HOTĂRÂRE nr. 51 din 15 februarie 2018privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, precum și al art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea pentru: dezvoltare regională, coeziune și dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, disciplina în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură, amenajarea spațiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuințe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune și dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcții, descentralizare, reformă și reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate și finanțe publice locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, ajutor de stat aprobat de autoritățile administrației publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea și controlul utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, împreună cu ministerele de resort, realizează politica guvernamentală pentru domeniile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 2Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are sediul în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, latura nord, sectorul 5, și își desfășoară activitatea în spații din următoarele sedii din București: Bulevardul Libertății nr. 16 (tronsoanele I, V și VI) latura nord, sectorul 5, Bulevardul Libertății nr. 14 (tronsoanele V și VI) latura sud, sectorul 5, și Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute sau utilizate în condițiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercită în domeniile sale de activitate următoarele funcții:a) de planificare strategică;b) de reglementare și avizare;c) de reprezentare;d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;e) de administrare;f) de implementare și gestionare a programelor finanțate din fonduri europene, naționale, precum și din alte surse legal constituite;g) de monitorizare și control;h) de coordonare;i) de certificare pentru programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020.  +  Articolul 4(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru: Programul operațional regional 2007-2013 și 2014-2020, Programul operațional «Inițiativa pentru IMM-uri», Programul operațional «Dezvoltarea capacității administrative» 2007-2013 și Programul operațional «Capacitate administrativă» 2014-2020. (la 28-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 641 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 28 august 2018 ) (2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercită funcțiile de autorități de management/autorități comune de management, autorități naționale, secretariat tehnic comun, puncte de contact/puncte naționale de contact/persoane naționale de contact, sistem național de control de prim nivel pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC și din fonduri naționale, precum și funcțiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanțate din ENI-CBC, astfel:a) autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;b) autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia;c) autoritatea comună de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;d) autoritatea comună de management și secretariatul tehnic comun pentru Programul operațional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“;e) autoritatea națională pentru Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;f) autoritatea națională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013;g) autoritatea națională și Punctul național de contact pentru Programul operațional „Sud-Estul Europei“;h) autoritatea națională și Punctul național de contact pentru Programul de cooperare interregională INTERREG IV C;i) autoritatea națională pentru Programul pentru rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II;j) autoritatea națională pentru Programul ESPON 2013 - Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale;k) autoritatea națională și persoana națională de contact pentru Programul operațional INTERACT II 2007-2013;l) autoritatea națională și Punctul central național pentru Programul Rețeaua europeană de cunoștințe în urbanism;m) punctul național de contact pentru Programul operațional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013;n) sistem național de control de prim nivel responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“, Programului ENPI-CBC Ungaria-Slovacia- România-Ucraina 2007-2013, Programului operațional „Sud-Estul Europei“, Programului de cooperare interregională Interreg IV C, Programului pentru rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II, Programului ESPON 2013 - Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale, Programului operațional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013 și de beneficiarii de asistență tehnică în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“, Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programului operațional „Sud-Estul Europei“ și pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în care participă beneficiari din România în perioada 2014-2020;o) autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria;p) autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria;q) autoritatea de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;r) autoritatea de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020;s) autoritatea de management pentru Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020;ș) autoritatea de management pentru Programul operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020;t) autoritatea națională pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020;ț) autoritatea națională pentru Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020;u) autoritatea națională pentru Programul operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020;v) autoritatea națională pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;w) autoritatea națională pentru Programul transnațional „Dunărea“ 2014-2020;x) Autoritatea națională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;y) Autoritatea națională pentru Programul de cooperare URBACT III;z) Autoritatea națională pentru Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020;aa) autoritatea națională pentru Programul de cooperare ESPON 2020;bb) autoritate națională pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în care participă beneficiari din România în perioada 2014-2020;cc) punctul național de contact aferent Programului transnațional „Dunărea“ 2014-2020, punctul național URBACT aferent programului URBACT III, punctul național de contact aferent programului INTERREG EUROPE, persoana națională de contact aferentă programului INTERACT III 2014-2020, punct de contact și reprezentant al României în cadrul Grupului director al Ariei prioritare 10 „Ameliorarea Capacității administrative și cooperării instituționale“ a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, punctul național de contact ESPON în România;dd) punctul de contact în materie de control responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020 și al Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;ee) sistem național de control de prim nivel responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014--2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnațional „Dunărea“ 2014-2020, Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului de cooperare URBACT III și de beneficiarii de asistență tehnică în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria, Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, și al Programului transnațional „Dunărea“ 2014-2020;ff) unitatea de certificare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.