV cuvenite pe luna/lunile următoare a numărului de CV necuvenite nu poate fi realizată, caz în care CV achiziționate sunt anulate în Registrul CV administrat de OPCV; (la 23-08-2017, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) f) păstrează, pe durata aplicării sistemului de promovare prin CV, documentele justificative în baza cărora au fost transmise informațiile necesare pentru emiterea CV.  +  Articolul 7(1) Operatorii de rețea, în calitate de operatori de măsurare, au următoarele obligații:a) încheie lunar cu operatorii economici acreditați care dețin/exploatează comercial centrale/grupuri electrice racordate la rețelele acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea fiecărei luni calendaristice, procesele-verbale conținând valorile totale și, dacă este cazul, valorile orare măsurate ale energiei electrice livrate/consumate în/din rețeaua electrică în luna precedentă;b) verifică semestrial indicațiile grupurilor de măsurare a cantităților de energie electrică produsă/consumată pentru consumul propriu tehnologic al centralei/livrată către locurile proprii de consum/la consumatorii racordați la barele centralei de producere a E-SRE racordate la rețelele acestora, sigilate de OR la care este racordată centrala electrică respectivă, și încheie cu operatorii economici acreditați, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea fiecărui semestru, procese-verbale conținând valorile totale și, dacă este cazul, valorile orare măsurate ale acestor cantități de energie electrică pentru semestrul precedent; (la 23-08-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) c) verifică semestrial indicațiile grupurilor de măsurare a E-SRE produse de fiecare grup electric/etapă de realizare a centralei, sigilate de OR la care este racordată centrala electrică respectivă, pentru cazul centralelor electrice care au în componență grupuri electrice/etape de realizare a centralei care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh, și încheie cu operatorii economici acreditați, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea fiecărui semestru, procese-verbale conținând valorile măsurate ale acestor cantități de energie electrică pentru semestrul precedent; (la 23-08-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) d) consemnează în procesele-verbale orice neconformitate constatată la grupurile de măsurare, cu ocazia verificării semestriale realizate conform lit. b) și c). (la 23-08-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupurile de măsurare a energiei electrice nu sunt dotate cu sisteme de teletransmisie, verificarea indicațiilor acestora, respectiv încheierea proceselor-verbale între OR și operatorii economici respectivi se realizează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la începerea fiecărei luni/fiecărui semestru, după caz.(3) Realizarea activităților prevăzute la alin. (1) se face pe baza unui acord scris încheiat între operatorul economic acreditat și OR, cu respectarea dispozițiilor art. 7 din Lege.(4) Costurile OR aferente activităților prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt recunoscute în cadrul costurilor aferente grupurilor de măsurare pentru decontarea energiei electrice.  +  Secţiunea a 2-a Înregistrarea operatorilor economici acreditați la OTS  +  Articolul 8(1) Pentru a obține CV, operatorii economici acreditați se înscriu la OTS în baza unei cereri, transmisă în scris și/sau în format electronic, potrivit modelului elaborat de acesta și publicat pe site-ul propriu, însoțită obligatoriu de o copie de pe decizia de acreditare emisă de ANRE și de o copie de pe licența de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE, în situația în care legea impune obligația obținerii acesteia.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul operatorilor economici acreditați care pun în funcțiune grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie și se află în perioada de probe, cererea este însoțită numai de o copie de pe decizia de acreditare preliminară emisă de ANRE.(3) Cererea de înregistrare la OTS a operatorului economic acreditat conține în mod obligatoriu datele de contact ale persoanei (telefon, fax, adresă de e-mail) care va transmite lunar la OTS informațiile necesare pentru emiterea de CV.  +  Secţiunea a 3-a Documente necesare pentru emiterea de CV  +  Articolul 9(1) Operatorii economici acreditați transmit lunar la OTS, în formatul stabilit de acesta, informațiile necesare stabilirii, pe tipuri de SRE/tehnologii de producere a E-SRE, a cantității de E-SRE care beneficiază de CV pentru luna precedentă, conform prevederilor anexelor nr. 1 și 2, în funcție de tipul de SRE utilizate, însoțite de procesele-verbale care confirmă valorile măsurate ale E-SRE livrate/consumate, semnate împreună cu OR.(2) Operatorii economici acreditați care beneficiază de CV în baza înregistrărilor grupurilor proprii de măsurare a energiei electrice produse/consumate pentru consumul propriu tehnologic al centralei/livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordați la barele centralei de producere a E-SRE transmit la OTS:a) lunar, valorile măsurate ale E-SRE produse/livrate/ consumate, declarate pe propria răspundere sau consemnate în procese-verbale semnate împreună cu consumatorii;b) semestrial, procese-verbale care confirmă valorile măsurate ale cantităților de energie electrică produsă/consumată pentru consumul propriu tehnologic al centralei/livrată către locurile proprii de consum/la consumatorii racordați la barele centralei de producere a E-SRE, semnate împreună cu OR.(3) Suplimentar față de prevederile alin. (1) și (2):a) operatorii economici acreditați care prin decizia de acreditare emisă de ANRE au obligația transmiterii la OTS a datelor măsurate referitoare la energia electrică consumată din rețeaua electrică în perioada în care centrala electrică a funcționat și/sau la energia electrică produsă și livrată către locurile proprii de consum/la consumatori racordați la barele centralelor electrice pe care le dețin transmit la OTS procesele-verbale care confirmă valorile totale și, dacă este cazul, valorile orare măsurate ale E-SRE;b) operatorii economici acreditați care produc energie electrică din deșeuri industriale și/sau municipale transmit lunar la OTS declarații pe propria răspundere din care să rezulte că deșeurile utilizate pentru producerea E-SRE pentru care se solicită CV nu sunt achiziționate din import. (la 23-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (4) Operatorul economic acreditat răspunde de corectitudinea datelor și informațiilor transmise OTS pentru emiterea de CV.