REGULAMENT din 10 ianuarie 2012de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2012    Notă
    *) Aprobat prin ORDINUL nr. 3.035 din 10 ianuarie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2012.
     +  Capitolul I Cadru general  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Recomandarea Consiliului Europei din 30 aprilie 2003, care menționează direcțiile de acțiune referitoare la recunoașterea statutului echivalent al activității educative școlare și extrașcolare cu cel al educației formale, din perspectiva contribuției egale la dezvoltarea personalității copilului și a integrării lui sociale.(2) Principiile în baza cărora sunt organizate activitățile educative școlare și extrașcolare sunt:a) recunoașterea statutului activității educative școlare și extrașcolare ca dimensiune a procesului de învățare permanentă;b) recunoașterea activității educative extrașcolare ca parte esențială a educației obligatorii;c) importanța activității educative școlare și extrașcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaționate de cunoștințe, a abilităților și a competențelor;d) contribuția activității educative extrașcolare pentru crearea condițiilor egale/echitabile de acces la educație, pentru dezvoltarea deplină a potențialului personal și reducerea inegalității și a excluziunii sociale;e) potențialul activității educative extrașcolare ca modalitate complementară de integrare socială și participare activă a tinerilor în comunitate;f) importanța promovării cooperării tuturor factorilor interesați, în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare creșterii calității procesului educațional;g) necesitatea asigurării resurselor umane și financiare pentru implementarea optimă și recunoașterea valorică a programelor educative extrașcolare din perspectiva rezultatelor învățării;h) recunoașterea activității educative extrașcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naționale și europene în domeniul educației.  +  Articolul 2(1) În conformitate cu prevederile legale, antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar au drepturi egale de participare la activități educative, școlare și extrașcolare, organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS.(2) Activitățile educative, școlare și extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, în palate și cluburi ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens.(3) Activitățile educative se desfășoară în afara orelor de curs și aduc elemente de noutate față de disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Ele pot avea la bază informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar, fiind complementare sau vizând aplicarea practică a acestor informații și competențe.(4) Organizarea activităților educative are la bază dorința elevilor de a se implica în proiecte extrașcolare, parteneriatul unității școlare cu alte instituții care pot furniza resurse pentru astfel de activități, dorința profesorilor de a realiza și alte activități, în afara orelor de curs, opțiunea managerilor școlari pentru diversificarea serviciilor educaționale în scopul creșterii atractivității ofertei unității școlare, impactul pozitiv asupra comunității etc.(5) În cazul palatelor și cluburilor copiilor, implementarea de proiecte educative este una dintre modalitățile de evaluare a activității de cerc a copiilor și a profesorilor deopotrivă.  +  Capitolul II Prevederi generale  +  Articolul 3(1) Activitățile educative desfășurate de preșcolari/elevi sunt cuprinse în calendarul activităților educative.(2) Calendarul activităților educative este structurat în 3 părți: calendarul activităților educative naționale, calendarul activităților educative regionale și interjudețene și calendarul activităților educative județene.(3) Pe baza propunerilor venite de la inspectoratele școlare, precum și de la parteneri - organizații guvernamentale sau neguvernamentale, MECTS elaborează anual calendarul activităților educative naționale, denumit în continuare CAEN, și calendarul activităților educative regionale și interjudețene, denumit în continuare CAER.  +  Articolul 4(1) CAEN este elaborat de MECTS și cuprinde:a) evenimente naționale organizate de MECTS și parteneri, care au etape de desfășurare: etapă locală, județeană, regională (după caz), națională și internațională.b) activități naționale și internaționale organizate de inspectoratele școlare, unități școlare, palate și cluburi ale copiilor și parteneri.(2) CAER se elaborează pe baza propunerilor inspectoratelor școlare județene, denumite în continuare ISJ, respectiv ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București, denumit în continuare ISMB, și este avizat de MECTS.(3) Calendarul activităților educative județene, denumit în continuare CAEJ, este elaborat de inspectorul de specialitate din cadrul ISJ/ISMB, pe baza propunerilor unităților școlare, și este avizat de inspectorul școlar general.  +  Articolul 5(1) Elaborarea CAEN și a CAER se face anual, în urma unui proces de selecție a proiectelor, concursurilor, festivalurilor sau a altor programe propuse.(2) CAEN și CAER sunt publicate de site-ul MECTS în perioada ianuarie-februarie a fiecărui an.  +  Capitolul III CAEN  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 6(1) În luna septembrie a fiecărui an se lansează Apelul de propuneri pentru CAEN, pentru anul calendaristic următor, publicat pe site-ul MECTS.(2) Apelul de propuneri pentru CAEN conține: formularul de aplicație, fișa de evaluare, criterii de eligibilitate, criterii de evaluare, termene și condiții de participare la concursul de proiecte educative extrașcolare, alte precizări pentru anul școlar respectiv.(3) Concursul de proiecte pentru CAEN se realizează anual, în luna noiembrie.  +  Articolul 7Proiectele pentru CAEN sunt încadrate în următoarele domenii:a) artistic, cu subdomeniile arte vizuale, teatru, literatură, folclor, tradiții și obiceiuri, culturi și civilizații, muzică, dans;b) ecologie și protecția mediului;c) educație civică;d) sportiv-turistic;e) tehnic;f) științific.  +  Articolul 8(1 Se consideră că un proiect este de nivel internațional dacă participă reprezentanți din minimum 4 țări invitate și minimum 10 județe.(2) Se consideră că un proiect este de nivel național, dacă la activitate participă un număr de județe, după cum urmează:a) pentru proiectele la care participarea este individuală sau pe echipaje formate din 2-4 participanți, reprezentanți din minimum 25 de județe;b) pentru proiectele la care participă echipaje formate din 5-7 elevi, reprezentanți din minimum 20 de județe;c) pentru proiectele la care participă echipaje/formații formate din mai mult de 8 elevi, reprezentanți din minimum 15 județe;d) pentru festivaluri de folclor, minimum 10 ansambluri din cel puțin 5 zone folclorice ale țării (Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania).(3) Se consideră că un proiect este de nivel regional dacă la activități participă reprezentanți din minimum 5 județe.(4) Se consideră că un proiect este de nivel interjudețean dacă la activități participă reprezentanți din minimum 3 județe.(5) Fac excepție de la prevederile alin. (2) activitățile derulate în domeniile în care nu există centre de instruire/antrenament în fiecare județ. În acest caz, proiectul se consideră de nivel național dacă la competiție participă reprezentanți din minimum 70% dintre județele în care se desfășoară activitatea respectivă.  +  Articolul 9(1) Instituțiile eligibile să depună proiecte pentru includerea în CAEN/CAER sunt ISJ/ISMB, centrele județene de resurse și asistență educațională, palatele și cluburile copiilor, unitățile de învățământ preuniversitar, consorții de unități școlare.(2) Instituțiile menționate la alin. (1) pot încheia parteneriate publice ori public-private cu alte unități de învățământ sau inspectorate școlare, cu organizații neguvernamentale, cu firme private, cu autoritățile publice locale, cu biblioteci, case de cultură, tabere școlare, cu alte instituții ale statului etc.(3) La implementarea proiectelor pot contribui și consiliile elevilor.  +  Articolul 10(1) Proiectele eligibile pentru înscrierea în CAEN/CAER sunt doar cele care au ca grup-țintă copiii și adolescenții, preșcolari și elevi, implicați direct în activități extrașcolare, în cadrul palatelor și cluburilor copiilor și/sau al unităților de învățământ preuniversitar.