PLAN OPERAȚIONAL DE ACȚIUNI din 24 mai 2018pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018 - 2021
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 bis din 6 iunie 2018  Notă
  Aprobat de Hotărârea nr. 365/2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iunie 2018.
   +  Pilonul Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbațiI. EDUCAȚIE
  1. Creșterea gradului de conștientizare a copiilor și tinerilor cu privire la prevederile legale din domeniul egalității de șanse între femei și bărbați
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Includerea în programa școlară a unor noțiuni privind violența de gen și egalitatea de gen     2018        ANES MEN ISE     - Personal cu expertiză în domeniul violenței de gen și egalității de gen     - ordin al ministrului educației naționale privindincluderea în curriculumul școlar a unor noțiuni privind violența de gen și egalitatea de gen.  Interes scăzut din partea principalilor actori decizionali privind necesitatea includerii în curriculum a unor noțiuni privind violența de gen șiegalitatea de gen;
  b) Integrarea perspectivei de gen în manualele școlare      2018 2019       ANES MEN ISE UNICEF    - Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen      - termeni de referință privind introducerea perspectivei de gen în procesul de elaborare a manualelor școlare.   Interes scăzut din partea principalilor actori decizionali privind importanța introducerii perspectivei de gen în procesul de elaborare a manualelor
  c) Organizarea unei campanii de informare și sensibilizare în rândul elevilor și studenților cu privire la semnificația și importanța respectării dreptului la nediscriminareși egalitate de șanse întrefemei și bărbați, inclusiv a faptului că femeile și fetele cu dizabilități suntsupuse discriminărilor multiple. Anual              ANES MEN (ISMB, ISJ) UNICEF PS MTS        - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE.          - școli și universități cuprinse în campania de sensibilizare (nr.); - elevi și studenți care participă la campaniile de informare (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea campaniilor deinformare (nr.); - materiale informative elaborate și distribuite încadrul campaniilor de informare (nr.). Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți. Număr restrâns de parteneri cooptați.        
  d) Organizarea unei campanii de informare și sensibilizare în rândul elevilor și studenților cu ocazia zilei de 8 mai, ZiuaEgalității, evenimentul Săptămâna Egalității de șanse între femei și bărbați.      Anual              ANES MEN (ISMB, ISJ) PS MTS         - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES.           - școli și universități cuprinse în campania de sensibilizare (nr.); - elevi și studenți care participă la campaniile de informare (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea campaniilor deinformare (nr.); - materiale informative elaborate și distribuite încadrul campaniilor de informare (nr.). Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți. Număr restrâns de parteneri cooptați        
  2. Combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Organizarea unei campanii de sensibilizare destinată elevilor de liceuprivind încurajarea alegerii unei cariere în domeniile știință, tehnologie, inginerie și matematică și în domeniile tehnologiilor informaționale și de comunicații.    2018 2019             ANES MEN (IGS, IGJ) PS           - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE.          - școli cuprinse în campania de sensibilizare (nr.); - elevi care participă la campaniile de informare (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea campaniilor deinformare (nr.); - materiale informative elaborate și distribuite încadrul campaniilor de informare (nr.). Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți. Număr restrâns de parteneri cooptați.        
  b) Organizarea unei campanii de sensibilizare și promovare a rolului și importanța dezvoltării abilităților non-cognitive la adolescenți cu accent peeliminarea stereotipurilor,prejudecăților și a tuturorformelor de discriminare împotriva femeilor și a fetelor, inclusiv a formelor de discriminare multiplă cu care se confruntă femeile și fetelecu dizabilități.             2019   2020                         ANES ANPDCA MEN (ISE) COPSI UNICEF                      - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE.                       - participanți la campaniile de informare (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea campaniilor deinformare (nr.); - programe de formare privind dezvoltarea abilităților non-cognitive,care includ atât dimensiunea personală (stima de sine, auto- eficacitatea, autocontrolul, motivația, creativitatea) cât și dimensiunea socială (abilități sociale și civice) (nr.). - materiale informative elaborate și distribuite încadrul campaniilor de informare (nr.).     Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.                       
