ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009  Având în vedere:- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 358 din 31 decembrie 2002, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 10 mai 2007, ale Programului Național de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831 din 16 iulie 2008, și ale Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007;- criza financiară existentă la nivel global care va afecta și fermierii români potențiali beneficiari ai fondurilor nerambursabile acordate prin politica comunitară în domeniul agricol și al pescuitului;- că producătorii agricoli se află în prezent sub presiunea limitării posibilităților de creditare generată de criza financiară și sunt din ce în ce mai afectați de lipsa de lichidități din economie;- necesitatea realizării de investiții în agricultură, a introducerii și dezvoltării de tehnologii noi, a diversificării producției, a adaptării exploatațiilor la standardele comunitare;- că în prezent actualul cadru juridic privind gestionarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin bugetul propriu, a Fondului European de Garantare pentru Agricultură, a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și a Fondului European de Pescuit nu cuprinde ultimele modificări ale clasificației bugetare:- necesitatea asigurării cadrului juridic pentru efectuarea plăților reprezentând prefinanțarea, cofinanțarea și finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente Fondului European de Garantare pentru Agricultură, Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondului European de Pescuit;- urgența efectuării plăților către beneficiarii finali ai schemelor de sprijin direct și măsuri (finanțate din) FEGA, ai Programului Național de Dezvoltare Rurală și ai Programului operațional de pescuit;- urgența deschiderii unui cont al Ministerului Finanțelor Publice la Banca Națională a României, prin care se vor derula fondurile nerambursabile pentru a asigura o protecție a fondurilor comunitare;- urgența modificării cadrului juridic pentru efectuarea plăților aferente derulării Programului operațional de pescuit finanțat din Fondul European de Pescuit, în sensul că din acest an Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va efectua plățile către beneficiarii finali și nu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit;- reglementarea unitară a fluxurilor financiare privind gestionarea fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile bugetare naționale, în vederea optimizării fluxurilor financiare și a creșterii capacității de absorbție a fondurilor comunitare,luând în considerare:- necesitatea asigurării cofinanțării de la bugetul de stat a instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor comunitare, pentru implementarea programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului, a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 160 din 14 iunie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 15 iulie 2000, ale Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 5 martie 2008, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 261 din 20 octombrie 1993, cu modificările și completările ulterioare,de asemenea, având în vedere că până în prezent au fost executate de către băncile comerciale unele dintre garanțiile acordate de fondurile de garantare din fondurile alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în condițiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, rezultând creanțe bugetare ce nu pot fi executate în nume propriu de fondurile de garantare, iar în Legea nr. 218/2005, republicată, nu sunt prevăzute metodologia și competențele în acest domeniu al instituțiilor specializate ale Ministerului Finanțelor Publice,ținând seama de faptul că în prezent s-a declanșat procedura reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la debitorii în cauză, pentru a evita pierderea fondurilor alocate de la bugetul de stat din care s-au constituit garanțiile respective, cu urmări grave asupra procesului de reformă și modernizare a spațiului rural românesc, impunându-se cu necesitate completarea, printr-un act normativ în regim de urgență, a prevederilor Legii nr. 218/2005, republicată, - Lege notificată la Bruxelles prin Planul Național de Dezvoltare Rurală - cu prevederi speciale privind modalitatea de desfășurare a executării silite de competența Agenției Naționale de Administrare Fiscală,având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Titlul I Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat  +  Capitolul I Obiectul reglementat. Definiții  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare FEGA, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, și Fondul european pentru pescuit, denumit în continuare FEP.  +  Articolul 2(1) Termenii nereguli, creanțe bugetare rezultate din nereguli, autorități cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare au înțelesurile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare, și în regulamentele comunitare în materie.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) contribuția financiară a Comunității Europene - sumele care se transferă Guvernului României de către Comisia Europeană, cu titlu de contribuție financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstituțional și alocările prevăzute pentru România de către Comisia Europeană;b) prefinanțare - sumele transferate de către Comisia Europeană din FEADR și FEP sub forma avansurilor pentru susținerea începerii și/sau pe parcursul implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit, în vederea derulării corespunzătoare a acestora;c) sprijin financiar aferent FEGA - sumele alocate temporar de la buget și/sau din alte surse prevăzute de lege pentru finanțarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA, potrivit art. 14 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune, cu modificările și completările ulterioare, până la transferarea plăților lunare de la Comisia Europeană, inclusiv a avansurilor acordate beneficiarilor FEGA pentru măsurile prevăzute de următoarele regulamente:– Regulamentul (CEE) nr. 3.14/92 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 313 din 30 octombrie 1992, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 3 din 5 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 147 din 6 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 17 aprilie 1999, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 1.146/2007 al Comisiei din 2 octombrie 2007 de adoptare a unui plan privind atribuirea statelor membre de resurse imputabile exercițiului 2008 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 3 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 907/2000 al Comisiei din 2 mai 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.254/1999 al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de vită și mânzat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 105 din 3 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 21 august 2008, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 160 din 26 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 105/2008 al Comisiei din 5 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața untului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 32 din 6 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a unor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituții școlare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 11 iulie 2008;– Regulamentul (CE) nr. 1.898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, untului și untului concentrat pe piața comunitară, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 308 din 25 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 58 din 28 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare ale regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 și (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 350 din 31 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 507/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și cânepei pentru fibre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 149 din 7 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3.448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 172 din 5 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (CE) nr. 983/2008 al Comisiei din 3 octombrie 2008 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercițiului financiar 2009 pentru furnizarea de produse alimentare din stocurile de intervenție persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 268 din 9 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, și orice alte regulamente care apar în perioada următoare;– Regulamentul (CE) nr. 691/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 privind acordarea de avansuri, începând cu data de 16 octombrie 2009, la prima pentru produsele lactate și plățile suplimentare, la plățile pe suprafață pentru culturile arabile, la plățile directe în temeiul măsurilor stabilite în programele POSEI și în cele privind insulele din Marea Egee, la schema de plată unică, la plata specifică pentru culturile de orez, la prima pentru plantele proteaginoase, la primele pentru sectoarele ovinelor și caprinelor, la plățile pentru carnea de vită și mânzat și la schema de plată unică pe suprafață, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 199 din 31 iulie 2009.--------------Liniuța a-20-a de la litera c) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.d) cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru beneficiarii PNDR, POP și ai măsurilor finanțate din FEGA.