ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 211 din 29 decembrie 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 92^2 va avea următorul cuprins:"Art. 92^2. - În cazul debitorilor, societăţi comerciale, la care statul sau autorităţile administraţiei publice locale sunt acţionari, creanţele bugetare restante se pot stinge prin următoarele modalităţi: a) plata efectivă facuta de către terţe persoane către Ministerul Finanţelor, care acţionează atât în calitatea prevăzută la art. 92^1, cat şi ca reprezentant al titularilor creanţelor bugetare restante; b) plata efectivă facuta de către terţe persoane juridice din sumele obţinute ca urmare a vânzării acţiunilor deţinute de stat pe pieţele organizate, dispusă de Ministerul Finanţelor; c) plata efectivă facuta de către debitor din sumele obţinute ca urmare a vânzării acţiunilor din emisiunea facuta în acest scop, la cererea Ministerului Finanţelor; d) plata efectivă facuta de către debitor din sumele obţinute ca urmare a unor emisiuni de obligaţiuni convertibile în acţiuni, facuta în acest scop, la cererea Ministerului Finanţelor; e) conversia creanţelor bugetare în acţiuni emise de societăţile comerciale debitoare, având ca efect majorarea capitalului social; f) prin orice combinaţie a modalităţilor prevăzute la lit. b)-e)."2. Alineatul 2 al articolului 92^3 va avea următorul cuprins:"În cazul modalităţilor de stingere a creanţelor bugetare restante, prevăzute la lit. a), b) şi e) ale art. 92^2, preţul acţiunilor se stabileşte pe baza raportului dintre cerere şi oferta, fără a exista un preţ minim."3. După alineatul 2 al articolului 92^7 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"În cazul modalitatii de stingere a creanţelor bugetare, prevăzută la art. 92^2 lit. e), ca urmare a aprobării Guvernului, la cererea Ministerului Finanţelor şi la solicitarea societăţii de administrare sau de investiţii, în termen de 5 zile administratorii societăţii comerciale debitoare vor convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va hotărî cu privire la conversia creanţelor bugetare în acţiuni emise de respectiva societate, prin majorarea capitalului social. Conversia se face la valoarea nominală a acţiunilor."4. După alineatul 4 al articolului 92^8 se introduc cinci alineate cu următorul cuprins:"În cazul modalitatii de stingere a creanţelor bugetare, prevăzută la art. 92^2 lit. e), Ministerul Finanţelor exercita toate drepturile statului în calitatea sa de acţionar la societăţile comerciale debitoare, prin intermediul unor societăţi de administrare sau de investiţii, înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994, încheind în acest sens un contract de administrare.Pe baza ofertelor primite de la societăţile de administrare sau de investiţii, Ministerul Finanţelor va proceda la încheierea contractelor de administrare prin organizarea de licitaţii.Contractele de administrare se vor încheia pe o durată cuprinsă între 12 şi 36 de luni. Durata acestora se va stabili prin hotărâre a Guvernului. La expirarea termenului prevăzut în hotărârea Guvernului acesta va decide cu privire la preluarea acţiunilor nevalorificate de societatea de administrare sau de investiţii, desemnând în acest sens administratorul acţiunilor aflate în proprietatea statului.Societatea de administrare sau de investiţii beneficiază de comisioane pentru activitatea de administrare a acţiunilor, precum şi pentru valorificarea acestora, care se stabilesc prin contract, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, din profitul net realizat de societăţile comerciale ale căror acţiuni sunt administrate.Sumele obţinute din valorificarea acţiunilor sunt venituri ale bugetelor administrate de către titularii de creanţe bugetare ale căror creanţe au fost supuse conversiei, proporţional cu valoarea acestora."  +  Articolul 2În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor, va aproba modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 269/1999.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a tuturor actelor normative de modificare şi completare, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda Dobrescu-----------