(3) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice își desfășoară activitatea Agenția de Implementare pentru programele PHARE - Coeziune Economică și Socială și PHARE - Cooperare Transfrontalieră.(4) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se organizează și funcționează Organismul intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 „Îmbunătățirea mediului înconjurător“, din cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.(5) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigură coordonarea Ariei prioritare 3 „Turism, cultură, contacte directe între oameni“ din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și asigură punctul de contact și reprezentarea României în cadrul Grupului director al Ariei prioritare 10 „Ameliorarea Capacității administrative și cooperării instituționale“ a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.  +  Articolul 5Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are următoarele atribuții:1. realizează Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;2. elaborează strategii, politici, programe și planuri pentru domeniile sale de activitate;3. elaborează și coordonează, împreună cu ministerele de resort, implementarea de strategii și politici în domeniul reformei administrativ-teritoriale și în domeniul fiscal-bugetar local;4. elaborează și monitorizează strategii și programe de dezvoltare a infrastructurii unităților administrativ-teritoriale, cu finanțare internă și/sau externă;5. colaborează cu ministerul de resort și aplică măsurile necesare în domeniul său de activitate pentru implementarea sistemului e-guvernare;6. stabilește, în condițiile legii, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pentru programele pe care le gestionează, pe care le supune informării și/sau analizei Guvernului, după caz;7. îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participă la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență;8. dezvoltă parteneriatul cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;9. coordonează procesul de reformă a administrației publice centrale și locale, descentralizare și reorganizare administrativ-teritorială a țării;10. coordonează procesul de elaborare de către ministerele de resort a standardelor de calitate și a standardelor de cost pentru serviciile publice descentralizate;11. elaborează, coordonează și implementează, împreună cu ministerele de resort, politicile fiscal-bugetare locale;12. sprijină autoritățile administrației publice locale prin promovarea de măsuri privind creșterea capacității administrativ-financiare și eficientizarea serviciilor publice prestate cetățeanului;13. dezvoltă împreună cu Ministerul Finanțelor Publice sistemul de echilibrare financiară a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanță și capacitatea administrativ-financiară a acestora, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de investiții publice;14. reglementează și monitorizează serviciile comunitare de utilități publice;15. promovează proiectele de acte normative înaintate de către autoritățile publice prevăzute la art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009; 16. asigură fundamentarea politicilor de dezvoltare națională, regională și locală prin elaborarea de analize teritoriale și utilizarea instrumentelor de monitorizare și analiză a stării teritoriului;17. implementează proiecte în parteneriat public-privat sau proiecte de regenerare urbană de utilitate publică, inclusiv împreună cu alte autorități publice de la nivel central și local;18. reglementează, monitorizează și implementează măsurile pentru înființarea, sprijinirea și dezvoltarea parcurilor industriale și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în materia ajutoarelor de stat;19. realizează promovarea unor programe naționale care să finanțeze activități și acțiuni necesare asigurării dezvoltării durabile și echilibrate a teritoriului național, întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, protejarea și promovarea patrimoniului național, precum și creșterea calității locuirii în cadrul așezărilor umane;20. gestionează domeniul cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale;21. gestionează domeniul amenajării teritoriului, urbanism, mobilitate urbană și arhitectură, domeniul lucrărilor publice, domeniul construcțiilor, gestiunii și dezvoltării imobiliar-edilitare;22. asigură, prin structurile de specialitate, disciplina și calitatea în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului, autorizarea execuției lucrărilor de construcții și avizarea documentațiilor tehnico-economice, conform legii;23. gestionează domeniul locuirii, locuințelor și al clădirilor de locuit, al reabilitării termice și al eficienței termice a clădirilor;24. îndeplinește atribuțiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative;25. gestionează, potrivit competențelor sale, instrumentul de preaderare PHARE;26. participă la dezvoltarea, armonizarea și funcționarea cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru implementarea, gestionarea și controlul instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, fondurilor europene post 2020 și a instrumentelor de preaderare PHARE;27. contribuie la procesul de negociere, modificare, monitorizare și evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020 și realizează procesul de elaborare, negociere, modificare, implementare, monitorizare și evaluare a programelor finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 aflate în coordonarea sa;28. elaborează cadrul normativ național și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;29. inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative, proiecte de acorduri internaționale, norme, instrucțiuni și metodologii specifice în domeniile sale de activitate;30. emite avizele și aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;31. organizează sistemul de elaborare, avizare și aprobare a reglementărilor tehnice și economice pentru domeniile sale de activitate, precum și documentarea specialiștilor, în condițiile legii;32. emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții publice de interes național din competența de aprobare a Guvernului și avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare;33. avizează documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, conform legii;34. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;35. coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente și participă la elaborarea programelor pentru educarea populației privind comportarea în caz de seisme;36. îndrumă și sprijină autoritățile administrației publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale elaborate pe domeniile de reglementare ale ministerului și în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin;37. avizează acordurile și convențiile de cooperare pe care autoritățile administrației publice locale le încheie cu autorități ale administrației publice locale din alte țări;38. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei și a programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate în administrația publică;39. colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice în vederea dezvoltării de sisteme de monitorizare și analiză a modului de formare și de execuție a bugetelor locale, în scopul creșterii capacității administrative și financiare a autorităților administrației publice locale;40. emite ordine și instrucțiuni, potrivit competențelor sale, privind procesul de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, în vederea implementării corecte și eficiente a acestora, pentru programele pe care le gestionează potrivit art. 4 alin. (1) și (2);41. asigură în numele statului român și al Guvernului României, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;42. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și cu organizații similare din alte state, precum și cu organisme internaționale în domeniile sale de activitate;43. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate;44. inițiază și negociază, în conformitate cu împuternicirea acordată de Guvern, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora în domeniile sale de activitate;45. reprezintă interesele autorităților administrației publice locale în Guvern;46. asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa;47. emite avize și aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri europene, din fonduri speciale și din credite garantate de stat, precum și pentru lucrările de interes național care sunt finanțate din alte surse;48. asigură președinția și secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe, evaluează și propune spre avizare Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe studiile de fezabilitate aferente investițiilor publice de interes național din competența de aprobare a Guvernului;49. organizează și asigură funcționarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții: verificatori de proiecte, experți tehnici, precum și auditori energetici pentru clădiri;50. îndeplinește rolul de autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcții;51. asigură organizarea și funcționarea Comisiei naționale de inginerie seismică;52. asigură organizarea și funcționarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrările de interes național, potrivit legii;53. asigură organizarea și funcționarea Consiliului tehnic permanent pentru construcții;54. îndeplinește rolul de autoritate de recunoaștere și desemnare pe plan național, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformității produselor pentru construcții;55. asigură organizarea și funcționarea Comisiei de recunoaștere și desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții și a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;56. asigură Secretariatul Centrului Național pentru Așezări Umane (CNAU-HABITAT); 57. asigură organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Dezvoltare Teritorială, în vederea fundamentării tehnice a emiterii avizului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru documentații de amenajarea teritoriului și urbanism;58. asigură Secretariatul Comitetului de amenajare a spațiului maritim;59. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acționare, pe plan central și local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului național de management al situațiilor de urgență;60. îndeplinește rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008, cu modificările și completările ulterioare;61. propune Guvernului nominalizarea reprezentanților acestuia și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale în comitetele și/sau comisiile constituite la nivelul Consiliului Europei;62. coordonează și asigură președinția Comitetului interministerial privind Strategia națională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030;63. închiriază/concesionează, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare; sumele obținute din chirii/redevențe constituie venituri la bugetul de stat;64. poate închiria/concesiona, primi în administrare sau utiliza, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată;65. inițiază, finanțează și/sau gestionează/implementează, în condițiile legii, programe și proiecte de dezvoltare de interes național, regional și local în domeniile pentru care are competență, conform legii;66. elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării, monitorizării și controlului programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;67. asigură, în condițiile legii, managementul fondurilor publice europene și naționale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;68. programează, monitorizează și controlează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniile de competență ale ministerului, inclusiv pentru perioada post 2020;69. asigură îndeplinirea funcției de autoritate de certificare, potrivit art. 126 și 137 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria și Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;70. contribuie la coordonarea activității birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră și a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în scopul implementării programelor de dezvoltare regională și de cooperare transfrontalieră;71. avizează statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale agențiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/ punctelor de contact și ale altor organisme de interes public care desfășoară activități în domeniile sale de activitate;72. coordonează și/sau realizează procesul de pregătire a cadrului organizatoric și procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA 2007-2013, POCA 2014-2020 și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENI-CBC și IPA-CBC, precum și pentru perioada post 2020;73. coordonează și/sau realizează procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR 2014-2020, elaborarea POCA 2014-2020, și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENI-CBC și IPA-CBC, precum și pentru perioada post 2020;74. elaborează rapoartele anuale/finale de implementare solicitate de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene, pentru programele europene pe care le gestionează;75. asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor europene pe care le gestionează;76. coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare și a Planului multianual de evaluare pentru toate programele europene pe care le gestionează;77. gestionează legătura cu instituțiile naționale și internaționale și cu unitățile de management de program din țările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum și pe parcursul implementării programelor;78. coordonează activitatea specifică legată de închiderea programelor care au beneficiat de asistență din partea Uniunii Europene prin PHARE - Coeziune economică și socială și PHARE - Cooperare transfrontalieră, precum și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC și IPA-CBC;79. organizează și finanțează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecții și baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional și local, precum și pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în infrastructura națională de date spațiale pentru asigurarea interoperabilității și compatibilității informațiilor la nivel național, regional, local și în perspectiva europeană, precum și pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare;80. organizează, coordonează și implementează sistemul informațional specific domeniilor sale de activitate și emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaționale;81. asigură monitorizarea derulării investițiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanțează;82. aprobă și urmărește realizarea programelor și proiectelor de infrastructură, construcții și lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;83. exercită activități de audit intern și control la nivelul programelor pentru care îndeplinește rolul de autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate națională, punct național de contact, punct național/persoană națională de contact;84. colaborează/cooperează cu:(i) structurile implicate în activitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene și asigură comunicarea cu acestea;(ii) instituțiile care au atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, în condițiile prevăzute de lege;(iii) inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor acestora prevăzute de art. 12 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, pe domeniile de competență;(iv) instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene;85. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a resurselor din credite interne și externe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;86. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă și restructurare a administrației publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene și cu legislația internă, și asigură realizarea strategiilor și programelor în domeniul său de activitate;87. efectuează controale privind gestionarea și utilizarea fondurilor din cadrul programelor prevăzute la art. 4 în vederea implementării corecte și eficiente a acestora;88. solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate, în condițiile legii;89. asigură protecția informațiilor clasificate naționale, ale Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;90. finanțează, în condițiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română ale standardelor și, după caz, ale anexelor naționale pentru aplicarea euro codurilor din domeniul construcțiilor;91. susține și mediază constituirea de parteneriate/platforme de colaborare la nivel central și local în domeniile sale de activitate;92. inițiază, împreună cu instituțiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;93. realizează cercetări sociologice, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;94. contractează, în condițiile legii, servicii specializate, în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;95. editează, direct sau prin unitățile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;96. organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;97. monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;98. asigură organizarea și funcționarea Centrului operativ pentru situații de urgență;99. asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;100. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul și parteneriatul social cu confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național;101. cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control specifice programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană;102. cooperează cu Autoritatea de certificare și plată și cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană 2007-2013;103. îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile de comunicare și informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, al fondurilor de cooperare teritorială europeană și al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;104. primește fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programul operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020;105. gestionează legătura cu instituțiile naționale și internaționale și cu unitățile de management de program din țările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum și pe parcursul implementării programelor;106. îndeplinește atribuțiile aferente implementării Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul structurii proprii;107. contribuie la elaborarea poziției României cu privire la propunerile de politici și reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale și fondurilor europene și de coeziune, programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională post-2020, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene; 108. stabilește, în condițiile legii, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării și/sau analizei Guvernului, după caz;109. asigură participarea reprezentanților ministerului în comisiile, comitetele și consiliile din care face parte conform legii;110. asigură, după caz, președinția, secretariatul sau participarea în comitetele și în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;111. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă de la nivelul structurilor aflate în subordinea ministerului, potrivit competențelor sale.  +  Articolul 6(1) Atribuțiile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorități sau instituții publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorități sau societăți comerciale autorizate, în condițiile legii.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate solicita, pe bază de protocol, informații necesare realizării obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finanțelor Publice sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, informații privind datele înregistrate în Registrul comerțului computerizat, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și Cartea funciară.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Articolul 7În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și, în condițiile legii, cu orice alte persoane juridice și persoane fizice.  +  Articolul 8În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autorizat:a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate în domeniile de activitate;c) să încheie protocoale/acorduri de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuțiilor sale, potrivit legii;e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și europene în domeniile sale de activitate;g) să aplice sancțiuni prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente și încadrarea personalului se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este de 920, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.(4) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(5) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, se pot organiza direcții, servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice desemnează dintre specialiștii săi consilieri și/sau experți care își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detașat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a-și desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de șapte, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.(2) Personalului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice trimis în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.  +  Articolul 11(1) Agenția de implementare pentru programele PHARE, autoritățile de management, autoritățile comune de management și autoritățile naționale pot delega atribuții privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autoritățile de management, autoritățile comune de management și autoritățile naționale pot înființa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, structura care, din punct de vedere organizațional, corespunde necesităților îndeplinirii acestui obiectiv.(2) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se pot organiza și pot funcționa unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, unități de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/ supervizarea proiectelor finanțate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului.(3) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UMP/UCP și, după caz, numărul de unități sunt prevăzute în documentele de programare și actele normative aferente proiectului și se aprobă prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.(4) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice numește personalul UMP/UCP și stabilește competențele directorului acestuia.(5) Pentru implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene nerambursabile, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate înființa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal încadrat suplimentar peste numărul maxim de posturi stabilit la art. 9 alin. (3), pe posturi în afara organigramei, cu contract individual de muncă pe durată determinată pe perioada implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(6) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (5), precum și încadrarea și salarizarea personalului aferent se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în condițiile legii.(7) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice numește personalul UIP și stabilește competențele conducătorului acesteia, în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se asigură de către ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.(2) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare persoanelor din subordine.(3) În fața autorităților jurisdicționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.(4) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(5) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice este președintele Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(7) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pot fi delegate atribuții.(8) În cazul în care ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condițiile legii.  +  Articolul 13(1) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice este ajutat în activitatea sa de 6 secretari de stat și 4 subsecretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.(2) Secretarii de stat și subsecretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.(3) Secretarul general și, respectiv, secretarii generali adjuncți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ori încredințate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(5) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale și administrației publice funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.(6) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.  +  Articolul 14(1) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea sau din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt prevăzute în anexa nr. 3.(3) Conducătorii instituțiilor și unităților prevăzute la alin. (1) și (2) sunt numiți și revocați în/din funcție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 15(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosință gratuită unor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii.  +  Articolul 16(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are în dotare, pentru activități specifice desfășurate, un număr de 99 de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit prin ordin al ministrului pentru fiecare autoturism.(2) Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.(3) Persoanele care au atribuții în domeniul de activitate al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pot folosi mijloacele de transport din parcul auto al instituției în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 17Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice numește și eliberează din funcție personalul instituției alcătuit din funcționari publici și personal angajat cu contract individual de muncă.  +  Articolul 18Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale generale și specifice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate colabora cu specialiști în diverse domenii de activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 19Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se constituie prin preluarea parțială a patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018.  +  Articolul 20Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 16 ianuarie 2017.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 februarie 2018.Nr. 51.  +  Anexa nr. 1
  Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
   +  Anexa nr. 2I. Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice1. Agenția Națională a Funcționarilor Publici2. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice3. Inspectoratul de Stat în Construcții4. Institutul Național de Administrație.II. Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației PubliceAgenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară  +  Anexa nr. 3Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice1. Agenția Națională pentru Locuințe2. Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.-----