--------------Litera d) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.e) cofinanțare privată - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. d), aferentă proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEP;f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEP, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a Comunității Europene, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;g) contribuție publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, a Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, și a Programului operațional pentru pescuit, denumit în continuare POP, format din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;h) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectelor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, a celor din PNDR și POP, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției financiare a comunității europene, cofinanțarea publică și/sau privată, precum și din cheltuieli publice/private, altele decât cele eligibile;i) Acordul interinstituțional - este acordul încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetară și managementul financiar sănătos;j) programe - documente de programare elaborate de România și aprobate de Comisia Europeană, respectiv: PNDR, finanțat din FEADR, și POP, finanțat din FEP;k) structuri de implementare - autoritățile de management, agențiile de plată, precum și alte entități prevăzute în regulamentele comunitare și în legislația națională din domeniul politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul pescuitului, așa cum sunt definite la lit. l)-r);l) autorități de management - structuri organizatorice din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, responsabile pentru:– managementul PNDR, caz în care autoritatea de management este Direcția generală de dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR, din cadrul MAPDR;– managementul POP, caz în care autoritatea de management este Direcția generală - Autoritatea de management pentru POP din cadrul MAPDR;--------------Litera l) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.m) agenții de plată - structuri organizatorice din cadrul și din subordinea MAPDR, responsabile cu:– plăți aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, caz în care agenția de plată este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;– plăți aferente PNDR, caz în care agenția de plată este Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR;– plăți aferente POP, caz în care rolul agenției de plată este îndeplinit de MAPDR;--------------Litera m) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.n) autoritatea de certificare pentru FEGA și FEADR - organism responsabil cu certificarea declarațiilor de cheltuieli și a cererilor de plată, înaintea transmiterii acestora către Comisia Europeană, reprezentat de organismul de coordonare a agențiilor de plăți, structură din subordinea MAPDR;o) autoritatea de certificare pentru FEP - organism responsabil cu certificarea declarațiilor de cheltuieli și a cererilor de plată, înaintea transmiterii acestora către Comisia Europeană, reprezentat de Autoritatea de certificare și plată, structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;p) organismul de certificare - organismul responsabil de certificarea realității, integralității și acurateței conturilor agențiilor de plăți acreditate care derulează fonduri transferate României din FEGA și FEADR, reprezentat de Autoritatea de audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României;r) autoritatea de audit pentru FEP - organism responsabil de verificarea bunei funcționări a sistemului de management și control și care funcționează independent de autoritatea de management și de autoritatea de certificare, reprezentat de Autoritatea de audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României;s) beneficiari - cei prevăzuți în PNDR, POP și în regulamentele comunitare care reglementează managementul fondurilor FEGA, FEADR și FEP;ș) măsura de inginerie financiară din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013 - schema prin care se gestionează o sumă alocată din POP în vederea emiterii de către gestionarul schemei de scrisori de garanție bancară, în vederea obținerii de către beneficiarii selectați, prevăzuți la art. 22^1 alin. (1), a unui credit bancar pentru cofinanțarea proiectelor contractate. Gestionarul schemei de garantare poate fi orice instituție financiară nebancară, activă pe piața de garantare, înscrisă în Registrul special al Băncii Naționale a României, conform prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, stabilit prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;--------------Litera ș) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.t) parteneriat public-privat - forma de cooperare între autoritățile publice, entități private și organizații neguvernamentale, pe baza acordului liber consimțit în temeiul art. 945 și/sau 969 din Codul civil, în concordanță cu prevederile art. 45 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1.198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit, selectat, în vederea constituirii ca grup local de acțiune pentru pescuit și elaborării unei strategii de dezvoltare locală integrată a zonelor pescărești;--------------Litera t) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.ț) grup local de acțiune - parteneriatul local constituit din diverși reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile, selectat.--------------Litera ț) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.  +  Capitolul II Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR și FEP  +  Secţiunea 1 Managementul financiar al FEGA, FEADR și FEP  +  Articolul 3Guvernul, prin MAPDR, garantează corecta gestionare a contribuției financiare a Comunității Europene și asigură respectarea utilizării acesteia, conform reglementărilor comunitare și naționale în vigoare.  +  Articolul 4(1) MAPDR este autorizat să gestioneze contribuția financiară a Comunității Europene, în limita plafoanelor anuale și alocărilor pentru România convenite între Comisia Europeană și Guvernul României.(2) MAPDR asigură gestionarea contribuției financiare a Comunității Europene prin conturi deschise la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României.(3) Conturile aferente gestionării contribuției financiare a Comunității Europene și a contribuției publice naționale totale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finanțelor publice.(4) Sumele aferente derulării proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEP, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare.(5) Disponibilitățile din contribuția financiară a Comunității Europene și sumele recuperate, reprezentând debite și sume neutilizate, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului, sunt purtătoare de dobândă. Dobânda se bonifică și se utilizează pentru finanțarea schemelor de sprijin direct și a măsurilor finanțate din FEGA, FEADR și FEP.--------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 5Contribuția financiară a Comunității Europene, aferentă FEGA, FEADR și FEP, se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor comunitare în materie și a deciziilor Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 2-a Sprijinul financiar aferent FEGA  +  Articolul 6În bugetul MAPDR se cuprinde valoarea integrală aferentă implementării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, cu respectarea prevederilor art. 8, astfel:a) sumele reprezentând sprijinul financiar aferent FEGA asigurat de la bugetul de stat;b) sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat;c) sumele necesare finanțării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul efectuării plăților;d) sumele pentru acoperirea plății taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene;e) sumele aferente plății unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;f) sumele necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de MAPDR;g) sumele aferente efectuării plăților cu întârziere către beneficiari, conform art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 171 din 23 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare;h) sumele rezultate din punerea în aplicare a Deciziei de lichidare a conturilor și a Deciziei de lichidare referitoare la conformitate;i) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.  +  Articolul 7Sumele aferente fondurilor comunitare se transferă de către MAPDR, prin intermediul APIA, către beneficiarii schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA la termene prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene și ale Comisiei Europene.  +  Articolul 8Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 6 se stabilesc de MAPDR în calitate de ordonator principal de credite pe baza estimării valorii schemelor de sprijin direct și măsurilor ce se vor finanța din FEGA și se includ în bugetul de stat.  +  Articolul 9Sumele lunare rambursate de Comisia Europeană până în a 3-a zi lucrătoare din a doua lună care urmează celei în care s-a efectuat plata de către APIA și încasate de MAPDR se virează de către MAPDR în contul de venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 10(1) Beneficiarii publici și privați ai sprijinului financiar acordat prin FEGA pot solicita APIA plata unui avans, potrivit regulamentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c).