  II. SĂNĂTATE
  1. Sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor și bărbaților
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Campanii de informare privind importanța educației pentru sănătatea reproducerii din perspectiva prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale și respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate (sexuale și reproductive), inclusiv pentru fetele și femeile cudizabilități. Anual              ANES MS ANPDCA Colegiul COPSI MEN UNICEF        - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE.          - evenimente/campanii informare, educare, conștientizare: organizate și desfășurate la fiecare nivel (național, respectiv local) (nr.); - cost mediu estimat/ eveniment/campanie - parteneriate instituționale funcționale la nivel local (nr.); - beneficiari, femei/ bărbați (nr.). Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.          
  b) Campanii de informare șiconștientizare privind importanța screening-ului prenatal, a cancerului de col uterin și a cancerului la sân.         Anual              ANES MS prin medici de familie MEN (ISE) INSP         - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE.          - evenimente/campanii informare, educare, conștientizare organizate și desfășurate la fiecare nivel (național, respectiv local) (nr.); - cost mediu estimat/ eveniment/campanie; - parteneriate instituționale funcționale la nivel local (nr.); - beneficiari, femei/ bărbați (nr.). Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.          
  III. PIAȚA MUNCII
  1. Încurajarea antreprenorialului în rândul femeilor și tinerilor proveniți din medii defavorizate
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Organizarea de campanii de sensibilizare în vedereaîncurajării femeilor cu privire la importanța dezvoltării propriei afaceri, atât în mediul urban cât și în mediul rural      2018 2019 2020           ANES ANOFM MMACA PWN UN Global Compact Network România     - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE.         - campanii realizate (nr.);- femeilor și bărbaților participanți din mediul urban (nr.); - femeilor și bărbaților participanți din mediul rural (nr.). - materiale informative elaborate și distribuite în cadrul campaniilor de informare (nr.). Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.         
  b) Organizarea unei campanii social-media privind segregarea profesioniștilor femei/ bărbați pe piața muncii a hărțuirii, hărțuirii sexuale și discriminării degen, inclusiv în cazul fetelor și femeilor cu dizabilități   2018 2019 2020          ANES ANOFM PS ONG-uri        - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE.        - 1 campanie/an; - participanți la campaniile de informare (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea campaniilor deinformare (nr.) - materiale informative elaborate și distribuite încadrul campaniilor de informare (nr.). Audiență scăzută, resurse financiare insuficiente          
  c) Organizarea de conferințe la nivel național/internațional cu titlul: Dezvoltarea capacităților antreprenoriale în rândul femeilor din mediul rural Anual        ANES Parlamentul UE     - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE.    O conferință/an la nivel național/internațional - participanți la conferință (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea lucrărilor conferinței (nr.);. Audiență scăzută, resurse financiare insuficiente      
  2. Îmbunătățirea situației femeilor pe piața muncii
  a) Organizarea unei campanii de informare privind combaterea situațiilor de vulnerabilitate a femeilor pe piața muncii, inclusiv în cazul fetelor și femeilor cu dizabilități. Anual         ANES ANOFM Inspecția Muncii     - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE     - 1 campanie/an; - participanți la campaniile de informare (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea campaniilor deinformare (nr.).  Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.     
  b) Organizarea de campanii de promovare a importanței respectării principiului egalității de șanse între femei și bărbați în procesul de recrutare și ocupare, în domeniul publicși privat. Anual         ANES EJOBS BEST JOBS ANOFM (EURES)     - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile.     - 1 campanie/an; - participanți la campaniile de informare (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea campaniilor deinformare (nr.).  Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.     
  3. Concilierea vieții profesionale cu viața de familie și cea privată
  a) Organizarea de campanii acțiuni și măsuri privind creșterea implicării bărbaților/taților în viațade familie.    2019 2020       ANES PS ONG-uri COPSI    - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE.    - 1 campanie/an; - participanți la campaniile de informare (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea campaniilor deinformare (nr.). Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.    
  b) Consolidarea și îmbunătățirea cadrului legislativ privind crearea unor mecanisme de sprijin apărinților și de asigurare a unui echilibru între viața de familie și cea profesională, implementare. 2018 2019 2020       ANES MMJS PS      Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen       - actul normativ privind crearea unor mecanisme de sprijin a părinților pentruconcilierea vieții profesionale cu viața de familie și cea privată, modificat și completat  Întârzieri în procesul de adoptare a actului normativ      
  c) Organizarea de campanii referitoare la importanța conștientizării tinerelor familii cu privire la reinserția pe piața forței de muncă și cursuri pentru tineri părinți.      2019 2020           ANES MS ANOFM PS ONG       - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE        - 1 campanie/an; - participanți la campaniile de informare (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea campaniilor deinformare (nr.). - materiale informative elaborate și distribuite încadrul campaniilor de informare (nr.). Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.        
