ORDONANȚĂ nr. 26 din 29 august 2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 31 august 2009  (la 03-09-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se înființează Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, denumit în continuare AIAS, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin reorganizarea Serviciului Investigații Transport Aerian, structură care funcționează în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se desființează. (la 03-09-2018, sintagma: Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (1^1) Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), înființat potrivit alin. (1), se redenumește Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, denumită în continuare AIAS, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, surse atrase, donații și sponsorizări, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. (la 03-09-2018, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (2) AIAS are sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Articolul 2(1) AIAS este autoritatea unică în domeniul investigațiilor și analizelor privind siguranța aviației civile la nivel național cu atribuții în organizarea, conducerea, coordonarea, controlul și efectuarea investigațiilor privind siguranța aviației civile, în conformitate cu Codul aerian al României, regulamentele europene, precum și cu alte acte normative aplicabile domeniului de activitate al AIAS, în scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimentelor de aviație civilă și emiterea de recomandări pentru siguranța aviației civile, în scopul prevenirii producerii evenimentelor de aviație civilă, atunci când:a) evenimentele de aviație civilă se produc pe teritoriul și/sau în spațiul aerian al României;b) este implicată o aeronavă înregistrată în România, iar statul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul nu efectuează investigația privind siguranța aviației civile;c) este implicată o aeronavă operată de un operator aerian român, iar statul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul sau statul de înregistrare a aeronavei nu efectuează investigația privind siguranța aviației civile. (la 03-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (2) AIAS are ca obiectiv creșterea și menținerea siguranței aeriene la un nivel ridicat prin emiterea de recomandări privind siguranța zborului bazate pe informații rezultate din investigațiile privind siguranța aviației civile în vederea prevenirii producerii unor incidente și/sau accidente similare în aviația civilă. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (la 03-09-2018, sintagma: investigațiile tehnice a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (3) În organizarea și luarea deciziilor, AIAS este independentă față de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranță aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum și față de orice parte ale cărei interese ar putea intră în conflict cu sarcinile încredințate. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (4) AIAS desfășoară investigații privind siguranța aviației civile independent de orice anchetă judiciară, disciplinară, administrativă sau de orice altă natură derulată de alte autorități și entități și nu are atribuții în stabilirea vinovăției sau a răspunderii juridice. (la 03-09-2018, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (5) AIAS nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la nicio parte externă și are autoritate absolută în ceea ce privește realizarea investigațiilor privind siguranța aviației civile, conform art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE, personalului implicat în actul de investigație fiindu-i asigurată independența în fața oricărei autorități în legătură cu modalitatea de derulare a investigațiilor, relatarea de fapte, împrejurări sau informații din timpul investigațiilor, precum și cu măsurile luate în cursul acestora. (la 03-09-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (6) AIAS este desemnată să efectueze în mod independent colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea și stocarea informațiilor detaliate privind evenimentele de aviație civilă raportate prin sistemul național de raportare, obligatorie sau voluntară, a evenimentelor de aviație civilă sau de care ia act în urma analizelor proprii. (la 03-09-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (7) AIAS este desemnată să desfășoare și alte activități pentru creșterea nivelului de siguranță a aviației civile, precum culegerea, prelucrarea, evaluarea, analiza și diseminarea informațiilor, în special în scopul prevenirii incidentelor grave sau accidentelor de aviație civilă, în măsura în care aceste activități nu aduc atingere independenței sale și nu implică asumarea de responsabilități în domeniul administrativ, al reglementărilor sau standardelor aplicabile domeniului său de activitate. (la 03-09-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) -----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 3(1) Fără a afecta activitatea organelor judiciare, în vederea efectuării investigației privind siguranța aviației civile, investigatorul-șef are drepturile enumerate la lit. (a)-(g) ale art. 11 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010.(2) Investigatorul-șef extinde drepturile enumerate la lit. (a)-(g) ale art. 11 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 la experții și consultanții săi, precum și la reprezentanții acreditați și la experții și consultanții acestora, prin împuternicirea și/sau delegarea de către investigatorul-șef a atribuțiilor respective, în măsura necesară pentru ca aceștia să poată participa efectiv la investigația privind siguranța aviației civile, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 996/2010. Respectivele drepturi nu aduc atingere drepturilor investigatorilor și experților desemnați de autoritatea responsabilă de ancheta judiciară.