--------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.(2) Cuantumul avansului acordat beneficiarului FEGA este cel prevăzut în regulamentele Comisiei Europene prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) și plata acestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garanții care corespunde procentului prevăzut în aceleași regulamente.(3) Beneficiarii privați vor constitui garanția sub forma unei scrisori de garanție bancară sau a unui depozit în numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului.(4) La efectuarea plăților către beneficiari, reprezentând finanțarea schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate.(5) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele specificate în regulamentele comunitare vor fi recuperate de APIA prin executarea garanțiilor. Sumele astfel recuperate, inclusiv sumele în numerar, constituite sub forma depozitelor în trezorerie înainte de acordarea avansurilor, se vor restitui MAPDR, care la rândul său va transfera sumele în contul de venituri ale bugetului de stat.(6) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute în regulamentele comunitare, recuperarea sumelor de către APIA se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțe bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat și până în momentul recuperării. Sumele astfel încasate se vor vira de APIA la MAPDR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat.(7) Este interzisă acordarea avansurilor beneficiarilor FEGA care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate în termenele stabilite în regulamentele europene.  +  Articolul 10^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 10, APIA va plăti un avans, în conformitate cu dispozițiile comunitare, către beneficiarii privați ai schemei de plată unică pe suprafața pentru care au fost finalizate verificările condițiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul CE nr. 73/2009, și pentru care au fost emise decizii de plată potrivit legislației naționale.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prin excepție de la prevederile art. 10 alin. (2) plata avansului se va face fără constituirea unei garanții sub forma scrisorii de garanție bancară sau a unui depozit în numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului.--------------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.  +  Articolul 11Plățile aferente finanțării cheltuielilor de înființare și susținere a sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură se efectuează de MAPDR.  +  Articolul 12Disponibilitățile din fonduri externe nerambursabile FEGA și fonduri publice aferente sprijinului financiar și a cofinanțării publice prevăzute la art. 6, rămase la sfârșitul anului bugetar în contul MAPDR, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Secţiunea a 3-a Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEADR  +  Articolul 13În bugetul MAPDR în calitate de autoritate de management se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 19, următoarele:a) sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor cuprinse în PNDR, alții decât cei prevăzuți la art. 14;b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finanțarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, aferente măsurilor din PNDR, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;b^1) sumele alocate de la bugetul de stat, care acoperă atât cofinanțarea națională, cât și temporar contribuția FEADR, pentru asigurarea tranziției la noua perioadă de programare 2014-2020, respectiv până la momentul decontării cheltuielilor eligibile de către Comisia Europeană aferente angajamentelor legale încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1.310/2013 și ale actelor delegate conform prevederilor art. 89 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1.305/2013;--------------Lit. b^1) a art. 13 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 70 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014, care introduce noul punct al art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.c) sumele necesare finanțării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul efectuării plăților;d) sumele necesare acoperirii plății taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau din cofinanțarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unități administrativ-teritoriale, asociații ale acestora legal constituite și organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;e) sumele necesare finanțării valorii totale a cheltuielilor efectuate direct către beneficiarii măsurii de asistență tehnică și a proiectelor, așa cum sunt definite la cap. 16 «Operațiuni de asistență tehnică» din PNDR, a proiectelor finanțate prin măsura 111 «Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe», măsura 143 "Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori" și prin submăsura 431.1 «Construcție parteneriate public-private», respectiv, faza 1 «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER» și faza 2 «Formarea reprezentanților grupurilor potențiale»;--------------Litera e) a art. 13 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.f) sumele necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de MAPDR;f^1) sumele necesare finanțării diferenței nefavorabile de curs valutar aferente plăților efectuate de către beneficiarii măsurilor 121 Modernizarea exploatațiilor agricole, 123 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere, 312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, 313 Încurajarea activităților turistice din PNDR, către furnizori pentru achizițiile de utilaje și/sau echipamente contractate în euro, în limita de până la 15% din valoarea inițială a contractului în lei.--------------Lit. f^1) a art. 13 a fost introdusă de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 mai 2013.g) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene pentru înregistrarea unor nereguli în procesul de derulare a FEADR, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;h) sumele rezultate din punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene de lichidare a conturilor și cele referitoare la conformitate;i) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;j) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, neimputabile beneficiarilor, stabilite în conformitate cu prevederile naționale și comunitare.--------------Litera j) a art. 13 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.k) sumele necesare pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive, pronunțate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PNDR 2007-2013, inclusiv după închiderea programului. (la 02-09-2018, Articolul 13 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 )  +  Articolul 14În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, finanțate din FEADR, cu excepția proiectelor de asistență tehnică.--------------Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 15În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare»", la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEADR, cu excepția proiectelor de asistență tehnică.--------------Art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 15^1În bugetele beneficiarilor publici finanțați integral sau parțial de la bugetul de stat, din venituri proprii sau bugetele fondurilor speciale, în calitate de beneficiari ai măsurii de asistență tehnică, se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a cheltuielilor efectuate direct către beneficiarii măsurii de asistență tehnică, așa cum sunt definite la cap. 16 «Operațiuni de asistență tehnică» din PNDR.--------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 16(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora.--------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din FEADR.--------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.(3) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1)-(3) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17(1) Sumele reprezentând finanțarea în cadrul măsurilor cuprinse în PNDR se transferă de MADR beneficiarilor prin intermediul AFIR.(2) În cazul proiectelor de asistență tehnică aferente cap. 16 «Operațiuni de asistență tehnică» din PNDR, al proiectelor finanțate prin măsura 111 «Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe», măsura 143 «Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori» și prin submăsura 431.1 «Construcție parteneriate public-private», respectiv faza 1 «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER» și faza 2 «Formarea reprezentanților grupurilor potențiale», sumele reprezentând plata serviciilor/bunurilor se transferă de MADR prestatorilor/furnizorilor prin intermediul AFIR.--------------Art. 17 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 18(1) După încasarea contribuției financiare a Comunității Europene, aferentă plăților efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanțare externă, MADR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.(2) După rambursarea de către AFIR a contribuției financiare a Comunității Europene aferente cheltuielilor efectuate direct către beneficiarii măsurii de asistență tehnică, MADR și instituțiile din subordinea sa, în calitate de beneficiari ai acestei măsuri, virează sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat.--------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(3) Pentru beneficiarii finanțați integral de la bugetul de stat, AFIR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene în contul de venituri al bugetului de stat.