REGULAMENT din 23 octombrie 2006privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2007  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 5.435 din 23 octombrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 90 din 5 februarie 2007.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Potrivit prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației, cercetării și tineretului este autorizat să acorde personalului didactic din învățământul de stat următoarele distincții:– Adresă de mulțumire publică;– Diploma «Gheorghe Lazăr», clasele I, a II-a și a III-a;– Diploma de excelență. (la 10-07-2008, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 )  +  Articolul 2Unui cadru didactic nu i se pot acorda simultan două distincții.  +  Articolul 3Cadrul didactic care a beneficiat de o distincție "Gheorghe Lazăr" poate solicita acordarea altei distincții, într-o clasă superioară, după o perioadă de minimum 5 ani.  +  Capitolul II Criterii pentru acordarea distincțiilor prevăzute la art. 1  +  Articolul 4Adresa de mulțumire publică, a cărei machetă este prevăzută în anexa nr. 1, se acordă cadrelor didactice titulare sau suplinitoare care au obținut cel puțin definitivatul în învățământ și calificativul "foarte bine" în ultimul an școlar, pentru contribuții la dezvoltarea învățământului și/sau progresului școlar.  +  Articolul 5Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa I, a cărei machetă este prevăzută în anexa nr. 2, se acordă, pentru merite în dezvoltarea curriculumului și/sau managementului educațional, cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au primit calificativul "foarte bine" pentru activitatea didactică efectivă în învățământ desfășurată în ultimii 20 de ani;b) demonstrează preocupări cu relevanță în activitatea didactică (autor, coautor la manuale și/sau programe școlare ori lucrări de cercetări experimentale/fundamentale finalizate, avizate/aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, sau lucrări de specialitate publicate în reviste de specialitate internaționale ori lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane și/sau sesiuni de comunicări internaționale, la publicații cu ISBN/ISSN; membru al comisiilor naționale de specialitate; contribuții la elaborarea proiectelor de regulamente, metodologii și acte normative la nivel național);c) dețin cel puțin un premiu/o mențiune la faza internațională cu elevii participanți la olimpiade, concursuri școlare ori competiții sportive/artistice și/sau un premiu la faza națională cu elevii participanți la olimpiade, concursuri școlare sau competiții sportive/artistice (conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării);d) probează implicarea în activitatea educativă în școală și în comunitate (prin organizarea de activități sau proiecte/programe extracurriculare la nivel național/ internațional). Se vor prezenta documente în original și copii, confirmate de consiliul de administrație al unității de învățământ.  +  Articolul 6Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa I este însoțită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distincțiilor.  +  Articolul 7Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a II-a, a cărei machetă este prevăzută în anexa nr. 3, se acordă, pentru merite în dezvoltarea curriculumului și/sau managementului educațional, cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au primit calificativul "foarte bine" pentru activitatea didactică efectivă în învățământ desfășurată în ultimii 15 ani;b) demonstrează preocupări cu relevanță în activitatea didactică (autor, coautor la manuale și/sau programe școlare ori lucrări de cercetări experimentale/fundamentale finalizate, avizate/aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, sau lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane și/sau sesiuni de comunicări naționale, lucrări de specialitate și/sau metodice publicate, la publicații cu ISBN/ISSN; membru al consiliului consultativ al specialității din cadrul inspectoratului școlar);c) dețin cel puțin un premiu/o mențiune la faza internațională cu elevii participanți la olimpiade, concursuri școlare ori competiții sportive sau un premiu la faza națională cu elevii participanți la olimpiade, concursuri școlare sau competiții sportive/artistice (conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării);d) probează implicarea în activitatea educativă în școală și în comunitate (prin organizarea de activități sau proiecte/ programe extracurriculare la nivel județean/național). Se vor prezenta documente în original și copii, confirmate de consiliul de administrație al unității de învățământ.  +  Articolul 8Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a II-a este însoțită de un premiu a cărui valoare este de 15% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distincțiilor.  +  Articolul 9Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a III-a, a cărei machetă este prevăzută în anexa nr. 4, se acordă, pentru merite în dezvoltarea curriculumului și/sau managementului educațional, cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au primit calificativul "foarte bine" pentru activitatea didactică efectivă în învățământ desfășurată în ultimii 10 ani;b) demonstrează preocupări cu relevanță în activitatea didactică (autor, coautor la manuale și/sau programe școlare ori lucrări de cercetări experimentale/fundamentale finalizate, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, sau lucrări de specialitate și/sau metodice publicate, publicații cu ISBN/ISSN);c) dețin cel puțin un premiu/o mențiune la faza internațională cu elevii participanți la olimpiade, concursuri școlare ori competiții sportive/artistice și/sau un premiu/o mențiune la faza națională ori județeană cu elevii participanți la olimpiade, concursuri școlare sau competiții sportive/artistice (conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării);d) probează implicarea în activitatea educativă în școală și în comunitate (prin organizarea de activități sau proiecte/programe extracurriculare la nivel național, județean și/sau în parteneriat cu administrația publică locală). Se vor prezenta documente în original și copii, confirmate de consiliul de administrație al unității de învățământ.  +  Articolul 10Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a III-a este însoțită de un premiu a cărui valoare este de 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distincțiilor.  +  Articolul 11Diploma de excelență, a cărei machetă este prevăzută în anexa nr. 5, se acordă, pentru merite în dezvoltarea curriculumului și/sau managementului educațional, cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I, pensionari sau pensionabili, cu activitate efectivă în învățământ și care au obținut calificativul "foarte bine" cel puțin 25 de ani, pentru merite deosebite în activitatea didactică, care au dat dovadă de profesionalism, deontologie profesională și conduită morală incontestabile și care îndeplinesc cel puțin două dintre criteriile menționate la art. 5 lit. b), c) și d).  +  Articolul 12Diploma de excelență este însoțită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 13Calendarul și procedura de atribuire a distincțiilor și premiilor personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat se desfășoară în etape, după cum urmează:1. Solicitantul întocmește și depune la conducerea unității de învățământ cererea și raportul de autoevaluare însoțite de documentele doveditoare, conform criteriilor menționate anterior, până la data de 31 martie a fiecărui an. (la 10-07-2008, Punctul 1. din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 ) 2. Consiliul de administrație al unității de învățământ analizează dosarul și formulează aprecieri sintetice (anexa nr. 6) asupra fiecărui solicitant în parte, până la data de 10 aprilie a fiecărui an. (la 10-07-2008, Punctul 2. din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 ) 3. Directorul unității de învățământ înaintează la inspectoratul școlar cererea, raportul de autoevaluare cu anexele doveditoare, aprecierea Consiliului de administrație și confirmă, în scris, existența fondurilor pentru plata premiilor, până la data de 15 aprilie a fiecărui an. (la 10-07-2008, Punctul 3. din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 ) 4. a) Comisia de evaluare a dosarelor, în urma analizării acestora, în baza punctajului prevăzut la art. 14, va întocmi și va afișa la sediul inspectoratului școlar, până la data de 25 aprilie a fiecărui an, lista solicitanților, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate. (la 10-07-2008, Litera a) din Punctul 4. , Articolul 13 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 ) b) Comisia de evaluare a dosarelor este numită prin decizie a inspectorului școlar general și are următoarea componență:– președinte - un inspector școlar general adjunct;– secretar - un inspector școlar pentru managementul resurselor umane;– 5 membri:– un inspector școlar - învățământ preșcolar;– un inspector școlar - învățământ primar;– 3 inspectori școlari de specialitate/inspectori școlari. (la 10-07-2008, Litera b) din Punctul 4. , Articolul 13 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 ) Secretariatul comisiei este asigurat de un inspector școlar pentru managementul resurselor umane.5. Eventualele contestații se pot depune la registratura inspectoratului școlar, în termen de 3 zile calendaristice de la data afișării listei prevăzute la pct. 4 lit. a). (la 10-07-2008, Punctul 5. din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 ) 6. a) În termen de 5 