HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 martie 2006privind constituirea, declararea, înregistrarea și funcționarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăților civile profesionale de psihologie, precum și exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2007  În temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prestarea serviciilor psihologice se realizează în temeiul atestatelor de liberă practică, în una dintre formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, prin intermediul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate sau societăților civile profesionale de psihologie, potrivit dispozițiilor art. 13-15 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege.(2) Serviciile psihologice pot fi prestate către orice beneficiar de către psihologul cu drept de liberă practică, în sectorul public sau privat, și în temeiul unor contracte individuale de muncă sau al actelor de numire în funcție.  +  Articolul 2 Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică poate fi realizată concomitent în sectorul public și în sectorul privat, în temeiul atestatului de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.  +  Articolul 3 Indiferent de forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, activitatea acestuia se va desfășura cu respectarea următoarelor principii:a) profesia de psiholog cu drept de liberă practică va putea fi exercitată numai de către psihologi atestați potrivit legii și Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, denumite în continuare norme, în conformitate cu specializările pentru care au fost atestați, cu aplicarea parafei proprii, realizată potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;b) persoanele atestate ca psihologi cu drept de liberă practică de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene și din celelalte state ale Spațiului Economic European dobândesc dreptul de liberă practică în conformitate cu art. 35 din norme și își vor putea desfășura activitatea potrivit metodologiei avizate de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Comitetul director. De asemenea, aceștia se vor putea asocia cu psihologi cu drept de liberă practică, înscriși în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea I, în vederea prestării serviciilor psihologice;c) psihologul cu drept de liberă practică își desfășoară activitatea în mod independent din punct de vedere profesional, având dreptul de inițiativă și decizie în exercitarea actului profesional, cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;d) în cadrul formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea funcțională și administrativă a entităților angajatoare, de ordinea interioară și de disciplina la locul de muncă;e) activitatea profesională a psihologului cu drept de liberă practică se desfășoară conform reglementărilor privind statutul profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum și potrivit reglementărilor interne ale entității în serviciul căreia se află;f) medierea și soluționarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sunt de competența Comitetului director;g) psihologul cu drept de liberă practică va putea presta serviciile profesionale prevăzute la art. 5 din lege către beneficiarii serviciilor psihologice, în schimbul unui onorariu sau al unui salariu, negociat în mod liber, potrivit dispozițiilor art. 16 lit. b) din lege;h) exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică se desfășoară cu respectarea principiului confidențialității actului psihologic și cu asumarea deplină a responsabilității pentru calitatea acestuia.  +  Articolul 4(1) Prin beneficiar al serviciului psihologic, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege persoana fizică sau juridică cu care psihologul cu drept de liberă practică sau formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică au încheiat un contract individual de muncă sau un contract de prestări de servicii psihologice.(2) Contractul de prestări de servicii psihologice încheiat de către formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică are forma prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.(3) Caracteristicile firmei pentru formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.(4) Actele emise de către formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică vor fi semnate de către titularii acestora, cu aplicarea parafelor proprii și a ștampilelor formelor de exercitare a profesiei, realizate potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.  +  Capitolul II Cabinetul individual de psihologie  +  Articolul 5(1) Cabinetul individual de psihologie se constituie, se declară și funcționează în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) din lege.(2) Prin cabinet individual de psihologie se înțelege forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, constituită și declarată în baza dreptului de liberă practică, de către psihologul atestat, în vederea prestării serviciilor psihologice, înregistrată în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.  +  Articolul 6 Cabinetul individual de psihologie este individualizat prin:a) denumire, care va cuprinde numele și prenumele titularului cabinetului individual, urmată de sintagma "cabinet individual de psihologie";b) sediul profesional declarat;c) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.  +  Articolul 7(1) Cabinetul individual de psihologie poate angaja psihologi cu drept de liberă practică atestați și personal auxiliar, în baza unor contracte individuale de muncă.(2) Cabinetul individual de psihologie prestează numai acele servicii psihologice pentru care psihologii cu drept de liberă practică titulari sau salariați în cadrul cabinetului au fost atestați, potrivit reglementarilor din norme.  +  Articolul 8(1) Actul de constituire și declarare a cabinetului individual de psihologie va fi încheiat în formă scrisă și va cuprinde în mod obligatoriu prevederile cuprinse în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.(2) Certificatul de înregistrare și anexa la certificatul de înregistrare, eliberate prin hotărârea Comitetului director privind înregistrarea cabinetului individual de psihologie în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, constituie dovada autorizării funcționării formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.(3) Cabinetul individual de psihologie poate fi dizolvat prin:a) hotărâre a Comitetului director;b) hotărâre judecătorească;c) decesul titularului;d) decizia titularului.(4) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.  +  Capitolul III Cabinetele asociate de psihologie  +  Articolul 9(1) Cabinetele individuale de psihologie înregistrate în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, se pot asocia prin contract, încheiat în formă scrisă, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.(2) Contractul de asociere va fi declarat la Colegiul Psihologilor din România, urmând ca noua formă de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică să fie înregistrată, potrivit hotărârii Comitetului director, în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.  +  Articolul 10 După atribuirea codului de înregistrare al cabinetelor asociate, titularii cabinetelor individuale asociate prestează serviciile psihologice numai în numele și pe seama noii forme de exercitare a profesiei, cu păstrarea drepturilor și obligațiilor individuale prevăzute de lege. De asemenea, personalul cabinetelor urmează a fi angajat de către noua formă de exercitare a profesiei.  +  Articolul 11 Titularii cabinetelor asociate hotărăsc și declară de comun acord noul sediu profesional comun, iar patrimoniul se va compune din patrimoniile declarate de toate cabinetele individuale asociate. De asemenea, denumirea va cuprinde numele tuturor titularilor cabinetelor asociate, în ordinea stabilită de aceștia, urmată de sintagma "cabinete asociate de psihologie". Dispozițiile art. 6 din prezenta hotărâre se aplică în mod corespunzător și cabinetelor asociate de psihologie.  +  Articolul 12 Cabinetele asociate de psihologie sunt administrate de către un coordonator sau administrator numit din rândul titularilor cabinetelor asociate, prin contractul de asociere sau prin hotărârea adunării generale a cabinetelor asociate.  +  Articolul 13(1) Certificatul de înregistrare și anexa la certificatul de înregistrare, eliberate prin hotărârea Comitetului director privind înregistrarea cabinetelor asociate de psihologie în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, constituie dovada autorizării funcționării noii forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.(2) Cabinetele asociate de psihologie pot fi dizolvate prin:a) hotărâre a Comitetului director;b) hotărâre judecătorească;c) decesul unui titular sau decesul simultan al tuturor titularilor;d) hotărârea asociaților.(3) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.  +  Articolul 14 Prevederile prezentului capitol nu sunt aplicabile cabinetelor individuale care încheie un contract de asociere în participațiune, nedeclarat la Colegiul Psihologilor din România.  +  Capitolul IV Societatea civilă profesională de psihologie  +  Articolul 15(1) Prin societate civilă profesională de psihologie se înțelege societatea constituită printr-un contract de societate civilă, în temeiul art. 15 din Legea nr. 213/2004, de către 2 sau mai mulți psihologi cu drept de liberă practică, declarată la Colegiul Psihologilor din România și înregistrată în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.(2) Actul constitutiv (contractul de societate civilă profesională) se încheie în formă scrisă și va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.(3) Certificatul de înregistrare și anexa la certificatul de înregistrare, eliberate prin hotărârea Comitetului director privind înregistrarea societății civile profesionale în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, constituie dovada autorizării funcționării noii forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.  +  Articolul 16 Societatea civilă profesională de psihologie se individualizează prin:a) denumire, care constă în denumirea aleasă prin actul constitutiv (contractul de societate civilă profesională) și care trebuie să cuprindă obligatoriu cel puțin numele unuia dintre asociați, urmată de sintagma "societate civilă profesională de psihologie";b) sediul profesional declarat;c) patrimoniul sau capitalul social, constând în aport în natură sau numerar;d) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.  +  Articolul 17(1) Adunarea generală a asociaților reprezintă organul de conducere al societății, iar hotărârile luate de către aceasta sunt obligatorii pentru toți asociații. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată de către asociați dă dreptul la câte un vot. Asociații nu pot fi reprezentați în adunarea generală decât de către alți asociați prin împuternicire scrisă, purtând parafa mandantului.(2) Adunările generale se convoacă de către oricare dintre asociați, prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ținerii lor. Adunarea generală se întrunește la sediul profesional al societății sau, cu acordul majorității asociaților, în orice altă locație.  +  Articolul 18(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale deținute de asociații prezenți. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaților.(2) Principalele atribuții ale adunării generale a asociaților sunt:a) aprobarea bilanțului anual;b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);c) mărirea sau reducerea capitalului social;d) fuziunea;e) schimbarea denumirii societății;f) schimbarea sediului principal, înființarea de puncte de lucru sau sedii secundare;g) primirea de noi asociați;h) excluderea asociatului sau asociaților;i) alegerea administratorului societății;j) desemnarea lichidatorului sau lichidatorilor;k) orice modificare a clauzelor contractului de societate civilă profesională.