ORDIN nr. 21 din 13 iulie 2007privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] și operatorul de transport și de sistem
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 1 august 2007  Notă
  ORDINUL nr. 21 din 13 iulie 2007 SE ABROGĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 OCTOMBRIE 2023 ÎNTRUCÂT, CONFORM LITEREI D) A ALINEATULUI (2) AL ARTICOLULUI 7 DIN ORDINUL NR. 127 din 8 decembrie 2021, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1196 din 17 decembrie 2021, CU MODIFICĂRILE ADUSE DE PUNCTUL 2 AL ARTICOLULUI I DIN ORDINUL NR. 121 DIN 28 SEPTEMBRIE 2022, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 949 DIN 29 SEPTEMBRIE 2022, LA DATA DE 1 OCTOMBRIE 2023 SE ABROGĂ ORDINUL PREȘEDINTELUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI NR. 21/2007, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 520 DIN 1 AUGUST 2007, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
  În temeiul art. 9 alin. (8) și (9) și al art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a), f) și h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul prețuri și tarife în domeniul energiei electrice și Procesulverbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 13 iulie 2007,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] și operatorul de transport și de sistem, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii de servicii tehnologice de sistem și operatorul de transport și de sistem vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [Furnizorul de servicii tehnologice de sistem] și Compania Națională "Transelectrica" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 27 noiembrie 2006.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 6Contractele de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem care la data intrării în vigoare a prezentului ordin se află în derulare, fiind încheiate în temeiul Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2006, rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2007.
  p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Nicolae Opriș
  București, 13 iulie 2007.Nr. 21.  +  Anexă
  CONTRACT-CADRU
  de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] și operatorul de transport și de sistem
  Nr. ........./...............  +  Capitolul 1. Părțile contractanteAcest contract de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem (contract) este încheiat la data de .... între:[furnizorul de servicii tehnologice de sistem], societate comercială cu sediul în .............. , înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ......., cod unic de înregistrare nr. ........., cont de virament IBAN ....., deschis la .........., reprezentată de ....., în calitate de vânzător,și[operatorul de transport și de sistem], societate comercială cu sediul în .................., str. ............... nr. .............., sector ...., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ..................., cod unic de înregistrare nr. ......................., cont de virament IBAN ......, deschis la ......, reprezentată de ......, în calitate de cumpărător,denumite în continuare părți.Părțile au convenit următoarele:Definiții și documente de referință  +  Articolul 1(1) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 1a).(2) Documentele de referință ale contractului sunt prezentate în anexa nr. 1b).  +  Capitolul 2. Obiectul contractului  +  Articolul 2Obiectul contractului constă în vânzarea de către vânzător și cumpărarea de către cumpărător a serviciilor tehnologice de sistem în regim reglementat și concurențial în condițiile aplicării Procedurii operaționale "Achiziția prin licitație a serviciilor tehnologice de sistem", prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 1b), denumita în continuare Procedura, și reglementarea raporturilor dintre părți privind obligațiile financiare și modalitățile de plată a următoarelor categorii de servicii:a) rezerve de reglaj secundar;b) rezerve de reglaj terțiar rapid;c) rezerve de reglaj terțiar lent;d) rezerve de capacitate;e) energie reactivă pentru reglajul tensiunii în RET.  +  Articolul 3Vânzătorul înțelege și acceptă că dreptul de a vinde serviciile tehnologice de sistem menționate la art. 2 lit. a)-d) poate fi acordat numai dacă acesta are în portofoliu grupuri calificate de cumpărător pentru aceste categorii de servicii și este înscris la piața de echilibrare conform Procedurii.  +  Articolul 4Cantitățile de servicii tehnologice de sistem contractate în regim reglementat și prețurile aferente sunt stabilite în conformitate cu prevederile deciziilor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și prezentate atât ca valori lunare, în anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 și 3.5, cât și în defalcare orară, în anexele nr. 4.1, 4.2, 4.3 și 4.4.  +  Articolul 5Cantitățile orare de servicii tehnologice de sistem contractate în condițiile Procedurii sunt prezentate în anexele nr. 5.1, 5.2, 5.3 și 5.4, iar prețurile orare și contravalorile lunare aferente sunt prezentate în anexele nr. 