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea contestațiilor, consiliul de administrație al inspectoratului școlar, după analizarea și soluționarea contestațiilor, afișează la sediul inspectoratului școlar, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate, rezultatele definitive ale evaluării dosarelor depuse în vederea acordării distincțiilor și a premiilor.b) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar, pe baza rezultatelor definitive, stabilește numărul cadrelor didactice care urmează a primi distincții, în limita a 6% din numărul total de cadre didactice cu gradul didactic I din județ/municipiul București, cu excepția adresei de mulțumire publică și cu încadrarea în fondurile bugetare alocate/comunicate de fiecare primărie.7. Listele cuprinzând datele solicitanților validați (anexa nr. 7) vor fi înaintate la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului până la data de 5 mai a fiecărui an. (la 10-07-2008, Punctul 7. din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 ) 8. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului verifică listele înaintate de inspectoratele școlare și elaborează ordinul de acordare a distincțiilor, până la data de 15 iunie a fiecărui an. (la 10-07-2008, Punctul 8. din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 ) 9. a) Plata premiilor se va face de unitatea de învățământ la care sunt (au fost) angajate cadrele didactice beneficiare, din bugetul consiliilor locale/consiliilor județene, cu încadrarea în bugetul aprobat și alocat cu această destinație.b) Plata premiilor personalului didactic încadrat la cluburile sportive școlare, la Palatul Național al Copiilor și Elevilor din București, precum și la palatele și cluburile copiilor și elevilor se va face din fondurile unității la care sunt/au fost angajate, cu încadrarea în bugetul aprobat și alocat cu această destinație. (la 10-07-2008, Litera b) din Punctul 9. , Articolul 13 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 ) 10. Personalul didactic încadrat la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului sau la instituțiile subordonate poate depune cererea și raportul de autoevaluare la unitatea de învățământ la care are postul/catedra rezervată, unitate care face plata premiilor aferente din bugetul aprobat și alocat cu această destinație. (la 10-07-2008, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 4.339 din 9 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 10 iulie 2008 )  +  Articolul 14Consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în completarea celor prezentate, va lua în considerație pentru fiecare categorie de distincții și următoarele criterii: disponibilitate pentru participarea la rezolvarea, dezamorsarea sau prevenirea unor situații problemă ale tineretului (abandon, absenteism, consum de droguri, alcoolism etc.), predare/activitate în zone izolate; predare/activitate cu elevii cu cerințe educative speciale, grupuri dezavantajate; predare simultană, precum și alte criterii.Pentru fiecare criteriu utilizat se va elabora un punctaj propriu.  +  Articolul 15La toate etapele prevăzute în prezentul regulament participă, în calitate de observatori, reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învățământ, care au organizații/grupe sindicale în unitatea de învățământ, în județul respectiv sau în municipiul București.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  Stimată doamnă/Stimate domnule,
  .......................................
  Suntem onorați să exprimăm sincera noastră prețuire și profunda admirație pentru înalta dumneavoastră ținută profesională și morală demonstrată la catedră, întru sporirea prestigiului școlii românești.Prin competență și vocație ați dovedit că profesia de dascăl se poate practica numai cu dăruire și cu responsabilitate față de viitorul nației.Ați demonstrat, prin rezultate remarcabile, că menirea dascălului este aceea de a cultiva în conștiința tinerei generații respectul pentru valorile spirituale ale poporului nostru, integrate armonios în sistemul valorilor culturale și etice universale.Elevilor domniei voastre le-ați oferit un model uman pe care l-ați creat sintetizând ținuta intelectuală, morală și culturală a unui român care își cinstește țara prin sentimente sincere și fapte perene.Acordarea acestei înalte distincții oferă Ministerului Educației și Cercetării prilejul de a-și declara convingerea că sunteți unul dintre dascălii de vocație ai țării, continuând tradiția și promovând inovația în domeniu.Vă dorim prosperitate, împliniri profesionale și în viața particulară, sănătate și energie inepuizabilă pentru ca, în continuare, să sporiți prestigiul școlii românești a secolului XXI.
  Ministrul educației și cercetării,
  .....................................
  București ........ .
