HOTĂRÂRE nr. 598 din 2 august 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 8 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al pct. 2 și 3 din cap. I al anexei nr. I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora prevăzute în anexă, care includ salariile de bază aferente funcției și sporul de vechime în muncă la nivel maxim, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 2 august 2018.Nr. 598.  +  ANEXĂ NORME METODOLOGICEprivind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de directorși director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilireacategoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiilede conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M,și nivelul salariilor de bază aferente acestora