  d) Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu timp flexibil și a tele - muncii pentru părinți (munca la distanță).    2020 2021       ANES PS ONG     Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen      - actul normativ privind crearea unor mecanisme de sprijin a părinților pentruconcilierea vieții profesionale cu viața de familie și cea privată, modificat și completat. Întârzieri în procesul de adoptare a actului normativ     
  e) Organizarea de campanii cu privire la conștientizarea aplicării instrumentelor de lucru alternative, respectiv muncă cu timp flexibil și atele - muncii pentru părinți (munca la distanță). 2020 2021         ANES ANOFM PS ONG      Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES; - Finanțare din fonduri nerambursabile UE      - 1 campanie/an; - participanți la campaniile de informare (nr.); - parteneri cooptați în desfășurarea campaniilor deinformare (nr.).   Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.      
  IV. PARTICIPAREA ECHILIBRATĂ LA DECIZIE
  1. Creșterea nivelului de participare a femeilor la procesul de decizie
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Realizarea de analize privind participarea echilibrată a femeilor și abărbaților în pozițiile de decizie din administrația publică centrală.              Anual                   ANES                  Buget ANES Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen                - 1 analiză privind participarea echilibrată a femeilor și a bărbaților înpozițiile de decizie din administrația publică centrală; - bază de date anuale privind femeile și bărbațiiîn poziții de decizie din administrația publică centrală; - 1 analiză privind poziționarea României în baza de date a Comisiei Europene privind echilibrulde gen în poziții de decizie în administrația publică centrală. - Acuratețea datelor colectate.                 
  b) Realizarea unei analize privind participarea femeilor și a bărbaților laalegerile prezidențiale 2020     ANES    Buget ANES Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen  - 1 analiză privind participarea femeilor și a bărbaților la alegerile prezidențiale. Acuratețea datelor colectate   
  c) Realizarea unei analize privind participarea femeilor și a bărbaților laalegerile locale 2021     ANES    Buget ANES Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen  - 1 analiză privind participarea femeilor și a bărbaților la alegerile locale. Acuratețea datelor colectate   
  d) Realizarea unei analize privind participarea femeilor și a bărbaților laalegerile parlamentare   2021      ANES UN Global Compact Network România Buget ANES Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen   - 1 analiză privind participarea femeilor și a bărbaților la alegerile parlamentare.  Acuratețea datelor colectate    
  e) Susținerea inițiativelorde adoptare a măsurilor afirmative privind creșterea numărului de femei în procesul de decizie politic sau economic Anual        ANES UN Global Compact Network România   Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen      - inițiative susținute (nr.).      Lipsa expertizei în domeniul egalității de gen     
  f) Dezvoltarea inițiativelor de adoptare amăsurilor afirmative privind creșterea număruluide femei în operații și misiuni la toate niveluriledin domeniul forțelor armate.            2018 2019 2020                 ANES MApN                 Buget ANES - MAN Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen                - materiale de instruire distribuite în unități, în timpul pregătirii acțiunilor militare (manuale, ghiduri, instrucțiuni) pentru: 1. protecția, drepturile șinevoile femeilor; 2. importanța implicării femeilor în operații și misiuni; 3. atenționarea culturală în programele de instruire naționale și de dislocare, care să asigure înțelegereaadecvată a contextului de gen din aria de operații (nr.); Lipsa expertizei în domeniul egalității de gen. Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.             
  g) Organizarea de campanii de sensibilizare cu privirela importanta prezentei femeilor în managementul companiilor listate la BURSA de Valori București (BVB). 2018 2019       ANES MMACA UN Global Compact Network România  - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE. - Proiecte de responsabilitate socială corporatistă - campanii realizate (nr.) - femei în managementul companiilor listate (nr.)     Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.    
  h) Realizarea unui studiu cu privire la includerea înCodul de Guvernanță Corporativă revizuit, a unor reglementări menite săreducă decalajul existent între ponderea femeilor și bărbaților din cadrul CA ale companiilor din Româniacotate la BVB. 2019 2020          ANES MMACA PWN        - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE. - Proiecte de responsabilitate socială corporatistă    - realizarea unui studiu/ analize - femei în managementul companiilor listate (nr.)       Lipsa expertizei în domeniul egalității de gen. Resurse financiare insuficiente.       
  i) Organizarea de sesiuni de informare/formare pentrucreșterea participării femeilor în procesul de decizie politic, public și privat.     ANUAL          ANES MMACA PWN UN Global Compact Network România PS ONG - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE. - Proiecte de responsabilitate socială corporatistă   - 1 sesiune de informare/ formare/an la nivel național; - participanți la sesiunilede informare (nr.);     Resurse financiare insuficiente. Număr restrâns de participanți.      
