HOTĂRÂRE nr. 55 din 16 ianuarie 2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea rabiei la vulpe în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 24 ianuarie 2008  (la 29-08-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea rabiei la vulpe în România, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa nr. 1. (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )  +  Articolul 2Programul se aplică pe teritoriul României, cu respectarea legislației în vigoare, în relație cu evoluția endemică a rabiei la populația de vulpi din fondul forestier național și vegetația forestieră din afara acestuia, precum și de pe celelalte categorii de terenuri. (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )  +  Articolul 3Fondurile necesare pentru realizarea acțiunilor din cadrul Programului, aferente Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate acestei instituții.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este autoritatea sanitar-veterinară competentă pentru supravegherea, implementarea și controlul Programului.(2) Atribuțiile autorităților responsabile pentru aplicarea Programului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Vaccinarea orală a vulpilor se aplică ținându-se cont de recomandarea Comisiei Europene, în baza solicitărilor formulate de România.  +  Articolul 6Vaccinurile utilizate trebuie să fie imunogene, inofensive și produse pentru principalele animale susceptibile la rabie, astfel încât să fie utilizate în mai multe campanii de vaccinare, stabilite pe parcursul anului, indiferent de condițiile de mediu. (la 29-08-2018, sintagma: turbare a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )  +  Articolul 7(1) Programul de vaccinare orală se desfășoară conform prevederilor deciziilor grant anuale ale Comisiei Europene și se realizează în două campanii anuale. (la 29-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) (2) În situații epidemiologice deosebite, determinate de creșterea numărului focarelor de rabie la animale sălbatice și domestice, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate dispune aplicarea de vaccinări orale suplimentare față de vaccinările aplicate potrivit Programului prevăzut la alin. (1).-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012. (la 29-08-2018, sintagma: turbare a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )  +  Articolul 8(1) Programul de vaccinare orală a vulpilor se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.(2) Vaccinarea orală a vulpilor se face prin distribuirea momelilor vaccinale cu ajutorul avioanelor sau elicopterelor, pe suprafețe întinse sau în zonele greu accesibile, iar în jurul localităților, manual, prin gestionarii fondurilor de vânătoare, cu asistență din partea medicilor veterinari oficiali.  +  Articolul 9(1) Se învestește Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, unitate de achiziții centralizată, în sensul prevederilor art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru achiziționarea produselor necesare implementării pe teritoriul României a Programului de vaccinare orală împotriva rabiei. (la 29-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) (2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în calitate de unitate de achiziții centralizată, are dreptul de a atribui, în condițiile legii, contracte de achiziție publică necesare pentru implementarea programului de vaccinare prevăzut la alin. (1), în numele și pentru direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București.(3) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București încheie și derulează contractele de achiziție publică cu operatorii economici ale căror oferte au fost stabilite ca fiind câștigătoare în urma procedurilor de atribuire aplicate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Articolul 10Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București monitorizează și gestionează circulația vaccinului antirabic pe teritoriul de competență și asigură instruirea personalului responsabil cu vaccinarea în legătură cu respectarea condițiilor de transport, depozitare și aplicare a momelilor vaccinale, utilizate conform recomandărilor producătorului.  +  Articolul 11(1) Gestionarii fondurilor de vânătoare, administrațiile ariilor protejate și vânătorii au obligația să comunice medicului veterinar concesionar de pe raza localității respective modificările apărute în comportamentul vulpilor.(2) Gestionarii fondurilor de vânătoare și administrațiile ariilor protejate împreună cu medicii veterinari oficiali asigură prelevarea de probe pentru efectuarea examenelor de laborator.  +  Articolul 12(1) Vânătorii și persoanele cu atribuții de pază și ocrotire a vânatului care aduc, la solicitarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, exemplarele de vulpe împușcate la laboratoarele de diagnostic județene ori naționale, în vederea evaluării vaccinării prin punerea în evidență a markerului tetraciclină și a nivelului anticorpilor postvaccinali, sunt recompensați cu suma de 50 lei/animal, fără TVA.(2) Vânătorii și persoanele cu atribuții de pază și ocrotire a vânatului care aduc la laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, cu respectarea condițiilor sanitar-veterinare legale privind recoltarea și transportul probelor, vulpile și șacalii găsiți morți sau uciși din cauza suspiciunii de rabie, pe raza teritorială a fondurilor cinegetice, sunt recompensați cu o sumă echivalentă în lei, fără TVA, a 50 euro/animal, conform deciziilor grant anuale ale Comisiei Europene.(3) Sumele sunt acordate cu titlu de recompensă pentru maximum 1.200 de vulpi și/sau șacali la nivel național.(4) Persoanele care aduc vulpi la laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene trebuie să beneficieze, în prealabil, de o instruire corespunzătoare din partea medicilor veterinari oficiali din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene.(5) Persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (2), care notifică direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene cu privire la existența unor cadavre de vulpi sau șacali, în zonele adiacente drumurilor publice, pe raza teritorială a localităților, în cadrul sau în vecinătatea exploatațiilor, sunt recompensate cu o sumă echivalentă în lei, fără TVA, a 50 euro/animal, conform deciziilor grant anuale ale Comisiei Europene, cu încadrarea în numărul maxim de vulpi sau șacali prevăzut la alin. (3). (la 29-08-2018, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează procedura pentru realizarea testărilor prin examene de laborator de către Laboratorul Național de Referință pentru diagnosticul rabiei din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală și se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )  +  Articolul 14Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloș
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Radu Roatiș Chețan
