ORDONANȚĂ nr. 1 din 2 august 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. XI.1 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiți în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru autorități ale administrației publice locale, care implementează proiecte finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor și modernizării sistemelor de termoficare și în domeniul transporturilor, pentru regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările ulterioare, precum și pentru beneficiarii Programului operațional regional 2014-2020 axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat;2. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la alin. (1) lit. a), pentru autoritatea de management Programul operațional regional, pentru axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, limita este de 200% pentru proiectele care intră sub incidența regulilor de ajutor de stat.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 2 august 2018.Nr. 1.-----