(5) În cazul în care operatorul economic acreditat a constatat că datele transmise către OTS sunt eronate, procedează la corectarea acestora imediat după constatare/remedierea neconformităților constatate la grupurile proprii de măsurare, în condițiile art. 6 lit. e), respectiv art. 7 alin. (1) lit. d).(6) Operatorul economic acreditat care deține/exploatează comercial:a) o centrală electrică ce are în componență grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh;b) o centrală electrică ce are în componență atât grupuri electrice care utilizează SRE, cât și grupuri electrice care utilizează combustibili fosili;c) o centrală electrică ce utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh,transmite la OTS valorile măsurate ale energiei electrice produse în luna precedentă de fiecare grup/din fiecare tip de SRE care beneficiază de același număr de CV acordate pentru fiecare 1 MWh, conform prevederilor deciziei de acreditare emise de ANRE. (la 23-08-2017, Alineatul (6) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (7) Operatorul economic acreditat, care deține/exploatează comercial o centrală electrică ce are în componență grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește durata de acordare a sistemului de promovare prin CV, transmite la OTS valorile măsurate ale energiei electrice produse în luna precedentă de fiecare grup, începând cu prima lună calendaristică în care unul sau mai multe grupuri aparținând centralei electrice nu mai beneficiază de sistemul de promovare.(8) Operatorii economici acreditați care produc energie electrică utilizând SRE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Lege transmit la OTS, până în ultima zi lucrătoare a fiecărui semestru, certificate de origine pentru biomasa utilizată pentru producerea energiei electrice în semestrul precedent, eliberate în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege. (la 23-08-2017, Alineatul (8) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (8^1) În cazul neîndeplinirii prevederilor alin. (8) de către operatorii economici acreditați care produc energie electrică utilizând SRE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Lege, se asimilează combustibilului convențional cantitatea de combustibil care nu este însoțită de certificate de origine eliberate sau de alte documente emise fie de ministerele de resort prevăzute la art. 3 alin. (10) din Lege, fie de instituții din subordinea acestor ministere, din care să rezulte cantitatea de SRE fără certificate de origine utilizată pentru producerea energiei electrice de către operatorii economici respectivi în semestrul de analiză. (la 08-02-2018, Alineatul (8^1) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 33 din 7 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 08 februarie 2018 ) (9) Operatorii economici acreditați care produc energie electrică utilizând SRE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e)-i) din Lege în centrale electrice acreditate care utilizează:a) două sau mai multe tipuri de SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV emise pentru 1 MWh; saub) unul sau mai multe tipuri de SRE, în procese de cogenerare de înaltă eficiență, care beneficiază în condițiile prezentului regulament de CV suplimentare; sauc) unul sau mai multe tipuri de SRE în centrale electrice multicombustibil transmit la OTS, până în ultima zi lucrătoare a fiecărui semestru, buletine de analiză eliberate în semestrul respectiv de laboratoare acreditate, care să precizeze valorile puterii calorifice inferioare pentru fiecare tip de SRE utilizată și, în cazul centralelor electrice multicombustibil, pentru combustibilul convențional utilizat. (la 23-08-2017, Alineatul (9) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (9^1) Operatorii economici acreditați care produc energie electrică din biogaz provenit din biomasă în procese de cogenerare de înaltă eficiență transmit la OTS, până în ultima zi lucrătoare a fiecărui semestru, buletine de analiză eliberate în semestrul respectiv de laboratoare acreditate, care să precizeze valoarea puterii calorifice inferioare pentru biogazul utilizat. (la 23-08-2017, Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (9^2) Pentru a beneficia de CV suplimentare care se pot emite conform prevederilor art. 6 alin. (4) și (5) din Lege, operatorii economici acreditați transmit la OTS certificatele de origine eliberate în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege. (la 23-08-2017, Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (10) Pentru a beneficia de CV suplimentare care se pot emite pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în centrale electrice utilizând deșeuri din agricultură/silvicultură și industriile conexe drept combustibil sau materie primă, operatorii economici acreditați care nu beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență trebuie să transmită suplimentar față de certificatele de origine prevăzute la alin. (9^2):a) semestrial, la ANRE, documentația necesară pentru stabilirea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, conform prevederilor Regulamentului de calificare, având în vedere precizările prevăzute în anexa nr. 3;b) la OTS, decizia de calificare a cantității de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență din SRE care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, emisă de ANRE în baza prezentului regulament. (la 23-08-2017, Alineatul (10) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )  +  Capitolul III Emiterea de CV  +  Secţiunea 1 Stabilirea cantității de E-SRE pentru care se acordă CV  +  Articolul 10(1) OTS emite lunar CV operatorilor economici acreditați, începând cu data emiterii deciziei de acreditare de către ANRE, pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează SRE din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora. (la 03-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 29 