(3) Adunările generale sunt prezidate de către un administrator. Procesul-verbal al adunării generale a asociaților va fi întocmit de către secretarul adunării, desemnat dintre asociați, și va cuprinde: data, locul, prezența, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de către asociații prezenți. Lucrările adunării generale a asociaților se consemnează într-un registru numerotat și parafat de către administratorul societății civile profesionale.  +  Articolul 19(1) Societatea este administrată de către un administrator ales de către adunarea generală a asociaților din rândul asociaților, psihologi cu drept de liberă practică. Acesta este numit prin hotărârea asociaților ce dețin majoritatea părților sociale. Mandatul administratorului este de minimum 4 ani, fără a putea însă depăși durata constituirii societății. Calitatea de administrator încetează prin pierderea calității de psiholog cu drept de liberă practică, revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaților.(2) În condițiile contractului de societate civilă profesională, atribuțiile administratorului pot fi îndeplinite și de un consiliu de administrație desemnat de adunarea generală a asociaților, compus dintr-un număr impar de membri desemnați din rândul asociaților, psihologi cu drept de liberă practică.(3) Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terții. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile și bunurile societății se încheie numai cu autorizarea prealabilă a adunării generale a asociaților, care poate fixa însă un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către administrator fără a fi necesară autorizarea prealabilă. Raporturile dintre administrator și ceilalți asociați ai societății nu implică nicio subordonare în plan profesional.(4) Administratorul poate fi remunerat, potrivit hotărârii adunării generale a asociaților, care poate stabili cuantumul indemnizației.  +  Articolul 20(1) Exercițiul financiar începe de la data de 1 ianuarie și se sfârșește la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepția primului an, când începe la data înființării și durează până la data de 31 decembrie a aceluiași an.(2) Operațiunile în conturile bancare ale societății sunt efectuate de administrator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale a asociaților. La încheierea exercițiului financiar, administratorul întocmește bilanțul sau situația financiară anuală și raportul de activitate. Asociații pot lua cunoștință de situația financiară anuală, de anexele acesteia și pot consulta orice registru sau document contabil al societății. Societatea poate angaja cenzori și auditori pentru a verifica evidențele contabile ale societății și pentru a întocmi raportul asupra gestiunii.(3) Adunarea generală a asociaților aprobă rezultatul exercițiului financiar, bilanțul și hotărăște cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.(4) Beneficiul net al societății va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociați. După deducerea tuturor celorlalte obligații și contribuții care pot greva profitul net al societății, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face în conformitate cu cotele de participare ale asociaților la beneficiile și pierderile societății.  +  Articolul 21(1) Cesiunea de părți sociale poate fi făcută numai către psihologii cu drept de liberă practică. Cesiunea între asociați este liberă. Părțile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim și exprimat în scris al asociaților. Oricare asociat își poate exercita dreptul de preemțiune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociați, la preț egal, este preferat asociatul care dorește să achiziționeze numărul total de părți sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociații vor achiziționa părțile sociale proporțional cu cotele deținute la capitalul social. Cesiunea se comunică în termen de 15 zile calendaristice Colegiului Psihologilor din România, sub sancțiunea nulității absolute a modificărilor operate.(2) Asociatul care intenționează să cedeze părțile sociale este obligat să notifice intenția sa către toți asociații, cu minimum 15 zile calendaristice anterior transmiterii. În caz de neexercitare a dreptului de preemțiune, cesiunea poate fi făcută către psihologi cu drept de liberă practică neasociați, fără ca ceilalți asociați să se poată opune. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.  +  Articolul 22 Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiția de a notifica, în scris, celorlalți asociați și Colegiului Psihologilor din România cu cel puțin 15 zile înainte. La împlinirea termenului prevăzut în notificare, Comitetul director va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidențele sale, sub sancțiunea nulității absolute a actului unilateral de retragere.  +  Articolul 23(1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicție are la dispoziție un termen de 30 de zile pentru cesionarea părților sociale. În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părțile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunzător.(2) La data decesului unui asociat, părțile sociale deținute de acesta se anulează. În termen de maximum 15 zile de la data anulării părților sociale, asociații vor proceda după cum urmează:a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;b) emiterea de noi părți sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului asociatului;c) încetarea formei de exercitare a profesiei, prin declararea încetării la Colegiul Psihologilor din România.(3) Cesionării sunt obligați să depună la Colegiul Psihologilor din România un exemplar original al actului de cesiune și atestatul de liberă practică.  +  Articolul 24(1) Psihologii cu drept de liberă practică titulari și cei salarizați în cadrul societății civile profesionale exercită profesia de psiholog cu drept de liberă practică în numele acesteia.(2) Fiecare psiholog răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplinește. Societatea va putea încheia contracte de asigurare profesională în nume propriu și pentru fiecare psiholog cu drept de liberă practică ce își exercită profesia în cadrul acesteia.  +  Articolul 25(1) Societatea se dizolvă în următoarele situații:a) prin hotărâre luată în unanimitate de asociați;b) prin hotărâre judecătorească;c) prin radierea tuturor asociaților din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea I;d) prin decesul simultan al tuturor asociaților;e) prin dobândirea tuturor părților sociale de către un singur asociat și păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 30 de zile;f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toți asociații.(2) Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menționa "În lichidare". Asociații vor desemna un lichidator, cu votul majorității asociaților. În caz contrar, acesta va putea fi numit de Comitetul director. Asociații vor fi convocați pentru a decide cu privire la rezultatele obținute de către lichidatori, la repartizarea activului net și pentru a constata încheierea lichidării. În situațiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, societatea intră în lichidare, cu excepția cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia în cabinet individual de psihologie.(3) Asociatul unic al unei societăți civile profesionale poate solicita Colegiului Psihologilor din România reorganizarea societății prin transferarea tuturor drepturilor și obligațiilor societății civile profesionale către cabinetul individual de psihologie constituit și declarat, în calitate de titular, de către asociatul unic al societății.  +  Capitolul V Constituirea, declararea și funcționarea formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică  +  Articolul 26(1) În vederea înregistrării formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, titularii acestora le vor declara la Colegiul Psihologilor din România, în termen de 15 zile de la constituire.(2) Dovada înregistrării și autorizării formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică o constituie certificatul de înregistrare însoțit de anexă, eliberate prin hotărârea Comitetului director, care vor cuprinde: denumirea completă, sediul profesional, punctele de lucru, specialitățile pentru care sunt îndeplinite condițiile de funcționare și codul de înregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. (la 20-11-2013, Alineatul (2) din Articolul 26 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 4 din 27 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013 ) (3) Hotărârea Comitetului director va fi luată la propunerea comisiilor aplicative competente, în baza următoarelor documente:a) actul constitutiv al cabinetului individual de psihologie, potrivit anexei nr. 5, contractul de asociere, potrivit anexei nr. 6, sau actul constitutiv al societății civile profesionale - contractul de societate civilă profesională, potrivit anexei nr. 7, după caz, în două exemplare originale;b) atestatele de liberă practică ale psihologilor titulari ai formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);c) dovada deținerii legale a spațiului ce constituie sediul profesional și/sau punctul de lucru al formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum și schița spațiului (original sau copie legalizată);d) dovada deținerii dotărilor tehnice și metodologice de specialitate (teste, chestionare etc.), necesare desfășurării activității profesionale (fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);e) dovada patrimoniului sau capitalului social subscris și vărsat, respectiv dovada aporturilor în natură (fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);f) dovada achitării taxei de înregistrare (fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);g) opis cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat și datat de către titular/titulari;h) dosar cu șină.  +  Articolul 27(1) Solicitanții, titulari ai formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau împuterniciții acestora, se vor prezenta pentru declararea și depunerea documentelor necesare înregistrării cu actele de identitate, în original.(2) Dosarele de înregistrare se depun la comitetul filialei din raza sediului profesional ales și declarat, care va verifica existența tuturor documentelor cerute la art. 26 alin. (3) lit. a)-h) și le va înainta Comitetului director. Comitetele filialelor primesc numai dosarele complete, cuprinzând toate documentele prevăzute la art. 26 alin. (3) lit. a)-h) din prezenta hotărâre.(3) Comisiile aplicative competente din cadrul Comitetului director vor analiza dosarele depuse în vederea înregistrării, potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri, și vor înainta propunerile de înregistrare sau neînregistrare a formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică Comitetului director, pentru specialitățile de competență. Propunerea de neînregistrare a unei comisii aplicative nu anulează dreptul solicitantului sau solicitanților de a obține înregistrarea formei de exercitare a profesiei în altă specialitate, pentru care îndeplinește condițiile de funcționare stabilite de fiecare comisie aplicativă prin normele de atestare.(4) La propunerea fiecărei comisii aplicative, Comitetul director va hotărî înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, cu specialitățile pentru care s-a obținut propunerea de înregistrare. În cazul în care solicitanții nu obțin cel puțin o propunere de înregistrare din partea unei comisii aplicative, Comitetul director va întocmi o adresă de respingere a cererii de înregistrare, specificând motivele care au stat la baza neînregistrării formei de exercitare a profesiei.(5) Certificatul de înregistrare și anexa la certificatul de înregistrare, eliberate în temeiul hotărârii Comitetului director privind înregistrarea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, sau adresa de comunicare a respingerii cererii de înregistrare vor fi emise în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererilor la secretariatul Comitetului director.