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4.  +  Capitolul 3. Condiții de desfășurare a tranzacțiilor  +  Articolul 6Vânzătorul va vinde către cumpărător cantitățile de servicii tehnologice de sistem contractate în regim reglementat, conform programelor din anexele nr. 4.1, 4.2, 4.3 și 4.4.  +  Articolul 7Vânzătorul va vinde către cumpărător cantitățile de servicii tehnologice de sistem contractate în condițiile Procedurii, conform programelor din anexele nr. 5.1, 5.2, 5.3 și 5.4.  +  Articolul 8Cantitățile contractate conform art. 4 și 5 vor fi asigurate prin portofoliul de centrale/grupuri calificate pentru serviciile tehnologice de sistem al vânzătorului.  +  Articolul 9(1) Vânzătorul va asigura prin ofertare pe piața de echilibrare energia de echilibrare aferentă cantităților de servicii tehnologice de sistem contractate astfel:a) rezerva de reglaj secundar, în fiecare interval orar, la cantitatea cumulată rezultată prin însumarea cantităților orare corespunzătoare din anexele nr. 4.1 și 5.1; rezerva de reglaj ofertată va fi compusă din rezerve egale de reglaj secundar de creștere și reducere de putere pentru fiecare grup ofertat aparținând vânzătorului;b) rezerva de reglaj terțiar rapid, în fiecare interval orar, la cantitatea cumulată rezultată prin însumarea cantităților orare corespunzătoare din anexele nr. 4.2 și 5.2;c) rezerva de reglaj terțiar lent, în fiecare interval orar, la cantitatea cumulată rezultată prin însumarea cantităților orare corespunzătoare din anexele nr. 4.3 și 5.3;d) rezerva de capacitate, în fiecare interval orar, la cantitatea cumulată rezultată prin însumarea cantităților orare corespunzătoare din anexele nr. 4.4 și 5.4.(2) Vânzătorul va asigura energia reactivă pentru reglajul tensiunii în fiecare interval orar în conformitate cu anexa nr. 3.5.  +  Articolul 10(1) Cantitățile de servicii tehnologice de sistem realizate față de cele contractate se determină conform Procedurii operaționale "Determinarea cantităților de servicii tehnologice de sistem realizate față de cele contractate", prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 1b).(2) Cantitățile de servicii tehnologice de sistem realizate în regim reglementat, respectiv în condițiile Procedurii, pe fiecare interval orar, se determină astfel:a) pentru rezerva de reglaj secundar, se consideră realizată mai întâi cantitatea cu prețul orar cel mai mic dintre prețul reglementat din anexa nr. 3.1 și cel din anexa nr. 6.1;b) pentru rezerva de reglaj terțiar rapid, se consideră realizată mai întâi cantitatea cu prețul orar cel mai mic dintre prețul reglementat din anexa nr. 3.2 și cel din anexa nr. 6.2;c) pentru rezerva de reglaj terțiar lent, se consideră realizată mai întâi cantitatea cu prețul orar cel mai mic dintre prețul reglementat din anexa nr. 3.3 și cel din anexa nr. 6.3;d) pentru rezerva de capacitate, se consideră realizată mai întâi cantitatea cu prețul orar cel mai mic dintre prețul reglementat din anexa nr. 3.4 și cel din anexa nr. 6.4;e) pentru energia reactivă pentru reglajul tensiunii în RET, se consideră cantitatea realizată la prețul reglementat din anexa nr. 3.5.  +  Articolul 11Pentru fiecare interval orar, serviciile tehnologice de sistem solicitate suplimentar de către OTS cu minimum 24 de ore înainte de ziua de livrare, față de cantitățile contractate prevăzute în anexele nr. 4 și 5, vor fi decontate la prețul cel mai mare dintre cele prevăzute în anexele nr. 3 și 6 corespunzătoare.  +  Articolul 12Pentru nerealizarea serviciilor tehnologice de sistem prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-d), vânzătorul se obligă să plătească cumpărătorului o penalizare specifică, corespunzătoare unei valori de 200% din prețul de contract pentru cantitățile de servicii tehnologice de sistem contractate și nerealizate, după aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a), b), c), respectiv d).  +  Capitolul 4. Obligațiile vânzătorului  +  Articolul 13Vânzătorul are următoarele obligații:a) să respecte reglementările ANRE privind achiziția în regim reglementat și prevederile Procedurii;b) să asigure în totalitate fiecare categorie de serviciu contractat prin ofertarea pe piața de echilibrare a energiei de echilibrare corespunzătoare cantităților contractate pentru fiecare categorie de serviciu tehnologic de sistem;c) să obțină și să mențină toate autorizațiile, licențele și/sau aprobările necesare îndeplinirii obligațiilor proprii;d) să informeze UnO-DEN despre orice eveniment produs în instalațiile proprii care are consecințe asupra siguranței în funcționarea SEN;e) să asigure menținerea în funcțiune a echipamentelor proprii necesare legăturilor de telecomunicații operative directe ale treptelor de dispecer;f) să efectueze lucrările de exploatare și întreținere pentru instalațiile proprii și stațiile de transformare aflate în gestiunea proprie;g) să plătească cumpărătorului penalizarea specificată în art. 12 pentru cantitățile de servicii tehnologice de sistem contractate și nerealizate.  +  Capitolul 5. Drepturile vânzătorului  +  Articolul 14Vânzătorul are următoarele drepturi:a) să factureze contravaloarea serviciilor tehnologice de sistem contractate la valoarea stabilită conform cap. 6 și majorări de întârziere conform art. 23, dacă este cazul;b) să încaseze la termenul stabilit contravaloarea facturilor emise conform lit. a);c) să inițieze modificarea și/sau completarea contractului sau a anexelor la acesta ori de câte ori părțile convin acest lucru;d) în situații justificate, notificate de vânzător, acesta are dreptul, cu acordul cumpărătorului și informarea Companiei Naționale «Transelectrica» - S.A., să cesioneze drepturile și obligațiile acestui contract către un alt furnizor semnatar de contract de servicii tehnologice de sistem; (la 21-10-2011, Litera d) din Articolul 14 , Punctul 5. a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 40 din 30 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 21 octombrie 2011 ) e) notificarea prevăzută la lit. d) conține prevederi privind:(i) motivul cesiunii;(ii) perioada de timp pentru care se realizează cesiunea;(iii) cantitatea de servicii tehnologice de sistem cesionată corespunzătoare fiecărui tip de rezervă, pentru fiecare zi și interval orar din perioada de timp pentru care se realizează cesiunea; (la 21-10-2011, Articolul 14 din Punctul 5. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 40 din 30 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 21 octombrie 2011 ) f) cesiunea drepturilor și obligațiilor privind cantitățile contractate de servicii tehnologice de sistem în regim reglementat sau conform Procedurii se realizează prin încheierea unei convenții tripartite conform anexei nr. 7, în care prețul serviciului tehnologic de sistem rămâne nemodificat; (la 21-10-2011, Articolul 14 din Punctul 5. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 40 din 30 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 21 octombrie 2011 ) g) cesiunea se realizează cel mai târziu până la ora 10,30, în ziua anterioară zilei de livrare. (la 21-10-2011, Articolul 14 din Punctul 5. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 40 din 30 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 21 octombrie 2011 )  +  Capitolul 6. Obligațiile cumpărătorului  +  Articolul 15Cumpărătorul are următoarele obligații:a) să respecte prevederile Procedurii;b) să respecte prevederile Procedurii operaționale "Determinarea cantităților de servicii tehnologice de sistem realizate față de cele contractate", prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 1b);c) să plătească vânzătorului serviciile tehnologice de sistem contractate la prețurile prevăzute în anexele nr. 3 și 6, în condițiile prevederilor art. 11, pentru fiecare interval orar al perioadelor de achiziție;d) să asigure dezvoltarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii de telecomunicații și aplicarea programelor software necesare achiziționării și prelucrării datelor de proces și datelor obținute din măsurători;e) să pună la dispoziție vânzătorului toate datele de interes privitoare la cantitățile de servicii tehnologice de sistem realizate conform prezentului contract;f) să respecte reglementările stabilite în prescripțiile și normele în vigoare, necesare pentru funcționarea normală a SEN;g) să obțină și să mențină toate autorizațiile și licențele necesare îndeplinirii obligațiilor proprii.  +  Capitolul 7. Drepturile cumpărătorului  +  Articolul 16Cumpărătorul are următoarele drepturi:a) să beneficieze de serviciile asigurate de vânzător, în conformitate cu prevederile prezentului contract, prevederile Codului tehnic al rețelei electrice de transport menționat la pct. 4 din anexa nr. 1b și cu prevederile Procedurii;b) să stabilească cantitățile realizate de servicii tehnologice de sistem, în conformitate cu reglementările în vigoare;c) să solicite vânzătorului datele privind serviciile vândute în conformitate cu prezentul contract;d) să solicite vânzătorului o penalizare specifică, în conformitate cu art. 12, pentru cantitățile de servicii tehnologice de sistem contractate și nerealizate.  +  Capitolul 8. Termene și condiții de plată  +  Articolul 17Contravaloarea serviciilor tehnologice de sistem ce urmează a fi facturată și încasată de către vânzător de la cumpărător, conform acestui contract, în fiecare lună contractuală se determină pentru cantitățile de servicii tehnologice de sistem contractate, la prețurile din anexele nr. 3 și 6, precum și în condițiile prevăzute în art. 11.  +  Articolul 18Pe întreaga durată a contractului, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la începutul lunii calendaristice care urmează lunii în care s-au prestat serviciile contractate, vânzătorul va întocmi o factură pentru fiecare categorie de serviciu tehnologic de sistem contractat.  +  Articolul 19Pe întreaga durată a contractului, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la începutul lunii calendaristice care urmează lunii în care s-au prestat serviciile contractate, cumpărătorul va întocmi o factură pentru penalitățile stabilite în conformitate cu art. 12 pentru cantitățile de servicii tehnologice de sistem contractate și nerealizate.  +  Articolul 20În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea facturii pentru serviciile contractate în luna contractuală, cumpărătorul va plăti vânzătorului contravaloarea serviciilor facturate pentru luna contractuală respectivă.  +  Articolul 21În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea facturii pentru penalitățile referitoare la luna contractuală, vânzătorul va plăti cumpărătorului contravaloarea penalităților facturate pentru luna contractuală respectivă.  +  Articolul 22Părțile confirmă că au agreat reciproc băncile prin care să se desfășoare derularea plăților. Acestea sunt cele menționate la cap. 1 din prezentul contract sau, în cazul vânzătorului, banca specificată în facturile emise de acesta în baza prezentului contract.  +  Articolul 23În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenței a obligațiilor prevăzute la art. 20, cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate majorări de întârziere la această sumă, corespunzătoare ca procent majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.  +  Articolul 24(1) În cazul în care o sumă facturată este contestată integral sau parțial de cumpărător, acesta va efectua plata sumei necontestate și va înainta, în termen de 5 zile financiare de la primirea facturii, o notă explicativă către vânzător cuprinzând obiecțiile sale. Vânzătorul analizează contestația primită și în termen de 5 zile financiare de la primirea ei transmite cumpărătorului punctul său de vedere privind contestația.(2) Eventualele corecții sau regularizări rezultate prin rezolvarea contestației pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească definitivă vor fi efectuate în termen de 5 zile financiare de la rezolvare.  +  Articolul 25Plata facturilor enumerate conform prezentului capitolul va fi efectuată prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislația în vigoare. Corespunzător modului de plată convenit, factura se consideră achitată de către cumpărător la data înregistrării plății în extrasul bancar al vânzătorului, la data preluării cecului de către vânzător sau la data prevăzută de reglementările în vigoare pentru celelalte mijloace legale de plată.  +  Capitolul 9. Obligații și garanții  +  Articolul 26Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze pe toată durata contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în contract, conformându-se în același timp tuturor cerințelor legale.  +  Articolul 27Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii acestui contract.  +  Capitolul 10. Modificarea circumstanțelor  +  Articolul 28În contextul acestui contract, modificările de circumstanță semnifică: legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului sau modificarea interpretării privind orice cerință legală ori reglementare (inclusiv încetarea valabilității unei cerințe legale, retragerea sau reînnoirea acesteia) ori aplicarea unei noi cerințe legale care nu era în vigoare la data semnării acestui contract. Aceasta include introducerea unui nou impozit sau a unei taxe ori o schimbare a cuantumului oricăreia dintre taxele existente.  +  Articolul 29Dacă la un moment dat după data întrării în vigoare apare o modificare de circumstanțe, părțile vor modifica în mod corespunzător, prin act adițional, prevederile prezentului contract.  +  Capitolul 11. Legea aplicabilă - litigii  +  Articolul 30Acest contract este supus și interpretat potrivit legii românești.  +  Articolul 31(1) Litigiile care decurg din interpretarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă înaintea perfectării contractului, vor fi supuse spre soluționare ANRE în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.(2) Litigiile care decurg din executarea contractului perfectat, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente.  +  Articolul 32Dacă orice prevedere a acestui contract sau a anexelor sale intră în conflict cu o prevedere a Codului comercial al pieței angro de energie electrică sau a Codului tehnic al rețelei electrice de transport, va prevala prevederea aplicabilă a Codului comercial al pieței angro de energie electrică sau a Codului tehnic al rețelei electrice de transport.  +  Articolul 33Rezultatul unei licitații pentru achiziționarea serviciilor tehnologice de sistem poate fi contestat la ANRE de către vânzător în cazul în care prevederile Procedurii nu sunt aplicate.  +  Capitolul 12. Documentele contractului  +  Articolul 34Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 și 7 fac parte integrantă din prezentul contract.  +  Capitolul 13. Comunicări și notificări  +  Articolul 35Persoanele de contact autorizate pentru derularea acestui contract sunt menționate în anexa nr. 2.  +  Articolul 36Părțile trebuie să se asigure că persoanele de contact nominalizate în anexa nr. 2 pot fi contactate telefonic sau în alt mod, așa cum este specificat în anexă.  +  Articolul 37Fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părți în format scris orice schimbare care a apărut în informațiile de contact specificate în anexa nr. 2 cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte ca schimbarea să între în vigoare.  +  Capitolul 14. Durata contractului  +  Articolul 38Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către părți și rămâne în vigoare până la ......................... sau până la rezilierea de către oricare dintre părți, în conformitate cu prevederile cap. 16.  +  Capitolul 15. Revizuirea contractului  +  Articolul 39Contractul încheiat de părți se poate prelungi, modifica sau completa prin acte adiționale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative și de reglementare ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părți.  +  Articolul 40Părțile sunt de acord să revizuiască acest contract, la cererea scrisă a oricareia dintre parți, dacă siguranța în funcționare a SEN este afectată în mod nefavorabil de îndeplinirea continuă a acestui contract.  +  Capitolul 16. Încetarea contractului  +  Articolul 41Părțile pot cu acordul ANRE, fără a-și prejudicia vreunul dintre drepturi, să inițieze rezilierea acestui contract prin notificare înregistrată, efectivă în 30 (treizeci) de zile de la data exprimării notificării, în următoarele situații:a) suspendarea sau retragerea oricărei autorizații, licențe ori aprobări necesare vânzătorului pentru a continua în mod legal activitățile sale comerciale în conformitate cu cap. 2;b) pierderea statutului de participant la licitație al vânzătorului, în condițiile Procedurii.  +  Articolul 42Orice culpă a uneia dintre părți referitoare la oricare obligație rezultată din sau prevăzută în acest contract va îndreptăți cealaltă parte, fără a-i fi prejudiciat niciunul dintre drepturile sale, fie să denunțe unilateral acest contract în 90 (nouăzeci) de zile calendaristice după data notificării prin poștă, înregistrată la partea în culpă, fie să o supună părții în culpă pentru a remedia lipsa, în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la termenul de notificare.  +  Capitolul 17. Forța majoră  +  Articolul 43(1) Părțile sunt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligațiilor ce decurg din acest contract, dacă acest lucru este rezultatul acțiunii forței majore, dovedită conform legii. Circumstanțele de forță majoră sunt acelea care pot apărea pe perioada de valabilitate a prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare, de exemplu calamități naturale, război, embargo, care nu au putut fi luate în considerare de părți la încheierea contractului și care sunt în afara voinței și controlului părților.(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți în decurs de 48 de ore de la apariția acesteia, apreciind și perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea în termen de 5 (cinci) zile a autorității abilitate să constate forța majoră de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră.(3) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligația părții care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate părții contractante prin faptul necomunicării.  +  Capitolul 18. Confidențialitate  +  Articolul 44Părțile vor considera confidențiale prevederile acestui contract, la fel ca și orice document și/sau orice informație schimbată de părți în contextul acestuia. Fac excepție de la aceste prevederi:a) informațiile solicitate de autoritățile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;b) informațiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului.  +  Capitolul 19. Daune  +  Articolul 45Niciuna dintre părți nu este responsabilă pentru pierderi sau daune provocate celeilalte părți, cu excepția cazurilor în care a acționat cu premeditare sau cu neglijență dovedită.  +  Articolul 46Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul 20. Nulitatea unei clauze  +  Articolul 47Nulitatea ori invaliditatea uneia sau mai multor prevederi ale acestui contract nu va afecta validitatea celorlalte prevederi rămase.  +  Articolul 48Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.  +  Articolul 49Prezentul contract a fost redactat și semnat în două exemplare, deopotrivă originale, câte unul pentru fiecare parte, la data de ............ .Vânzător, Cumpărător,.............. ..............  +  Anexa nr. 1a)la contract
  DEFINIȚII
  ───────────────────────────────Cod comercial ───────────────────────────────Cod tehnic al rețelei electricede transport ───────────────────────────────Licență ───────────────────────────────Operatorul pieței de echilibrar───────────────────────────────Pereche cantitate-preț ───────────────────────────────Perioada de achiziție ───────────────────────────────Piața de echilibrare - PE ───────────────────────────────Prețul de închidere a licitație───────────────────────────────Energia reactivă pentru reglaretensiunii în RET ───────────────────────────────Reglaj secundar ───────────────────────────────Reglaj terțiar lent ───────────────────────────────Reglaj terțiar rapid ───────────────────────────────Rezerva de reglaj secundar ───────────────────────────────Rezerva de capacitate ───────────────────────────────Rezerva terțiară lentă ───────────────────────────────Rezerva terțiară rapidă ───────────────────────────────Titular de licență ───────────────────────────────Unitate dispecerizabilă ───────────────────────────────Website ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Codul comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Actul normativ care face parte din sistemul de reglementări specific transportului energiei electrice și conducerii prin dispecer a SEN, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Actul tehnic și juridic emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice, române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacități energetice din sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcționării coordonate a SEN, respectiv pieței angro de energie electrică ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Operatorul de piață care asigură înregistrarea participanților la piața de echilibrare, precum și colectarea și verificarea formală a ofertelor pe piața de echilibrare Operatorul pieței de echilibrare este Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────O combinație între o cantitate și un preț, indicând prețul minim pe care participantul la licitație dorește să îl primească pentru furnizarea respectivei cantități de serviciu tehnologic de sistem specificate în intervalul orar respectiv ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────O perioadă definită de operatorul de transport și de sistem pentru achiziționarea serviciilor tehnologice de sistem conform prevederilor secțiunii 8 din Codul comercial ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Piața centralizată organizată și administrată de operatorul de transport și de sistem în vederea echilibrării în timp real a producției cu consumul, în vederea asigurării siguranței și stabilitățiiîn funcționare a Sistemului electroenergetic național și pentru rezolvarea restricțiilor de rețea ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Prețul la care sunt încheiate tranzacțiile pentru achiziționarea de servicii tehnologice de sistem pe un anumit interval de tranzacționare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Energia reactivă produsă de grupurile generatoare care asigură stabilitatea tensiunii în nodurile RET ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reglaj automat și centralizat al puterii active a unor grupuri generatoare desemnate, în scopul readucerii frecvenței și soldului SEN la valorile de consemn în cel mult 15 minute ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare în scopul refacerii rezervei de reglaj terțiar rapid în condițiile prevăzute de Codul tehnic al rețelei electrice de transport ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare în scopul refacerii rezervei de reglaj secundar în condițiile prevăzute de Codul tehnic al rețelei electrice de transport ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Rezerva de putere care, la abaterea frecvenței și/sau soldului SEN de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat într-un interval de maximum 15 minute ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Rezerva de putere asigurată la cererea OTS de grupuri generatoare care au timp de pornire și preluare a sarcinii mai mic de 72 de ore, în vederea acoperirii creșterilor de sarcină peste valorile prognozate și a scăderii capacității disponibile sub nivelurile prognozate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire și preluare a sarcinii mai mic de 7 ore ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care sunt calificate pentru a realiza încărcarea sarcinii în maximum 15 minute ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Persoana juridică deținătoare a unei licențe acordate de ANRE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Unitate de producție care a fost înregistrată ca unitate dispecerizabilă în conformitate cu Codul tehnic al rețelei electrice de transport ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pagina web pe care se publică informațiile necesare aplicării prezentului contract; www.ope.ro ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 1b)la contract
  DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
  Reglementările care stau la baza prezentului contract sunt:1. Procedura operațională "Achiziția prin licitație a serviciilor tehnologice de sistem", cod TEL 00.38, revizia în vigoare, Aviz ANRE nr. 11 din 14 iunie 2006, denumită în contract Procedura;2. Procedura operațională "Determinarea cantităților de servicii tehnologice de sistem realizate față de cele contractate", cod TEL-01.05, Aviz ANRE nr. 16 din 18 iulie 2006;3. Codul comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 25/2004, denumit în contract Cod comercial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004;4. Codul tehnic al rețelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 20/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004, modificat și completat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 35/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 14 decembrie 2004 .
