CIRCULARA nr. 34 din 24 decembrie 1999pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 24 decembrie 1999    În temeiul art. 11 şi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţionala a României emite prezenta circulara.  +  Articolul 1Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, modificat prin circularele nr. 7/1998, 25/1998, 22/1999 şi 26/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 29 mai 1998, nr. 514 din 30 decembrie 1998, nr. 449 din 15 septembrie 1999 şi, respectiv, nr. 487 din 8 octombrie 1999, se modifica după cum urmează:1. Litera e) a punctului 2 se abroga.2. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"III. Autorizarea persoanelor juridice care pot efectua schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice"3. Punctul 8 va avea următorul cuprins:"8. În cazul încetării definitive a activităţii de schimb valutar, persoanele juridice autorizate vor transmite sucursalei/agenţiei Băncii Naţionale a României în raza căreia îşi are sediul social originalul autorizaţiei de funcţionare, în cel mult 5 zile calendaristice de la data încetării activităţii; în situaţia încetării definitive a activităţii unui punct de schimb valutar, persoana juridică autorizata va notifica Băncii Naţionale a României, în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării activităţii."4. După punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu următorul cuprins:"8^1. Băncile, casele de schimb valutar şi societăţile comerciale care deţin în administrare unităţi hoteliere pot cumpara valuta şi prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar, numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. În situaţia în care se solicita autorizarea operaţiunilor de cumpărare de valuta prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar, se va depune o cerere însoţită de documentaţia tehnica a aparatului respectiv."5. Punctul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"13. Băncile şi casele de schimb valutar vor solicita în scris Băncii Naţionale a României - Direcţia politici financiar-bancare luarea în evidenta - prin atribuirea unui cod statistic - a punctelor de schimb valutar, inclusiv a aparatelor automate de schimb valutar ce urmează a fi înfiinţate/instalate atât în sediile proprii, cat şi în afară acestora, transmitand totodată în doua exemplare, lunar, în prima decada, sucursalei/agenţiei Băncii Naţionale a României din judeţul în care îşi au sediul social lista completa cuprinzând sediile/amplasamentele unde se efectuează operaţiuni de schimb valutar pentru persoane fizice. Sucursala/agenţia va transmite un exemplar al listei Direcţiei politici financiar-bancare."6. La punctul 31 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Buletinele de schimb valutar emise de aparatele automate de schimb valutar vor fi întocmite într-un singur exemplar, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevăzute în formularul prezentat în anexa nr. 1, cu excepţia datelor prevăzute la rubricile 1 şi 2."7. La punctul 36 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Raportarea operaţiunilor de cumpărare de valuta prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar se va face distinct la nr. crt. lt; lt;5. Alte instrumente de plată gt; gt; din anexa nr. 2."8. Punctul 38 va avea următorul cuprins:"38. În situaţia încălcării prezentelor norme de către persoanele juridice autorizate de Banca Naţionala a României să efectueze operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, se pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României."  +  Articolul 2În tot cuprinsul normelor se înlocuieşte denumirea "Direcţia generală operaţiuni monetare valutare şi de credit" cu denumirea "Direcţia politici financiar-bancare", cu excepţia textului de la pct. 36 unde se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia statistica".  +  Articolul 3După data intrării în vigoare a prezentei circulare autorizaţiile emise caselor de schimb valutar şi societăţilor comerciale care deţin în administrare unităţi hoteliere nu se reinnoiesc, rămânând valabile autorizaţiile emise anterior şi care erau în vigoare la această dată.p. PREŞEDINTELE CONSILIULUIDE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARI--------------