ORDIN nr. 4.203 din 30 iulie 2018pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 august 2018    În conformitate cu art. 94 alin. (2) lit. a) și s), art. 57 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București și instituțiile și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 30 iulie 2018.Nr. 4.203.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.035/2012)METODOLOGIE-CADRUDE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A COMPETIȚIILOR ȘCOLARE