(6) Contestația privind rezultatul analizării cererii de înregistrare poate fi depusă la secretariatul Comitetului director, în termen de 10 zile de la data primirii certificatului de înregistrare și anexei la certificatul de înregistrare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii de înregistrare. Comitetul director este obligat să soluționeze contestația depusă în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul său.(7) Titularii sau reprezentanții formei de exercitare a profesiei au obligația ca în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului de înregistrare fiscală să prezinte dovada înregistrării fiscale a formei de exercitare a profesiei, în fotocopie semnată de către titular/titulari, pentru conformitate cu originalul, la secretariatul Comitetului director, direct sau prin poștă.  +  Articolul 28(1) Orice modificare privind forma de exercitare a profesiei, sediul profesional sau punctele de lucru, specialitățile de competență, asociații, denumirea, cotele-părți, administrarea formei de exercitare a profesiei, dizolvarea intervenită asupra situației existente la data declarării formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este declarată în mod obligatoriu la Colegiul Psihologilor din România, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit, sub sancțiunea nulității acesteia.(2) Pentru înregistrarea modificărilor prevăzute la alin. (1), împreună cu certificatul de înregistrare și anexa la certificatul de înregistrare, eliberate prin hotărâre a Comitetului director, titularii formelor de exercitare a profesiei vor depune la comitetele filialelor Colegiului Psihologilor din România următoarele documente:a) cererea de înscriere a mențiunilor la actul constitutiv sau contractul de asociere, în două exemplare originale;b) atestatele de liberă practică ale psihologilor titulari sau salariați ai formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (fotocopie semnată de către titular/titulari, pentru conformitate cu originalul);c) dovada deținerii legale a spațiului ce constituie sediul profesional sau punctul de lucru al formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum și schița spațiului, după caz, în original sau în copie legalizată;d) contractele individuale de muncă sau alte acte doveditoare privind stabilirea raporturilor contractuale dintre psihologii cu drept de liberă practică și forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, după caz (fotocopie semnată de către titular, pentru conformitate cu originalul);e) dovada dotărilor tehnice și metodologice de specialitate (teste, chestionare etc.), necesare desfășurării activității profesionale, după caz (fotocopie semnată de către titular, pentru conformitate cu originalul);f) decizia sau hotărârea titularilor formei independente de exercitare a profesiei cu privire la deținerea cotelor-părți, respectiv dizolvarea, sau administrarea formelor de exercitare a profesiei și declararea acestora la Colegiul Psihologilor din România, după caz, în original sau în copie legalizată;g) dovada achitării taxei de înregistrare a modificărilor (fotocopie semnată de către titular, pentru conformitate cu originalul);h) opis cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat și datat de către titular/titulari;i) dosar cu șină.(3) Titularii formelor de exercitare a profesiei au obligația de a prezenta la Colegiul Psihologilor din România, în termen de 15 zile de la data înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă, contractele individuale de muncă încheiate cu psihologii cu drept de liberă practică, în fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul, direct sau prin poștă.(4) Sediul profesional și punctele de lucru ale formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în normele și procedurile de atestare elaborate de comisiile aplicative, în funcție de specialitate.  +  Articolul 29(1) Dosarele cuprinzând documentele prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a)-i) vor fi depuse la comitetele filialelor teritoriale din raza sediului profesional declarat, care vor verifica existența documentelor necesare pentru înregistrarea modificărilor solicitate și vor înainta dosarele complete Comitetului director. Comisiile aplicative competente din cadrul Comitetului director vor analiza documentele depuse la dosar și vor propune plenului Comitetului director înregistrarea sau neînregistrarea modificărilor solicitate.(2) Comitetul director, în funcție de propunerile înaintate de comisiile aplicative, hotărăște înregistrarea modificărilor solicitate prin cererea de înregistrare a mențiunilor la actul constitutiv sau la contractul de asociere și eliberarea unei noi anexe la certificatul de înregistrare al formei de exercitare a profesiei în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, și, după caz, a unui nou certificat de înregistrare și a anexei la certificatul de înregistrare sau emiterea unei adrese de comunicare a respingerii solicitării de înregistrare a modificărilor la cererea de înregistrare a formei de exercitare a profesiei în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.(3) Hotărârea Comitetului director privind mențiunea la certificatul de înregistrare este emisă în maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării de modificare a cererii de înregistrare a formei de exercitare a profesiei la secretariatul Comitetului director.  +  Articolul 30(1) Hotărârea Comitetului director și noua anexă la certificatul de înregistrare, conținând modificările înregistrate, vor cuprinde în mod obligatoriu, după caz, denumirea completă, sediul profesional și punctele de lucru, specialitățile de competență pentru care se îndeplinesc condițiile de funcționare, precum și codul de înregistrare atribuit prin înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.(2) Contestația privind rezultatul analizării cererii privind înregistrarea modificărilor solicitate poate fi depusă la secretariatul Comitetului director în termen de 10 zile de la data primirii noii anexe la certificatul de înregistrare și/sau a certificatului de înregistrare ori a adresei de comunicare a respingerii cererii de înregistrare a modificărilor solicitate. Comitetul director este obligat să soluționeze contestația depusă în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul Comitetului director.(3) Secretariatul Comitetului director operează în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, orice modificare intervenită în certificatul de înregistrare și/sau în anexa la certificatul de înregistrare.  +  Capitolul VI Psihologul cu drept de liberă practică salariat. Funcționarea structurilor de psihologie  +  Articolul 31(1) Serviciile psihologice prestate de către psihologul cu drept de liberă practică salariat sunt supuse principiilor stipulate în art. 3 din prezenta hotărâre.(2) Pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) și la art. 16 lit. b) din lege, precum și la art. 43 din norme, serviciile psihologice prestate de către psihologul cu drept de liberă practică salariat nu pot forma obiectul unor prestații ale beneficiarului către terți, cu excepția cazului când psihologul cu drept de liberă practică este salarizat în cadrul formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.(3) Psihologul cu drept de liberă practică salariat își poate exercita profesia în baza atestatului de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, atât în regim autonom, cât și în regim de supervizare, potrivit actelor normative în vigoare.  +  Articolul 32(1) Biroul, laboratorul, comisia, secția, serviciul, centrul, departamentul de psihologie sau orice altă structură administrativă înființată în cadrul unei entități, alta decât formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, organizate potrivit dispozițiilor interne ale entității respective în care își exercită activitatea profesională psihologul cu drept de liberă practică salariat, poartă denumirea generică de structură de psihologie.(2) Prestarea serviciilor psihologice în cadrul unei structuri de psihologie este condiționată de respectarea condițiilor de spațiu, dotare tehnică și metodologică, precum și de competență profesională, potrivit actelor normative în vigoare. Colegiul Psihologilor din România certifică îndeplinirea condițiilor de funcționare a structurii de psihologie pe baza declarației reprezentantului legal al entității și a declarației privind nefurnizarea serviciilor psihologice prestate de către psihologul angajat către terți, prin eliberarea avizului de funcționare în care vor fi menționate: denumirea entității în cadrul căreia a fost înființată structura de psihologie, adresa structurii de psihologie avizate și specialitățile de competență autorizate în cadrul structurii de psihologie la data formulării cererii, după caz. (la 20-11-2013, Alineatul (2) din Articolul 32 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 4 din 27 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013 ) (3) Avizul de funcționare pentru prestarea serviciilor psihologice desfășurate în cadrul structurii de psihologie se eliberează de Comitetul director, la propunerea comisiei aplicative sau a comisiilor aplicative competente, potrivit specialităților pentru care se solicită eliberarea avizului de funcționare, pe baza următoarelor documente:a) cerere de eliberare a avizului de funcționare pentru prestarea de servicii psihologice în cadrul structurii de psihologie înființate, cu menționarea specialităților, semnată și ștampilată de către conducătorul sau reprezentantul legal al entității în cadrul căreia urmează să funcționeze, în original;b) atestatele psihologilor cu drept de liberă practică salariați, care își desfășoară activitatea în cadrul structurii de psihologie, în fotocopie;c) dovada existenței spațiului necesar, potrivit normelor de atestare elaborate de comisiile aplicative în vederea funcționării structurii de psihologie, și schița spațiului, în fotocopie;d) dovada deținerii dotărilor tehnice și metodologice de specialitate (teste, chestionare etc.), necesare desfășurării activității profesionale, în fotocopie;e) dovada formei contractuale în temeiul căreia își desfășoară activitatea psihologii cu drept de liberă practică, în fotocopie;f) alte documente suplimentare prevăzute în normele și procedurile de atestare specifice fiecărei comisii aplicative, după caz, în fotocopie;g) dovada achitării taxei pentru eliberarea avizului de funcționare, în fotocopie;h) opis cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat și datat de către solicitant;i) dosar cu șină.(4) Pentru structurile de psihologie din cadrul instituțiilor componente ale sistemului de siguranță națională, documentele stipulate la alin. (3) lit. b) și c) nu se prezintă, fiind însă obligatorie o adresă de confirmare din partea instituției în cauză cu privire la obținerea atestatelor de liberă practică în specialitate de către toți psihologii salarizați sau numiți în funcție, precum și cu privire la existența spațiului necesar desfășurării activității structurii de psihologie.  +  Articolul 33(1) Depunerea cererii și a documentelor necesare în vederea obținerii avizului de funcționare, precum și plata taxelor stabilite în vederea obținerii avizului de funcționare sunt în sarcina entității în cadrul căreia este înființată structura de psihologie. Dosarele pentru obținerea avizului de funcționare se depun la secretariatul Comitetului filialei, care va verifica existența tuturor documentelor necesare prevăzute la art. 32 alin. (3) lit. a)-i) din prezenta hotărâre și va înainta dosarele complete Comitetului director. Comisiile aplicative competente analizează documentele din dosarele prezentate și înaintează propuneri de avizare sau de respingere a cererii către Comitetul director. În temeiul propunerilor înaintate de comisiile aplicative competente, Comitetul director hotărăște eliberarea avizelor de funcționare sau respingerea motivată a cererilor de avizare.(2) Termenul de eliberare a avizului de funcționare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii este de maximum 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul Comitetului director a documentelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a)-i) din prezenta hotărâre.