--------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(4) Sumele reprezentând cofinanțarea acordată de bugetul de stat beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat se virează de către AFIR la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare în bugetul instituțiilor publice beneficiare. Poziția de cheltuieli bugetare la care se evidențiază sumele reprezentând cofinanțarea acordată de la bugetul de stat și modul în care se reflectă în execuția bugetară sumele respective se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice*).--------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(5) Pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele fondurilor speciale AFIR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat în conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale din care au fost finanțate proiectele respective*).--------------Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(6) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 15, AFIR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora*).--------------Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(7) Beneficiarii prevăzuți la art. 15 care au utilizat sume din subvenția primită de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale pentru susținerea proiectelor destinate politicii agricole comune și de pescuit restituie din sumele rambursate de AFIR, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora, fondurile utilizate, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care au fost acordate subvențiile.--------------Alin. (7) al art. 18 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(8) În cazul în care restituirea subvenției menționate la alin. (7) se efectuează în anul bugetar următor, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(9) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 16 alin. (1), AFIR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri ale bugetelor locale*).--------------Alin. (9) al art. 18 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(10) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 16 alin. (2), AFIR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora*).--------------Alin. (10) al art. 18 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 18^1(1) După efectuarea verificărilor cererilor de plată, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) virează beneficiarului, care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor declarate eligibile, într-un cont de disponibil distinct, deschis pe numele acestui beneficiar la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.--------------Alin. (1) al art. 18^1 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.(2) În ziua următoare efectuării virării, AFIR va transmite beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local o notificare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ce va cuprinde cel puțin următoarele elemente:--------------Alin. (2) al art. 18^1 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.a) numărul, data și valoarea facturii/facturilor care face/fac obiectul cererii de plată;--------------Lit. a) a alin. (2) al art. 18^1 a fost modificată de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări, emitenți ai facturilor prevăzute la lit. a);c) valorile taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât și cheltuielilor declarate neeligibile pentru care trebuie prezentate ordinele de plată.(3) O copie a notificării transmise beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local împreună cu ordinele de plată se depun de către acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschis contul distinct, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul respectiv.(4) În situația în care pentru plățile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligația de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceleași condiții vor fi majorate și bugetele instituțiilor publice locale, după caz, finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(5) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată, întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (2) lit. b) și c). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii care se achită.(6) La primirea ordinelor de plată prevăzute la alin. (5), unitățile Trezoreriei Statului verifică:a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;c) concordanța dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;d) concordanța dintre numărul și data facturii, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată;e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (5) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (3), pentru fiecare factură în parte;f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (3).(7) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (6), unitățile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la AFIR din contul deschis potrivit alin. (1) în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEADR» sau, după caz, în contul propriu de disponibilități al instituțiilor publice locale finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cel al instituțiilor publice finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.--------------Alin. (7) al art. 18^1 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(8) Operațiunile prevăzute la alin. (6) se efectuează la nivelul unităților Trezoreriei Statului în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local.(9) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (2), beneficiarul depune la AFIR, în copie, ordinele de plată și extrasele de cont aferente ca dovadă de achitare a taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât și cheltuielilor declarate neeligibile.--------------Alin. (9) al art. 18^1 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(10) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (5) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condițiile prevăzute la alin. (6), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile AFIR sumele primite de acestea.--------------Alin. (10) al art. 18^1 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(11) În situația în care beneficiarii, care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, finanțați conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu respectă prevederile alin. (9), AFIR solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condițiile altor acte normative se mențin.--------------Alin. (11) al art. 18^1 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(12) La primirea documentelor prevăzute la alin. (9), AFIR comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (11).--------------Alin. (12) al art. 18^1 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(13) Sumele prevăzute la alin. (1) virate beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite al bugetului local nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.(14) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor.(15) Pentru sumele virate și nejustificate prin cereri de plată, AFIR notifică beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare obligația restituirii acestora.--------------Alin. (15) al art. 18^1 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.--------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 1 al art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.  +  Articolul 18^2(1) Beneficiarii măsurilor din cadrul PNDR 2007-2013, alții decât cei prevăzuți la art. 14-16, denumiți în continuare beneficiari privați, la depunerea spre decontare a cererii de plată pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele solicitate prin anexa nr. V «Instrucțiuni de plată» la contractul de finanțare, inclusiv ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele solicitate prin anexa nr. V «Instrucțiuni de plată» la contractul de finanțare, inclusiv cele care dovedesc plata integrală a taxei pe valoarea adăugată aferente fiecărei facturi, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b), beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct de disponibil la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal, derularea operațiunilor specifice decontării cererilor de plată urmând a se efectua cu respectarea următoarelor etape:a) după efectuarea verificărilor dosarului cererii de plată și autorizării plății, AFIR virează beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentând contribuția publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;b) în ziua imediat următoare efectuării viramentului, AFIR notifică beneficiarul privat cu privire la efectuarea plății, iar o copie a notificării transmise beneficiarului privat se transmite unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;c) beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuției publice, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuția publică, precum și pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către AFIR.(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b) trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență:a) numărul și data facturilor;b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări;c) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din suma primită de la AFIR, detaliată pe cheltuială eligibilă și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, în cazul în care aceasta reprezintă o cheltuială eligibilă;d) suma aferentă fiecărei facturi care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din contribuția acestuia reprezentând cheltuielile solicitate la plată și declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către AFIR, precum și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, după caz.