(3) Până la sosirea investigatorilor în domeniul siguranței aviației civile se interzice oricărei persoane modificarea situației de la locul accidentului, prelevarea de probe din acesta, mișcarea, mutarea sau îndepărtarea aeronavei, a conținutului sau resturilor acesteia ori prelevarea de probe din aeronavă, conținutul sau resturile acesteia, cu excepția cazurilor în care o astfel de acțiune ar fi necesară din motive de siguranță sau pentru a acorda ajutor persoanelor rănite sau cu permisiunea explicită a autorităților care au controlul asupra locului accidentului și, atunci când este posibil, în urma consultării autorității responsabile de investigația privind siguranța aviației civile, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010.(4) Orice persoană implicată ia toate măsurile necesare în vederea conservării documentelor, materialelor sau înregistrărilor legate de eveniment, în special pentru a preveni ștergerea înregistrărilor conversațiilor și alarmelor după zbor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010.(5) Aeronava civilă care a fost implicată într-un accident sau incident grav de aviație care face obiectul unei investigații privind siguranța în aviația civilă rămâne la dispoziția AIAS, care va lua toate măsurile rezonabile pentru protejarea tuturor probelor și pentru păstrarea în custodie sigură a aeronavei, conținutului și resturilor acesteia atât timp cât ar putea fi necesar pentru investigația privind siguranța aviației civile, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010.(6) Returnarea către deținătorul de drept a conținutului și resturilor unei aeronave implicate într-un accident sau incident grav de aviație care face obiectul unei investigații privind siguranța în aviația civilă se face imediat ce acestea nu mai sunt necesare pentru investigație, cu respectarea legislației în vigoare.(7) În vederea respectării art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 996/2010, informațiile sensibile privind siguranța aviației civile, așa cum sunt definite și protejate în regulamentele europene și reglementările naționale aplicabile, nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele legate de o investigație privind siguranța sau în alte scopuri care vizează îmbunătățirea siguranței aviației, cu excepția cazului în care justiția sau altă autoritate competentă decide că beneficiile divulgării informațiilor în orice alte scopuri permise de lege sunt mai mari decât impactul negativ la nivel național și internațional pe care o astfel de acțiune l-ar avea asupra respectivei investigații privind siguranța sau asupra uneia viitoare. (la 03-09-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Articolul 4Se desemnează AIAS ca autoritate unică în domeniul investigațiilor și analizelor privind siguranța aviației civile la nivel național, pentru reprezentarea Ministerului Transporturilor în relația cu organismele interne și internaționale similare și conexe pentru domeniul său de activitate. (la 03-09-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea obiectivelor, AIAS poate încheia contracte, în condițiile legii, cu instituții de specialitate din țară și din străinătate. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) -----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 6(1) Finanțarea cheltuielilor curente, inclusiv a cheltuielilor aferente investigațiilor privind siguranța aviației civile, precum și a cheltuielilor de capital ale AIAS se asigură integral din venituri proprii, surse atrase, donații și sponsorizări. (la 03-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (2) În cazul catastrofelor aeriene, Guvernul alocă AIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor, pentru investigații privind siguranța, inclusiv pentru recuperarea epavelor în cazul evenimentelor de aviație civilă. (la 03-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (3) Veniturile proprii AIAS se constituie din transferul sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor, din surse atrase, inclusiv în baza unor tarife aferente serviciilor prestate persoanelor fizice și juridice, române sau străine, precum și din donații și sponsorizări. (la 03-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (4) Tariful pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor prevăzut la alin. (3) se colectează de către administratorii aeroporturilor și se virează către AIAS în conformitate cu prevederile alin. (3). (la 03-09-2018, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (5) Sursele proprii de finanțare nu au impact asupra bugetului de stat și nu implică mărirea tarifului deja existent.-----------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.(6) În vederea dezvoltării și modernizării rapide impuse de standardele internaționale AIAS poate utiliza fondurile deținute, conform legii. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Articolul 7(1) AIAS are următoarele atribuții principale:a) organizează, conduce, coordonează și execută activitatea de investigație privind siguranța aviației civile potrivit prevederilor legale în vigoare și recomandă măsurile necesare pentru prevenirea producerii unor evenimente similare;b) elaborează și propune Ministerului Transporturilor proiecte de acte normative și reglementări în domeniul investigațiilor privind siguranța aviației civile, precum și în domeniul raportării evenimentelor de aviație civilă, în conformitate cu anexa nr. 13 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE, precum și cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 94/56/CE, cu modificările și completările ulterioare, și alte norme europene aplicabile;c) numește investigatorul-șef, membrii comisiei de investigație privind siguranța și/sau reprezentantul acreditat, după caz;d) informează statele implicate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 13 la Convenția privind aviația civilă internațională, asupra oricărui accident și incident grav produs pe teritoriul și/sau spațiul aerian al României, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, solicitând participarea, după caz, a reprezentanților acestora la investigațiile privind siguranța, în conformitate cu reglementările interne și internaționale;e) cooperează cu alte organisme și instituții similare pentru efectuarea de analize, expertize tehnice, teste și altele asemenea, în scopul determinării cauzelor producerii accidentelor sau incidentelor grave din aviația civilă;f) întocmește rapoarte