ORDIN nr. 4 din 4 februarie 2015privind aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015    Având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. modifică procedura de emitere a certificatelor verzi, conform prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1, și o supune spre avizare Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3Operatorii economici acreditați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și operatorii de distribuție duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011 privind aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 1 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Niculae Havrileț
    București, 4 februarie 2015.Nr. 4.  +  AnexăREGULAMENTde emitere a certificatelor verzi-----