(4) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la prezentarea ordinelor de plată de către beneficiarii privați aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), verifică existența următoarelor condiții:a) concordanța dintre denumirea furnizorului de bunuri/executantului de lucrări/prestatorului de servicii/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiarii privați pentru facturi;b) concordanța dintre numărul și data facturii înscrise în notificare și cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată;c) dacă suma din ordinele de plată este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (3), pentru fiecare factură în parte;d) dacă suma totală din ordinele de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b).(5) Beneficiarii privați aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), care derulează operațiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la bănci comerciale, au obligația de a-și transfera contribuția proprie în contul pe care aceștia au obligația să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistrați fiscal, reprezentând cheltuieli declarate neeligibile de AFIR.(6) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în cazul constatării concordanței de date, virează suma totală primită de la AFIR din contul prevăzut la alin. (2) în contul prevăzut la alin. (5).(7) Operațiunile prevăzute la alin. (4) și (5) se efectuează în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiari.(8) În cazul în care beneficiarul privat nu depune ordinele de plată conform cerințelor și termenului prevăzute la alin. (2) pentru toată suma prevăzută în notificare sau nu respectă condițiile menționate la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie integral, în conturile AFIR, sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2).(9) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AFIR, beneficiarii privați au obligația de a depune la AFIR ordinele de plată și extrasele de cont aferente plăților efectuate din contribuția publică.(10) AFIR virează sumele prevăzute la alin. (8) și restituite de trezorerie în conturile MADR din care s-au efectuat plățile, deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.--------------Art. 18^2 a fost introdus de pct. 3 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.  +  Articolul 19(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 13 se stabilesc de MAPDR în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii contractelor de finanțare aferente proiectelor din cadrul măsurii de asistență tehnică aflate în implementare, a proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul PNDR și se includ în bugetul de stat.(2) Autoritățile responsabile de implementarea PNDR sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanțare/angajamente multianuale de plată a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de axă și măsură din alocarea publică prevăzută în program.--------------Alin. (2) al art. 19 a fost introdus de art. XVI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.(3) Limitele admise pentru depășirea alocărilor publice în euro aprobate în PNDR se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.--------------Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de art. XVI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.  +  Articolul 19^1Abrogat.--------------Art. 19^1 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 70 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014, care introduce noul punct al art. XI^1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.  +  Articolul 20(1) Beneficiarii publici și privați ai unui sprijin pentru investiții, finanțat din FEADR, pot solicita AFIR plata unui avans, în conformitate cu prevederile din PNDR.--------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Plata avansului trebuie să fie subordonată constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții eliberate de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Suma avansului este prevăzută în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și agenția de plată.--------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 2 al art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.(3) În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare, cuantumul avansului nu poate depăși 50% din contribuția financiară a Comunității Europene și contribuția publică națională.--------------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.(4) Garanția este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale pentru investiții depășește suma avansului. Garanția este eliberată și atunci când avansul nejustificat a fost restituit AFIR în procent de 110% din valoarea nejustificată de către beneficiar, în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării notificării de restituire a avansului nejustificat, potrivit procedurilor de lucru ale AFIR, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 02-09-2018, Alineatul (4) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (5) Suma avansului se justifică pe bază de documente până la expirarea duratei de execuție a proiectului prevăzute în contractul de finanțare/acte adiționale la acesta.--------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.(6) Beneficiarul poate primi avansul după avizarea favorabilă de către AFIR a unei achiziții, conform procedurilor de lucru ale acesteia, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, cu modificările ulterioare.--------------Alin. (6) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.(7) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (5) sau nerestituite de beneficiar în condițiile prevăzute la alin. (4) vor fi recuperate de AFIR prin executarea scrisorilor de garanție. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat. (la 02-09-2018, Alineatul (7) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (9) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a beneficiat anterior de avans și pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene.(10) Solicitanții/Beneficiarii PNDR 2007-2013 ale căror proiecte sunt cofinanțate public integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita AFIR un avans care nu poate depăși 50% din contribuția publică națională, cu respectarea condițiilor legislației naționale în vigoare. (la 02-09-2018, Articolul 20 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 )  +  Articolul 21Disponibilitățile din fonduri nerambursabile FEADR și fonduri publice, aferente sumelor alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a contribuției financiare a Comunității Europene și a cofinanțării publice prevăzute la art. 13, rămase la sfârșitul anului bugetar în contul MAPDR, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Secţiunea a 4-a Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEP  +  Articolul 22În bugetul MAPDR se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 29, următoarele:a) sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor finanțate din FEP, alții decât cei prevăzuți la art. 24;b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finanțarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, aferente măsurilor din POP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;c) sumele necesare finanțării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul efectuării plăților;d) sumele pentru plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene, și/sau din cofinanțarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unități administrativ-teritoriale, asociații ale acestora legal constituite și organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;e) sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul axei Asistență tehnică din POP;--------------Litera e) a art. 22 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.f) sumele necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de MAPDR;g) sumele aferente plății unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;h) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;i) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, neimputabile beneficiarilor, stabilite în conformitate cu prevederile naționale și comunitare.--------------Litera i) a art. 22 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.  +  Articolul 22^1(1) Pentru schema de inginerie financiară, astfel cum este prevăzută la alin. (1) al art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, gestionarul schemei de inginerie financiară acordă garanții beneficiarilor, în vederea obținerii unui credit bancar pentru cofinanțarea proiectelor contractate, pentru măsurile: 1.3 Investiții la bordul navelor și selectivitate, 1.4 Pescuitul de coastă la scară redusă, 1.5 Compensații socioeconomice pentru managementul flotei de pescuit, 2.1 Acvacultura, 2.2 Pescuit în apele interioare, 2.3 Prelucrarea și comercializarea peștelui, 3.1 Acțiuni colective, 3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare și adăposturi, 4.1 Dezvoltarea zonelor pescărești.--------------Alin. (1) al art. 22^1 a fost modificat de pct. 4 al art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.(2) Gestionarului schemei de inginerie financiară i se acordă un comision ce nu poate depăși 2% în medie anuală din sumele alocate din POP.