DECIZIA nr. 350 din 22 mai 2018referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și ale art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 22 august 2018



  Valer Dorneanu- președinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ștefan Minea- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Patricia Marilena Ionea- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, ale art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, precum și ale art. 40 pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, excepție ridicată de Constantin Bâjbâiac și alții în Dosarul nr. 3.834/86/2016 al Tribunalului Suceava - Secția I civilă și care constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 61D/2017.2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că dispozițiile de lege criticate nu sunt contrare art. 16 din Constituție, întrucât tratamentul juridic diferit invocat de autorii excepției este justificat de situația diferită a categoriilor sociale comparate. Diferența constă, în primul rând, în faptul că pensia de serviciu acordată magistraților se acordă având în vedere statutul constituțional al acestora.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 9 ianuarie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 3.834/86/2016, Tribunalul Suceava - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, ale art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, precum și ale art. 40 pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. Excepția a fost ridicată de Constantin Bâjbâiac și alții cu prilejul soluționării unei cauze privind recalcularea pensiilor.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia arată că dispozițiile de lege criticate, care prevăd că nu sunt considerate venituri de natură salarială sau asimilate salariilor plățile compensatorii și ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie, astfel că acestea nu se includ în baza de calcul pentru stabilirea pensiilor acordate cadrelor militare, sunt discriminatorii. În acest sens arată că se creează o situație inechitabilă în raport cu beneficiarii altor tipuri de pensii speciale, cărora aceleași drepturi le sunt incluse în baza de calcul al pensiei.6. Tribunalul Suceava - Secția I civilă consideră că dispozițiile de lege criticate sunt în acord cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de pensionari militari, în mod egal, neavând relevanță faptul că, pentru alte categorii de pensionari, drepturile de pensie sunt stabilite după alte modalități de calcul.7. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.8. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată. În acest sens invocă jurisprudența Curții Constituționale prin care s-a statuat, în esență, că situația cadrelor militare este diferită de cea a altor categorii de persoane care beneficiază de pensii speciale. Astfel, sunt amintite Decizia nr. 475 din 23 septembrie 2014 și Decizia nr. 192 din 2 aprilie 2013.9. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale. Astfel, arată că prevederea altor condiții de înscriere la pensie și a altor criterii de calculare a pensiilor, în alte legi speciale, pentru anumite categorii de cetățeni, aflate în situații distincte ce sunt determinate de natura profesiei și a funcțiilor lor, nu dau caracter discriminator textelor de lege supuse analizei de constituționalitate.10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.12. Obiectul excepției de neconstituționalitate, potrivit încheierii de sesizare, îl constituie dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011, cele ale art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, precum și cele ale art. 40 pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015. Curtea apreciază că, în realitate, critica de neconstituționalitate vizează dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 și pe cele ale art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările aduse prin art. 40 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015. Dispozițiile de lege criticate au următoarea redactare:– Art. 8 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011: (2) Nu sunt considerate venituri de natură salarială sau asimilate salariilor următoarele sume: [...]g) plățile compensatorii și ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;– Art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 223/2015: (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), în care nu se includ: [...]h) plățile compensatorii și ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;.13. Autorii excepției de neconstituționalitate consideră că aceste texte de lege contravin prevederilor art. 16 din Constituție, referitoare la egalitatea în drepturi a cetățenilor.14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate se referă la unele venituri care nu sunt incluse în baza de calcul în funcție de care se stabilește pensia acordată beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.15. Referitor la această reglementare, Curtea reține că, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituție, „Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. [...]“ Aceste prevederi au fost interpretate în jurisprudența sa în sensul că acordă în exclusivitate legiuitorului „atribuția de a stabili condițiile și criteriile de acordare a acestor drepturi, inclusiv modalitățile de calcul al cuantumului lor [...]. Acesta, în considerarea unor schimbări intervenite în posibilitățile de acordare și dimensionare a drepturilor de asigurări sociale, poate modifica, ori de câte ori consideră că este necesar, criteriile de calcul al cuantumului acestor drepturi, dar cu efecte numai pentru viitor. Prin urmare, ține de opțiunea liberă a legiuitorului stabilirea veniturilor realizate de titularii dreptului la pensie care se includ în baza de calcul pentru stabilirea cuantumului pensiilor.“ (a se vedea în acest sens Decizia nr. 736 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2007).16. Desigur, reglementând condițiile de acordare a pensiilor și modul de calcul al acestora, legiuitorul este ținut să respecte prevederile constituționale referitoare la egalitatea în drepturi și care impun un tratament juridic identic pentru persoane aflate în situații identice. Cu toate acestea, Curtea Constituțională a statuat în jurisprudența sa, așa cum este Decizia nr. 1.359 din 13 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 decembrie 2011, că „împrejurări diferite, care plasează diferitele categorii de persoane în situații obiectiv diferite, justifică însă, iar uneori chiar impun instituirea unui tratament juridic diferit, fără ca prin aceasta să se aducă vreo atingere principiului egalității în drepturi“.17. Or, Curtea apreciază că pensionarii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională reprezintă o categorie distinctă de cea a altor categorii de pensionari, beneficiari ai unor pensii speciale. Astfel, legiuitorul, instituind beneficiul unor pensii acordate în condiții mai avantajoase anumitor categorii profesionale, a înțeles să instituie reglementări diferite, diferențe care au ca fundament particularitățile acestor profesii. În acest sens pot fi amintite, cu titlu de exemplu, cele reținute de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 42 din 24 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 13 martie 2012, în care a arătat că „militarii, polițiștii sau funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor nu au un statut constituțional și legal similar magistraților, aceștia nebeneficiind de garanțiile de independență specifice magistraților“.18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Constantin Bâjbăiac și alții în Dosarul nr. 3.834/86/2016 al Tribunalului Suceava - Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și cele ale art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituționale în raport cu criticile formulate.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Suceava - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 22 mai 2018.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Patricia Marilena Ionea
  -----