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 03 septembrie 2018 ) (2) În cazul în care, pentru amplasamentul centralei se achiziționează energie electrică din rețeaua electrică, pe baza informațiilor transmise de operatorii economici acreditați conform prevederilor art. 9, OTS emite CV după ce validează calculele transmise de operatorii economici acreditați, prin care aceștia stabilesc cantitatea de E-SRE care beneficiază de CV, utilizând formula:E_SRE–CV = E_LRE + E_LC – E_C [MWh],unde:E_SRE–CV - E-SRE care beneficiază de CV;E_LRE - energia electrică produsă din SRE și livrată în rețeaua electrică aparținând OR;E_LC - energia electrică produsă din SRE și livrată la consumatori racordați la barele centralei, inclusiv către locurile proprii de consum ale operatorilor economici acreditați situate pe același amplasament cu centrala electrică, altele decât cele aferente CPT;E_C - energia electrică consumată din rețeaua electrică în perioada în care centrala electrică a funcționat. (la 03-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 29 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 03 septembrie 2018 ) (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), operatorii economici acreditați prevăzuți la art. 9 alin. (6) transmit la OTS documentația prin care se stabilește cantitatea de E-SRE care beneficiază de CV, conform anexei nr. 2, inclusiv calculele aferente; în acest caz OTS emite CV după ce validează calculele transmise de operatorii economici respectivi. (la 23-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (3^1) În cazurile în care, având în vedere echiparea schemei electrice, cu grupuri de măsurare a energiei electrice, decizia de acreditare a unei centrale electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi prevede formula/procedura de calcul al cantității de E-SRE care beneficiază de CV, prin excepție de la prevederile alin. (1), (2) și (3), OTS stabilește cantitatea de E-SRE care beneficiază de CV în baza formulei/procedurii de calcul prevăzute în decizia ANRE de acreditare a centralei electrice respective pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV. (la 03-09-2018, Alineatul (3^1) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 29 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 03 septembrie 2018 ) (4) În cazul operatorilor economici acreditați care dețin/exploatează comercial centrale electrice în cogenerare,OTS emite CV suplimentare pentru E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficiență, în baza deciziei de calificare emise de ANRE și cu respectarea prevederilor anexei nr. 3.(5) În cazul în care, ulterior obținerii deciziei de acreditare, un operator economic realizează lucrări care conduc la creșterea puterii electrice instalate a unui grup electric acreditat, E-SRE care beneficiază de CV se realizează proporțional cu raportul dintre puterea instalată acreditată a grupului electric respectiv și puterea instalată totală a acestuia. (la 23-08-2017, Alineatul (5) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (6) În cazul operatorilor economici care dețin/exploatează comercial centrale electrice dispecerizabile care fac parte dintr-o singură unitate dispecerizabilă, repartizarea E-SRE care beneficiază de CV pe centralele electrice care intră în componența unității dispecerizabile se realizează proporțional cu energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori de fiecare dintre centralele electrice respective.(7) Nu se emit CV pentru energia electrică produsă în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (6) și art. 6 alin. (3^1) din Lege și nici pentru energia electrică produsă utilizând SRE/tehnologii de producere a E-SRE pentru care nu există decizie de autorizare emisă de Comisia Europeană, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Lege.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea numărului de CV emise și condiții de acordare a acestora  +  Articolul 11(1) Numărul de CV emise lunar de OTS unui operator economic acreditat se stabilește ca fiind produsul între cantitatea de E-SRE stabilită conform art. 10 și numărul de CV pe care operatorul economic, în funcție de tipul respectiv de tehnologie, trebuie să le primească pentru fiecare 1 MWh produs și livrat în rețeaua electrică și/sau la consumator, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Lege. (la 23-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), numărul de CV emise lunar pentru energia electrică produsă în grupuri din centralele electrice care beneficiază suplimentar de unul sau mai multe alte ajutoare de stat se determină pentru cantitatea de E-SRE stabilită conform art. 10, având în vedere numărul de CV pe care operatorul economic acreditat trebuie să le primească pentru fiecare 1 MWh produs și livrat în rețeaua electrică și/sau la consumator, specificat în decizia de acreditare emisă de ANRE.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), numărul de CV emise lunar pentru energia electrică produsă în centralele electrice care utilizează tehnologiile pentru care sunt adoptate prin hotărâre a Guvernului măsuri de reducere a numărului de CV conform art. 29 alin. (3) din Lege, se determină pentru cantitatea de E-SRE stabilită conform art. 10, având în vedere numărul de CV pentru fiecare 1 MWh produs și livrat în rețeaua electrică și/sau la consumator, specificat în decizia de acreditare emisă de ANRE.  +  Articolul 12(1) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017, din numărul de CV emise conform prevederilor art. 11, OTS amână de la tranzacționare pe piața de CV, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziție de CV, un număr de CV, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2^1), (2^3) și (2^4) din Lege.(1^1) În perioada 1 aprilie 2017-31 decembrie 2020, din numărul de CV emise conform prevederilor art. 11 OTS amână de la tranzacționare pe piața de CV, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziție de CV, un număr de două CV pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de centralele electrice fotovoltaice acreditate de ANRE, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2^3), (2^4) și (2^5) din Lege. (la 03-09-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 12 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 29 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 03 septembrie 2018 ) (2) Numărul total de CV emise lunar și amânate de la tranzacționare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziție de CV, se transmite producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, OPCV și ANRE, iar codurile acestora se comunică ulterior, pe măsură ce sunt eliberate de OTS.