(3) Contestația privind rezultatul cererii poate fi depusă la secretariatul Comitetului director, în termen de 10 zile de la data emiterii avizului de funcționare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii. Comitetul director este obligat să soluționeze contestația depusă în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul Comitetului director.(4) Entitățile în cadrul cărora funcționează structuri de psihologie au obligația comunicării în termen de 15 zile a tuturor modificărilor intervenite cu privire la condițiile care au stat la baza eliberării avizului de funcționare.  +  Articolul 34(1) Evidența structurilor de psihologie este ținută de Colegiul Psihologilor din România, separat de formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.(2) În cazul nerespectării condițiilor de funcționare, entității în cadrul căreia funcționează structura de psihologie i se poate retrage avizul de funcționare, fiind radiată automat din evidența structurilor de psihologie.(3) În cazul dizolvării entității în cadrul căreia funcționează structura de psihologie, aceasta va fi radiată automat din evidența structurilor de psihologie.  +  Articolul 35 Structura de psihologie va avea denumirea entității în cadrul căreia funcționează, iar pe actele ce emană de la aceasta se aplică ștampila entității angajatoare.  +  Articolul 36 Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și psihologilor cu drept de liberă practică numiți în funcție.  +  Capitolul VII Controlul, supravegherea și supervizarea activității profesionale  +  Articolul 37(1) Activitatea de control și supraveghere a activității profesionale se realizează de către membrii Comitetului director sau, în baza mandatului Comitetului director, de comitetul filialei, în raza teritorială a acesteia. Activitatea de control și supraveghere a activității profesionale a psihologilor cu drept de liberă practică va putea fi realizată și de către psihologii cu drept de liberă practică mandatați de Comitetul director, din rândul membrilor filialei în care urmează să realizeze activitatea de control și supraveghere, cu avizul comitetului filialei.(2) Psihologii cu drept de liberă practică mandatați de Comitetul director pentru a desfășura activitatea de control și supraveghere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă o experiență de cel puțin 5 ani în specialitatea pentru care au obținut dreptul de liberă practică;b) să nu se afle în conflict de interese cu psihologii cu drept de liberă practică sau cu formele de exercitare a profesiei asupra cărora urmează să realizeze activitatea de control și supraveghere;c) să cunoască dispozițiile cu caracter normativ care reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.(3) Psihologii cu drept de liberă practică mandatați de Comitetul director vor forma Corpul de control și supraveghere al Colegiului Psihologilor din România, constituit ca structură administrativă a Comitetului director. Activitatea de control și supraveghere se realizează în baza unor sesizări sau reclamații scrise, cu privire la modul de exercitare al profesiei, numai cu acordul expres al Comitetului director sau după un grafic de control și supraveghere aprobat de acesta.(4) Activitatea de control și supraveghere este efectuată în grupuri de minimum 2 psihologi cu drept de liberă practică, ce, în urma controlului efectuat, întocmesc un proces-verbal de constatare în care sunt înscrise concluziile activității de control și supraveghere, propunerea de sancționare adresată Comitetului director, după caz, și motivarea în fapt și în drept. Comitetul director poate aproba prin hotărâre sancțiunea propusă de către psihologii cu drept de liberă practică cu atribuții de control și supraveghere profesională.(5) Psihologii cu drept de liberă practică mandatați de Comitetul director pentru a desfășura activitatea de control și supraveghere au obligația ca în executarea mandatului lor să se legitimeze și să prezinte hotărârea Comitetului director prin care au fost mandatați. Mandatul acordat prin dispoziție a președintelui Comitetului director cuprinde în mod expres toate detaliile și limitele realizării activității de control și supraveghere, după cum urmează:a) numele și prenumele mandatarului, codul personal;b) specialitățile în care mandatarul poate realiza activitatea de control și supraveghere;c) localitatea sau localitățile în care poate realiza controlul și supravegherea;d) perioada în care poate fi realizată activitatea de control și supraveghere;e) limitele mandatului acordat.(6) Persoanele care desfășoară activitatea de control și supraveghere au dreptul la indemnizații, precum și la decontarea cheltuielilor aferente desfășurării activității de control și supraveghere.  +  Articolul 38(1) Prestarea de servicii psihologice în alte specialități sau potrivit competențelor altor trepte de specializare decât cele pentru care psihologii cu drept de liberă practică titulari sau salariați au fost atestați constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit prevederilor art. 54 și 55 din lege.(2) Formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică ce prestează servicii psihologice în specialități pentru care psihologii cu drept de liberă practică titulari sau salariați nu sunt atestați i se poate suspenda activitatea prin hotărâre a Comitetului director, pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an.(3) Comitetul director se poate sesiza din oficiu cu privire la încălcarea dispozițiilor prezentului articol, ale art. 43 din norme și ale art. 16 lit. a) din lege.(4) Nerespectarea condițiilor prevăzute în normele de atestare ale comisiilor aplicative, privind funcționarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, atrage automat suspendarea activității acestora până la data îndeplinirii condițiilor de funcționare prevăzute în normele de atestare ale comisiilor aplicative. Nerespectarea hotărârii Comitetului director de suspendare a activității formei de exercitare a profesiei se sancționează cu retragerea certificatului de înregistrare și a anexei la certificatul de înregistrare ale formei de exercitare a profesiei.(5) Sustragerea, prin orice mijloace, de la activitatea de control și supraveghere sau refuzul de a permite persoanelor cu atribuții de control și supraveghere să controleze modul de exercitare a activității profesionale constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (1) lit. c) și d) din lege.(6) Nerespectarea condițiilor prevăzute de actele normative în vigoare pentru funcționarea structurilor de psihologie atrage automat încetarea activității acestora. De asemenea, nerespectarea hotărârii Comitetului director cu privire la încetarea activității structurii de psihologie se sancționează cu retragerea avizului de funcționare.  +  Articolul 39(1) Activitatea de supervizare profesională, definită la art. 38 alin. (1) din norme, poate fi exercitată de către psihologii cu drept de liberă practică principali sau specialiști, potrivit art. 38 alin. (3) din norme, ori cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitate, potrivit normelor și procedurilor de atestare ale fiecărei comisii aplicative, în urma obținerii dreptului de supervizare profesională, în specialitatea pentru care solicită obținerea dreptului de supervizare profesională.(2) Solicitantul depune la secretariatul Comitetului director o cerere de acordare a dreptului de supervizare profesională. Dreptul de supervizare profesională se obține în urma analizării competențelor și experienței profesionale de către comisia aplicativă competentă în specialitatea pentru care psihologul cu drept de liberă practică solicită dreptul de supervizare profesională. La propunerea comisiei aplicative competente, Comitetul director poate acorda dreptul de supervizare profesională solicitantului.(3) La data obținerii dreptului de supervizare profesională, solicitantul este obligat să prezinte la secretariatul Comitetului director dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de supervizare profesională.(4) Dreptul de supervizare profesională este dovedit prin adeverință eliberată de Comitetul director.(5) Încheierea unui contract de supervizare profesională de către o persoană care nu are dreptul de supervizare profesională, conferit prin hotărâre a Comitetului director, constituie abatere disciplinară.  +  Articolul 40(1) Psihologul cu drept de liberă practică ce a dobândit dreptul de supervizare profesională, denumit în continuare supervizor, va putea încheia un contract de supervizare profesională cu psihologul cu drept de liberă practică în supervizare, denumit în continuare supervizat, potrivit anexei nr. 10. Un exemplar al contractului de supervizare profesională se înregistrează la Colegiul Psihologilor din România, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia, sub sancțiunea inopozabilității acestuia.(2) Comisiile aplicative stabilesc prin normele și procedurile de atestare numărul maxim de contracte de supervizare profesională pe care supervizorii le pot încheia concomitent, precum și celelalte condiții de desfășurare a activității de supervizare profesională, cu respectarea dispozițiilor prezentei hotărâri.(3) Activitatea de supervizare profesională se desfășoară la sediul formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau a structurii de psihologie în care își desfășoară activitatea supervizorul sau supervizatul, conform unui program de lucru stabilit de către părți, anexă la contractul de supervizare profesională, avizat de Colegiul Psihologilor din România, cu o durată de un an, sau potrivit dispozițiilor prevăzute în normele și procedurile de atestare ale fiecărei comisii aplicative.(4) Supervizorul coordonează activitatea supervizatului, stabilește și urmărește respectarea standardelor de calitate în activitatea profesională a supervizatului, evaluează sau testează periodic respectarea de către supervizat a procedurilor și tehnicilor de specialitate indicate, precum și însușirea lor de către cel supervizat.(5) Supervizatul are dreptul de a-și alege în mod liber supervizorul din rândul psihologilor cu drept de liberă practică ce au obținut dreptul de supervizare profesională în specialitate.  +  Articolul 41(1) Activitatea de supervizare profesională se dovedește prin rapoarte de supervizare semestriale și va fi definitivată la data îndeplinirii condițiilor prevăzute în contractul de supervizare profesională.(2) Supervizorul este obligat să întocmească un raport de supervizare final privind activitatea profesională a supervizatului, în baza căruia, la solicitarea psihologului cu stagiul de supervizare efectuat, comisia aplicativă competentă poate propune Comitetului director eliberarea atestatului de liberă practică autonomă, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) Întocmirea rapoartelor de supervizare reprezintă un drept al supervizatului.  +  Articolul 42(1) Nerespectarea de către părți a drepturilor și obligațiilor stabilite prin prezenta hotărâre și prin contractul de supervizare profesională constituie abatere disciplinară.(2) Prezentarea de către supervizori în rapoartele de supervizare profesională a unor fapte sau date inexacte ori nereale constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 43(1) În conformitate cu dispozițiile art. 51 alin. (2) din norme, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, prezenta hotărâre va constitui procedura unică de constituire, declarare și înregistrare a formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.(3) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, furnizarea serviciilor psihologice se va realiza numai prin cabinete individuale de psihologie, cabinete asociate de psihologie, societăți civile profesionale de psihologie sau în temeiul unor contracte individuale de muncă, potrivit dispozițiilor art. 13-15 din lege și ale art. 43 din norme, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.(4) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, entitățile în cadrul cărora sunt înființate structuri de psihologie au obligația depunerii tuturor documentelor necesare, în vederea obținerii avizului de funcționare.
