MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 20 octombrie 1998între Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 24 decembrie 1999    Întrucât strategia intarita de preaderare este menita să permită tuturor statelor candidate din Europa Centrala şi de Est ca în cele din urma sa devină state membre şi, în acest scop, să se alinieze cat mai repede posibil la acquisul comunitar înainte de aderare,întrucât Parteneriatul de aderare este o componenta-cheie a strategiei întărite de preaderare, care va mobiliza într-un cadru unic toate formele de asistenţa acordată ţărilor candidate, întrucât este importanţa îmbunătăţirea sistemelor de management existente, în scopul atingerii obiectivelor stabilite în Parteneriatul de aderare,Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, denumita în continuare Comisia, pe de o parte, şiGuvernul României, actionand în numele României, denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Definiţii- Sistem de Implementare Descentralizat - SID (Decentralised Implementation System - DIS)Sistem de implementare a Programului PHARE, în cadrul căruia o parte a managementului şi responsabilităţilor se transfera tarii partenere, în timp ce Comisiei îi revine responsabilitatea finala, conform tratatelor Comunităţii Europene.- Oficiul de Plati şi Contractare PHARE - O.P.C.P. (Central Finance and Contracts Unit - CFCU)Organism de implementare a SID, din cadrul administraţiei naţionale, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractarilor şi cu efectuarea plăţilor în cadrul proiectelor de dezvoltare instituţională şi - dacă se prevede explicit - a altor proiecte. Pentru aceste proiecte implementarea tehnica este realizată de un responsabil de program - RP (Senior Programme Officer - SPO).- Agenţie de implementare - AI (Implementing Agency - IA)Organism de implementare a SID, din cadrul administraţiei naţionale, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractarilor şi cu efectuarea plăţilor, precum şi cu implementarea tehnica, în cazul proiectelor de sprijinire a investiţiilor şi - dacă se prevede explicit - a altor proiecte.- Comitet Comun de Monitorizare - CCM (Joint Monitoring Committee - JMC) Comitet format din Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării - RNAF (Naţional Authorising Officer - NAO), Coordonatorul naţional al asistenţei (Naţional Aid Coordinator - NAC) şi din reprezentanţi ai Comisiei, care are sarcina reexaminarii programelor PHARE.- Coordonatorul naţional al asistenţei - CNA (Naţional Aid Coordinator - NAC)Oficial din cadrul administraţiei naţionale, responsabil cu activitatea de programare în cadrul Beneficiarului. CNA asigura o legătură strânsă între procesul general de aderare şi utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, fiind, de asemenea, responsabil cu monitorizarea şi cu evaluarea programelor PHARE.- Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării - RNAF (Naţional Authorising Officer - NAO)Oficial din cadrul administraţiei naţionale, care conduce Fondul Naţional - FN (Naţional Fund - NF). RNAF are întreaga responsabilitate a managementului financiar al fondurilor PHARE.- Fondul Naţional - FN (Naţional Fund - NF)Entitate cu rol de trezorerie centrala din cadrul Ministerului Finanţelor, prin intermediul căreia fondurile Uniunii Europene sunt transferate către Beneficiar.- PerseusSistemul curent de raportare financiară al Comisiei Europene.- Responsabilul cu autorizarea Programului - RAP (Programme Authorising Officer - PAO)Oficial din cadrul administraţiei naţionale, care conduce o AI sau O.P.C.P. RAP este responsabil pentru funcţiona- rea AI/O.P.C.P. şi pentru managementul financiar judicios al proiectelor care se implementeaza.- Responsabilul de program - RP (Senior Programme Officer - SPO) Oficial din cadrul administraţiei naţionale (minister de resort/agenţie guvernamentală), responsabil cu implementarea tehnica a proiectelor pentru care O.P.C.P. are responsabilitatea implementarii administrative şi financiare.  +  Articolul 2Fondul Naţional şi Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării1 amp;Beneficiarul are obligaţia de a înfiinţa Fondul Naţional, ca entitate cu rol de trezorerie centrala, în subordinea unui Responsabil naţional cu autorizarea finanţării, denumit în continuare RNAF, din cadrul Ministerului Finanţelor, în scopul gestionării asistenţei financiare alocate Beneficiarului de către Uniunea Europeană, conform Sistemului de implementare descentralizat, denumit în continuare SID.2 amp;Responsabil naţional cu autorizarea finanţării trebuie să fie un oficial cu rang de ministru sau de secretar de stat, numit de Beneficiar. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării nu poate deţine în acelaşi timp şi funcţia de coordonator naţional al asistenţei. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării poate delega responsabilităţile sale cel mult altor 2 oficiali, dar el va rămâne răspunzător în final pentru toate responsabilităţile cu care este investit conform prevederilor prezentului memorandum de înţelegere şi ale altor acorduri încheiate în baza acestuia.  +  Articolul 3Responsabilităţile Responsabilului naţional cu autorizarea finanţării (RNAF)1 amp;Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării (RNAF) deţine întreaga responsabilitate a gestionării financiare a fondurilor PHARE. El trebuie să asigure respectarea tuturor regulilor, reglementărilor şi procedurilor PHARE referitoare la achiziţii, raportare şi management financiar, precum şi funcţionarea adecvată a unui sistem de raportare şi informare pentru fiecare proiect. RNAF deţine întreaga răspundere pentru fondurile PHARE ale unui program, până la închiderea acestuia.2 amp;Autoritatea naţionala de control financiar trebuie să desfăşoare un control financiar adecvat. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării trebuie să asigure funcţionarea unui sistem de raportare financiară pentru toate fondurile PHARE. El va fi răspunzător în faţa Comisiei pentru utilizarea fondurilor. În îndeplinirea acestor responsabilităţi Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării este răspunzător pentru următoarele sarcini: (i) solicitarea şi gestionarea fondurilor de la Comisie;(îi) numirea responsabililor cu autorizarea Programului (RAP) în cadrul fiecărei Agenţii de implementare (AI) şi, acolo unde este cazul, al Oficiului de Plati şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), prin consultare cu Coordonatorul naţional al asistenţei;(iii) încheierea acordurilor de finanţare pe care le va semna cu fiecare Agenţie de implementare şi, acolo unde este cazul, cu O.P.C.P., selectate şi andosate de Comisie;(iv) asigurarea fluxului de finanţare din resurse naţionale şi din alte resurse de cofinantare, după cum este stabilit prin memorandumurile de finanţare privind Programele PHARE;(v) asigurarea ţinerii la zi a unui sistem de raportare financiară (Perseus) pentru fondurile PHARE şi a respectării întru totul, de către Agenţiile de implementare şi, acolo unde este cazul, de către O.P.C.P., a procedurilor de raportare;(vi) transferarea fondurilor către Agenţiile de implementare şi, acolo unde este cazul, către O.P.C.P., în conformitate cu mecanismul stabilit prin acordul de finanţare;(vii) participarea, alături de Comisie şi de Coordonatorul naţional al asistenţei, la un Comitet comun de monitorizare;(viii) recuperarea fondurilor neutilizate de la AI/O.P.C.P. la încheierea Programului.3 amp;Aspectele tehnice şi administrative ale implementarii unui program, inclusiv licitaţiile şi contractarea, vor fi integral în responsabilitatea Agenţiei de implementare, a O.P.C.P. sau a ministerului de resort/agenţiei implicate.4 amp;Neîndeplinirea oricăreia dintre responsabilităţile stabilite prin prezentul memorandum de înţelegere va conduce la rambursarea fondurilor PHARE către Comisie.  +  Articolul 4Solicitarea de fonduri de la Comisie1 amp;Un avans, reprezentând un procent din bugetul total prevăzut în memorandumul de finanţare care va fi gestionat în mod descentralizat, va fi transferat de Comisie către Fondul Naţional după semnarea memorandumului de finanţare, cu condiţia ca prevederile art. 13 (Conturi bancare) sa fi fost îndeplinite. Avansul nu poate depăşi 20% din bugetul total al Programului.2 amp;Valoarea avansului şi a realimentarilor ulterioare, precum şi momentele la care se face transferul acestora vor fi specificate în memorandumul de finanţare. În cazul în care totalul fondurilor aflate la dispoziţia Fondului Naţional, a O.P.C.P. şi a Agentiilor de implementare depăşeşte 10% din totalul bugetului în vigoare al Programului, care va fi gestionat în mod descentralizat, cererile de realimentare nu pot fi admise decât cu autorizare prealabilă din partea Comisiei.3 amp;Cererea de acordare a unui avans sau a unei realimentari, care trebuie certificată şi aprobată de Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării, se înaintează Comisiei pentru aprobare şi pentru efectuarea transferului. Cererea de realimentare trebuie să fie însoţită de:(i) o declaraţie de cheltuieli, care indica suma cumulată contractată şi plătită, detaliată pe subprograme, proiecte şi subproiecte (acolo unde este cazul), reflectand legătură dintre bugetul indicativ (prevăzut prin memorandumul de finanţare) şi cheltuielile şi plăţile efectiv realizate conform raportarii financiare prezentate de AI/O.P.C.P. De asemenea, trebuie anexat un tabel care să reflecte legătură dintre AI/O.P.C.P. şi proiectul pe care aceasta/acesta îl gestionează/coordonează;(îi) o raportare financiară corespunzătoare (Perseus), indicând contractele încheiate şi plăţile efectuate;(iii) reconcilierea bancară pentru conturile bancare deschise de FN şi AI/O.P.C.P. De asemenea, trebuie comunicată dobânda acumulată în aceste conturi bancare;(iv) rapoarte de activitate, conform prevederilor art. 9; (v) o declaraţie scrisă a RNAF, specificand ca informaţiile din cererea de realimentare sunt corecte şi ca implementarea asistenţei PHARE progreseaza satisfăcător şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin memorandumul de finanţare.4 amp;Imediat după încheierea perioadei de plati precizate în memorandumul de finanţare RNAF trebuie să emita o declaraţie finala, însoţită de documentaţia justificativă, care să indice suma totală contractată şi plătită. De asemenea, trebuie anexată reconcilierea bancară finala, indicând soldurile existente în conturile bancare ale FN, AI/O.P.C.P. 5 amp;Comisia îşi rezerva dreptul de a solicita informaţii suplimentare pentru justificarea transferurilor de fonduri.6 amp;În mod excepţional Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării poate solicita un avans/realimentare mai mare de 20%, numai dacă previziunea fluxului de numerar, elaborata în baza listei cuprinzând contractele Agentiilor de implementare, demonstreaza ca necesarul fluxului de numerar pentru perioada următoare depăşeşte 20% .7 amp;Memorandumul de finanţare va cuprinde prevederi şi condiţii precise privind efectuarea transferurilor de fonduri.8 amp;Fondul Naţional trebuie să ţină evidenta tuturor plăţilor în avans şi a realimentarilor primite în scopul implementarii fiecărui program, subprogram, proiect şi, dacă este cazul, subproiect cu finanţare PHARE.  +  Articolul 5Realocarea fondurilor1 amp;RNAF poate solicita o realocare de fonduri de la un subprogram la altul, în cadrul aceluiaşi memorandum de finanţare (ajustare de program), ca urmare a recomandarii făcute de Comitetul comun de monitorizare. Realocarea devine efectivă numai în urma andosarii ei de către Comisie, pe baza unei justificări detaliate.În cazul în care suma de realocat reprezintă mai puţin de 15% din valoarea memorandumului de finanţare şi nu se impune o modificare a obiectivelor stabilite prin memorandumul de finanţare respectiv, aceasta andosare este de competenţa delegaţiei Comisiei. Următoarea declaraţie de cheltuieli [art. 4 amp;3 (i)] trebuie să conţină aceste realocari şi sa includă, anexat, o copie de pe andosare de către delegaţia Comisiei.2 amp;Dacă suma de realocat reprezintă mai puţin de 15%, dar realocarea impune o modificare a obiectivelor faţă de cele stabilite prin memorandumul de finanţare respectiv, dacă realocarea propusă depăşeşte 15% sau dacă se elimina proiecte existente ori se includ proiecte noi implicând o modificare a obiectivelor