(3) CV amânate de la tranzacționare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziție de CV, vor fi înregistrate în mod distinct în Registrul de evidență a beneficiarilor de CV și a CV emise, cu mențiunea "CV amânate de la tranzacționare".  +  Articolul 13Numerele de ordine ale CV emise de OTS pentru tranzacționare încep anual cu numărul unu pentru fiecare operator economic acreditat.  +  Secţiunea a 3-a Emiterea CV  +  Articolul 14(1) OTS emite CV în termen de 5 zile lucrătoare începând cu ziua transmiterii de către operatorii economici acreditați a informațiilor complete și corecte, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale procedurii prevăzute la art. 5 lit. a).(2) În cazul operatorilor economici acreditați care dețin/exploatează comercial centrale de cogenerare, OTS emite CV după cum urmează:a) lunar, pentru E-SRE stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2) sau (3), corespunzător tipului de SRE utilizată;b) semestrial, CV suplimentare, conform art. 6 alin. (4) din Lege, pentru E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficiență din biomasă însoțită de certificate de origine, stabilită în deciziile de calificare emise de ANRE, prevăzute la art. 9 alin. (10) lit. b); (la 23-08-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 14 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) c) CV suplimentare, conform art. 6 alin. (5) din Lege, pentru E-SRE produsă din culturi energetice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii de către operatorii economici acreditați a certificatelor de origine pentru culturile energetice utilizate. (la 23-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 14 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )  +  Articolul 15Un CV emis pentru tranzacționare are următoarele caracteristici:a) este emis în format electronic, se înregistrează în Registrul de evidență a beneficiarilor de CV și a CV emise și se transmite operatorului economic acreditat și la OPCV;b) conține cel puțin denumirea și adresa operatorului economic acreditat, tipurile de SRE utilizate, numărul licenței de exploatare comercială a capacității de producere, dacă este cazul, și al deciziei ANRE de acreditare, numărul de ordine, codul numeric, emitentul și data emiterii. (la 23-08-2017, Articolul 15 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )  +  Articolul 16(1) În cazul CV amânate de la tranzacționare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziție de CV, în condițiile art. 12, eliberarea CV pentru tranzacționare se face lunar, în mod eșalonat, începând cu data încetării amânării de la tranzacționare, după cum urmează:a) în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2025, în cazul centralelor hidroelectrice noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW și în cazul centralelor electrice eoliene;b) în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030, în cazul centralelor electrice fotovoltaice. (la 03-09-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 29 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 03 septembrie 2018 ) (2) Numărul de CV eliberate lunar pentru tranzacționare unui operator economic pentru o centrală electrică acreditată conform prevederilor alin. (1) este stabilit de OTS la o valoare egală cu raportul dintre numărul total de CV amânate în perioada de amânare prevăzută la art. 12 și numărul total de luni din perioada de recuperare prevăzută la alin. (1). (la 23-08-2017, Articolul 16 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )  +  Secţiunea a 4-aCondiții de regularizare a CV și/sau de sistare a emiterii CV (la 23-08-2017, Titlul Secțiunii a 4-a din Capitolul III a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )  +  Articolul 17(1) În cazul în care ANRE constată, ca urmare a unei sesizări sau a unui control efectuat la un operator economic acreditat, că acesta a obținut CV în mod necuvenit, atunci solicită OTS:a) anularea CV necuvenite, dacă acestea nu au fost încă tranzacționate;b) deducerea din numărul de CV cuvenite pe luna/lunile următoare a numărului de CV necuvenite, dacă acestea au fost deja tranzacționate.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă durata de aplicare a sistemului de promovare a expirat și CV necuvenite au fost deja tranzacționate, producătorul de E-SRE este obligat prin decizie ANRE să achiziționeze de pe piața de CV un număr de CV egal cu numărul de CV emise suplimentar față de CV cuvenite, în cazul neachiziționării acesta fiind obligat să plătească contravaloarea CV neachiziționate stabilită conform art. 12 alin. (2) din Lege.(3) Pentru îndeplinirea obligației de achiziție de CV prevăzută la alin. (2), producătorul de E-SRE poate utiliza inclusiv CV primite pentru E-SRE produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori de o altă centrală electrică acreditată pe care o deține.(4) OTS acționează conform prevederilor alin. (1), cu informarea ANRE, în cazurile în care constată obținerea de CV în mod necuvenit, fie din documentele justificative transmise de operatorii economici acreditați, fie ca urmare a netransmiterii certificatelor de origine pentru biomasa utilizată în semestrul precedent în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (8), fie din eventualele sesizări transmise de OR ca urmare a verificărilor semestriale realizate conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b). (la 23-08-2017, Alineatul (4) din Articolul 17 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )  +  Articolul 17^1ANRE procedează la sistarea prin decizie a emiterii de CV, în condițiile art. 30 alin. (2^3) lit. c) din Lege, în situațiile în care operatorii economici și persoanele fizice acreditate care au obligația legală de a achiziționa CV nu îndeplinesc cota anuală estimată de achiziție de CV aferentă unui trimestru conform prevederilor art. 30 alin. (1) lit. b^1) din