(3) Modalitățile de alocare a sumei de către gestionar, relația acestuia cu Autoritatea de Management pentru POP, precum și termenele și condițiile de implementare a măsurii de inginerie financiară se reglementează printr-o convenție de finanțare, potrivit prevederilor art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit.(4) Comisionul prevăzut la alin. (2) se acordă gestionarului schemei de inginerie financiară astfel: un avans de 80% din valoarea anuală la începutul fiecărui an, iar diferența de 20% în luna decembrie a aceluiași an, în baza raportului privind sumele utilizate pentru acordarea de garanții în anul respectiv, prezentat de gestionarul schemei.(5) Gestionarul schemei de inginerie financiară va percepe beneficiarilor de garanții prevăzuți la alin. (1) numai prima de garantare, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei nr. 155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții. Nivelul primei de garantare se stabilește de către gestionarul schemei de inginerie financiară, conform normelor interne de administrare a riscului.--------------Alin. (5) al art. 22^1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 16 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011.(6) Termenul pentru care se alocă sume gestionarilor schemei de inginerie financiară nu poate depăși perioada de programare.(7) MADR, prin Direcția generală pescuit - Autoritate de Management pentru POP, va verifica modul în care sumele au fost utilizate de către acesta și se va asigura că fondurile alocate sunt administrate în mod corect și eficient.(8) Dobânda încasată de gestionarul schemei de inginerie financiară ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de MADR reîntregește sumele alocate din POP și se utilizează cu aceeași destinație, respectiv acordarea de garanții beneficiarilor prevăzuți la alin. (1).--------------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.  +  Articolul 22^2(1) MADR, prin Direcția generală pescuit - Autoritate de management pentru POP, acordă un avans pentru realizarea de investiții prin POP, astfel:a) de până la 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru solicitanții care sunt instituții publice, ale căror cereri de finanțare au fost selectate potrivit legii, cu posibilitatea retragerii de către Autoritatea de management pentru Programul operațional pentru pescuit (AMPOP) a părții de avans nejustificat de beneficiarul public înainte de ultima tranșă de plată;b) de până la 40% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile pentru solicitanții privați, ale căror cereri de finanțare au fost selectate, potrivit legii, într-o singură tranșă și se justifică până la ultima tranșă de plată;c) de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată."Acest avans se acordă beneficiarului pe baza facturii aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar prin prezentarea ordinului de plată aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul.(2) Plata avansului la beneficiarii privați trebuie să respecte următoarele reguli:a) să fie subordonată constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții eliberate de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Beneficiarii privați ai măsurilor finanțate prin POP sunt beneficiari ai garanțiilor acordate de către fondurile de garantare în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 332/2013;b) beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AMPOP a procedurii de achiziții, conform procedurilor de lucru ale acesteia;c) sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (1) vor fi recuperate de AMPOP prin executarea scrisorilor de garanție. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat;d) este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans și pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat.--------------Art. 22^2 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 70 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014, care introduce punctul 5 al art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.  +  Articolul 22^3Contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu beneficiarii prevăzuți la art. 22^2 constituie titlu executoriu.--------------Art. 22^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.  +  Articolul 22^4(1) Creanțele gestionarului schemei de inginerie financiară rezultate din contractele de garantare încheiate și plătite de către acesta pe seama sumelor alocate și executate de instituțiile de credit au regim de creanță bugetară.(2) Executarea silită a creanțelor bugetare prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în temeiul biletului la ordin emis de debitor, care reprezintă titlu executoriu, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, transmis de gestionarul schemei de inginerie financiară.(3) În cazul debitorilor aflați în procedura insolvenței, înscrierea la masa credală pentru creanțele prevăzute la alin. (1) se efectuează de către gestionarul schemei de inginerie financiară.(4) Sumele încasate potrivit alin. (2) și (3) au următoarea destinație:a) venituri ale bugetului de stat pentru componenta de cofinanțare publică;b) reîntregirea sumelor alocate programului din prefinanțarea și/sau contribuția financiară a Comunității Europene.(5) În biletul la ordin prevăzut la alin. (2), suma pe care debitorul se obligă să o plătească va fi înscrisă în moneda în care a fost acordat creditul.(6) Pentru neplata la scadența înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, debitorul datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale.--------------Art. 22^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.  +  Articolul 22^5(1) Sumele aferente schemei de inginerie financiară, cu excepția cheltuielilor aferente comisionului prevăzut la art. 22^1 alin. (2), atât pentru componenta de cofinanțare publică, cât și pentru prefinanțarea și/sau contribuția financiară a Comunității Europene, din cadrul POP, sunt prevăzute în bugetul MADR titlul 80 «Împrumuturi» .(2) Resursele returnate circuitului operațional din investițiile efectuate de instrumentele de inginerie financiară sau rămase după onorarea tuturor garanțiilor, atât cele aferente contribuției Comunității Europene, cât și cele aferente cofinanțării publice naționale vor fi recuperate de MADR de la gestionarul schemei de inginerie financiară și virate în contul de venituri ale bugetului de stat, în termen de 5 zile de la recuperarea acestora.--------------Art. 22^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.  +  Articolul 23În bugetul MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite și autoritate de management pentru POP, se va include suma necesară finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul axei Asistență tehnică.--------------Art. 23 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.  +  Articolul 24În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind integral la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, finanțate din FEP.--------------Art. 24 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 24^1În bugetele beneficiarilor publici finanțați integral sau parțial de la bugetul de stat, din venituri proprii sau bugetele fondurilor speciale, se cuprind integral sumele reprezentând finanțarea măsurilor cuprinse în cadrul axei «Asistență tehnică» din POP.--------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 25În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEP.--------------Art. 25 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 26(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora.--------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind, la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din FEP.--------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.(3) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1)-(3) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) Sumele reprezentând finanțarea în cadrul măsurilor cuprinse în POP se transferă de MADR beneficiarilor, așa cum sunt definiți în POP.(2) În cazul proiectelor de asistență tehnică aferente axei «Asistență tehnică» din POP, sumele reprezentând plata serviciilor/bunurilor se transferă prestatorilor/furnizorilor de MADR.--------------Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 28(1) După încasarea contribuției financiare a Comunității Europene aferente plăților efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanțare externă, MADR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.(2) Lunar, după autorizarea cererilor de plată privind plățile efectuate în cadrul axei «Asistență tehnică», MADR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene în contul de venituri ale bugetului de stat.(3) Pentru beneficiarii finanțați integral de la bugetul de stat, MADR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene în contul de venituri al bugetului de stat.(4) Sumele reprezentând cofinanțarea acordată de bugetul de stat beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat se virează de către MADR la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare în bugetul instituțiilor publice beneficiare. Poziția de cheltuieli bugetare la care se evidențiază sumele reprezentând cofinanțarea acordată de la bugetul de stat și modul în care se reflectă în execuția bugetară sumele respective se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(5) Pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele fondurilor speciale, MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat în conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale din care au fost finanțate proiectele respective.