NORMĂ nr. 13 din 19 iulie 2018pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 8 august 2018    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, în baza prevederilor art. 1, art. 2 pct. 17 și art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds), având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 18.07.2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul 2Fondurile de piață monetară și administratorii de fonduri de piață monetară, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară, au obligația respectării prevederilor prezentei norme.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează potrivit dispozițiilor cap. VII al titlului I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale art. 51-57 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Articolul 4Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Leonardo Badea
    București, 19 iulie 2018.Nr. 13.  +  ANEXĂGHIDULAutorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simularea situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privindfondurile de piață monetară (Money-market funds)