Lege. (la 23-08-2017, Sectiunea a 4-a din Capitolul III a fost completata de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )  +  Secţiunea a 5-a Monitorizarea emiterii de CV  +  Articolul 18(1) OTS transmite la ANRE:a) lunar, până la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, un raport de monitorizare a emiterii de CV pentru energia electrică produsă și livrată în luna precedentă, în format pdf și în format excel, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4;b) semestrial, în primele 15 zile lucrătoare din luna calendaristică următoare semestrului în care operatorii economici au obligația transmiterii la OTS a certificatelor de origine pentru biomasa utilizată în semestrul anterior, un raport de monitorizare privind certificatele de origine transmise de producătorii acreditați pentru biomasa utilizată în centralele electrice pe care le dețin, în format pdf și în format excel, conform machetei prevăzute în anexa nr. 5. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. a) se publică pe site-ul OTS și trebuie să conțină informații evidențiate distinct referitoare la:a) cantitatea de E-SRE pentru care se acordă CV, respectiv cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori de fiecare operator economic acreditat;b) Abrogată. (la 03-09-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 18 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 29 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 03 septembrie 2018 ) c) emiterea de CV pentru energia electrică produsă și livrată în luna precedentă, respectiv:(i) numărul de CV emise;(ii) numărul de CV emise pentru tranzacționare;(iii) numărul de CV amânate de la tranzacționare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor;d) eliberarea pentru tranzacționare a CV amânate, respectiv numărul de CV eliberate pentru tranzacționare în luna de raportare din numărul de CV amânate de la tranzacționare;e) regularizările de CV realizate de OTS în luna de raportare, respectiv:(i) numărul total de CV de regularizat, cu precizarea cauzelor care au condus la necesitatea realizării regularizării;  (ii) numărul de CV regularizate anterior lunii de raportare din numărul total de CV de regularizat, în cazul în care regularizarea CV se realizează pe parcursul mai multor luni;(iii) numărul de CV emise suplimentar;(iv) numărul de CV anulate din CV emise anterior lunii de raportare;(v) numărul de CV necuvenite deduse din numărul total de CV emise pentru tranzacționare în luna de raportare. Numărul total de CV emise pentru tranzacționare în luna de raportare se compune din numărul de CV emise pentru tranzacționare, numărul de CV eliberate pentru tranzacționare din cele amânate la tranzacționare și numărul de CV emise suplimentar în luna de raportare;(vi) numărul de CV rămase de regularizat. (la 23-08-2017, Articolul 18 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 19(1) Prevederile prezentului regulament se aplică și în cazul persoanelor fizice care dețin grupuri/centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile, care beneficiază de sistemul de promovare prin CV în baza deciziei de acreditare emise de ANRE și care transmit OTS informațiile necesare emiterii CV, în formatul stabilit în anexa nr. 1.(2) Persoanele fizice menționate la alin. (1) pot transmite informațiile necesare pentru emiterea de CV semestrial sau anual, caz în care OTS emite CV în funcție de periodicitatea cu care sunt transmise aceste informații.(3) În relația cu OTS, persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot împuternici un operator economic, persoană juridică, care să le reprezinte în procesul de emitere a CV. (la 23-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (4) OR, în calitate de operatori de măsurare, verifică cel mult anual indicațiile grupurilor de măsurare a E-SRE produse și livrate de grupurile/centralele electrice aparținând persoanelor fizice menționate la alin. (1) și încheie cu acestea, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea fiecărui(ei) an/semestru/luni, procese-verbale conținând valorile măsurate ale energiei electrice produse și livrate de grupurile/centralele electrice aparținând persoanelor fizice respective în anul/semestrul/luna precedentă.(5) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an calendaristic, persoanele fizice prevăzute la alin. (1) sau împuterniciții acestora, conform art. 5 alin. (3) din Regulamentul de acreditare, sunt obligate/obligați să transmită la OTS procesele-verbale prevăzute la alin. (4), netransmiterea acestora atrăgând în mod automat suspendarea emiterii de CV pentru acestea în viitor. (la 23-08-2017, Alineatul (5) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) (6) OTS acționează conform prevederilor art. 17 alin. (4), cu informarea ANRE, în cazurile în care constată obținerea de CV în mod necuvenit, ca urmare a verificărilor cel mult anuale realizate conform prevederilor alin. (4). (la 03-09-2018, Alineatul (6) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 29 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 03 septembrie 2018 )  +  Articolul 20(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 2 răspund în condițiile legii pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin.(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. (la 23-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )  +  Anexa nr. 1
  INFORMAȚII
  transmise de operatorul economic acreditat la OTS pentru emiterea de certificate verzi
  Anul:Luna/Lunile:Operatorul economic acreditat:Denumirea centralei cu grupuri de producere a E-SRE:
   UMGrup 1...Grup nTotalCentrală
  Energia electrică produsă^1) (E_P)MWh    
  Energia electrică livrată în rețeaua electrică^2) (E_LRE)MWh    
  Energia electrică livrată la consumatori, inclusiv pentru consumulpropriu, altul decât CPT^2) (E_LC)MWh    
  Energia electrică consumată din rețeaua electrică^2) (E_C)MWh    
  Pentru centrale electrice care utilizează drept combustibil saumaterie primă SRE - biomasă^3)     
  Tip SRE 1:Puterea calorifică inferioară conformBuletin analiză nr. ..... din ...........kJ/kg sau kJ/Nmc)    
  Cantitate consumată SRE 1t sau mii Nmc)    
  Tip SRE n:Puterea calorifică inferioară conformBuletin analiză nr. ...... din ............kJ/kg sau kJ/Nmc)    