  V. ABORDAREA INTEGRATOARE DE GEN
  1. Introducerea perspectivei de gen în politicile naționale
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Elaborarea unei metodologii unitare privindabordarea integratoare de gen în politicile și programele naționale     2018 2019        ANES Reprezentanți ai mediului academic SGG    - Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen;- Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;    - instrumente elaborate privind modalitatea de implementare a abordării integratoare de gen (nr.); - cel puțin o analiză a impactului de gen a politicilor publice  Lipsa personalului cu expertiză de gen Reticența actorilor decizionali de la nivelul administrației centrale cuprivire la importanță integrării perspectivei degen în politicile publice
  b) Consolidarea și îmbunătățirea cadrului legislativ privind organizarea și funcționareaCOJES-urilor 2018      ANES     - Personal cu expertiză în domeniul egalității de gen    - act normativ privind organizarea și funcționareaCOJES, modificat și completat  Întârzieri în procesul de adoptare a actului normativ   
  c) Implicarea activă a Comisiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CONES) în implementarea și multiplicarea tuturor activităților din Strategieși Planul general de acțiuni           Anual                    ANES CONES                  - Personal ANES și membrii CONES                  - reuniuni CONES în cadrul cărora se discută și se decide implementarea activităților din cadrul Strategiei naționale, Pilonul egalității de șanseîntre femei și bărbați pentru perioada 2018 - 2021(nr.); - activități derulate de membrii CONES în vederea implementării activitățilordin Strategia națională (nr.); - activități cuprinse în Planul general de acțiuni multiplicate la nivelul fiecărei instituții reprezentate în CONES (nr.)Lipsa de interes a membrilor CONES față de activitățile din strategieși față de principiul egalității de gen.               
  d) Formarea unei rețele naționale de experți în domeniul egalității de șanse 2019 2020 2021   ANES MEN   - Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES;- Finanțare din fonduri nerambursabile UE. - experți care fac parte din rețea (nr.).   Lipsa de interes și implicare a experților.   
  e) Capacitarea ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea depropuneri alternative la politicile publice inițiatede Guvern în domeniul bugetării de gen.           ANES Fundația "Corona" Iași și Fundația "Centrul de Mediere și Securitate Comunitară" Proiect finanțat din fonduri externe UE și Consiliul Europei      - resurse financiare ținândcont de dimensiunea de gen alocate corespunzător.      Reticența actorilor decizionali de la nivelul administrației centrale cuprivire la bugetarea de gen.    
  VI. MONITORIZARE
  1. Raportarea anuală a gradului de implementare a activităților asumate în cadrul Pilonului Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Monitorizarea măsurilor cuprinse în Planul operațional de acțiuni        Anual          ANES         Buget ANES         - procedură de raportare șimonitorizare a datelor elaborată; - 1 raport anual privind gradul de implementare a activităților asumate în cadrul Pilonului Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați Acuratețea datelor colectate. Lipsa de implicare a instituțiilor responsabile. Netransmiterea datelor.    
  2. Evaluarea finală a Pilonului Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați
  a) Realizarea unei analize privind îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul Strategiei naționaleprivind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice 2018 - 2021 - Pilonul Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați 2021            Toate instituțiile implicate în implementare aobiectivelor specifice       În limita bugetului aprobat.           - 1 analiză privind îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice 2018 - 2021 - Pilonul Egalitate deȘanse între Femei și Bărbați Acuratețea datelor colectate. Lipsa de implicare a instituțiilor responsabile. Netransmiterea datelor.       