(6) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 25, MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora.(7) Beneficiarii prevăzuți la art. 25 care au utilizat sume din subvenția primită de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale pentru susținerea proiectelor destinate politicii agricole comune și de pescuit restituie din sumele rambursate de AFIR, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora, fondurile utilizate, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care au fost acordate subvențiile.--------------Alin. (7) al art. 28 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(8) În cazul în care restituirea subvenției menționate la alin. (7) se efectuează în anul bugetar următor, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(9) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 26 alin. (1), AFIR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri ale bugetelor locale.--------------Alin. (9) al art. 28 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(10) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 26 alin. (2), AFIR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora.--------------Alin. (10) al art. 28 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.--------------Art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 29Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 22 se stabilesc de MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite și de autoritate de management pentru POP, pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul POP.--------------Art. 29 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.  +  Articolul 30Disponibilitățile din fonduri nerambursabile FEP și fonduri publice, aferente sumelor alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a contribuției financiare a Comunității Europene și a cofinanțării publice prevăzute la art. 22, rămase la sfârșitul anului bugetar în contul MAPDR, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 30^1(1) Beneficiarul unui proiect finanțat din FEP are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006.(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente și informații.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din FEP, cofinanțarea și finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată, plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.--------------Alin. (3) al art. 30^1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 369 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.--------------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.  +  Secţiunea a 5-a Alte dispoziții privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR și FEP  +  Articolul 31(1) Fondurile prevăzute la art. 8, 19 și 29, cuprinse în bugetul MAPDR în calitate de ordonator principal de credite, sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEP și nu pot fi utilizate pentru finanțarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat.(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEP.(3) Se autorizează MAPDR să efectueze pe tot parcursul exercițiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare din FEGA, FEADR și FEP, precum și virări de credite de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 32(1) Sumele prevăzute la art. 13 lit. d) și art. 22 lit. d) se acordă prin AFIR și MAPDR următorilor beneficiari:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.a) instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale;b) autorități ale administrației publice locale sau entități publice finanțate integral din bugetele acestora;c) entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale;d) organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării rurale și de pescuit;e) organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică pentru activitatea desfășurată fără scop patrimonial.(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1), care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din FEADR și FEP, au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile stabilite prin normele metodologice.  +  Articolul 33Pentru derularea operațiunilor financiare aferente derulării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate de la bugetul de stat, din FEGA, precum și a proiectelor finanțate din FEADR și FEP, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții financiar-bancare.--------------Art. 33 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.  +  Articolul 33^1(1) Acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare aferente FEGA, FEADR și FEP se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, excluzând majorările de întârziere, este mai mare de 10 lei.(2) Pentru cererile de plată ale solicitanților de sprijin în cadrul schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafață în sectorul vegetal, eligibile la plată în urma controalelor efectuate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, autorizarea și efectuarea plății se fac numai pentru sume mai mari de 10 lei.(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care sumele de recuperat reprezintă exclusiv dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.--------------Alin. (3) al art. 33^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.--------------Art. 33^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 33^2(1) Debitele datorate de beneficiar, inclusiv dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, rezultate din derularea de către APIA a schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate prin FEGA și FEADR, se compensează cu creanțele beneficiarului respectiv, reprezentând sume cuvenite acestuia în temeiul angajamentelor legale încheiate cu agențiile de plată, până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor.(2) Compensarea prevăzută la alin. (1) se face de către APIA, din oficiu, numai pentru obligațiile rezultate din angajamentele legale încheiate de către aceasta direct cu beneficiarii-debitori, ori de câte ori constată existența unor creanțe reciproce.(3) În cazul compensărilor efectuate conform alin. (2), creanțele beneficiarului, așa cum sunt prevăzute la alin. (1), generate de derularea fondurilor europene pentru agricultură se compensează cu obligații ale acestuia, aferente aceluiași fond, urmând ca diferența rămasă să se compenseze cu obligațiile datorate celorlalte fonduri.--------------Art. 33^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010.  +  Capitolul III Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA și celor de la nivelul programelor PNDR și POP  +  Articolul 34(1) Proiectele implementate în cadrul programelor PNDR și POP sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor PNDR și POP pot fi anuale sau multianuale.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării programelor PNDR și POP se stabilesc având în vedere deciziile Comisiei Europene de adoptare a acestora și se reflectă în anexa la bugetul MAPDR.(4) În cazul plăților aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA, APIA efectuează angajarea cheltuielilor, lichidarea, ordonanțarea și plata acestora.(5) În cazul plăților aferente proiectelor implementate în cadrul programului PNDR, AFIR efectuează angajarea cheltuielilor, lichidarea, ordonanțarea și plata acestora.--------------Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(6) MAPDR îndeplinește funcția de autoritate de plată pentru Programul operațional pentru pescuit 2007-2013. În cazul plăților aferente proiectelor implementate în cadrul POP, MAPDR efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.--------------Alin. (6) al art. 34 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 35În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finanțelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 36Sumele neutilizate până la data de 31 decembrie 2008, rămase în contul de disponibil al MAPDR "Disponibil fonduri externe nerambursabile FEGA" se utilizează în continuare pentru finanțarea schemelor de sprijin direct și a măsurilor finanțate din FEGA, până la lichidarea lui.  +  Articolul 37(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 18 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 168/2008.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dispozițiile contrare acesteia nu sunt aplicabile derulării schemelor de sprijin direct, măsurilor finanțate din FEGA și proiectelor/propunerilor de proiecte finanțate din FEADR și FEP.  +  Articolul 38Până la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prevederile:a) Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare;b) Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008;c) Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 236/2008;d) Instrucțiunile pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 620/2008.  +  Titlul II Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului  +  Capitolul I Obiectul reglementat. Definiții  +  Articolul 39Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor comunitare acordate pentru implementarea programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului.  +  Articolul 40În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) fonduri externe nerambursabile - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunității Europene, cu titlu de contribuție financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu deciziile Comisiei;b) prefinanțare - sumele transferate de către Comisia Europeană sub forma avansurilor pentru susținerea începerii implementării proiectelor finanțate în cadrul programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului;c) fonduri publice - așa cum sunt definite de Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;d) structuri de implementare - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare ANPA;e) cofinanțarea publică - suma alocată de la bugetul de stat, pentru finanțarea contribuției naționale, ca parte a cheltuielilor publice totale eligibile alocate prin programul de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și prin programul de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, conform Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării, Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului, Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și Regulamentului (CEE) nr. 2.847/1993 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului, cu modificările și completările ulterioare;f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de ANPA pentru implementarea Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, care pot fi finanțate atât din fonduri externe nerambursabile, cât și din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;g) contribuție publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, format din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;h) programe - documente de programare elaborate de ANPA și aprobate de Comisia Europeană, respectiv Programul de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și Programul de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului;i) beneficiarul programelor - ANPA;j) valoare totală a proiectului - totalul cheltuielilor necesare implementării proiectelor aferente Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, format din contravaloarea contribuției financiare a Comunității Europene, cofinanțarea publică, precum și din cheltuieli publice, altele decât cele eligibile;k) Acordul interinstituțional - acordul încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetară și managementul financiar sănătos.  +  Capitolul II Managementul financiar al Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și al Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului  +  Articolul 41Guvernul, prin MAPDR, garantează corecta gestionare a contribuției financiare a Comunității Europene și asigură respectarea utilizării acesteia conform destinației stabilite prin Programul de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și prin Programul de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului.  +  Articolul 42(1) MAPDR asigură gestionarea contribuției financiare a Comunității Europene prin conturi deschise la instituții financiar-bancare, la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finanțelor Publice, deschis la Banca Națională a României.(2) Conturile aferente gestionării contribuției financiare a Comunității Europene și a contribuției publice naționale totale se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Disponibilitățile din contribuția financiară a Comunității Europene și sumele recuperate, reprezentând debite și sume neutilizate, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului, sunt purtătoare de dobândă. Dobânda se bonifică și se utilizează pentru finanțarea Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului.--------------Alin. (3) al art. 42 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 43Alocarea fondurilor externe nerambursabile de către Comunitatea Europeană se efectuează potrivit cerințelor prevăzute în cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituțional sau în alte documente, încheiate ori convenite între Comisia Europeană și Guvernul României.  +  Articolul 44(1) Fondurile externe nerambursabile aferente implementării Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului se alocă și se derulează în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.847/1993 al Consiliului și a programelor aprobate de Comisia Europeană.(2) Fondurile externe nerambursabile destinate efectuării cheltuielilor Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului se virează de către Comisia Europeană în două tranșe, astfel: o prefinanțare reprezentând echivalentul a 50% din contribuția comunitară stipulată în decizia de aprobare a programului național și o plată anuală a soldului după finalizarea programului.(3) Fondurile externe nerambursabile destinate efectuării cheltuielilor Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului se virează de către Comisia Europeană astfel: o prefinanțare reprezentând un avans de până la 50% din contribuția financiară prevăzută în decizia de aprobare a programului, plăți intermediare și plata finală a contribuției.  +  Capitolul III Contribuția publică națională  +  Articolul 45Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor aferente Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului se cuprind integral în bugetul MAPDR, ca ordonator principal de credite.  +  Articolul 46După autorizarea cheltuielilor, conform prevederilor comunitare și naționale, sumele cuvenite a fi rambursate din fonduri externe nerambursabile se virează de MAPDR, în conturile de venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 47În limita creditelor bugetare aprobate, MAPDR virează sumele cuvenite la ANPA.  +  Articolul 48Disponibilitățile din fondurile aferente derulării programelor, destinate finanțării acestora, rămase în conturile MAPDR la sfârșitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 49(1) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere deciziile anuale ale Comisiei Europene de adoptare a acestora și se reflectă în anexa la bugetul MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite.(2) Angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (1), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora se efectuează de ANPA.  +  Articolul 50În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finanțelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Titlul IIIModificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare  +  Articolul 51Art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției Fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:Art. 10. - (1) Creanțele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare încheiate și plătite de către fondurile de garantare pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în temeiul prezentei legi, executate de instituțiile de credit, au regim de creanță bugetară și sunt venituri ale bugetului de stat.------------Alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 218/2005 republicată de la art. 51 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009.(2) Executarea silită a creanțelor bugetare prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în temeiul biletului la ordin emis de debitor, care reprezintă titlu executoriu, potrivit legii, transmis de fondurile de garantare.(3) În cazul debitorilor aflați în procedura insolvenței, înscrierea la masa credală pentru creanțele prevăzute la alin. (1) se efectuează de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. sau Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii IFN - S.A., după caz.(4) Sumele încasate potrivit alin. (2) și (3) sunt venituri ale bugetului de stat.(5) În biletul la ordin prevăzut la alin. (2), suma pe care debitorul se obligă să o plătească va fi înscrisă în moneda în care a fost acordat creditul.(6) Pentru neplata la scadența înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, debitorul datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Șeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 17 iunie 2009.Nr. 74.  +  Anexă                                   NOTIFICARE                    aferentă Cererii de plată nr. .........    Beneficiar .....................    Cod fiscal beneficiar .............    Tel. .../fax ..../e-mail .............    Nr. contract de finanțare ................    Denumirea proiectului ......................    Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziționate/serviciilor prestate
  Nr. crt.Categorii de cheltuielieligibile [1] Descrierea activitățiiContract de achizițienr. .... Factura Denumirea furnizoruluiCodul de identificare fiscală al furnizorului Valoarea cheltuielilorsolicitate în baza facturilor acceptate la plată [2] Valoarea Cheltuielilor deplătit de către beneficiar dinfonduri virate deAFIRValoarea cheltuielilor deplătit de către beneficiar dinfonduri proprii
  Numărul/data Valoarea facturiiValoareafără TVA TVA aferentă FărăTVA TVA aferentăFără TVA TVA aferentă
  FărăTVATVAaferentă
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
   ... ...  ... ......... ... ... ... ... ... ... ...
   ... ...  ... ......... ... ... ... ... ... ... ...
   Total:              
      [1] Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare și liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.    [2] Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiarul privat în prezenta cerere de plată în baza facturiloracceptate la plată de către beneficiari privați, inclusiv contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, în cazul în carereprezintă cheltuială eligibilă.           [semnătura] [ștampila]---------Anexa a fost introdusă de pct. 5 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014, având conținutul prevăzut în anexa din același act normativ.-------