   +  Anexa nr. 2la regulament
  MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  DIPLOMA "GHEORGHE LAZĂR"
  clasa I
                                                                                                                              Se acordă doamnei/domnului ....................................., *) .............................................. la ................................, județul ..................., pentru preocupări deosebite în domeniul inovării didactice din ultimii 20 de ani, rezultate remarcabile obținute cu elevii la olimpiade și concursuri internaționale și naționale și implicare deosebită în activitatea educativă din școală și din cadrul comunității.                                      
  Ministrul educației și cercetării,
  ...............................
                                                                                                                           București, 2007. Notă
  *) Se înscriu funcția didactică (profesor, învățător, educatoare etc.) și gradul didactic I sau gradul științific (doctor în științe) ale cadrului didactic.
   +  Anexa nr. 3la regulament
  MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  DIPLOMA "GHEORGHE LAZĂR"
  clasa a II-a
  Se acordă doamnei/domnului ...............................................,*) ............................... la ............................................, județul ............................, pentru preocupări deosebite în activitatea didactică din ultimii 15 ani, rezultate remarcabile obținute la nivel internațional și național, în formarea și educarea tinerilor.
  Ministrul educației și cercetării,
  ......................................................
  București, 2007. Notă
  *) Se înscriu funcția didactică (profesor, învățător, educatoare etc.) și gradul didactic I sau gradul științific (doctor în științe) ale cadrului didactic.
   +  Anexa nr. 4la regulament
  MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  DIPLOMA "GHEORGHE LAZĂR"
  clasa a III-a
  Se acordă doamnei/domnului................................................,*) ...................................... la ....................................., județul ........................., pentru calitatea și complexitatea activității didactice din ultimii 10 ani, rezultatele remarcabile obținute în inițierea și derularea unor proiecte județene și naționale destinate educării tinerilor.
  Ministrul educației și cercetării,
  ......................................................
  București, 2007. Notă
  *) Se înscriu funcția didactică (profesor, învățător, educatoare etc.) și gradul didactic I sau gradul științific (doctor în științe) ale cadrului didactic.
   +  Anexa nr. 5la regulament
  MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  DIPLOMA DE EXCELENȚĂ
  Se acordă doamnei/domnului ..............................................,*) ......................................... la .........................., județul ............................, pentru întreaga carieră didactică, pentru activitatea remarcabilă desfășurată la disciplina ....................... în învățământul preșcolar/învățământul primar.
  Ministrul educației și cercetării,
  ......................................................
  București, 2007. Notă
  *) Se înscriu funcția didactică (profesor, învățător, educatoare etc.) și gradul didactic I sau gradul științific (doctor în științe) ale cadrului didactic.
   +  Anexa nr. 6la regulament
  APRECIERE
  Consiliul de administrație al .........^1) , în urma analizării dosarului depus de................^2) :– autentifică și validează calificativele anuale din ultimii ...... ani;– recunoaște profesionalismul, conduita morală ireproșabilă și atestă respectarea deontologiei profesionale a solicitantului;– validează documentele care dovedesc activitatea depusă de domnia sa în perioada evaluată și prezentate în susținerea solicitării;– recomandă pe .............^2) pentru obținerea ....................^3).Prezenta apreciere este însoțită de copia procesului-verbal al consiliului de administrație din data de ........................Pentru conformitate,
  Președintele Consiliului de administrație al
  ............................................^1)
  Notă
  ^1) Denumirea unității de învățământ.
  ^2) Numele și prenumele solicitantului.
  ^3) Nominalizarea felului distincției.
   +  Anexa nr. 7la regulamentTABEL NOMINALpentru acordarea ......................^1)
  ───Nr.crt ───0 ───────────────────Numele și prenumele ─────────────1 ───────────────────────────────────Gradul didactic ─────────2 ──────────────────────────────── Specialitatea ──────────────3 ──────────────────────────────────────Vechimea în muncă  ──────────4 ─────────────────────────────────Denumirea unității de învățământ ─────────────5 ────────────────────────────────────── Observații  ────────────6 ────────────────────────
  Notă
  ^1) Nominalizarea tipului de distincție propusă.
  -------