   +  ACRONIME: MEN - Ministerul Educației Naționale MTS - Ministerul Tineretului și Sportului MMACA - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat ONG - Organizații neguvernamentale PS - Parteneri sociali MS - Ministerul Sănătății STIM - Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică TIC - Tehnologia Informației și Comunicațiilor ISE - Institutul de Științe ale Educației ISJ - Inspectoratul Școlar Județean ISMB - Inspectoratul Școlar al municipiului București COPSI - Colegiul Psihologilor din România SGG - Secretariatul General al Guvernului MApN - Ministerul Apărării Naționale UNICEF - Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite ANPDCA - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție ANES - Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați INSP - Institutul Național de Sănătate Publică PWN - Professional Women Network România ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă CONES - Comisia Națională în domeniul Egalității de Șanse în Femei și Bărbați
   +  Pilonul Prevenirea și Combaterea Violenței DomesticeI. CONSOLIDAREA CADRULUI LEGISLATIV DIN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENȚEI DOMESTICE
  1. Îmbunătățirea cadrului legislativ actual și asigurarea implementării unitare a legislației primare prin adoptarea legislației secundare și terțiare
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Consolidarea cadrului legislativ național, inclusiv pentru a proteja femeile cu dizabilități împotriva tuturor formelor de violență domestică.         2018             - MMJS prin ANES - MJ - MS - ANPDCA         Personal de specialitate din cadrul: ANES MMJS MJ MAI MEN MS      Pachet legislativ care cuprinde proiectele de acte normative necesare implementării Convenției de la Istanbul, respectiv: proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 202/2002, proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003, elaborat și transmis spre aprobare Adoptarea cu întârziere a proiectelor de acte normative. Propunerea unorsoluții juridice neadaptate realităților șicerințelor Convenției de la Istanbul.       
  b) Revizuirea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice și elaborarea de standarde pentru serviciile care nu au astfel de standarde            2018                   - MMJS prin ANES - ANPDCA                 Personal de specialitate din cadrul: ANES MMJS                 Standarde minime de calitate cu caracter unitarîn vederea alinierii la celelalte standarde existente în domeniul serviciilor sociale, sistematizate, actualizate și corelate cu dinamica prevederilor legale specifice precum și cu simplificarea documentațieiOrdin al MMJS privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, elaborat și adoptat Adoptarea cu întârziere a proiectului de act normativ.                 
  c) Elaborarea și aprobarea Programelor de interes național în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. Înființarea și susținerea serviciilor sociale destinate atât victimelor violenței domestice cât și agresorilor       Activitate cu caracter permanent              - MMJS prin ANES - CJ/CLS - DGASPC             Personal de specialitate din cadrul: ANES               Creșterea gradului de siguranță pentru victime șidiminuarea riscului de revictimizare, îmbunătățirea nivelului de gestionare a comportamentului și prevenirea recidivei în cazul agresorilor, sincronizarea, eficientizarea și profesionalizarea serviciilor de prevenire, intervenție și monitorizareîn cazurile de violență domestică. Resurse financiare insuficiente               
  d) Asigurarea cadrului legal necesar reglementăriiprezentării în domeniul audio-vizual a faptelor grave de violență domestică                 2019                     - MMJS prin ANES - CNA - ANPDCA                  Personal de specialitate din cadrul: ANES, CNA                    Modalități de prezentare a faptelor grave de violență domestică reglementate, respectiv orar de difuzare,codare sau sisteme de accescondiționat, alese astfel încât să se asigure faptul că minorii din zona de transmisie, în situații normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. Mesaje sociale obligatorii referitoare la serviciile sociale existente/sancțiunile pentru agresori, difuzate în cadrul prezentării faptelor de violență domestică. Proiect de hotărâre/lege elaborat Nivel crescut de rezistență la schimbare                    
  e) Asigurarea de asistență și consultanță în vederea evaluării nevoilor de servicii la nivelul tuturorjudețelor     Anual        - MMJS prin ANES - DGASPC - APL - SPAS    Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 201 - 2021     Sistem de evaluare a nevoilor de servicii la nivelul județelor îmbunătățit Studiu privind evaluarea nevoilor de servicii la nivelul tuturor județelor elaborat. Nivel scăzut de implicare al celor vizați în cadrul studiului.      