stabilite prin memorandumul de finanţare respectiv, cererea de realocare trebuie înaintată Comisiei pentru aprobare şi realocarea va face obiectul unei noi decizii a Comisiei.3 amp;După caz, RNAF poate solicita o realocare de fonduri de la un subproiect la altul, în cadrul aceluiaşi proiect, ca urmare a recomandarii făcute de Subcomitetul de monitorizare. Aceasta realocare devine efectivă numai în urma andosarii ei de către delegaţia Comisiei, pe baza unei justificări detaliate. Dacă realocarea impune o modificare a obiectivelor faţă de cele stabilite prin memorandumul de finanţare respectiv sau dacă se elimina subproiecte existente ori se includ subproiecte noi implicând o modificare a obiectivelor stabilite prin memorandumul de finanţare respectiv, cererea de realocare trebuie înaintată Comisiei pentru aprobare. Următoarea declaraţie de cheltuieli [art. 4 amp;3 (i)] trebuie să conţină aceste realocari şi sa includă, anexat, o copie de pe andosare de către delegaţia Comisiei.  +  Articolul 6Transferul fondurilor către Agenţiile de implementare 1 amp;Transferul fondurilor către Agenţiile de implementare şi, acolo unde este cazul, către O.P.C.P. trebuie efectuat pe baza estimarii fluxurilor de numerar.2 amp;AI trebuie să înainteze către Fondul Naţional cereri de transfer în concordanta cu necesităţile sale, conform prevederilor acordului de finanţare respectiv. Prevederile acordului de finanţare vor înlocui, dacă este cazul, Memorandumul de înţelegere privind înfiinţarea O.P.C.P., semnat cu Comisia.3 amp;Pe baza cererii şi a documentaţiei justificative, RNAF trebuie să verifice nivelul plăţilor efectuate de AI din transa precedenta şi, dacă cererea este justificată, RNAF trebuie să aprobe transferul următoarei transe de fonduri. AI trebuie să efectueze plati numai în baza contractelor semnate.4 amp;Fondul Naţional şi RNAF sunt deplin răspunzători în faţa Comisiei pentru efectuarea corespunzătoare şi pe bază de informaţii corecte a transferurilor de fonduri.5 amp;Acordul de finanţare care se încheie între Fondul Naţional şi AI/O.P.C.P. şi care se andoseaza de către Comisie trebuie să cuprindă prevederi detaliate referitoare la efectuarea transferurilor.6 amp;Fondul Naţional trebuie să ţină evidenta tuturor transferurilor efectuate în scopul implementarii fiecărui program, subprogram, proiect şi, dacă este cazul, subproiect, cu finanţare PHARE.  +  Articolul 7PlatiÎn cazul în care acţionează ca agent de plată pentru un proiect, Fondul Naţional trebuie să efectueze plăţile către contractori în baza cererilor înaintate de Autorităţile de implementare (O.P.C.P./AI), în conformitate cu Manualul SID şi cu alte instrucţiuni emise de Comisie. Fondul Naţional are obligaţia de a raporta către O.P.C.P./AI plăţile efectuate, pentru ca acestea sa înregistreze fără întârziere informaţiile necesare în sistemul Perseus.  +  Articolul 8Controlul financiar1 amp;Autoritatea naţionala de control financiar competenţa va efectua un control financiar corespunzător al implementarii acordurilor de finanţare semnate cu fiecare AI şi, acolo unde este cazul, cu O.P.C.P. Un plan anual de audit şi un rezumat al rezultatelor auditurilor efectuate trebuie transmise Comisiei. Rapoartele de audit trebuie să fie la dispoziţia Comisiei.2 amp;Conturile şi operaţiunile tuturor structurilor de implementare relevante pot fi controlate periodic de către un auditor independent, contractat de Comisie, fără a aduce prejudiciu responsabilităţilor Comisiei şi ale Curţii Europene de Conturi, conform prevederilor din Condiţiile generale privind memorandumurile de finanţare, anexa la Acordul-cadru încheiat între România şi Comisie la 12 martie 1991.  +  Articolul 9Raportare1 amp;RNAF are obligaţia de a asigura ca în cadrul FN (după caz, AI şi O.P.C.P.) sa funcţioneze un sistem viabil de raportare financiară şi tehnica (Perseus, incluzând, printre altele, date referitoare la precalificari şi licitaţii) pentru toate fondurile PHARE, inclusiv pentru fondurile transferate către Agenţiile de implementare şi, acolo unde este cazul, către O.P.C.P.2 amp;În plus, Fondul Naţional are obligaţia, conform art. 4 amp;3 (iv), de a elabora rapoarte privind situaţia financiară a programelor, planificarea licitaţiilor viitoare, evaluarile în cadrul licitaţiilor organizate şi atribuirea contractelor, modul de implementare a proiectelor, dificultăţile intampinate (dacă este cazul), perspectivele de viitor, precum şi orice alte informaţii necesare solicitate de Comisie. De asemenea, Fondul Naţional trebuie să elaboreze rapoarte trimestriale referitoare la problematica mai sus menţionată, în cazul în care Comisia solicita aceasta în completarea raportarii prevăzute la art. 4.  +  Articolul 10PersonalBeneficiarul trebuie să furnizeze, pe cheltuiala proprie, resursele umane necesare pentru executarea corecta şi la timp a sarcinilor încredinţate Fondului Naţional.  +  Articolul 11Sediu, utilităţiBeneficiarul trebuie să furnizeze, din resurse proprii, sediul necesar, mobilierul de birou şi celelalte utilităţi pentru Fondul Naţional din cadrul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 12Costuri operationale ale Fondului NaţionalCosturile operationale ale Fondului Naţional trebuie suportate de către Beneficiar.  +  Articolul 13Conturi bancare1 amp;Pentru fiecare memorandum de finanţare Fondul Naţional trebuie să deschidă un cont bancar la Banca Naţionala a României sau un cont bancar garantat de Guvern. Acest cont bancar trebuie să aibă subconturi din care fiecare AI/O.P.C.P. este abilitata/abilitat să efectueze plati. În cazul în care acest sistem nu poate fi implementat, pot fi convenite aranjamente specifice între serviciile Comisiei şi Fondul Naţional. Contul trebuie să fie, în principiu, purtător de dobânda.2 amp;Valoarea dobânzii acumulate în conturile bancare trebuie comunicată Comisiei cu ocazia transmiterii fiecărei cereri de realimentare, precum şi la încheierea Programului. În baza unei propuneri primite de la RNAF, Comisia poate decide reinvestirea dobânzii în Program.3 amp;Contul bancar trebuie operat în sistemul dublei semnături, fiind necesare semnatura RNAF şi a unui responsabil cu contabilitatea Programului.4 amp;Fondul Naţional trebuie să comunice Comisiei toate informaţiile relevante, referitoare la conturile Fondului Naţional, precum şi la toate celelalte conturi ale Agentiilor de implementare şi ale altor entităţi către care sunt transferate fonduri PHARE. Informaţiile relevante includ, printre altele, denumirea şi sediul băncii, numărul contului, numele titularului/titularilor de cont, rata dobânzii, precum şi orice alta informaţie pe care Comisia o considera necesară.  +  Articolul 14Achiziţii1 amp;Achiziţiile trebuie efectuate conform Manualului SID, asigurând accesul liber, concurenta loiala şi transparenta, conform prevederilor cuprinse în titlul IX al Reglementării financiare, aplicabilă bugetului general al Comunităţii Europene, şi în reglementările PHARE.2 amp;De la caz la caz, Comisia poate aproba derogarea de la regulile PHARE standard, dacă derogarea este prevăzută în Reglementarea financiară şi în Reglementarea PHARE şi dacă este specificată în memorandumul de finanţare.3 amp;Fondul Naţional trebuie să asigure respectarea regulilor şi a procedurilor de achiziţii corespunzătoare.  +  Articolul 15Monitorizare şi evaluare1 amp;Beneficiarul trebuie să înfiinţeze un Comitet comun de monitorizare (CCM). Acesta trebuie să fie compus din Coordonatorul naţional al asistenţei, RNAF şi un reprezentant al Comisiei. CCM se va reuni cel puţin o dată pe an şi va analiza toate programele cu finanţare PHARE. CCM va evalua, pe baza rapoartelor de monitorizare, evoluţia programelor în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor operationale ale aderării, stabilite prin memorandumul de finanţare. Dacă este necesar, CCM recomanda schimbarea prioritatilor şi/sau realocarea fondurilor PHARE, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor stabilite. 