  Cantitate consumată SRE nt sau mii Nmc)    
  Combustibil convențional 1:Puterea calorifică inferioară conformBuletin analiză nr. ...... din ............kJ/kg sau kJ/Nmc)    
  Cantitate consumată din combustibilconvențional 1t sau mii Nmc)    
  Combustibil convențional n:Puterea calorifică inferioară conformBuletin analiză nr. ...... din ............kJ/kg sau kJ/Nmc)    
  Cantitate consumată din combustibilconvențional nt sau mii Nmc)    
  ..............................(director)Data........................^1) Se completează la nivel de grup numai pentru centralele care au în compunere grupuri care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh.^2) Se completează la rubrica „Total centrală“; valorile trebuie să coincidă cu cele înscrise în procesele-verbale semnate împreună cu OR și/sau consumatori.^3) Valorile consumului de combustibil se transmit pentru fiecare tip de SRE, respectiv de combustibil convențional, în cazul centralelor electrice care utilizează biomasa drept combustibil sau materie primă și în cazul centralelor electrice multicombustibil.Valorile puterii calorifice inferioare a combustibilului se transmit pentru fiecare tip de SRE, respectiv de combustibil convențional, în cazul centralelor electrice prevăzute la art. 9 alin. (9) din Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-09-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 29 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 03 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la regulament
  CALCULUL ENERGIEI ELECTRICE
  produse din surse regenerabile de energie (E-SRE) pentru centrale electrice multicombustibil,
  centrale electrice care au în componență grupuri care beneficiază de un număr diferit de
  certificate verzi (CV) pentru fiecare MWh și centrale electrice care utilizează surse regenerabile
  de energie care beneficiază de un număr diferit de CV
  1. Pentru fiecare instalație de ardere/cazan energetic care utilizează drept combustibil atât surse regenerabile de energie (SRE), cât și combustibil convențional, se calculează lunar, pe baza datelor furnizate de operatorii economici acreditați, următoarele consumuri, exprimate în unități de energie (MWh):– C(SRE) - cantitatea consumată de SRE,– C(F) - cantitatea consumată de combustibili convenționali, (la 23-08-2017, sintagma: combustibili convenționali (fosili) a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) utilizându-se următoarele relații de calcul:    C(SRE) = Σ Q(SRE,i) * PI(SRE,i)/3600 [MWh] (1)    C(F) = Σ Q(F,i) * PI(F,i)/3600 [MWh] (2),unde:– Q(SRE,i) = cantitatea de sursă regenerabilă i consumată, în [t] sau [mii Nmc]– PI(SRE,i) = puterea calorifică inferioară a sursei regenerabile i, în [kJ/kg] sau [kJ/Nmc]– Q(F,i) = cantitatea de combustibil convențional i consumată, în [t] sau [mii Nmc]– PI(F,i) = puterea calorifică inferioară a combustibilului convențional i, în [kJ/kg] sau [kJ/Nmc] (la 23-08-2017, sintagma: combustibil fosil a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) 2. Pentru fiecare instalație de ardere/cazan energetic, se calculează P(F) - ponderea consumului de combustibil convențional în total consum de combustibil, cu relația de calcul:                 C(F)    P(F) = ─────────────── * 100 [%] (3)            C(SRE) + C(F)3. Dacă P(F) > 10 %, nu se acordă CV pentru energia electrică livrată de grupurile alimentate de instalația de ardere/cazanul energetic analizat.4. Dacă P_F ≤ 10%, se calculează P_SRE, _CO - ponderea consumului de SRE însoțite de certificate de origine emise în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege în total consum de combustibil al instalației de ardere/cazanului energetic, cu relația de calcul:P_SRE, CO = C_SRE, CO /(C_SRE + C_F) * 100 [%] (4),unde C_SRE, CO este cantitatea de surse regenerabile de energie însoțite de certificate de origine consumate în instalația de ardere/cazan, în [MWh], calculată cu următoarea relație de calcul:C_SRE, CO = ∑ Q_SRE, CO, i * PI_SRE, CO, i/3600 [MWh] (4^1),unde Q_SRE, CO, i și PI_SRE, CO, i reprezintă cantitatea de sursă regenerabilă de energie i însoțită de certificate de origine emise în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege, consumată în instalația de ardere/cazanul energetic, în [t] sau [mii Nm^3], respectiv puterea calorifică inferioară a acesteia, în [kJ/kg] sau [kJ/Nm^3 ]. (la 08-02-2018, Punctul 4. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 33 din 7 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 08 februarie 2018 ) 5. Se determină cantitatea de energie electrică produsă și livrată din centrală, cu relația:E_PL = E_LRE + E_LC – E_C [MWh] (5) (la 03-09-2018, Punctul 5. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 29 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 03 septembrie 2018 ) 6. Se stabilește cantitatea de energie electrică livrată din fiecare grup din centrală - E(L,i), cu relația:    E(L,i) = [E(PL/E(P)] x E(P,i) [MWh] (6)unde E(P,i) este energia electrică produsă de grupul i, măsurată, iar E(P = Σ E(P,i).NOTĂ:În cazul în care un grup este alimentat de un cazan energetic multicombustibil care respectă condiția prevăzută la pct. 4 și de alt cazan energetic funcționând pe bază de combustibili convenționali, energia electrică produsă de grupul respectiv, E(P,i), se consideră a avea două componente, aferente celor două cazane, determinate proporțional cu conținutul energetic al combustibilului utilizat de fiecare dintre acestea și utilizate în continuare ca și cum ar reprezenta energia produsă de două grupuri distincte. (la 23-08-2017, sintagma: combustibili fosili a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) 7. Pentru instalațiile de ardere/cazanele multicombustibil pentru care s-au calculat ponderile P_SRE, CO cu formula (4) se determină energia electrică produsă din SRE însoțite de certificate de origine emise în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, care beneficiază de CV, cu relația:E_SRE-CV = P_SRE, CO/100 * E_L, i [MWh] (7) Notă
  În cazul în care în instalația de ardere/centrala electrică se utilizează numai SRE însoțite de certificate de origine, emise în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege, fără a se utiliza combustibil convențional, P_SRE, CO este egal cu 100%.