  f) Elaborarea și implementarea standardului privind managementul de cazîn domeniul protecției victimelor violenței domestice 2018 - 2019      - MMJS prin ANES - APL - ANPDCA   Personal de specialitate din cadrul: ANES MMJS, DGASPC, Colegiul Național al Asistenților Sociali   Ordin MMJS pentru aprobareaStandardului privind managementul de caz în domeniul protecției victimelor violenței domestice elaborat       
  II. DEZVOLTAREA UNOR MĂSURI ADECVATE DE SPRIJIN ȘI PROTECȚIE PENTRU VICTIME
  1.Dezvoltarea serviciilor sociale adecvate nevoilor identificate și care să asigure acces facil, asistență de calitate tuturor victimelor și măsuri pentru agresori
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Dezvoltarea rețelei de locuințe protejate pentru victimele violenței domestice, adaptate inclusiv nevoilor persoanelor cu dizabilități Permanent      - MMJS prin ANES - APL    POCU Axa 4, OS 4.4      Locuințe protejate înființate și funcționale - 20 de locuințe protejate          
  b) Organizarea de centre deasistență pentru agresori la nivel zonal și extinderea rețelei de servicii    Permanent       - MMJS prin ANES - APL     Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021    Centre de asistență pentru agresori reabilitate/ construite, dotate și cu personal de specialitate angajat, pe nivele regionale - 8 centre de asistență pentru agresori        
  c) Elaborarea și implementarea unor metodologii și proceduri delucru adresate profesioniștilor care intervin în prevenirea și intervenția în cazurile de violență domestică    Permanent          - MMJS prin ANES - ANPDCA        POCU Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021       Metodologiile și procedurile de lucru conforme cu legislația în vigoare și cu specificul fiecărei instituții implicate în prevenirea și intervenția în cazurile de violență domestică elaborate și implementate (nr.).           
  d) Dezvoltarea rețelei de centre integrate de criză pentru situațiile de viol adaptate inclusiv nevoilor persoanelor cu dizabilități         Permanent             - MMJS prin ANES - MS - MAI - INML         Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021          Centre integrate de criză pentru situațiile de viol create (nr.) - 8 centre integrate de criză pentru situațiile de viol Kit-uri de prelevare a mostrelor biologice asigurate - 150/an Protocoale de colaborare încheiate Metodologii și proceduri de lucru conformecu legislația în vigoare elaborate              
  e) Inițierea unei cooperăriși realizarea schimbului debune practici în ceea ce privește programele de intervenție și de tratamentpentru agresori   2018       - MMJS prin ANES - Parteneri externi    Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021    Exemple de bune practici înceea ce privește programelede lucru cu agresorii diseminate Metodologii/ proceduri de lucru conformecu legislația în vigoare elaborate        
  2. Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale prin formarea și pregătirea necesară și adaptată pentru intervenția diferitelor categorii de specialiști
  a) Îmbunătățirea cadrului metodologic și a competențelor tehnice a profesioniștilor implicați în prevenirea și combatereaviolenței domestice             Anual                 - MMJS prin ANES - MAI - APL              Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul ANES; Finanțare din fonduri nerambursabile UE. Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021          Ghiduri practice elaborate (nr.). Proiecte de cercetare transnaționale (europene șiinternaționale) în care sunt implicați specialiștiidin instituțiile competente(nr.). Proceduri de lucru și metodologii, revizuite sau elaborate (nr.). Evenimenteorganizate pe teme specifice (nr.) Participanți la evenimente (nr.) Materiale informative elaborate (nr.)                  
  b) Formarea profesională a asistenților sociali în domeniul violenței domestice și egalității de gen 2018 - 2021     - MMJS prin ANES    POCU Axa 4, OS 4.4     Asistenți sociali din instituții formați în domeniul violenței domestice și egalității de gen (nr.)      
  c) Specializarea personalului implicat în investigarea cauzelor penale și verificările cauzelor civile cu autorii infracțiunilor de violență domestică        Permanent             - INM - MAI            Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile;Finanțare din fonduri nerambursabile UE. Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021     Polițiști care participă lacursuri de formare continuăprecum și la campanii de informare-sensibilizare (nr.). Ghiduri practice privind situațiile de violență domestică elaborate (nr.). Ponderea personalului implicat în investigarea cauzelor penale cu autorii infracțiunilor conexe cu violența domestică (nr.).              
  d) Asigurarea cadrului metodologic pentru punerea în aplicare a ordinului de protecție în regim de urgență          2018 - 2019              - MAI - MMJS prin ANES            Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021 Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile/bugete locale; Finanțare din fonduri nerambursabile UE.     Măsuri și norme metodologice privind emiterea ordinelor de protecție în regim de urgență adoptate (nr.). Polițiști care participă lacursuri de formare continuăpentru punerea în aplicare a ordinului de protecție înregim de urgență (nr.). Seminar/conferință organizat cu privire la experiența spaniolă - Ombusdman.               