  Președintele Colegiului
  Psihologilor din România,
  Nicolae Mitrofan
  București, 10 martie 2006. Nr. 1.  +  Anexa nr. 1  +  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ SPECIMEN │ │ Parafa psiholog cu drept de liberă practică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │< 50 mm >│ │ │ ───┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ ^ │ NUME PRENUME │ │ │ 25mm│ │ psiholog cu drept de liberă practică │ │ │ │ │treapta de specializare - forma de atestare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ SPECIALITATEA/SPECIALITĂȚILE │ │ │ │ │ │ │ │ v │ Cod personal: │ │ │ ───┴────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Realizarea parafei se va face cu respectarea următoarelor condiții: │ │ - numele și prenumele, din denumire, sunt realizate cu font ARIAL având │ │ dimensiunea de maxim 9, cu majuscule, centrat; │ │ - titlul profesional, treapta de specializare și forma de atestare sunt │ │ realizate cu font ARIAL având dimensiunea de maxim 8; │ │ - titlul profesional poate fi exprimat atât prin sintagma "psiholog cu │ │ drept de liberă practică" cât și prin aceea de "psiholog"; │ │ - specializarea atestată, se va înscrie conform atestatului de liberă │ │ practică obținut, cu font ARIAL, cu majuscule, având dimensiunea de maxim │ │ 8, centrat │ │ - patrulaterul în care va fi încadrat cuprinsul parafei va avea │ │ dimensiuni maxime de L=50 mm și l=25 mm. │ │ │ │ │ │ │ │ Notă: Fiecare parafa va conține o singură specialitate, în care │ │ psihologul a obținut dreptul de liberă practică, potrivit atestatului de │ │ liberă practică obținut. │ │ Prin excepție, în cadrul aceleiași parafe se pot stipula mai multe │ │ specialități, cu condiția ca acestea să fie de competența aceleiași comisii│ │ aplicative, iar treapta de specializare și forma de atestare să fie │ │ identice. │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 2
  CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PSIHOLOGICE
  Nr......../..........
  1. Furnizorul serviciilor psihologice (cabinetul individual/cabinetele asociate/societățile civile profesionale de psihologie)........................, având sediul profesional situat în:.............., str. ................, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ ............, codul de înregistrare: ........., contul bancar nr. ..........., deschis la ........., reprezentat prin Dna./Dl. ............, psiholog cu drept de liberă practică, codul personal ........... și2. Beneficiarul serviciilor psihologice: ..................................., având sediul/domiciliul situat în ..................., str. ......... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., sector/județ ............, C.U.I./CNP: .............., înregistrata în ........, sub nr. ....../........, act de identitate (B.I./C.I.), seria ...., nr. ....., eliberat/ă de către ..........., la data de ........., contul bancar nr. .........., deschis la ..........., reprezentată prin Dna./Dl. ......................, având funcția de ............, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 213/2004 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, am convenit încheierea prezentului contract de prestări de servicii psihologice, având următoarele cauze:  +  Articolul 1 Obiectul contractului (serviciile psihologice): ...................................................................... ......................................................................  +  Articolul 2Durata și condițiile contractului Prezentul contract este încheiat pentru o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă de ........ (zile/luni/ani), sau/și pentru un număr de .... ședințe psihologice (investigații, studii comportamentale, testări, terapie, consiliere, etc.), având ............ (minute/ore), totalizând ........(minute/ore).  +  Articolul 3Prețul și modalitățile de plată Prețul convenit este de ......... lei (RON), achitat integral până la finalizarea ședinței psihologice. Prețul poate fi achitat în numerar, la data încheierii prezentului contract sau în termen de maxim ...... (ore/zile) de la data încheierii prezentului contract, prin transfer bancar (O.P./B.O./CEC). Neachitarea în termenul specificat a prețului stipulat atrage aplicarea automată de penalități de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi din valoarea de plată de la data împlinirii termenului.  +  Articolul 4Drepturile și obligațiileA. Beneficiarul serviciilor psihologice are următoarele drepturi și obligații:a) să fie informat cu privire la condițiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract:b) să achite integral prețul serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract;c) să respecte indicațiile furnizorului serviciului psihologic și să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor psihologice;f) să-și asume în totalitate declarația privind consimțământul informat, potrivit art. 8 din prezentul contract.B. Furnizorul serviciilor psihologice are următoarele drepturi și obligații:a) să i se achite integral prețul serviciilor psihologice, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;b) să întreprindă toate acțiunile pe care le considera necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;d) să respecte confidențialitatea prezentului contract, precum și secretul profesional, potrivit dispozițiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin Hotărâre de Guvern nr. 788/2005;e) să elibereze beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fără a afecta calitatea acestora.  +  Articolul 5Încetarea și modificarea contractului Prezentul contract poate înceta în cazul în care una dintre părțile contractante nu își respecta obligațiile stipulate, fără a afecta însă sumele deja scadente, la data încetării contractului. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către oricare dintre părțile contractante cu obligația notificării prealabile a intenției de reziliere, cu cel puțin 15 zile înainte de data rezilierii propriu-zise. Contractul se consideră reziliat de drept în cazul în care psihologul cu drept de liberă practică este suspendat sau i se retrage atestatul de liberă practică.  +  Articolul 6Dispoziții finale Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus la cunoștință Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, pentru mediere. În cazul în care în urma medierii, litigiul nu fost soluționat, părțile se pot adresa instanțelor competente. În cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, potrivit serviciilor solicitate prin obiectul contractului, furnizorul prin psihologul cu drept de liberă practică examinator va elibera avizul psihologic, anexa la prezentul contract după caz. În cazul în care beneficiarul este o persoană juridică, iar potrivit obiectului contractului, solicită examinarea personalului propriu sau a pacienților internați (în cazul unităților sanitare), la contractul de prestări servicii psihologice încheiat vor fi anexate în mod obligatoriu câte un exemplar din toate avizele psihologice eliberate către aceștia, potrivit modelului anexat. Clauzele prezentului contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât și beneficiarilor persoane juridice. Părțile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile și obligațiile asumate.  +  Articolul 7 Clauze suplimentare ............................................. ........................................................................ ........................................................................  +  Articolul 8 Subsemnatul......................................(persoana fizica testată), declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidențialității serviciilor psihologice, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea serviciilor psihologice. În cazul beneficiarului persoană juridică declarația de mai sus va fi data separat de către fiecare persoană fizică testată în baza prezentului contract de prestări servicii psihologice. Prezentul contract a fost încheiat și va intra în vigoare, astăzi, ........ în 2(două) exemplare originale, a câte 2(doua) pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte. Furnizorul serviciilor psihologice, Beneficiarul serviciilor psihologice, (semnătură, parafă și ștampilă) (semnătură și ștampilă, după caz)----------------------------------------------------------------- .......................................................... (Forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică/structura de psihologie) Nr...../........