   +  Anexa nr. 2la contract
  PERSOANE DE CONTACT ȘI INFORMAȚII COMERCIALE
  Contact comercial:Nume:Telefon:E-mail:Contact tehnic:Nume:Telefon:E-mail:Mobil:
   +  Anexa nr. 3.1la contract
  ACHIZIȚIA DE REZERVĂ DE REGLAJ SECUNDAR ÎN REGIM REGLEMENTAT
  PENTRU PERIOADA ............
  Situație cumulată lunarăFURNIZOR:
  Luna Cantitate h*MW Preț lei/h*MW Contravaloare lei TVA lei Total cu TVA lei
  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  Aprilie
  Mai
  Iunie
  Iulie
  August
  Septembrie
  Octombrie
  Noiembrie
  Decembrie
  TOTAL
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 3.2la contract
  ACHIZIȚIA DE REZERVĂ DEREGLAJ TERȚIAR RAPID ÎN REGIM REGLEMENTAT
  PENTRU PERIOADA ............
  Situație cumulată lunarăFURNIZOR:
  Luna Cantitate h*MW Preț lei/h*MW Contravaloare lei TVA lei Total cu TVA lei
  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  Aprilie
  Mai
  Iunie
  Iulie
  August
  Septembrie
  Octombrie
  Noiembrie
  Decembrie
  TOTAL
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 3.3la contract
  ACHIZIȚIA DE REZERVĂ DE REGLAJ TERȚIAR LENT ÎN REGIM REGLEMENTAT PENTRU PERIOADA ............
  Situație cumulată lunarăFURNIZOR:
  Luna Cantitate h*MW Preț lei/h*MW Contravaloare lei TVA lei Total cu TVA lei
  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  Aprilie
  Mai
  Iunie
  Iulie
  August
  Septembrie
  Octombrie
  Noiembrie
  Decembrie
  TOTAL
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 3.4la contract
  ACHIZIȚIA DE REZERVĂ DE CAPACITATE ÎN REGIM REGLEMENTAT PENTRU PERIOADA ............
  Situație cumulată lunarăFURNIZOR:
  Luna Cantitate h*MW Preț lei/h*MW Contravaloare lei TVA lei Total cu TVA lei
  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  Aprilie
  Mai
  Iunie
  Iulie
  August
  Septembrie
  Octombrie
  Noiembrie
  Decembrie
  TOTAL
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 3.5la contract
  ACHIZIȚIA DE ENERGIE REACTIVĂ PENTRU REGLAJUL TENSIUNII ÎN REGIM REGLEMENTAT PENTRU PERIOADA ..............
  Situație cumulată lunarăFURNIZOR:
  Luna Cantitate MVarh Preț lei/MVarh Contravaloare lei TVA lei Total cu TVA lei
  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  Aprilie
  Mai
  Iunie
  Iulie
  August
  Septembrie
  Octombrie
  Noiembrie
  Decembrie
  TOTAL
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 4.1la contract
  CANTITĂȚILE ORARE ȘI CONTRAVALOAREA LUNARĂ A REZERVEI DE REGLAJ SECUNDAR CONTRACTATE
  ÎN REGIM REGLEMENTAT
  Luna
  Rezervă Reglaj SecundarFurnizor
  IBDCantități orare (h*MW)
  De laPână12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  MaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJ
  01
  12
  23
  34
  45
  56
  ..
  ..
  ..