  3.Întărirea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale și locale de gestionare a violenței domestice
  a) Creșterea capacității deelaborare și implementare apoliticilor de prevenire șicombatere a fenomenului violenței domestice și management performant          Anual              - MMJS prin ANES - APL            Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile/bugete locale; Finanțare din fonduri nerambursabile UE.         Personal central și local format pentru creșterea capacității administrative (nr.). Analize/studii/ evaluări/rapoarte elaboratepentru fundamentarea politicii de prevenire și combatere în domeniul violenței domestice (nr.). Planuri de acțiune județenede asistență și protecție avictimelor violenței domestice implementate (nr.).               
  b) Îmbunătățirea capacității de management și intervenție în cazurile de violență domestică      2018 2019       - MMJS prin ANES - Parteneri externi     Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021     Acțiuni privind transferul de bune practici și cooperare care să asigure, conform art. 11 din Convenția de la Istanbul, platforma necesară pentru colectarea de date și cercetare.         
  c) Îmbunătățirea sistemuluiinformațional în domeniul violenței domestice pentru a asigura gestionarea cazurilor de violență domestică  2020 - 2021       - MMJS prin ANES - MAI - CSM - INS   Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile/bugete locale; Finanțare din fonduri nerambursabile UE.  Procedură comună de lucru la nivel interinstituționalprivind raportarea, colectarea și monitorizareadatelor în domeniul violenței domestice elaborată.        
  d) Implicarea Comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES-uri) în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și violenței domestice   2018 - 2021           - MMJS prin ANES - APL         Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor Responsabile/bugete locale; Finanțare din fonduri nerambursabile UE.      Metodologie de lucru elaborată pentru Comisiile județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați. Reprezentanți COJES pregătiți în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și violenței domestice.            
  e) Înființarea și întărirearolului echipelor intersectoriale locale la nivel județean/local în domeniul violenței domestice      Permanent          - MMJS prin ANES - APL - ANPDCA       Programul "Justiție finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021 Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile/bugete locale; Finanțare din fonduri nerambursabile UE. Echipe intersectoriale locale, constituite și funcționale, care să lucreze interdisciplinar, să colaboreze și să se găsească într-un permanent schimb de informații raportat la cazurile instrumentate (nr.).            
  f) Stimularea promovării egalității de șanse pe piața muncii prin dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale ale femeilor, victime ale violenței domestice       2018 - 2021              - MMACA/INIMM - ANES             Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile/bugete locale; Finanțare din fonduri nerambursabile UE.         Proiect cu titlul "Pachet complex de formare antreprenorială pentru incluziunea socială a femeilor, victime ale violenței domestice", elaborat în scopul promovării unui rol activ pentru femeile victime ale violenței domestice, prin sprijinirea acestora în inițierea și gestionarea unei afaceri și proiecte comunitare.               
  4. Dezvoltarea relațiilor de colaborare între partenerii interni și între statul român și statele sau organismele internaționale implicate în prevenirea și combaterea violenței domestice
  a) Promovarea valorilor non-violenței în țară și înstrăinătate prin participarea la acțiuni de cooperare la nivel internațional.   Permanent       - MMJS prin ANES      Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021    Schimb de bune practici realizat în vederea implementării programelor și politicilor publice de prevenire și combatere a fenomenului violenței domestice.        
  b) Derularea unor activități în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și violenței de gen, din perspectiva preluării de către România a Președinției Consiliului European în anul 2019.              2019                     - MMJS prin ANES                    Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021                  Activități realizate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și violenței de gen (conferință la nivel înalt, seminar european/ internațional, mese rotunde) în contextul preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, la care vor fi invitate să participe instituții și organisme interne și internaționale din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și violenței de gen. Schimb de bune practici realizat la nivel de experți.                      
  III. PREVENIREA VIOLENȚEI DOMESTICE ȘI A RECIDIVEI ACESTEIA PRECUM ȘI A VIOLENȚEI SEXUALE
  1. Creșterea eficacității măsurilor de prevenire a violenței domestice și a recidivei acesteia
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Derularea de campanii deconștientizare, organizare de dezbateri publice periodice și promovarea bunelor practici în domeniu  Permanent      - MMJS prin ANES - ANPDCA    Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor Responsabile/bugete locale; Finanțare din fonduri nerambursabile UE. Evenimente organizate în parteneriat cu autoritățilepublice și cu reprezentanții societății civile. (nr.)        