(2) Proiectele cuprinse în CAEN/CAER constituie finalitatea unor activități desfășurate cu copiii în afara orelor de curs, în cadrul palatelor și cluburilor copiilor, în cadrul unor cercuri organizate în unitățile de învățământ preuniversitar, în cadrul unor programe comune cu organizații neguvernamentale, denumite în continuare ONG-uri, sau cu alți parteneri, al unor programe de voluntariat, al altor programe.  +  Articolul 11(1) Pentru a fi inclus în CAEN/CAER, un proiect trebuie să fi desfășurat anterior minimum o ediție locală și una județeană sau interjudețeană.(2) Se consideră activități/proiecte neeligibile pentru includerea în CAEN/CAER:a) concursurile adresate exclusiv elevilor care fac activitate de performanță, în unitățile școlare vocaționale; excepție o constituie acele concursuri care au secțiuni pentru participanți care provin de la alte unități școlare, în afara celor vocaționale. În cazul în care aceste concursuri solicită finanțare, vor primi alocare bugetară doar pentru secțiunea dedicată elevilor care studiază domeniul respectiv în afara orelor de curs;b) proiectele aflate la prima ediție;c) proiectele care fac parte din programele europene Comenius și Tineret în acțiune;d) concursurile școlare care vizează evaluarea competențelor dobândite de elevi la una sau mai multe discipline cuprinse în ariile curriculare, acestea putând fi incluse în Calendarul olimpiadelor și al concursurilor școlare;e) proiectele care s-au desfășurat în anul anterior fără respectarea datelor precizate în fișa de aplicație: nerespectarea bugetului de cheltuieli, nerespectarea numărului de participanți conform nivelului de desfășurare, nerealizarea activităților propuse, acumularea de reclamații etc.(3) Proiectele eligibile au ca grup-țintă copii, respectiv elevi, conform art. 10, dar pot propune și activități dedicate profesorilor care instruiesc sau antrenează participanții-copii, cum ar fi simpozioane, prezentări, ateliere, schimb de bune practici și alte activități de acest tip, fără ca proiectul să se limiteze la acestea.(4) Sunt eligibile proiectele care includ activități ce pot fi organizate prin internet, ca parte integrantă a proiectului. În cazul în care astfel de activități se vor desfășura pe parcursul fazei naționale a proiectului, pentru acestea nu se acordă finanțare separată.(5) Experiența în organizarea proiectelor educative constituie un avantaj în procesul de evaluare.(6) Aprobarea unui proiect/concurs/festival este valabilă pentru un an calendaristic.(7) La nivel de unitate de învățământ preuniversitar pot fi aprobate și înaintate spre avizarea ISJ/ISMB maximum două proiecte de nivel național/internațional.(8) La nivel de palat sau club al copiilor vor fi aprobate și înaintate spre avizarea ISJ/ISMB maximum 10 proiecte de nivel național/internațional.  +  Secţiunea a 2-a Scrierea proiectelor  +  Articolul 12(1) Pentru elaborarea proiectelor ce vor fi supuse evaluării în vederea includerii în CAEN, respectiv CAER, autorii vor avea în vedere definiția proiectului, ca investiție de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective precise. Obiectivele se realizează printr-un set de activități care conduc la obținerea unor rezultate.(2) Proiectele propuse pentru evaluare vor conține secțiuni separate, care să prezinte motivația, scopul și obiectivele, strategiile, căile de realizare, planurile și acțiunile, responsabilitățile, resursele umane și financiare, termenele de realizare.(3) În vederea scrierii unui proiect este necesară stabilirea echipei de proiect, care să realizeze o analiză a nevoilor și o documentare prealabile.(4) Echipa de proiect menționată la alin. (3) parcurge următorii pași înainte de scrierea propriu-zisă a proiectului:a) analiza de nevoi - identificarea nevoilor organizației, prioritizarea acestora și selectarea celor care corespund criteriilor, respectiv condițiilor de finanțare identificate;b) identificarea liniei sau a sursei de finanțare posibile pentru implementarea unor soluții de diminuare a nevoii identificate. În funcție de experiență pot fi accesate fonduri din diferite surse de finanțare: fundații, organizații locale, regionale, naționale sau internaționale, sponsorizări, consilii locale, linii de finanțare locale, regionale, naționale ori internaționale etc.;c) lansarea apelului de propuneri - în care sunt precizate criteriile de eligibilitate, de excludere, de selecție, de acordare a finanțării, precum și prioritățile europene și naționale (în funcție de amploarea liniei de finanțare);d) lansarea documentelor pentru aplicant: ghidul solicitantului, regulamente, condiții, criterii, formularul de aplicație, grila de evaluare etc.