  AVIZ PSIHOLOGIC
  Dna./DL. ................., CNP:..............., a fost examinat la data de: .........., în baza contractului de prestări servicii psihologice/contractului individual de muncă nr. ...../......, în vederea: .................. . Concluziile examinării psihologice: [] Apt psihologic pentru: ........................................... [] Inapt psihologic pentru: ......................................... [] Alte concluzii: .................................................. Observații: .................................................... ..................................................................... Recomandări: ................................................... ..................................................................... Examinator, Forma de exercitare a profesiei de (semnătură și parafă) psiholog cu drept de liberă practică/ structura de psihologie (semnătură și ștampilă)
   +  Anexa nr. 3
  MODEL FIRMĂ*)
  a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
  Notă
  *) Firma formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este realizată cu respectarea următoarelor condiții: logoul Colegiului Psihologilor din România poate fi realizat, respectând proporțiile, în 3 dimensiuni: lungime 80 cm x lățime 40 cm, lungime 120 cm x lățime 60 cm, lungime 160 cm x lățime 80 cm. Suportul material al firmei se realizează din material plastic, metal sau sticlă mată de culoare albă ori transparentă, având forma prezentată mai sus.
  (la 20-11-2013, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 4 din 27 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013 )
   +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5
  ACT CONSTITUTIV
  Subsemnatul/a ..................., domiciliat/ă în ................., str. .............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ ........... legitimat/ă cu CI/BI, seria ....., nr. ..., eliberat/ă de către..........., la data de .........., CNP: .............., în calitate de psiholog cu drept de libera practică, având codul personal: .........., prin prezenta:
  DECLAR
  constituirea, potrivit dispozițiilor art. 13-14 din Legea nr. 213/2004, a cabinetului individual de psihologie, având:1. Denumirea: ........................................................ ......................................................................2. Sediul profesional situat în ............. str. ..............., nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ ................ și3. Punct/e de lucru situate în3.1. .............. str. .............., nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ ..............3.2. ............., str. ............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ ...........4. Patrimoniul inițial al cabinetului este constituit din aportul titularului, în procent de 100%, potrivit documentelor anexate (acte de proprietate, facturi, chitanțe, bonuri fiscale, etc), în valoare totală de ........ lei(RON), și cer înregistrarea acestuia în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a, cu specialitățile: [] psihologie clinică; [] consiliere psihologică; [] psihoterapie; [] psihologia muncii și organizațională; [] psihologia transporturilor; [] psihologia aplicată în servicii; [] psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; [] psihopedagogie specială; [] psihologie aplicată în domeniul securității naționale; [] psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf. În susținerea cererii formulate anexez documentele de care înțeleg să mă folosesc (conform opis) și mă oblig ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să depun la Colegiul Psihologilor din România actele ce atesta modificările intervenite la prezenta declarație, pe care mi-o asum în întregime. Prin prezenta declar că am luat la cunoștință de dispozițiile Legii nr. 213/2004, respectiv a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, precum și a celorlalte acte normative care reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică pe care mă oblig să le respect întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații. De asemenea mă angajez să achit întocmai și la termen taxele și contribuțiile (cotizațiile) anuale aprobate de către Consiliul Colegiului Psihologilor din România, să aduc la cunoștința Comitetului director pentru mediere, orice litigiu în care sunt implicat, în legătură cu exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției acestuia.
  Data ............... Solicitant (titular),(semnătură și parafă)
   +  Anexa nr. 6
  CONTRACT DE ASOCIERE
  Cabinetele individuale de psihologie asociate (asociații):1. Cabinet individual de psihologie, cu denumirea:................... având codul de înregistrare ............, reprezentat prin ............. psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal .............;2. Cabinet individual de psihologie, cu denumirea:.................., având codul de înregistrare ............, reprezentat prin ............, psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal .............;3. Cabinet individual de psihologie, cu denumirea:................... având codul de înregistrare ............. reprezentat prin ............, psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal .............: potrivit dispozițiilor art. 13-14 din Legea nr. 213/2004 am convenit asocierea cabinetelor individuale de psihologie în scopul exercitării în comun a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, după cum urmează:  +  Articolul 1Denumirea asocierii Asocierea este denumită: .............................................  +  Articolul 2Sediul profesional Sediul profesional al asocierii este stabilit în ............, str. .........., nr. ... bl. ...., sc. ...., et. ..... ap. ......., sector/județ .......... Cabinetele asociate vor funcționa și în următoarele puncte de lucru:2.1. ......., str. ......, nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ .............2.2. ......., str. ......, nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ .............  +  Articolul 3Durata asocierii Asocierea se încheie pe o durata de ..........(luni/ani) sau nedeterminată.  +  Articolul 4Patrimoniul Pentru funcționarea asocierii, cabinetele individuale de psihologie își aduc aporturi în bunuri (dotări), după cum urmează:1. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ......................... aportează în natură, cu titlu de patrimoniu de afectațiune profesională, bunuri, potrivit documentelor anexate, în valoare totală de ....... RON (valoarea de înregistrare în evidențele financiar - contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar ........ RON, valoare vărsată în contul profesional ..........., deschis la ..............;2. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ........................ aportează în natură, cu titlu de patrimoniu de afectațiune profesională, bunuri, potrivit documentelor anexate, în valoare totala de ............. RON (valoarea de înregistrare în evidențele financiar - contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar ........ RON, valoare vărsată în contul profesional .......... deschis la ...........;3. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ........................ aportează în natură, cu titlu de patrimoniu de afectațiune profesională, bunuri, potrivit documentelor anexate, în valoare totala de ............. RON (valoarea de înregistrare în evidențele financiar - contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar ........ RON, valoare vărsată în contul profesional .......... deschis la ...........;  +  Articolul 5Procentul de participare la beneficiile și pierderile asocierii1. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ........... deține un procent de ...........% din totalul beneficiilor și pierderilor asocierii.2. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ........... deține un procent de ...........% din totalul beneficiilor și pierderilor asocierii.3. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ........... deține un procent de ...........% din totalul beneficiilor și pierderilor asocierii. Aporturile prevăzut la art. 4, clientela fiecărui cabinet și profesionalismul titularului cabinetului au reprezentat criteriile de stabilire a procentului de participare la beneficiile și pierderile asocierii. Toate cheltuielile necesare asocierii (remunerațiile pentru salariați, cheltuielile de întreținere, chiriile, amortizările, taxele și impozitele aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investiții, utilități și dotări precum și orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile realizate de către aceasta, prin concursul tuturor cabinetelor asociate. După deducerea cheltuielilor prevăzute mai sus venitul rămas se distribuie între cabinetele asociate conform cotelor convenite prin prezentul contract. Asociații pot conveni înainte de distribuirea venitului, constituirea unui fond de rezervă al asocierii. Cota de participare la asociere conferă asociaților dreptul și obligația de a încasa venitul și de a suporta pierderea.  +  Articolul 6Conducerea și administrarea asocierii Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii cabinetelor individuale asociate. Fiecare asociat are dreptul la câte un vot, indiferent de cota de participare la beneficiile și pierderile asocierii. Asociații au desemnat din rândul titularilor, cu unanimitate de voturi, un administrator/coordonator, care va reprezenta asocierea în raporturile cu terții, în persoana d-nei/lui psiholog cu drept de libera practică titular: ................... În cazul în care asociații nu aleg un administrator sau îl revocă ulterior pe cel ales, fără a mai fi înlocuit, adunarea generală va prelua atribuțiile de administrare ale asocierii.  +  Articolul 7Exercitarea profesiei Fiecare asociat exercită profesia de psiholog cu drept de liberă practică în numele asocierii. În actele sale profesionale va indica denumirea asocierii (forma de exercitare a profesiei). Asociații vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională și se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.  +  Articolul 8Încetarea sau lichidarea asocierii Asocierea încetează a mai opera în cazul cererii de suspendare a activității, înregistrate la Colegiul Psihologilor din România; în cazul neplății contribuțiilor (cotizațiilor) sau taxelor către Colegiul Psihologilor din România; în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare; pe perioada suspendării dreptului de a profesa dispuse împotriva unuia dintre psihologii cu drept de liberă practică titulari ai cabinetelor asociate.  +  Articolul 9Dispoziții finale Prezentul contract a fost încheiat astăzi .........., în ......... exemplare originale, dintre care 2(doua) exemplare vor fi înregistrate la Colegiul Psihologilor din România. Prin prezenta, asociații:
  DECLARĂM