2 amp;În vederea monitorizarii programelor, CCM va numi un subcomitet de monitorizare. Acesta va fi format din Coordonatorul naţional al asistenţei, RNAF, Responsabilul cu autorizarea Programului din cadrul fiecărei Agenţii de implementare şi un reprezentant al Comisiei. Pe baza rapoartelor întocmite pentru Responsabilul cu autorizarea Programului şi pentru Comisie, precum şi pe baza oricăror alte evaluări relevante, subcomitetul va analiza în detaliu evoluţia înregistrată de fiecare program şi de componentele şi contractele sale, în conformitate cu Manualul SID, urmărind, printre altele, relevanta şi calitatea proiectării, eficienta, eficacitatea şi impactul dorit. Subcomitetul va analiza, printre altele, rezultatele efective, comparativ cu cele planificate, rata implementarii şi contractării, fluxul financiar, structurile de gestionare a programelor şi proiectelor; va inainta recomandări de ameliorare şi va lua măsurile corective necesare în cazul în care, fără un motiv întemeiat, Agenţia de implementare nu întreprinde acţiunile impuse de aceste recomandări. Subcomitetul va raporta CCM şi, înaintea întrunirii anuale a acestuia, va inainta un raport general detaliat cu privire la toate programele.3 amp;Independent de rapoartele de monitorizare elaborate la cererea CCM, Comisia şi RNAF pot solicita, împreună sau separat, un raport de evaluare independent, în orice stadiu al ciclului programului. Evaluarea va măsura, de asemenea, impactul şi modul corespunzător de îndeplinire a obiectivelor. Pentru acest exerciţiu va fi utilizata Metodologia de evaluare a Comisiei, care oferă cadrul de abordare a tuturor problemelor-cheie ale procesului de evaluare, cum sunt: relevanta, proiectarea, eficienta, eficacitatea, utilitatea şi sustenabilitatea.  +  Articolul 16Contabilitate şi auditare1 amp;Fondul Naţional trebuie să opereze un sistem contabil în partida dubla sau un sistem contabil analitic care să reflecte toate operaţiunile privind derularea contractelor, precum şi celelalte operaţiuni financiare referitoare la toate programele cu finanţare PHARE din România.2 amp;Conturile şi operaţiunile tuturor structurilor de implementare relevante, inclusiv ale Fondului Naţional, pot fi verificate periodic de către un auditor independent, contractat de Comisie, fără a aduce prejudiciu responsabilităţilor Comisiei şi ale Curţii Europene de Conturi, conform prevederilor din Condiţiile generale privind memorandumurile de finanţare, anexa la Acordul-cadru încheiat între România şi Comisie la 12 martie 1991.3 amp;Înregistrările scrise, referitoare la toate operaţiunile de gestionare financiară, licitaţii şi contractare, trebuie arhivate pentru o perioadă de 5 ani, calculată de la data închideriiProgramului.  +  Articolul 17Soluţionarea neintelegerilor1 amp;Orice neclaritate referitoare la executarea sau la interpretarea prezentului memorandum de înţelegere trebuie să fie subiect al consultărilor dintre Beneficiar şi Comisie, conducand, dacă este necesar, la un amendament la acesta.2 amp;În cazul neîndeplinirii unei obligaţii prevăzute în prezentul memorandum de înţelegere sau în instrucţiunile referitoare la acesta, precum şi în cazul neluării, în timp util, a măsurilor corective corespunzătoare, Comisia poate suspenda finanţarea programelor implementate prin sistemul introdus de prezentul memorandum de înţelegere, în urma consultărilor cu Beneficiarul, şi poate solicita rambursarea fondurilor PHARE.3 amp;În cazul în care consultarile nu conduc la soluţionarea neintelegerilor pe cale amiabila, părţile pot recurge la arbitraj, conform prevederilor cuprinse în anexa B la Condiţiile generale privind memorandumurile de finanţare, anexa la Acordul-cadru încheiat între România şi Comisie la 12 martie 1991.  +  Articolul 18Dispoziţii finalePrezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat numai cu acordul scris al părţilor.Prezentul memorandum de înţelegere intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.Semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998.           Pentru Guvernul României, Pentru Comunitatea Europeană,           p. Ministrul finanţelor, Membru al Comisiei Europene,               Constantin Ene Hans van den Broek                         Ministru delegat                      pe lângă primul-ministru                     pentru integrare europeană,                         Alexandru Herlea,------------