  2021
  2122
  2223
  2324
  Total zilnic
  Total cantitate lunară contractată (h*MW)
  Preț reglementat (Lei/(h*MW))
  Contravaloare lunară serviciu (Lei)
  TVA(Lei)
  TOTAL (Lei)
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 4.2la contract
  CANTITĂȚILE ORARE ȘI CONTRAVALOAREA LUNARĂ A REZERVEI DE REGLAJ TERȚIAR RAPID CONTRACTATE
  ÎN REGIM REGLEMENTAT
  LUNA
  Rezerva de reglaj terțiar rapid Furnizor
  IBDCantități orare (h*MW)
  De laPână12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  MaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJ
  01
  12
  23
  34
  45
  56
  ..
  ..
  ..
  2021
  2122
  2223
  2324
  Total zilnic
  Total cantitate lunară contractată (h*MW)
  Preț reglementat (Lei/(h*MW))
  Contravaloare lunară serviciu (Lei)
  TVA(Lei)
  TOTAL (Lei)
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 4.3la contract
  CANTITĂȚILE ORARE ȘI CONTRAVALOAREA LUNARĂ A REZERVEI DE REGLAJ TERȚIAR LENT CONTRACTATE
  ÎN REGIM REGLEMENTAT
  LUNA
  Rezerva de reglaj terțiar lent Furnizor
  IBDCantități orare (h*MW)
  De laPână12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  MaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJ
  01
  12
  23
  34
  45
  56
  ..
  ..
  ..
  2021
  2122
  2223
  2324
  Total zilnic
  Total cantitate lunară contractată (h*MW)
  Preț reglementat (Lei/(h*MW))
  Contravaloare lunară serviciu (Lei)
  TVA(Lei)
  TOTAL (Lei)
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 4.4la contract
  CANTITĂȚILE ORARE ȘI CONTRAVALOAREA LUNARĂ A REZERVEI DE CAPACITATE CONTRACTATE
  ÎN REGIM REGLEMENTAT
  Luna
  Rezerva de capacitate Furnizor
  IBDCantități orare (h*MW)
  De laPână12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  MaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJ
  01
  12
  23
  34
  45
  56
  ..
  ..
  ..
  2021
  2122
  2223
  2324
  Total zilnic
  Total cantitate lunară contractată (h*MW)
  Preț reglementat (Lei/(h*MW))
  Contravaloare lunară serviciu (Lei)
  TVA(Lei)
  TOTAL (Lei)
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 5.1la contract
  CANTITĂȚILE ORARE DE REZERVĂ DE REGLAJ SECUNDAR CONTRACTATE ÎN BAZA PROCEDURII
  Luna
  Rezerva de reglaj secundar Furnizor
  IBDCantități orare (h*MW)
  De laPână12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  MaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJ
  01
  12
  23
  34
  45
  56
  ..
  ..
  ..
  2021
  2122
  2223
  2324
  Total zilnic (h*MW)
  Total cantitate lunară contractată (h*MW)
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 5.2la contract
  CANTITĂȚILE ORARE DE REZERVĂ DE REGLAJ TERȚIAR RAPID CONTRACTATE ÎN BAZA PROCEDURII
  Luna
  Rezerva de reglaj terțiar rapidFurnizor
  IBDCantități orare (h*MW)
  De laPână12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  MaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJ
  01
  12
  23
  34
  45
  56
  ..
  ..
  ..
  2021
  2122
  2223
  2324
  Total zilnic (h*MW)
  Total cantitate lunară contractată (h*MW)
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 5.3la contract
  CANTITĂȚILE ORARE DE REZERVĂ DE REGLAJ TERȚIAR LENT CONTRACTATE ÎN BAZA PROCEDURII
  Luna
  Rezerva de reglaj terțiar lentFurnizor
  IBDCantități orare (h*MW)
  De laPână12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  MaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJ
  01
  12
  23
  34
  45
  56
  ..
  ..
  ..
  2021
  2122
  2223
  2324
  Total zilnic (h*MW)
  Total cantitate lunară contractată (h*MW)
  [Furnizor] [Operator de transport și de sistem]
   +  Anexa nr. 5.4la contract
  CANTITĂȚILE ORARE DE REZERVĂ DE CAPACITATE CONTRACTATE ÎN BAZA PROCEDURII
  Luna
  Rezerva de capacitateFurnizor
  IBDCantități orare (h*MW)
  De laPână12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  MaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJVSDLMaMcJ
  01