(5) Proiectele care vor fi depuse în vederea evaluării pentru includerea în CAEN sau CAEJ trebuie să conțină următoarele elemente de bază:a) ideea proiectului sau problema ce se dorește a fi rezolvată prin proiect;b) motivația proiectului (de ce se dorește realizarea proiectului și ce vine în sprijinul realizării lui);c) titlul proiectului;d) scopul proiectului;e) obiectivele proiectului;f) resursele solicitate fie pe obiective, fie descrise pentru fiecare activitate în parte;g) grupul-țintă al proiectului și/sau cine beneficiază de rezultatele punerii lui în practică (cui îi este adresat), care de cele mai multe ori poate să rezulte din scop ori obiective și/sau trebuie definit distinct;h) activitățile care duc la realizarea obiectivelor, cu descrierea lor și stabilirea întinderii în timp și a dependențelor dintre ele;i) rezultatele de bază ale proiectului, care se stabilesc pentru fiecare obiectiv;j) impactul proiectului;k) bugetul proiectului, care poate fi defalcat pe fiecare activitate și pe fiecare sursă în parte, pe perioade de realizare a proiectului și în final pentru întregul proiect;l) indicatorii prin care rezultatele pot fi urmărite;m) modalități de monitorizare și evaluare a rezultatelor proiectului;n) descrierea căilor/modalităților prin care pot fi diseminate informațiile despre rezultatele proiectului și cum pot fi valorizate acestea;o) sustenabilitatea proiectului - descrierea modului în care poate fi asigurată continuitatea proiectului la sfârșitul perioadei de finanțare (dacă este cazul unui astfel de proiect) sau prognozarea în timp a evoluției produsului/rezultatului proiectului.  +  Articolul 13La depunerea proiectului ce candidează pentru includerea în CAEN sau CAER, aplicantul trebuie să respecte următoarele reguli:a) dosarul va cuprinde următoarele documente: formularul de aplicație, care nu va depăși 6 pagini; contracte sau declarații de parteneriat, dacă există; angajamente bugetare din partea partenerilor, dacă există; regulamentul de organizare; raportul narativ pentru ediția anterioară, avizat de inspectorul educativ;b) formularul de aplicație se completează cu caractere Times New Roman, dimensiunea 12;c) pe copertă/prima pagină se va preciza clar titlul și domeniul, în vederea împărțirii pe categorii, care are loc înaintea evaluării propriu-zise; perioada de derulare a fazei finale; nivelul propus;d) toate documentele care fac parte integrantă din proiect trebuie legate cu dosar, șină, arc etc.;e) referitor la parteneri, persoane sau instituții care contribuie la buna desfășurare a proiectului, se vor anexa în copie contractele ori declarațiile de parteneriat, dacă este cazul, sau alte angajamente din partea acestora;f) rezumatul proiectului trebuie să conțină o precizare referitoare la tipul proiectului;g) perioada minimă de implementare a proiectului este de 4 luni;h) numărul maxim de activități este de două pentru fiecare obiectiv;i) dosarul proiectului desfășurat sub formă de concurs va conține, în mod obligatoriu, regulamentul de organizare, lipsa acestuia determinând eliminarea din procesul de evaluare;j) dosarul proiectului va conține, în mod obligatoriu, raportul narativ al ediției naționale sau, după caz, al ediției internaționale anterioare, avizat de inspectorul educativ;k) numărul maxim de instituții aplicante este de 3;l) numărul de parteneri, organizații publice sau private care sprijină aplicantul în implementarea proiectului nu este limitat;m) constituie avantaje: varietatea activităților, abordarea crosscurriculară, implicarea unui număr mare de parteneri, aducerea unor elemente de noutate și adaptare la nevoile și preferințele grupului-țintă;n) proiectele transmise după termenul de predare sau la alte adrese decât cele precizate în Apelul de propuneri pentru CAEN nu vor intra în evaluare.  +  Secţiunea a 3-a Transmiterea și evaluarea proiectelor  +  Articolul 14(1) Toate proiectele vor fi transmise de către inspectorul educativ din fiecare județ/municipiul București către instituția colectoare stabilită, în fiecare an, de către MECTS.