  Ministrul apărării,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Iulian Buga,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 16 ianuarie 2008.Nr. 55.  +  Anexa nr. 1PROGRAM STRATEGICprivind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România  +  Anexa nr. 2
  ATRIBUȚIILE
  autorităților responsabile pentru aplicarea Programului
  I. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea aplicării și monitorizării Programului, are următoarele atribuții:a) promovează Programul;b) elaborează procedurile specifice privind monitorizarea și implementarea Programului, precum și pe cele menționate în anexa nr. 1;c) elaborează, monitorizează și controlează aplicarea măsurilor specifice, în conformitate cu Programul;d) întocmește, prezintă, transmite și susține Programul și toate documentele aferente acestuia în relație cu serviciile specializate ale Comisiei Europene;e) evaluează și gestionează datele privind evoluția rabiei; (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) f) inițiază măsurile necesare alocării fondurilor pentru acoperirea costurilor generate de combaterea și eradicarea rabiei, prin:(i) asigurarea personalului sanitar-veterinar și a personalului auxiliar pentru implementarea măsurilor de control al bolii;(ii) asigurarea echipamentelor și momelilor necesare gestionării eficiente a evoluției bolii;(iii) asigurarea fondurilor necesare vaccinării orale a vulpilor;(iv) asigurarea fondurilor necesare pentru recompense. (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) II. Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, în vederea aplicării și monitorizării Programului, au următoarele atribuții:a) procesează, evaluează și gestionează datele privind evoluția rabiei pe teritoriul județului; (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) b) implementează, monitorizează și controlează măsurile precizate în Program;c) asigură cooperarea dintre medicii veterinari oficiali, gestionarii fondurilor de vânătoare și reprezentanții administrațiilor ariilor protejate;d) asigură cooperarea cu gărzile forestiere; (la 29-08-2018, sintagma: inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) e) instruiesc personalul sanitar-veterinar și personalul din fondurile de vânătoare în legătură cu prelevarea de probe și trimiterea acestora către laborator;f) urmăresc respectarea măsurilor prevăzute în Program de către gestionarii fondurilor de vânătoare.III. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală din subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea aplicării și monitorizării Programului, are următoarele atribuții:a) elaborează Manualul de diagnostic pentru rabie; (la 29-08-2018, sintagma: turbare a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) b) elaborează procedurile specifice privind prelevarea de probe, pregătirea și transportul acestora către laborator;c) coordonează tehnic, prin Laboratorul Național de Referință pentru rabie, laboratoarele sanitar-veterinare din structura direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu privire la supravegherea, monitorizarea și diagnosticarea rabiei în România. (la 29-08-2018, sintagma: turbare a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) d) centralizează și raportează Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor datele referitoare la testele de laborator și rezultatele acestora, aferente implementării Programului;-------------Lit. d) de la pct. III din anexa 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012.e) analizează datele centralizate potrivit dispozițiilor lit. d), transmite Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor concluziile rezultate din analiza efectuată și stabilește împreună cu această autoritate concluziile implementării fiecărei campanii din cadrul Programului.-------------Lit. e) de la pct. III din anexa 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012.III^1. Atribuțiile Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, în vederea aplicării și monitorizării Programului, sunt următoarele:a) prelevează probe de momeli vaccinale la recepția și în cursul distribuirii acestora;b) realizează controlul de laborator al momelilor vaccinale, utilizând metode acreditate potrivit prevederilor legale în vigoare.-------------Pct. III^1 din anexa 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012.IV. Ministerul Apelor și Pădurilor, în vederea aplicării Programului, are următoarele atribuții:-----Partea introductivă a pct. IV. din anexa 2 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012, sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Mediului și Pădurilor" (la 29-08-2018, sintagma: Ministerul Mediului și Pădurilor a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) a) colaborează cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în vederea realizării controlului și eradicării rabiei; (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) b) elaborează cadrul legislativ din domeniul său de competență, referitor la controlul și eradicarea rabiei; (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) c) asigură respectarea cerințelor sanitar-veterinare privind desfășurarea acțiunilor de vânătoare în legătură cu controlul și eradicarea rabiei. (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) V. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice și gărzile forestiere, în vederea aplicării Programului, au următoarele atribuții: (la 29-08-2018, sintagma: inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 ) a) monitorizează implementarea măsurilor de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare și al administrațiilor ariilor protejate, conform Programului;b) cooperează cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, în vederea implementării Programului.VI. Ministerul Administrației și Internelor, împreună cu autoritățile vamale, aplică măsurile impuse de autoritatea sanitar-veterinară centrală la punctele de trecere a frontierei.-------------Pct. VI. anexa 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012, sintagma "Ministerul Internelor și Reformei Administrative" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Administrației și Internelor".VII. Ministerul Apărării Naționale, la solicitarea autorităților sanitar-veterinare, poate pune la dispoziția acestora informații geografice analogice și digitale, cu respectarea legislației în vigoare, pentru direcționarea măsurilor de control al bolii.-------------Pct. VII. anexa 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012, sintagma "Ministerul Apărării" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Apărării Naționale".VIII. Ministerul Afacerilor Externe facilitează cooperarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor cu instituțiile competente din țările vecine în vederea eficientizării acțiunilor de eradicare a rabiei la vulpe. (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )
  ------