  2. Dezvoltarea de atitudini și comportamente nonviolente pentru atingerea obiectivului "toleranță zero" față de violența domestică.
  a) Desfășurarea unor programe educative pentru părinți și copii, în vederea prevenirii violenței domestice, inclusiv prin parteneriate școală-comunitate-familie    Permanent         - MMJS prin ANES - MEN - MAI - ANPDCA - ONG - Alți parteneri instituționaliFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor Responsabile/bugete locale;Finanțare din fonduri nerambursabile UE.    - Protocoale de colaborare încheiate între instituțiile implicate (nr.) - Programe desfășurate (nr.) - Participanți (nr.)            
  b) Creșterea gradului de informare, conștientizare și responsabilizare a populației        Permanent          - MMJS prin ANES - MEN - MAI - ANPDCA - ONG - Alți parteneri instituționali Programul "Justiție finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021 Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor Responsabile/bugete locale; Finanțare din fonduri nerambursabile UE. - Campanii de informare și/sau educare implementate (nr.) - Beneficiari (nr.)                 
  c) Dezvoltarea unui răspunspro-activ și preventiv al școlilor la problema violenței domestice       Permanent         - MMJS prin ANES - MEN - MAI - ANPDCA - ONG - Alți parteneri instituționaliFinanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor Responsabile/bugete locale; Finanțare din fonduri nerambursabile UE.    - Programe de educație pentru tineri. Mobilizarea suportului profesioniștilor, părinților, studenților și elevilor, al administrațieipublice pentru prevenirea acestui fenomen (nr.)           
  d) Schimbarea modalitățilorde abordare/mediatizare a faptelor de violență domestică.                   Permanent                     - MMJS prin ANES - MEN - MAI - ANPDCA - ONG - Alți parteneri instituționali            Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor Responsabile/bugete locale; Finanțare din fonduri nerambursabile UE.                - Campanie de comunicare șiinformare realizată în vederea prevenirii actelor de violență domestică. Schimbarea modalităților deabordare a temelor de violență domestică de către jurnaliști și ziariști semnatari ai reportajelor, articolelor și documentarelor efectuate. - Ghid de bune practici realizat pentru jurnaliști și ziariști referitor la modalitățile de prezentare a infracțiunilor de violență domestică și mediatizarea acestora în mass-media și mediul online.                      
  e) Elaborarea unei strategii naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale        2019          - MMJS prin ANES - MS - MAI - ANPDCA      Programul "Justiție" finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021 Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor Responsabile/bugete locale;Finanțare din fonduri nerambursabile UE. - Strategie națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale și a planului operațional aferent elaborată și adoptată               
  IV. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR ÎNTREPRINSE ÎN VEDEREA PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENȚEI DOMESTICE
  1. Raportarea anuală a gradului de implementare a activităților asumate în cadrul Pilonului Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice
  Măsura   Termen realizare Responsabil   Resurse   Indicatori   Riscuri  
  a) Monitorizarea măsurilor cuprinse în Planul operațional de acțiuni.        Anual          ANES         Buget ANES         - procedură de raportare șimonitorizare a datelor elaborată; - raport anual privind gradul de implementare a activităților asumate în cadrul Pilonului Prevenireași Combaterea Violenței Domestice elaborat Lipsa de acuratețe a datelor colectate. Lipsa de implicare a instituțiilor responsabile. Netransmiterea datelor.    
  2. Evaluarea finală a Pilonului Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice
  a) Realizarea unei analize privind îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul Strategiei naționaleprivind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice 2018 - 2021 - Pilonul Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice. 2021            Toate instituțiile implicate în implementare aobiectivelor specifice       În limita bugetului aprobat.           - analiză privind îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice 2018 - 2021 - Pilonul Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice Lipsa de acuratețe a datelor colectate. Lipsa de implicare a instituțiilor responsabile. Netransmiterea datelor.       
   +  ACRONIME MMJS - Ministerul Muncii și Justiției Sociale ANES - Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați ANPDCA - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție MJ - Ministerul Justiției MS - Ministerul Sănătății MAI - Ministerul Afacerilor Interne MEN - Ministerul Educației Naționale CJ - Consiliul Județean CLS - Consiliul Local de Sector DGASPC - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului CNA - Consiliul Național al Audiovizualului APL - Autoritate Publică Locală SPAS - Serviciul Public de Asistență Socială INML - Institutul Național de Medicină Legală INM - Institutul Național al Magistraturii POCU - Programul Operațional Capital Uman CSM - Consiliul Superior al Magistraturii INS - Institutul Național de Statistică COJES - Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați MMACA - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenori INIMM - Institutul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii ONG - Organizații neguvernamentale
  ------