preliminare și finale asupra rezultatelor investigației privind siguranța accidentelor și incidentelor grave de aviație civilă și le transmite părților implicate, celor cu responsabilități pe linia siguranței aeriene și celor interesați;g) emite recomandări privind siguranța aviației civile, în scopul prevenirii producerii evenimentelor de aviație civilă similare și urmărește modul de implementare a acestora;h) face public raportul final al investigației privind siguranța aviației civile, în conformitate cu regulamentele și procedurile aplicabile la nivel european și național;i) comunică Organizației Aviației Civile Internaționale, Conferinței Europene a Aviației Civile, Agenției Europene pentru Siguranța Aeriană și statelor contractante datele și informațiile referitoare la investigațiile privind siguranța aviației civile, conform obligațiilor precizate de standardele internaționale recunoscute și asumate de România;j) colectează, evaluează, prelucrează, analizează, stochează și diseminează informațiile privind evenimentele de aviație civilă raportate;k) administrează baza de date națională în care sunt stocate informațiile primite în urma raportărilor obligatorii și a raportărilor voluntare transmise către AIAS;l) asigură transferul către Fișierul european centralizat - European Central Repository și diseminarea către părțile interesate enumerate în anexa nr. 2 a Regulamentului (UE) nr. 376/2014 a informațiilor de siguranță stocate în baza de date națională;m) asigură protecția, confidențialitatea și utilizarea adecvată a informațiilor primite cu privire la evenimentele de aviație civilă raportate;n) elaborează studii, rapoarte și analize privind siguranța aviației civile și difuzează semestrial buletine informative privind evenimentele de aviație civilă;o) constată abaterile și aplică sancțiunile corespunzătoare în situația încălcării reglementărilor aplicabile în domeniul investigațiilor privind siguranța aviației civile și raportărilor de aviație civilă, potrivit prevederilor legale;p) prestează către terți diverse servicii în legătură cu obiectul de activitate al instituției pe bază de contracte sau tarife aprobate de către consiliul de conducere;q) organizează cursuri de pregătire specifice domeniului său de activitate, conferințe, grupuri de lucru, întâlniri periodice și altele asemenea, în legătură cu activitățile desfășurate de AIAS, prezentarea nivelului siguranței aviației civile din România, importanța raportărilor obligatorii și a raportărilor voluntare, specificul activităților de comunicare în cazul producerii accidentelor și incidentelor grave de aviație civilă, precum și cu privire la alte subiecte din domeniul de activitate al AIAS;r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.(2) Orice accident sau incident grav de aviație civilă produs în spațiul aerian național sau pe teritoriul României face obiectul unei investigații privind siguranța aviației civile de către AIAS.(3) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), pentru accidentele și incidentele grave în care au fost implicate parașute, aeronave ultraușoare nemotorizate sau aeronave fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică de 150 kg, în urma cărora nu a rezultat decesul uneia sau mai multor persoane, AIAS poate decide să nu efectueze investigația privind siguranța aviației.(4) AIAS poate decide să investigheze și alte evenimente de aviație civilă decât cele menționate la alin. (2), în situația în care consideră că investigația privind siguranța aviației civile ar fi utilă pentru prevenirea producerii unor evenimente având cauze similare sau când se așteaptă ca, în urma acestor investigații, să tragă învățăminte în materie de siguranță a aviației civile, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010, prin concluziile rezultate din rapoartele de investigație, precum și prin emiterea de recomandări privind siguranța aviației civile.(5) Amploarea investigațiilor pentru siguranța aviației civile pentru evenimentele de aviație civilă prevăzute la alin. (2) și (3), procedura care trebuie urmată pentru efectuarea acestora, precum și formatul raportului final sunt stabilite de către AIAS.(6) AIAS poate să delege unei autorități responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile din alt stat, de comun acord cu aceasta, sarcina de a efectua o investigație a unui eveniment de aviație civilă și facilitează procesul de investigare realizat de respectiva autoritate.(7) AIAS poate accepta delegarea din partea unei autorități responsabile de investigațiile privind siguranța aviației din alt stat, de comun acord cu aceasta, pentru efectuarea investigației unui eveniment de aviației civilă. (la 03-09-2018, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Articolul 8AIAS asigură perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului propriu. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) -----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 9AIAS cooperează cu organismele de investigație privind siguranța aviației civile a evenimentelor de aviație și instituții de profil din alte state, în scopul finalizării investigațiilor privind siguranța aviației civile, după caz, elaborării unor metode comune de investigare, realizării unor principii comune pentru urmărirea recomandărilor de siguranță și pentru adaptarea la evoluția progresului tehnic și științific. (la 03-09-2018, sintagma: investigație tehnică a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (la 03-09-2018, sintagma: investigațiilor tehnice a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Articolul 10Guvernul poate aproba și alte atribuții specifice pentru AIAS. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) -----------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 11(1) Conducerea AIAS este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 persoane, al cărui președinte este directorul general.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (2) Directorul general și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(3) Salarizarea directorului general și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere al AIAS se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare.-----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (4) Atribuțiile membrilor consiliului de conducere și ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al AIAS. (la 03-09-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (5) Consiliul de conducere îndeplinește, în conformitate cu legislația în vigoare, următoarele atribuții principale:a) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;b) aprobă regulamentul intern al AIAS;c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorică a AIAS, precum și modificările la aceasta;d) aprobă statul de funcții;e) aprobă strategia de dezvoltare și de modernizare a AIAS;f) numește și revocă personalul cu funcții de conducere, la propunerea directorului general al AIAS;g) aprobă colaborarea cu specialiști din țară și din străinătate și stabilește condițiile de încheiere a contractului cu aceștia;h) avizează bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea supunerii spre aprobare, potrivit legii;i) avizează programele de investiții, stabilește sursele proprii de finanțare, precum și constituirea de alte sume pentru finanțarea investițiilor și prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor investițiile ce urmează a se realiza de către AIAS;j) aprobă modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, pe care le poate derula în condițiile legii;k) aprobă situațiile financiare periodice ale AIAS privind activitatea desfășurată și stabilește măsuri pentru continuarea activității în condiții de echilibrare a bugetului;l) analizează periodic derularea exercițiului bugetar și eficiența cheltuielilor;m) aprobă închirierea de clădiri, spații, terenuri și de alte bunuri aflate în proprietatea AIAS;n) aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul AIAS;o) aprobă participarea AIAS ca partener în cadrul unor proiecte internaționale, în cooperare cu instituții similare din alte țări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană;p) aprobă propunerile de premiere anuale și trimestriale pentru persoanele din conducerea AIAS;q) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a AIAS, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor. (la 03-09-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (6) Directorul general al AIAS îndeplinește, în conformitate cu legislația în vigoare, următoarele atribuții principale:a) conduce activitatea AIAS, având calitatea de ordonator terțiar de credite în condițiile prevăzute de lege;b) organizează, coordonează și îndrumă activitatea AIAS, exercitând toate prerogativele stabilite de lege;c) avizează strategia activității de investigație privind siguranța aviației civile, precum și toate procedurile, instrucțiunile și ghidurile specifice activității AIAS;d) emite decizii de investigație pentru realizarea activităților de investigație privind siguranța aviației civile;e) aprobă componența și repartizarea echipelor de inspectori AIAS care realizează investigații privind siguranța aviației civile;f) coordonează elaborarea proiectelor și programelor internaționale în domeniul AIAS;g) aprobă planul anual de audit intern;h) angajează și concediază personalul AIAS, potrivit prevederilor legale în materie;i) aprobă promovarea și sancționarea personalului AIAS, cu respectarea prevederilor legale;j) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea și revocarea personalului de conducere din cadrul AIAS;k) coordonează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului AIAS la sfârșitul fiecărui an de activitate;l) aprobă și coordonează implementarea planului anual de formare profesională și perfecționare a personalului propriu;m) aprobă deplasarea în țară și în străinătate a personalului AIAS pentru participare la sesiuni, seminare, conferințe, școlarizare, expoziții din domeniul specific de activitate, precum și pentru organizarea și susținerea de cursuri;n) elaborează propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ din domeniul AIAS și le înaintează Ministerului Transporturilor pentru promovare, precum și altor autorități ale administrației publice centrale spre informare;o) reprezintă AIAS în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane juridice și fizice publice sau private, cu organismele internaționale în domeniu, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere și ale celor conferite de legislația în vigoare;p) reprezintă AIAS în relațiile cu mass-media și cu societatea civilă;q) reprezintă AIAS în relațiile cu terții și semnează actele ce îl angajează față de aceștia;r) exercită orice atribuții care îi revin din regulamentul de organizare și funcționare, din hotărârile consiliului de conducere, precum și din prevederile legale. (la 03-09-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Articolul 12(1) Personalul salariat care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului Investigații Transport Aerian este preluat în cadrul AIAS începând cu data înființării acestuia. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (2) Personalul AIAS este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementărilor în vigoare.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, AIAS poate să utilizeze colaboratori externi, specialiști în domeniu, în calitate de experți, remunerați în condițiile legii. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Articolul 13(1) Regulamentul de organizare și funcționare al AIAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 ) (2) Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la alin. (1) va cuprinde și regimul de incompatibilități și condițiile de numire și revocare a membrilor consiliului de conducere și a directorului general al AIAS. (la 03-09-2018, sintagma: CIAS a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Articolul 14În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările ulterioare, la litera D "Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii", după numărul curent 5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6, cu următorul cuprins:"6. - Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - CIAS - Venituri proprii - București".  +  Articolul 15Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 29 august 2009.Nr. 26.------