(2) Inspectorii educativi au datoria de a verifica dosarele proiectelor educative naționale și internaționale și de a le aviza.(3) Inspectorul educativ poate respinge proiectele propuse în următoarele două situații:a) proiectele care conțin activități care nu fac parte din categoria activităților educative;b) proiectele care nu respectă condițiile de eligibilitate.(4) Toate proiectele sunt transmise în același pachet, care conține, pe lângă proiectele propriu-zise, și o listă cu toate proiectele propuse, semnată de inspectorul educativ și de inspectorul școlar general. Această listă va fi transmisă și în format electronic, la adresa de e-mail comunicată în Apelul de propuneri pentru CAEN lansat în luna septembrie a fiecărui an.  +  Articolul 15(1) Evaluarea proiectelor se realizează în comisii de specialitate constituite la nivelul MECTS.(2) Comisiile de evaluare, pe domenii, sunt formate din 3-5 specialiști, care pot fi inspectori, directori, profesori, selectați pe bază de concurs.(3) În maximum două săptămâni de la expirarea termenului de depunere, proiectele sunt împărțite pe domenii, sunt numerotate și sunt predate de către reprezentantul instituției colectoare, menționate la art. 14 alin. (1), către comisiile de specialitate pe bază de proces-verbal de predare-primire.(4) Comisiile de specialitate preiau, pe baza proceselor-verbale, toate proiectele din domeniul/subdomeniul respectiv și le evaluează, pe baza fișei de evaluare.(5) Evaluarea se face pe domenii, numărul maxim de proiecte aprobate pentru includerea în CAEN pentru fiecare domeniu/subdomeniu în parte fiind de 25, cu excepția subdomeniului "Arte vizuale" unde pot fi acceptate maximum 60 de proiecte.(6) În timpul procesului de evaluare, fiecare comisie de specialitate completează, pentru fiecare proiect, o fișă de evaluare în care este precizat punctajul final, precum și observațiile membrilor comisiei, dacă acestea există.(7) În cazul în care există proiecte propuse pentru a fi înscrise în CAER sau proiecte respinse, pe fișa de evaluare se precizează motivul propunerii de includere în CAER sau motivul respingerii.(8) Evaluarea are loc în maximum o lună după expirarea perioadei de depunere. La finalul perioadei de evaluare, comisiile vor preda reprezentanților MECTS, pe bază de proces-verbal, proiectele evaluate, proiectele propuse pentru CAER și proiectele respinse.(9) În termen de o lună de la finalizarea procesului de evaluare, reprezentanții MECTS elaborează forma de lucru a CAEN. Această formă cuprinde doar proiectele care acumulează minimum 65 de puncte din cele 100 de puncte posibile, conform fișei de evaluare. După obținerea avizului conducerii MECTS, CAEN este finalizat și este postat pe site-ul MECTS.  +  Secţiunea a 4-a Implementarea proiectelor  +  Articolul 16(1) Pentru proiectele incluse în CAEN, respectiv CAER, specificul condițiilor de participare este următorul:a) participarea poate fi individuală sau pe echipaje/formații;b) participanții sau echipajele/formațiile participante la concursuri sunt invitate doar pe baza unui proces de selecție.(2) Procesul de selecție se poate desfășura prin faze intermediare, pe unitate școlară, pe localitate, pe județ, pe regiune, sau prin evaluarea unor produse care să ateste activitatea la cerc/activitatea extrașcolară.(3) Prevederea de la alin. (2) este valabilă atât pentru concursuri, cât și pentru festivaluri.(4) În situația selecției bazate pe faze intermediare, la faza națională concurenții, respectiv echipajele sau formațiile vor prezenta un document care să ateste clasarea lor pe locul I la faza anterioară: proces-verbal/clasament/adeverință din partea ISJ.(5) În cazul proiectelor la care solicitarea de participare este foarte mare și nu există posibilitatea de organizare a unor faze intermediare, organizatorii stabilesc o perioadă de înscriere, precum și criteriile de selectare a participanților. Criteriile de selectare a participanților pot fi: dosar sau portofoliu, proiect, vizionare de CD/DVD cu prestația echipajului/formației/solistului, alte criterii specifice.(6) Toate informațiile legate de condițiile de participare sunt făcute publice cu cel puțin o lună înainte de demararea procesului de selecție, prin publicarea regulamentului proiectului pe site-ul unității școlare/ISJ/ISMB și prin corespondență electronică. (7) În cazul proiectelor internaționale, formațiile din alte țări vor participa pe bază de invitație din partea organizatorilor, vizată de ISJ/ISMB.