  (la 08-02-2018, Punctul 7. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 33 din 7 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 08 februarie 2018 )
  8. În cazul în care într-o instalație de ardere/centrală electrică se utilizează mai multe tipuri j de SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru 1 MWh, se calculează conținutul energetic și ponderea SRE care beneficiază de același număr n(j) de CV acordate pentru 1 MWh, C(SRE), n(j) și P(SRE), n(j), precum și energia electrică produsă din SRE care beneficiază de același număr n(j) de CV acordate pentru 1 MWh și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, care beneficiază de CV, E(SRE-CV,n(j), utilizându-se următoarele relații:    C(SRE,)n(j) = Σ Q(SRE),n(j,i) * PI(SRE),n(j,i)/3600 [MWh] (8)                 C(SRE,nj)    P(SRE,nj) = ────────── * 100 [%] (9)                 C(SRE)    E(SRE-CV,)n(j) = P(SRE,)n(j)/100 x E(SRE-CV) [MWh) (10),unde:– Q(SRE,) n(j,i) = cantitatea de sursă regenerabilă i consumată, care beneficiază de numărul n(j) de CV acordate pentru 1 MWh, în [t] sau [mii Nmc]– PI(SRE,i) = puterea calorifică inferioară a sursei regenerabile i, care beneficiază de numărul n(j) de CV acordate pentru 1 MWh, în [kJ/kg] sau [kJ/Nmc]– C(SRE) - cantitatea consumată de SRE, calculată cu formula (1), în [MWh]– E(SRE-CV) - energia electrică produsă din SRE și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, care beneficiază de CV, calculată cu formula (7), în [MWh]9. În cazul în care un operator economic acreditat deține certificate de atestare a originii SRE eliberate în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege numai pentru un procent din cantitatea de combustibil utilizat, acesta beneficiază de CV numai pentru cantitatea de E-SRE produsă din SRE cu certificate de origine. (la 23-08-2017, Punctul 9. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 ) 10. Pentru energia electrică livrată din fiecare grup care funcționează exclusiv pe bază de SRE, respectiv pentru energia electrică livrată calculată conform pct. 7 și 8, se acordă numărul de CV corespunzător categoriei din care face parte, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3la regulament
  PROCEDURA
  de stabilire a cantităților de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie
  produsă în cogenerare de înaltă eficiență, care pot beneficia de certificate verzi suplimentare
  acordate conform art. 6 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
  de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  1. Fiecare producător de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) care deține una sau mai multe configurații de producție în cogenerare pe bază de surse regenerabile de energie (SRE), acreditate și înregistrate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru producția în cogenerare, poate beneficia de certificate verzi (CV) suplimentare în condițiile prevăzute de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Lege), conform deciziei de calificare emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru respectivul producător în baza prevederilor Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările și completările ulterioare (Regulament), și având în vedere prevederile Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică si energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, cu modificările și completările ulterioare (Regulament de calificare). 2. Fiecare configurație de producție în cogenerare pe bază de SRE, definită și înregistrată conform prevederilor Regulamentului de calificare, trebuie să fie constituită numai din unități de cogenerare de același tip, amplasate în aceeași centrală, având același an de punere în funcțiune și aceleași caracteristici: capacități electrice/termice instalate, SRE/combustibili utilizați. 3. Fiecare configurație de producție în cogenerare pe bază de SRE trebuie să aibă propriile sisteme de măsurare și înregistrare, capabile să fundamenteze pentru respectiva configurație: energia primară introdusă în instalațiile de ardere pe tip de SRE/combustibil utilizat, energia electrică și energia termică utilă produsă în cogenerare, consumul servicii interne termice pentru încălzire și combustibil (CSITIC - definit conform Regulamentului de calificare).4. Emiterea CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege de către operatorul de transport și de sistem (OTS) se face în urma calificării cantităților de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficiență din fiecare configurație.5. Pentru calificarea cantităților de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficiență din configurațiile prevăzute la pct. 1, producătorii care le dețin trebuie să transmită la ANRE o documentație de calificare care cuprinde:a) cererea de calificare, întocmită conform modelului din anexa nr. 4 la Regulamentul de calificare; în cererea de calificare se vor menționa numerele unice de înregistrare ale respectivelor configurații și unităților de cogenerare care intră în componența lor, alocate conform prevederilor Regulamentului de calificare;b) datele privind consumurile, producțiile și livrările lunare de energie din respectivele configurații, completate conform machetelor prevăzute în tabelele 1, 2, 3 și 4 din anexa nr. 2 la Regulamentul de calificare; c) datele privind cantitățile lunare de energie electrică produse, totale și pe fiecare tip de SRE utilizat, de respectivele configurații, care au beneficiat efectiv de sistemul de promovare prin CV (E-SRE_CV), completate conform machetei prevăzute în tabelul 5 din anexa nr. 2 la Regulamentul de calificare; producătorul va prezenta și confirmarea scrisă a OTS cu privire la valabilitatea acestor date în condițiile respectării alin. (8) coroborat cu alin. (8^1) al art. 9 din Regulament; d) calculele de autoevaluare efectuate conform prevederilor cap. V secțiunile 1, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a și a 7-a din Regulamentul de calificare; rezultatele vor fi prezentate conform machetelor prevăzute în tabelele 1, 2, 3, 4 și 6 din anexa nr. 3 la Regulamentul de calificare;e) datele privind consumurile și producțiile din ultimii trei ani calendaristici, realizate pe amplasamentul/amplasamentele respectivelor configurații, completate pe total centrală/ amplasament, conform machetei prevăzute în tabelul 6 din anexa nr. 2 la Regulamentul de calificare;f) informațiile necesare stabilirii cantității de E-SRE care beneficiază de CV, conform prevederilor anexei nr. 1 și 2 la Regulament, în funcție de tipul de SRE utilizate, transmise lunar la OTS în perioada pentru care se face calificarea, pe tipuri de SRE/tehnologii de producere a E-SRE.6. Documentația de calificare prevăzută la pct. 5 se transmite de două ori pe an, separat pentru fiecare configurație, astfel:a) până la data de 31 ianuarie, pentru perioada ianuarie-iunie inclusiv a anului anterior;b) în perioada 1 aprilie-31 iulie, pentru perioada ianuarie-decembrie inclusiv a anului anterior. (la 03-09-2018, Punctul 6. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 29 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 03 septembrie 2018 ) 7. Calculele de autoevaluare prevăzute la pct. 5 lit. d) se efectuează pentru lunile pentru care se solicită calificarea din perioada pentru care se transmite documentația de calificare, pe baza datelor lunare cumulate.8. Pentru fiecare configurație, ANRE verificǎ dacǎ documentația de calificare este corect întocmită, completǎ, corelată cu documentația de înregistrare și respectă toate condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul de calificare. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentației de calificare, ANRE poate solicita, dacă este cazul, corectarea acesteia sau completarea cu orice date/informații suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru validarea energiei electrice de înaltă eficiență a configurației și a energiei electrice de înaltă eficiență care beneficiază de CV suplimentare.9. În cazul primirii unei solicitări de corectare/completare a documentației de calificare transmise, producătorul respectiv trebuie să transmită la ANRE datele/informațiile solicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 10. Energia electrică de înaltă eficiență a unei configurații de producție în cogenerare pe bază de SRE se determină prin calcul de autoevaluare și se validează cumulat, pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioada pentru care s-a transmis documentația de calificare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare.11. Energia electrică de înaltă eficiență care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege se determină pentru fiecare configurație, cumulat pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioada pentru care s-a transmis documentația de calificare, astfel:EEEC_CV = min (EEEC_SRE, E-SRE_CV),unde:EEEC_SRE - energia electrică de înaltă eficiență a configurației, determinată conform prevederilor pct. 10 [MWh], aferentă tipurilor de SRE care pot beneficia de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege;E-SRE_CV - cantitatea de energie electrică produsă de respectiva configurație, aferentă tipurilor de SRE care pot beneficia de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, care a beneficiat efectiv de sistemul de promovare prin CV, cumulată pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioadă pentru care a fost transmisă documentația de calificare [MWh] și confirmată de OTS conform pct. 5 lit. c);EEEC_CV - energia electrică de înaltă eficiență care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioada pentru care a fost transmisă documentația de calificare [MWh].12. În cazul configurațiilor de producție în cogenerare care utilizează diferite tipuri de SRE, dintre care numai unele dintre SRE utilizate beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, modul de calcul al EEEC_CV prezentat anterior se va realiza pe baza ponderilor diferitelor tipuri de surse regenerabile. 13. După constituirea documentației complete și corecte de calificare aferente unei/unor configurații de producție în cogenerare pe bază de SRE, ANRE emite decizia de calificare a energiei electrice de înaltă eficiență care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege.14. Documentația de calificare aferentă unei configurații se consideră complet și corect constituită după primirea tuturor datelor/informațiilor suplimentare sau care lipsesc, solicitate de ANRE în condițiile pct. 8.15. Deciziile de calificare prevăzute la pct. 13 se emit individual, pentru fiecare producător, de două ori pe an, astfel:a) până la data de 30 martie, pentru perioada ianuarie-iunie inclusiv a anului anterior;b) până la data de 30 septembrie, pentru perioada ianuarie-decembrie inclusiv a anului anterior; pe baza acestor decizii se face regularizarea numărului de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege emise pentru fiecare producător pentru anul calendaristic anterior.16. Dacă documentația de calificare aferentă unei configurații nu este complet și corect constituită cu două săptămâni înainte de termenele prevăzute la pct. 15, acestea se vor decala corespunzător până la îndeplinirea condiției prevăzute la pct. 13 pentru emiterea deciziei de calificare.17. O decizie de calificare emisă pentru perioada ianuarie-iunie inclusiv a anului „t“ cuprinde cantitățile de energie electrică de înaltă eficiență care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, cumulate pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioada ianuarie-iunie a anului „t“ pentru fiecare configurație de producție în cogenerare pe bază de SRE deținută și înregistrată de respectivul producător.18. O decizie de calificare emisă pentru perioada ianuarie-decembrie inclusiv a anului „t“ cuprinde:a) energia electrică de înaltă eficiență care beneficiază de CV suplimentare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, cumulată pe lunile pentru care se solicită calificarea din perioada ianuarie-decembrie a anului „t“ pentru fiecare configurație de producție în cogenerare pe bază de SRE deținută și înregistrată de respectivul producător;b) soldul pe producător al cantității de energie electrică de înaltă eficiență care beneficiază de CV suplimentare, prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, respectiv diferența dintre cantitatea prevăzută la lit. a) și cea prevăzută la pct. 17, pe baza căreia se face regularizarea numărului de CV suplimentare, prevăzute la art. 6 alin. (4) din Lege, emise pentru respectivul producător pentru anul calendaristic „t“. (la 23-08-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )
   +  Anexa nr. 4la regulament
  Machetă de raportare lunară OTS
  Anul:Luna:I. Informații privind CV cuvenite în luna de raportare și regularizarea CV
  Nr. crt. Denumireoperator economicacreditat  Denumirecentrală  Tip SRE/tehnologie deproducerea E-SRE   Putereelectricăinstalată[MW] CantitateE-SRE pentrucare seacordă CV[MWh]CantitateE-SRE livratăsuplimentar deunitățidispecerizabilefață de energiaelectrică dinnotificările fiziceorare[MWh]Emitere de CV pentru cantitateade E-SRE produsă și livrată în lunade raportare   Număr CVeliberate pentrutranzacționaredin numărul deCV amânate dela tranzacționare Regularizare CV
   NumărCVemise NumărCV emisepentrutranzacționare  NumărCV amânatede latranzacționare  Numărtotal CVderegularizat  Număr CVregularizateanteriorlunii deraportareCV regularizate în luna de raportare  Număr CVrămase deregularizat
   Număr CVemisesuplimentar Număr CVanulate Număr CVdeduse dincele emisepentrutranzacționare
  1 2 3 4 5 6 7 8 = 9+10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 12 –13 + 14 –15 - 16
                   
                   
  II. Motivul regularizării CV: pentru fiecare valoare completată în coloana 12 se prezintă detaliat cauzele care au condus la necesitatea realizării regularizării.……………(director)                                                     Data                                                     ………… (la 23-08-2017, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )
   +  Anexa nr. 5la regulament
  Machetă de raportare semestrială OTS
  Anul:Semestrul:
  Nr. crt.   Denumireproducătoracreditat   Tip SREutilizatăCantitate SREcu certificatede origineexistentă laproducător laînceputulsemestrului [t] Certificate de origine (CO) Cantitate SRE consumatăCantitatede SRE cucertificate deorigine rămasăla producătorla sfârșitulsemestrului [t]
    Nr.CO/Dataemiterii Emitent COCantitateSREconform CO [t]Luna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6TOTAL
                 
                 
                 
                 
                 
  (la 23-08-2017, Actul a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 79 din 18 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 23 august 2017 )