  prezentul contract la Colegiul Psihologilor din România și cerem înregistrarea noii forme de exercitare a profesiei în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a, având înregistrate specialitățile cabinetelor asociate, precum și următoarele specialități suplimentare: [] psihologie clinică; [] consiliere psihologică; [] psihoterapie; [] psihologia muncii și organizațională; [] psihologia transporturilor; [] psihologia aplicată în servicii; [] psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; [] psihopedagogie specială; [] psihologie aplicată în domeniul securității naționale; [] psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf. În susținerea cererii formulate anexăm documentele de care înțelegem să ne folosim (conform opis) și ne obligăm ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să depunem la Colegiul Psihologilor din România actele care atestă modificările intervenite la prezenta declarație, pe care ne-o asumăm în întregime. Prin prezenta declarăm că am luat la cunoștință de dispozițiile Legii nr. 213/2004, respectiv a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, precum și a celorlalte acte normative care reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică pe care ne obligăm să le respectăm întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații. De asemenea, ne angajăm să achităm întocmai și la termen taxele și contribuțiile (cotizațiile) anuale aprobate de către Consiliul Colegiului Psihologilor din România, să aducem la cunoștința Comitetului director pentru mediere, orice litigiu în care suntem implicați, în legătură cu exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției acestuia. Semnătura, parafa titularilor și stampila fiecărui cabinet individual de psihologie 1.------------------ 2.---------------- 3.--------------
   +  Anexa nr. 7
  ACT CONSTITUTIV
  (CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ)
  Subsemnații: ................., domiciliat/a în .........., str. ........, nr. .... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sector/județ ........, legitimat/ă cu CI/BI, seria ...., nr. ......., eliberat/ă de către ..........., la data de ......... CNP: ............... în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal .............. ................., domiciliat/a în .........., str. ........, nr. .... bl. ..., sc.... , et. ..., ap. ....., sector/județ ........, legitimat/ă cu CI/BI, seria ...., nr. ......., eliberat/ă de către .........., la data de ......... CNP: ............... în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal .............. ................., domiciliat/a în .........., str. ........, nr. .... bl. ..., sc.... , et. ..., ap. ....., sector/județ ........, legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, nr. ......., eliberat/ă de către ............, la data de ......... CNP: ............... în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal .............. am hotărât, potrivit dispozițiilor art. 13-15 din Legea nr. 213/2004, constituirea unei societăți civile profesionale de psihologie, precum și declararea acesteia la Colegiul Psihologilor din România, în următoarele condiții:  +  Articolul 1Funcționare Prezenta societate civilă profesională își desfășoară activitatea ca o formă de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit art. 1499-1531 din Codul civil, respectiv potrivit art. 13-15 din Legea nr. 213/2004, de la data înregistrării acesteia în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a.  +  Articolul 2Obiectul Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit Legii nr. 213/2004.  +  Articolul 3Răspunderea profesională Fiecare asociat sau psiholog salariat își angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfășurată în cadrul societății.  +  Articolul 4Denumirea Societatea este denumită: ................................................................. .................................................................  +  Articolul 5Sediul profesional Sediul activităților principale al societății este situat în .............................., str. ..............., nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ......, sector/județ ................ De asemenea societatea are următoarele puncte de lucru situate în: ............. str. .......... nr. ...... bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ......, sector/județ ................ ............. str. .......... nr. ...... bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ......, sector/județ ................ Societatea, prin act adițional la prezentul contract își poate schimba sediul profesional sau își poate deschide și alte puncte de lucru în țară și în străinătate.  +  Articolul 6Durata Societatea se constituie pentru o durata de ........ani/ pentru o durata nelimitată, din momentul înregistrării sale în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a.  +  Articolul 7Capitalul social (patrimoniul) Capitalul social inițial în valoare de ......... RON, este compus după cum urmează:1. Dna./Dl. ................... a adus un aport în numerar/natură/clientelă: .......... RON, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de ...% din capitalul social, respectiv deținător al unui număr de ....... părți sociale.2. Dna./Dl. ................... a adus un aport în numerar/natură/clientelă: .......... RON, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de ...% din capitalul social, respectiv deținător al unui număr de ....... părți sociale.3. Dna./Dl. ................... a adus un aport în numerar/natură/clientelă: .......... RON, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de ...% din capitalul social, respectiv deținător al unui număr de ....... părți sociale.  +  Articolul 8Repartizare Capitalul social este divizat în ........ părți sociale a câte ......... RON fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 7.  +  Articolul 9Adunarea generală a asociaților Adunarea generala reprezintă totalitatea asociaților, iar hotărârile luate sunt obligatorii pentru toți asociații. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot. Asociații nu pot fi reprezentați în adunarea generală decât de alți asociați prin împuternicire scrisă. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociați prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ținerii lor. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societății sau cu acordul unanim al asociaților, în orice alt loc. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale deținute de către asociații prezenți. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaților.  +  Articolul 10Atribuțiile adunării generale Principalele atribuții ale adunării generale sunt:a) aprobarea bilanțului anual;b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);c) mărirea sau reducerea capitalului social;d) fuziunea;e) schimbarea denumirii societății;f) schimbarea sediului principal, înființarea sau desființarea punctelor de lucru;g) primirea de noi asociați;h) excluderea asociatului/asociaților;i) alegerea administratorului/coordonatorului societății;j) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;k) orice modificare a statutului societății.  +  Articolul 11Procedura adunării generale și procesele verbale Adunările generale sunt prezidate de către un administrator ales de către adunarea generală sau asociatul desemnat de către acesta. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării, desemnat dintre asociați și va cuprinde: data, locul, prezența, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul verbal va fi semnat de către asociații prezenți. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat și parafat de administratorul societății civile profesionale.  +  Articolul 12Administrarea Societatea este administrată de către un psiholog administrator sau asociatul desemnat de către acesta, ales din rândul asociaților. El este numit prin hotărârea asociaților ce dețin majoritatea părților sociale. Mandatul administratorului este de minim 4 ani, fără a putea însă depăși durata constituirii societății. Calitatea de administrator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaților.  +  Articolul 13Administratorul inițial D-na/Dl. ................... este desemnat/ă începând cu data înregistrării societății, pentru un mandat de ..... ani.  +  Articolul 14Drepturi și obligațiile administratorului Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terții. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile și bunurile societății se încheie numai cu autorizarea prealabilă a adunării generale a asociaților, care pot fixa însă un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către administrator fără a fi necesară autorizarea prealabilă. Raporturile dintre administrator și ceilalți asociați ai societății nu implică nici o subordonare în plan profesional.  +  Articolul 15Remunerare Administratorul poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale a asociaților.  +  Articolul 16Exercițiul financiar Exercițiul financiar începe de la 01 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an cu excepția primului an, când începe la data înființării și durează până la 31 decembrie.  +  Articolul 17Conturile și informarea asociaților Operațiunile în conturile bancare ale societății sunt efectuate de administrator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale a asociaților. La încheierea exercițiului financiar, administratorul întocmește bilanțul, contul de profit și pierderi și raportul de activitate. Asociații pot lua cunoștință de bilanț, de anexele acestuia, și pot consulta orice registru și document contabil al societății. Societatea poate angaja cenzori și auditori pentru a verifica evidențele contabile ale societății și a întocmi raportul asupra gestiunii.  +  Articolul 18Rezultatele financiare Adunarea generală a asociaților aprobă conturile, exercițiul financiar, bilanțul și hotărăște cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.  +  Articolul 19Repartizarea beneficiilor Beneficiul net al societății va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociați. După deducerea tuturor celorlalte obligații și contribuții care pot greva profitul net al societății, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face în conformitate cu cotele de participare al asociaților la beneficiile și pierderile societății, după cum urmează: Dna./Dl. ......................... are o cota de participare la beneficiile și pierderile societății de ...%; Dna./Dl. ......................... are o cota de participare la beneficiile și pierderile societății de ...%; Dna./Dl. ......................... are o cota de participare la beneficiile și pierderile societății de ...%;  +  Articolul 20Cesiunea părților sociale Cesiunea de părți sociale poate fi făcută numai către psihologii cu drept de liberă practică, în condițiile Legii nr. 213/2004. Cesiunea între asociați este liberă. Părțile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim și exprimat în scris al asociaților. Oricare asociat își poate exercita dreptul de preemțiune în termen de 15 de zile calendaristice de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociați, la preț egal, este preferat asociatul care dorește să achiziționeze numărul total de părți sociale ofertate, sau, în lipsă, după caz, asociații vor achiziționa părțile sociale proporțional cu cotele deținute la capitalul social. Cesiunea se înregistrează în termen de 15 zile calendaristice Colegiului Psihologilor din România, sub sancțiunea nulității absolute a modificărilor operate.  +  Articolul 21Notificarea cesiunii Asociatul care intenționează să cedeze părțile sociale este obligat să notifice intenția sa cu minimum 15 de zile calendaristice anterior transmiterii, către toți asociații. În cazul de neexercitare a dreptului de preemțiune, cesiunea poate fi făcută către psihologi cu drept de libera practică neasociați, fără ca ceilalți asociați să se poată opune. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.  +  Articolul 22Retragerea asociaților Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiția de a notifica, în scris, celorlalți asociați și Colegiului Psihologilor din România cu cel puțin 30 zile înainte. La împlinirea termenului prevăzut în notificare Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidențele sale, sub sancțiunea nulității absolute a actului unilateral de retragere.  +  Articolul 23Încetarea calității de asociat Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicție are la dispoziție un termen de 30 de zile pentru cesionarea părților sociale. În cazul în care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părțile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzător.  +  Articolul 24Decesul asociatului La data decesului unui asociat, părțile sociale deținute de acesta se anulează. În termen de maxim 30 zile de la data anulării părților sociale, asociații vor proceda după cum urmează:a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;b) emiterea de noi părți sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;c) încetarea formei de exercitare a profesiei prin declararea încetării la Colegiul Psihologilor din România.  +  Articolul 25Alte dispoziții Cesionării sunt obligați să depună la Colegiul Psihologilor din România un exemplar original al actului de cesiune.  +  Articolul 26Activitatea și răspunderea profesională Asociații și psihologii salarizați în interiorul profesiei, exercită profesia de psiholog cu drept de libera practică în numele societății. Fiecare psiholog răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplinește. Societatea va putea încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu și pentru fiecare psiholog cu drept de libera practică, care își exercită profesia în cadrul acesteia.  +  Articolul 27Dizolvarea Societatea se dizolvă în următoarele situații:a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociați;b) prin hotărâre judecătorească;c) prin radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România a tuturor asociaților;d) prin decesul simultan al tuturor asociaților;e) prin dobândirea tuturor părților sociale de către un singur asociat și păstrarea lor de către acesta o perioada mai mare de 30 zile;f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toți asociații.  +  Articolul 28Lichidarea Societatea intra în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menționa "În lichidare". Asociații vor desemna un lichidator cu votul majorității asociaților. În caz contrar acesta va putea fi numit de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România. Asociații vor fi convocați pentru a decide cu privire la rezultatele obținute de lichidatori, a repartizării activului net și pentru a constata încheierea lichidării. În situațiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 30 zile, societatea intră în lichidare, cu excepția cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia în cabinet individual de psihologie.  +  Articolul 29Înregistrarea Societatea este constituită între asociați de la data semnării prezentului act constitutiv, sub condiția înregistrării sale în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a, în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de societate civilă profesională. Societatea poate funcționa de la data înregistrării. Prezentul contract de societate civilă profesională a fost încheiat astăzi ........., urmând a fi declarat la Colegiul Psihologilor din România.  +  Articolul 30Dispoziții finale Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..........., în ........... exemplare originale, dintre care 2(doua) exemplare vor fi depuse la Colegiul Psihologilor din România, în vederea înregistrării.1. ----------- 2. -------------- 3. ------------ Prin prezenta, asociații:
  DECLARĂM
  prezentul act constitutiv (contract de societate civilă profesională) la Colegiul Psihologilor din România și cerem înregistrarea formei de exercitare a profesiei în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a, cu specialitățile: [] psihologie clinică; [] consiliere psihologică; [] psihoterapie; [] psihologia muncii și organizațională; [] psihologia transporturilor; [] psihologia aplicată în servicii; [] psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; [] psihopedagogie specială; [] psihologie aplicată în domeniul securității naționale; [] psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf. În susținerea cererii formulate anexăm documentele de care înțelegem să ne folosim (conform opis) și ne obligăm ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să depunem la Colegiul Psihologilor din România actele care atestă modificările intervenite la prezenta declarație, pe care ne-o asumăm în întregime. Prin prezenta declarăm că am luat la cunoștință de dispozițiile Legii nr. 213/2004, respectiv a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, precum și a celorlalte acte normative care reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică pe care ne obligăm să le respectăm întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații. De asemenea, ne angajăm să achităm întocmai și la termen taxele și contribuțiile (cotizațiile) anuale aprobate de către Consiliul Colegiului Psihologilor din România, să aducem la cunoștința Comitetului director pentru mediere, orice litigiu în care suntem implicați, în legătură cu exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției acestuia. Semnăturile și parafele asociaților: L.S. L.S. L.S.
   +  Anexa nr. 8Abrogată. (la 20-11-2013, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 4 din 27 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013 )  +  Anexa nr. 9Abrogată. (la 20-11-2013, Anexa nr. 9 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 4 din 27 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013 )  +  Anexa nr. 10
  CONTRACT DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ
  Dna/Dl. ....., domiciliat/ă în ........, str. ......., nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......., sector/județ .........., legitimat/ă cu ........ CI/BI, seria ......., nr. .......... eliberat/ă de către ......, la data de ..........., CNP: ........., în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal: ......... în calitate de supervizor și Dna/Dl. ........, domiciliat/ă în ......., str. ............ nr. ............, bl. ........, sc. ......., et. ......, ap. ....., sector/județ ........, legitimat/ă cu CI/BI, seria ........, nr. ......., eliberat/ă de către ......, la data de ......., CNP: ........., în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal: ........., în calitate de supervizat, au încheiat prezentul contract, potrivit Legii nr. 213/2004 și Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 788/2005, având următoarele clauze:  +  Articolul 1Obiectul contractului Prezentul contract are ca obiect supervizarea profesională care constă în activitatea de formare specifică profesiei de psiholog cu drept de liberă practică prin care se asigură de către supervizor managementul calității actului psihologic, potrivit prevederilor specifice fiecărei specialități de psihologie, potrivit art. 38 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, în specialitatea ............... .  +  Articolul 2Durata contractului Prezentul contract este încheiat pentru o perioada de .... an(-i), începând cu data de ..........., potrivit prevederilor din procedurile și normele de atestare ale fiecărei comisii aplicative.  +  Articolul 3Valoarea contractului Supervizatul are obligația achitării către supervizor a sumei de ...... RON/lună, cu condiția respectării obligațiilor asumate de către supervizor.  +  Articolul 4Drepturile și obligațiile părților Supervizorul are următoarele drepturi și obligații:a) să primească pentru activitatea de supervizare desfășurată suma negociată și prevăzută la art. 3 din prezentul contract;b) să poată raporta către Colegiul Psihologilor din România orice abatere a supervizatului constată în timpul exercitării activității de supervizare profesională, sau după caz, orice situația care ar impune o astfel de raportare;c) să se bucure de toate drepturile conferite prin actele normative ce reglementează activitatea de supervizare profesională;d) să supravegheze, să coordoneze și să controleze activitatea profesională a supervizatului;e) să indice procedurile și tehnicile de lucru pe care supervizatul trebuie să o urmeze în exercitarea actului profesional;f) să întocmească rapoarte semestriale și un raport final asupra activității profesionale a supervizatului, ținând cont de rezultatele exercitării actului profesional;g) să respecte dispozițiile Legii nr. 213/2004, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 și ale Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din România, precum și orice altă prevedere cu caracter normativ privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. Supervizatul are următoarele drepturi și obligații:a) să fie coordonat în activitatea prestata în condiții de supervizare profesională;b) să se poată adresa Colegiului Psihologilor din România cu privire la orice litigiu apărut în activitatea de supervizare profesională;c) să poată cere schimbarea supervizorului, sub condiția existenței unor motive justificate;d) să achite supervizorului contravaloarea serviciilor de supervizare profesională, potrivit prezentului contract;e) să respecte indicațiile supervizorului cu privire la procedurile și tehnicile folosite;f) să nu împiedice în nici un fel activitatea de supraveghere, coordonare și control a supervizorului;g) să respecte dispozițiile Legii nr. 213/2004, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 și ale Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din România, precum și orice altă prevedere cu caracter normativ privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.  +  Articolul 5 Prezentul contract poate fi suspendat pe perioada apariției unui motiv care ține de persoana supervizatului, cu condiția notificării către Colegiul Psihologilor din România, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte, a motivului care stă la baza cererii de suspendare, cu excepția cazului fortuit și forței majore. Suspendarea contractului pe o perioadă mai mare de 30 de zile duce la încetarea de drept a contractului, cu obligația respectării de către fiecare parte a obligațiilor scadente, stipulate în prezentul contract. Perioada executată se consideră îndeplinită sub aspectul stagiului de supervizare, cu condiția întocmirii unui raport de supervizare, în care se va menționa perioada din stagiul de supervizare și numărul de ore efectuate. Durata prezentului contract va putea fi prelungită, potrivit reglementărilor comisiilor aplicative ale Colegiului Psihologilor din România.  +  Articolul 6 Prezentul contract încetează de drept în cazul în care:– supervizorul sau supervizatul își pierd calitatea de psiholog cu drept de liberă practică, prin retragerea atestatului de liberă practică sau sunt suspendați, în condițiile legii;– suspendarea contractului de supervizare profesională pe o perioadă mai mare de 30 de zile;– supervizorul își pierde dreptul de supervizare profesională;– supervizorul sau supervizatul părăsesc teritoriul României pe o perioada de cel puțin 30 de zile.  +  Articolul 7 Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi adus la cunoștința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.  +  Articolul 8 Orice modificare a clauzelor stipulate în prezentul contract va fi valabilă cu condiția avizării prealabile de către Colegiul Psihologilor din România. Prezentul contract de supervizare a fost încheiat astăzi, ....., în specialitatea ........., în 3(trei) exemplare, a câte 2(două) pagini fiecare, din care un exemplar va fi înregistrat la Colegiul Psihologilor din România*). *) înregistrat la Colegiul Psihologilor din România sub nr. ..... din .....
  Supervizor, (semnătură și parafă) Supervizat, (semnătură și parafă)
  -----