(8) Organizatorii asigură transparența întregului proces de înscriere și selecție.(9) Participanții acceptați în concurs au obligația de a respecta, întocmai, regulamentul de organizare și desfășurare impus de organizatori, în caz contrar fiind descalificați.  +  Articolul 17(1) La toate proiectele organizate sub formă de concurs se pot acorda premii (I, II, III), mențiuni și premii speciale.(2) Modul de jurizare și modul în care se acordă premiile vor fi precizate în regulamentul concursului sau al festivalului-concurs. (3) Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III și două mențiuni pentru fiecare categorie de concurs. Fac excepție situațiile în care 2 sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs, fără posibilitatea susținerii unor probe de departajare, caz în care se poate acorda același premiu/mențiune pentru punctaje egale, fără a depăși numărul total de premii și mențiuni. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau mențiuni revine juriului concursului.(4) Numărul total de premii I, II, III și mențiuni nu poate depăși 25% din numărul de concurenți (individuali sau echipaje/formații/ansambluri) pentru fiecare categorie de concurs.(5) Instituția organizatoare, respectiv partenerii sau sponsorii pot acorda și premii speciale.(6) În cadrul fiecărui proiect pot fi eliberate diplome de participare și diplome pentru premii și mențiuni, cu număr de înregistrare al instituției inițiatoare, respectiv al inspectoratului școlar.(7) Instituția organizatoare poate elibera adeverințe pentru profesorii implicați în organizare, precum și documente de mulțumire pentru parteneri sau sponsori.(8) Pe diplomele pentru premii, acordate copiilor sau elevilor ori echipajelor, se precizează și numele profesorului coordonator.(9) Reprezentanții MECTS semnează doar diplome-tip, înregistrate la MECTS, pentru premiile acordate în cadrul proiectelor înscrise în prima anexă la CAEN, "Activități organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și parteneri".(10) Pentru toate celelalte proiecte naționale, diplomele de participare sunt semnate de organizatori, iar cele acordate pentru premii sunt semnate de către organizator și de către inspectorul școlar general din județul organizator. Diplomele au număr de înregistrare dat de organizatori și sunt înaintate ISJ, cu tabel justificativ.(11) Pe orice document care atestă participarea sau obținerea unui premiu de către un copil/profesor la un proiect educativ se folosește termenul "național" sau "internațional", referitor la proiectul respectiv, doar dacă acesta este înscris în CAEN cu denumirea respectivă.  +  Articolul 18(1) În funcție de bugetul alocat de MECTS pentru cofinanțarea proiectelor educative, o parte dintre proiectele cuprinse în CAEN pot primi și o alocare financiară.(2) Devizul pentru activitățile cuprinse în CAEN care primesc finanțare din partea MECTS se aprobă prin notă internă elaborată de Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, denumită în continuare DGEÎTPV, iar sumele sunt comunicate organizatorilor după apariția CAEN pe pagina web www.edu.ro(3) Fiecare organizator al unei activități pentru care a fost alocat buget este obligat să transmită propunerea de deviz către direcția responsabilă din MECTS, cel mai târziu cu o lună înaintea derulării etapei naționale/internaționale. În propunerea de deviz se va face referire la suma alocată de MECTS și nu la bugetul total al activității.(4) Cheltuielile de transport al participanților și al profesorilor însoțitori din localitatea de reședință la locul desfășurării activității și retur vor fi suportate, conform legislației în vigoare, de către ISJ/ISMB/unitatea școlară.(5) Cheltuielile de organizare vor fi suportate de organizatori, din fondurile alocate de MECTS sau din alte surse.  +  Capitolul IV Realizarea CAER  +  Articolul 19CAER este alcătuit pe baza propunerilor înaintate de ISJ/ISMB reprezentanților MECTS.  +  Articolul 20Inspectorii educativi au obligația de a evalua propunerile de proiecte regionale/interjudețene în cadrul unei comisii de specialiști.  +  Articolul 21În urma evaluării, comisia de specialiști înaintează MECTS, la DGEÎTPV, o listă cu proiectele avizate, cu propunerea de a fi incluse în CAER.  +  Capitolul V Atribuțiile inspectorilor educativi din inspectoratele școlare  +  Articolul 22Formularul de aplicație pentru CAEN, fișa de evaluare, calendarele activităților educative (județean, interjudețean, regional, național, internațional), alte precizări referitoare la CAEN/CAER se publică pe site-ul fiecărui ISJ/ISMB, în zona dedicată activităților educative din județ.  +  Articolul 23Fiecare inspector educativ aduce la cunoștința directorilor de unități școlare, inclusiv palate și cluburi ale copiilor, și a consilierilor educativi prezentul regulament, precum și orice alte informații considerate relevante, prezintă documentele din Apelul de propuneri pentru CAEN și oferă amănunte legate de scrierea proiectelor, dacă există solicitări în acest sens.  +  Articolul 24Concursurile din CAEN, CAER, respectiv CAEJ se desfășoară sub coordonarea inspectoratului școlar, având implicit avizul ISJ/ISMB.  +  Articolul 25În fiecare județ, inspectorul educativ sprijină profesorii care doresc să implementeze proiecte educative, putând solicita, în acest sens, metodiștilor din județ, să ofere consiliere cadrelor didactice care doresc să depună proiecte pentru înscrierea în CAEN, respectiv CAER.  +  Articolul 26Inspectorii educativi resping proiectele care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate și expediază pachetul cu toate proiectele propuse pentru CAEN, până la data-limită precizată de MECTS.  +  Articolul 27La nivel județean/al municipiului București se alcătuiește un CAEJ/calendar al activităților educative din municipiul București, care cuprinde și fazele județene ale concursurilor naționale organizate de MECTS și parteneri.  +  Articolul 28Până la data de 15 a lunii ianuarie a fiecărui an, inspectorii educativi transmit, în format tipărit și electronic, situația referitoare la modul de desfășurare a proiectelor înscrise în CAEN din anul anterior, conform modelului transmis de MECTS.  +  Articolul 29(1) Inspectorii educativi monitorizează direct sau prin delegarea metodiștilor/unor cadre didactice de specialitate desfășurarea/derularea efectivă a activităților proiectelor din CAEN și CAER, în conformitate cu propunerea de proiect din formularul de aplicație.(2) În condițiile în care există o diferență netă între aceste aspecte, organizatorul își pierde dreptul de a depune proiectul respectiv pentru înscrierea în CAEN pentru următorii 2 ani. Inspectorii educativi transmit, odată cu tabelul de mai sus completat, și un raport sintetic referitor la acest aspect, precum și măsurile propuse organizatorilor pentru îmbunătățirea activităților, după caz.  +  Articolul 30Pentru fiecare proiect cuprins în CAEN, organizatorul înființează o comisie de organizare și evaluare a activității, avizată de inspectorul responsabil cu activitatea educativă și aprobată de inspectorul școlar general, înainte de derularea proiectului.  +  Articolul 31Pentru fiecare proiect cuprins în CAEN, inspectorul educativ întocmește un raport de maximum o pagină. Raportul va fi atașat la dosarul ediției viitoare, dacă organizatorul dorește să depună proiectul pentru a face parte din CAEN și în următorul an.  +  Articolul 32Inspectoratul școlar din fiecare județ particularizează CAEN, prin stabilirea, în cadrul Consiliului consultativ pentru activități educative, a termenelor, locurilor de desfășurare pentru etapele locale, zonale, județene, naționale și a responsabililor pentru etapele zonale/județene. Calendarul particularizat este transmis de către ISJ/ISMB unităților școlare din județ/municipiul București.  +  Articolul 33(1) Inspectorii educativi organizează fazele județene și/sau, după caz, regionale pentru concursurile din CAEN, organizate de MECTS și partenerii săi.(2) În acest sens, fiecare inspector educativ primește, în cadrul întâlnirii anuale cu reprezentanții MECTS, o listă cu aceste concursuri și cu perioadele de desfășurare a fazelor județene.(3) Fiecare unitate școlară are propriul calendar al activităților educative (CAE) care face parte din Planul managerial al activității educative anuale, fiind elaborat în funcție de obiectivele, planul de dezvoltare instituțională și planurile operaționale propuse de unitate.-------